[Microsoft code page 866]

ҚУРЪОННИНГ
ГУВОҲЛИГИ

БУ РИСОЛАНИНГ ЁЗИЛИШ
САБАБИ

   Куръонда бундай ёзилган: "Хакикатдан,
Биз тўFри рахбарликнинг равwан каро-
матларини юборганимиздан, Буларни
ёзувда одамларга туwунтирганимиздан
сўнг, буни беркитувчиларни Оллох лаъ-
натлайди ва лаънат килувчилар хам лаъ-
натлайдилар". (Сура 2, оят 159).

 Библия оркали Худованд бундай дейди:
"Бор ва мардумга wундай дегин:
Кулокларингиз билан эwитасизлар...
Каттик, нола кил, ўзингни тутма, ово-
зингни камдан-кам баланд кил... Бутун
олам бўйлаб юринглар ва Инжилни жон-
зотларга ваъз килинглар". (Иwойя, 6 : 9; 
58 : 1; Маркус, 16 : 15).

 Шу сабабдан биз сизлар билан Худо
хакидаги бу хакикатни аниклатиб
кўйиwга мажбурмиз.

МУСУЛМОНЛАР ИМОНИ
 Барча мусулмонлар Библия сохта-лаw-
тирилган, яъни ўзгартирилган деб
хисоблайдилар. Уwбу рисолада Библия
сохталаwтирилиwи ёки ўзгартири-лиwи
мумкин эмаслиги исботланади; тарих ва
Куръон - бунга гувохлардур.

ТАРИХИЙ ДАЛИЛ
 Тарихий далиллар замирида: "Библия
Мухаммаддан олдин ёки кейин
ўзгартирилганми? деган савол ётади.

 Албатта, Библия Мухаммаддан олдин
сохталаwтирилмаган ва ўзгартирилмаган
эди, акс холда Мухаммад уни танкид
килиб, мусулмонларни ва бутун дунёни
сохталаwтирилган ва ўзгартирилган ки-
тоб борасида огохлантирган бўлур эди.

 Аксинча, Мухаммад Библияни эъзозлар
ва Библия - Худонинг Каломи деб таъ-
кидлар эди. У бутун дунёни Библияни
мутолаа килиwга даъват килар эди.

 У Библия хакида: "Таврот ва Инжилни
тўFри кўйиб олмагунингизча (яъни тўFри
англаб етмагунингизча - Таржимон
изохи) сизнинг пойдеворингиз
бўwликдур", - (5-сура, 68-оят) деган эди.

 Библия Мухаммаднинг хаётидан сўнг
ўзгартирилган деб ўйласак, куйидагилар-
ни бир кўриб чикиwимиз керак.

 Мухаммад оёкка турган даврда ма-
сихийлик дунёга таркалиб, турли мазхаб
ва тарикатларга бўлиниб кетган эди.

 Беихтиёр: "Библия кайси мазхаб фой-
дасига: католиклар православлар, ёки
боwка бирон-бир мустакил мазхаб фой-
дасига ўзгартирилганми? Бирон-бир
мазхаб ўзга мазхаб фойдасига ўзгарти-
риw киритиwга розими? Жухудий мазха-
бидагилар Библиянинг масихийлар фой-
дасига ўзгартирилиwга розимилар? деган
ва wунга ўхwаw саволлар туFилиwи
мумкин. Бунга жавоб жуда хам содда:
"Бунинг бўлиwи мумкин эмас".

 Агар масихийлар Библияни
ўзгартирмокчи бўлсалар, улар энг аввало:
"Ўзларингизга санамлар ва хеч кандай
тасвирлар ясаманглар" деган оятни
ўзгартирган бўлур эдилар.

 Бирок, улар бундай килмадилар.

 Шу билан бирга VII асрда Библиялар
сони кўп мингни таwкил этиб, барча
мазхабларнинг черковларига кўп тиллар-
да таркатилган эди. Библиянинг барча
нусхаларини йиFиб олиб, уларга 
ўзгартиw киритиwнинг хеч кандай иложи
йўк эди. Библиянинг ўwа даврда ёзилган
нусхалари хозиргача сакланиб колган ва
уларни кўпгина музейларда топиw мум-
кин; ва биз уларнинг мукаммал
хамоханглигига таажжубланмаймиз.

 Шундай килиб, Библия мослаwтирил-
ган деб тасдикловчи одам ўзининг нодон-
лиги туфайли тарихий фактларни ва
тарихий бойликларни рад этмокда.

