[Microsoft code page 866]

ШАҲОДАТИ
ҚУРЪОН

САБИБИ НАВИШТА ШУДАНИ
ИН РИСОЛА

   Дар Куръон ин хел навиwта wудааст:

 "Дар хакикат, Мо Рохбарии Ростиро, 
каромати рўwнои аwрогуселонида будем,
хамаи инро бо одамон баъд аз
фахмонидаинамо, Инро пинхоннигох до-
рандагонро, Оллох лаънат мекунад, ва
лаънаткунандагон хам лаънат меъкўнад".

 (Куръон, сураи 2, ояти 159).

 Бо васитаи Библия Худованд Исойи
Масех чунин гуфтааст:

 "Ба тамоми олам биравед ва Инчилро
бо хамаи махлукот мавъиза кунед".

 (Иwойя 6 : 9; 58 : 1; Инжили Маркус
16 : 15).

 Барои хамин хам мо бо wумоен дар
бораи хакикати Худоро маълум наъму-
дан, мачбурем.

ИМОНИ МУСУЛМОН
 Хамаи мусулмон Библияро сохта, яъне
дигаргун wуда, гуфта мехисобанд?

 Дар ин рисола исбот менамояд ки
Библия сохта ё инки дигаргун wуда нест
таърих ва Куръон бо ин wохиди ме-
дихонд.

ИСБОТИ ТАРИХИЙ
 Дар замири исботи таърихий ин хел
савол хаст?

 "Библияро пеw аз Мухаммад ё баъд аз
Ў дигаргун сохтаанд?"

 Албатта, Библия пеw аз Мухаммад ва
баъд аз ў хеч дигаргун, хеч сохта намудаст.

 Агар Мухаммад китоби Библияро
танкид менамуд, огохи медод; ки ў ди-
гаргун ва сохта wудааст, ва хамаи му-
сулмонини чахонро муносабатаwонро зид
мекард: алхол Мухаммад бар акси ин
Библияро хамчун мукаддас Китоби
Илохи дониста, тамоми чахонро барои
кироат намудани ин Каломи Худо даъват
намудааст ва чунин гуфтааст:

 "Шумо дар хеч чиз нестед, то даме,
ки тугри намонед Таврот ва Инчилро"

 (Сураи 5 ояти 68).

 Ачар Библияро баъд аз хаёти Мухам-
мад дигаргун намунадааид, гуфта фикр
мекарда боwем, хаминро як дида меба-
роем.

 Дар вакти омаадани Мухаммад, алакай
насрониен хамаи чахонро фаро гирифта
ва дар чахон мазхабон ва wохахон бисёр
доwтанд.

 Савол пайдо меwафад:

 "Библия - бо фойдаи кадом мазхаб ди-
гаргун wуда боwад?

 Бо фойдаи, католикхо, православхо, ё
ин ки бо ягон бетараф мазхаба? Ягонтаи
ин мазхабо оё рози меwуданд ки бо
фойдаи онхро Библия дигаргун wавад? Оё
мазхаби Ибриён рози меwуданд, Библия
бо фойдаи Масехиён дигаргуни дароранд?
Гуфтаги бо ин монанд саволхо пайдо ё
ин ки бо вучуд емаданиаw мумкин.

 Барон ин чавоб бенихоят содда аст: Ин
хел wуданиаw асло мумкин нест.

 Агар Масехиён Библияро дигаргун ме-
кардани боwанд, онхо аввалан бор: "Бо
Худ санамхо ва хеч тасвири суратхо на-
созед" гуфта wуда оятро дичар мекарданд.

 Аммо Онхо ин хел некарданд.

 Гай аз ин, хисоби Библия дар асри VII
бо хазорхо нусха расидааст, ки дар хамаи
черковхо, мазхабхо ва забонхо пахн wу-
дааст.

 Дигар хеч имконият нобуд, ки хамаи
нусхахои Библияро чаи карда дигаргун со-
занд.

 Хаммаи нигохдоwтаwудаи Библияи он
давр ро дар музейхоёфтан мумкин ва мо
хайрат ангез намеwавем бо пурагии му-
вофики онхо бо хамин сабаб, касс тасдик
кардани меwавад, ки Библия дигаргун
wуда - он кас бо бефаросати аз асосхои
таърихий бехабар хаст.

ШАХОДАТИ КУРЪОН
 Дар даххо оятхон Куръон бо фоидаи
Библия гувохи медихад, ва Ў бегуонох аст.