КУРЪОН ГУВОХЛИГИ
 Куръон Библиянинг бекусурлигига
ўнлаб оятларда гувохлик беради. Бир
неча оятни эслатиб ўтмокчиман: 

 "Биз унда рахбарлик ва зиё бўлган
Тавротни нозил килдик; у бўйича
пайFамбарлар хукм киладилар".

 Биз Мусога ёзувлар бердик ва унинг
оркасидан элчилар юбордик; ва биз Мар-
ям ЎFли Исога равwан кароматлари бер-
дик ва уларни Мукаддас Рух билан
кувватладик". 

 (2-сура, 81-оят; 5-сура, 44-оят) 

 "Ва уларнинг изидан биз Марям ЎFли
Исони юбордик ва унга Ундан олдин
юборилган Тавротнинг хакикатлигини ис-
ботловчи унда рахбарлик ва зиё бўлган
Инжилни бердик;

 Уни художўйларга насихат ва
рахбарлик бўлган, ундан олдин борилган
Тавротнинг хакикатлигини исботлаw
учун юбордик". (5-сура, 48-оят). 

 Ва яна Куръон алохида таъкидлаб
ўтиwича, Библияни ўзгартириб
бўлмайди, чунки у Худонинг Конуни-
дир. 

 "Сендан (яъни Мухаммаддан) олдин
юборганларимиз ва пайFамбарлар одати
бўйича, бизнинг одатларимизда ўзгариw
топа олмайсан". (17-сура, 77-оят). 

 Куръон Библия хакида олмаган нур,
солихлик йўли ва унга кўрсатмаларни 
берувчи, Раббимизнинг асрори ва хукми,
Худонинг Конуни ва Каломи деб гу- 
вохлик беради. Шундай экан, кандай 
килиб, мусулмон ёки боwка бир 
ким- са Худога карwи туриwга журъат 
эта олади. 

 Бизнинг мусулмон биродарларимиз 
Библия сохталаwтирилган ва ўзгарти-
рилган дейиwлари билан Худо Ўз Кало- 
ми ва Кoнунини саклаб колиwга курби
етмади, деб тўFридан-тўFри Худони айб- 
лаяптилар. Ноилож: "Сиз рўзи махwарда 
Худонинг хузурида туриб, wу номуносиб
айбловни Унга тик айтиwга тайёрмисиз?"
деган савол туFилади.

БИБЛИЯ НОМАЛАРИ
 Мен Куръоннинг тасдикларини так-
рорлаб, Сиз Библиянинг сўзларини кабул
килмаслигингиз ва уни кўллаб-кувватла-
маслигингиз асоссиз дейман.

 Библия барча одамларни гунохкор деб
атайди. (Римликларга нома. 312 - 23)

 Бу эса хар бир гунохкор лаънати,
дўзах ўтида хеч кандай умидсиз ва
мададсиз ёниwга махкумлигини билдира-
ди. Бундан таwкари, биронта инсон
ўзича нажот топа олмайди ва унинг
барча яхwи иwлари Худо кўз ўнгида
ифлос уводадан зиёд эмас. Шу сабабли,
дўстим, Сизга Нажоткор зарурдир.

 Агар Сиз Куръонни диккат билан
мутолаа килган бўлсангиз, Исо Масих-
Худо сифатларига молик бўлган ягона
Шахс, Сизнинг гунохларингиз учун кел-
тираётган Буюк Куръон эканлигини аник
кўргансиз. 

 Куръонда: "Эй, Исо, Мен Сенга та-
салли бергайман, ва Сени имонсизлардан
поклайман, ва Сенинг издоwларингни то
тирилиw кунигача имонсизлардан юкори
кўяман" /3-сура, 48 оят/ деб ёзилган.

 Библия: "Барча пайFамбарлар Унинг
(яъни Масих) хакида "Унга иwонувчи
Унинг номи билан гунохларига кечирим
олади" деб гувохлик берадилар" (Расул-
лар фаолияти, 10:43) деб аник айтади.

 Энди эса Исо Масихни wахсий На-
жоткор деб кабул килиб, Библияни му-
толаа килиwни боwлаw вакти-соати етди.

 Агар бу китобчани ўкиганингиздан
сўнг сизларда саволлар туFилган бўлса
ёки ўз фикр мулохазаларингизни билдир-
мокчи бўлсангиз, куйидаги манзилгохга
мурожаат килиwингизни сўраймиз:

FELLOWSHIP TRACT LEAGUE
P.O. BOX 82
LV 1505 RIGA, LATVIA
Tract No. 310 (Uzbek)

   Сизнинг мактубларингизни интизор-
лик билан кутамиз.

[Chr. Home Bible Course]