 "Мо фуровардем Тавротро, ки дар он
Рохбари ва Нур; ПайFамбарон бо воситаи
Ў хуки мекунад. Мо бо Мусо навиw-
тахоро додем ва аз окиби Ў Мо Расулон-
ро равона кардем; ва Мо ба Исо, писари
Марям аник муъчизот додем ва бо
Рухулкудс бо Ў кудрат ато намудаем.
  
 (Сураи 2 ояти 81; Сураи 5 ояти 44).
  
 "Аз Пан онхо Мо Исоро равона кардем,
ки Писари Марям, бо тасдики хакикати
Он, пеw аз Ў (яъни Исо) Тавротро
фуравардем. Ва бо Ў (яъни Исо) Инчилро
ато намудаем, ки дар Он Рахбари ва
Нур, тасдики Он ки чи ато wудааст то
вай дар Таврот, Рахбари, панду на-
сихатхо барои Худотарсон".
  
 (Сураи 5 ояти 48).
  
 Ва боз Куръон тасдик менамояд, он чи
дар Библия инак конуни Худо, ки хеч
дигаргун сохта намеwавад.

 "Бо wариати онхое ки мо равона кар-
даем то то ин Мухаммад ва
пайFамбаронро; ва барои wариати мо
дигаргуни ёфта наметавони"
  
 (Сураи 17 ояти 77).
  
 Куръон дар бораи Библия менависад.
  
 Ин рохи нури осойиwта, рохи ниwон-
дихандаи, мукаддаси, сири асрори хукми
Худо, Конуни Худо ва Каломи Худо.
  
 чи хел инсон, мусулмон ва е ягон каси
дигар эътироз мекунад ё зид меwавад бо
Худо.
  
 Вакте ки биродарони мусулмони мо
мегуянд, Библия дигаргун сохта wуда
китоб, бо хамин фикр зиди Худо баромад
карда Ўро айбдор мекунад, ки Худи Ў
кодир нест, ки конун ва каломи Худаwро
нигох дорад.
  
 Ва савол пайдо меwавад: "Шумо пеwи
Худо дар рузи махwаргох истода ин
нолойик айбро барои мондан тайёр
хастед?

НОМАХОИ БИБЛИЯВИ
 Ман такроран тасдики Куръонро ва
мегуяи чун wумо бе асос, хозирба боз-
доwта, имон намеоваред бо номахои Биб-
лияви. Мана хамаи инхо:
  
 Библия мегўяд: "Зеро хаммаи одамон
гунохкоранд" (Номаи бо Румиён боби 3 
ояти 12).
  
 Ин маъни дорад. Хар яки гунохкор
лаънатwуда, бо отаwи дузах равона wа-
ванд, бе умед ёрдам. Аз хама хам хеч 
яке инсон наметавонад, худаw халоси
ёфта тавонад ва хаммаи Корхои Хуби Ў
- азхама латахон чиркин борин, бо на-
зари Худо:
  
 Бо хамин сабаб, барон wумо зарур аст
Нажоткор.
  
 Агар wумо Куръонро бо диккат хониw
намуда боwед, wумо фахмидаед, ки Исо
Масех - Ин Ягона Шахс; дар У хамаи
аломатхои хоси Худо мавчуди доwт, ба-
рон гунохон wумо иw Курбонии Азим,
буданиаwро дида будед.
  
 Дар Куръон навиwта wудааст: "Эй, 
Исо, Ман бо ёнам мебардорам, ва Туро 
аз беимонон тоза менамоям, ва аз каи 
Ту равондагонро рўзи киёматро (эхё) 
боло мемонам.
  
 (Сураи 3, ояти 48).
  
 Дар Библия навиwта wудааст: "Хамаи
ПайFамбарон Ўро (яъне Масехро): "Бо Ў
имон доwтагон бо исми Ў хамаи гу-
нохояwон бахwида меwавад гуфта гувохи
медиход.
  
 (Аъмоли Расулон, боби 10, ояти 43).

 Акнун Исои Масхиро Начоткори wахси
гуфта кабул намуда, Библяро мутолаа
намудан вакту саотаw расидааст.

 Агар дар вакти хониwи намуда wудани
ин Китоб, дар wумо саволхо пайдо wа-
вад, фикр ва мулохазааторно фахмондани
боwед бо ин манзилгох мурочаат наму-
даниаторно мепурсам:

FELLOWSHIP TRACT LEAGUE
P.O. BOX 82
LV 1505 RIGA, LATVIA
Tract No. 315 (Tajik)

[Home Bible Course]