Ρwmaiouv 1

  ΠΑΥΛΟV doulov 'Ιhsou cristou, klhtov apostolov, afw-
  rismenov eiv euaggelion yeou, 2 o proephggeilato dia 
  twn profhtwn autou en grafaiv agiaiv, 3 peri tou uiou 
  autou, tou genomenou ek spermatov Δabid kata 
  sarka, 4 tou orisyentov uiou yeou en dunamei, kata 
  pneuma agiwsunhv, ex anastasewv nekrwn, 'Ιhsou cristou 
  tou kuriou hmwn, 5 di ou elabomen carin kai apostolhn 
  eiv upakohn pistewv en pasin toiv eynesin, uper tou 
  onomatov autou, 6 en oiv este kai umeiv, klhtoi 'Ιhsou 
  cristou[.] 7 pasin toiv ousin en Ρwmh agaphtoiv yeou, 
  klhtoiv agioiv[.] cariv umin kai eirhnh apo yeou patrov hmwn 
  kai kuriou 'Ιhsou cristou. 
   8 Πrwton men eucaristw tw yew mou dia 'Ιhsou cristou 
  uper pantwn umwn, oti h pistiv umwn kataggelletai en 
  olw tw kosmw[.] 9 martuv gar mou estin o yeov, w latreuw 
  en tw pneumati mou en tw euaggeliw tou uiou autou, wv 
  adialeiptwv mneian umwn poioumai, 10 pantote epi twn 
  proseucwn mou deomenov, eipwv hdh pote euodwyhsomai 
  en tw yelhmati tou yeou elyein prov umav[.] 11 epipoyw gar 
  idein umav, ina ti metadw carisma umin pneumatikon, 
  eiv to sthricyhnai umav, 12 touto de estin, sumpara-
  
  klhyhnai en umin dia thv en allhloiv pistewv umwn te 
  kai emou[.] 13 ou yelw de umav agnoein, adelfoi, oti pol-
  lakiv proeyemhn elyein prov umav, kai ekwluyhn acri tou 
  deuro, ina karpon tina scw kai en umin, kaywv 
  kai en toiv loipoiv eynesin. 14 Εllhsin te kai barbaroiv, 
  sofoiv te kai anohtoiv, ofeilethv eimi[.] 15 outwv to kat' eme 
  proyumon kai umin toiv en Ρwmh euag-
  gelisasyai. 16 ou gar epaiscunomai to euaggelion tou 
  cristou[.] dunamiv gar yeou estin eiv swthrian panti tw 
  pisteuonti, 'Ιoudaiw te prwton kai Εllhni. 17 dikaiosunh 
  gar yeou en autw apokaluptetai ek pistewv eiv pistin, 
  kaywv gegraptai, Ο de dikaiov ek pistewv zhsetai. 
   18 'Αpokaluptetai gar orgh yeou ap' ouranou epi pasan 
  asebeian kai adikian anyrwpwn twn thn alhyeian en 
  adikia katecontwn. 19 dioti to gnwston tou yeou 
  faneron estin en autoiv, o gar yeov autoiv efanerwsen[.] 
  20 ta gar aorata autou apo ktisewv kosmou toiv 
  poihmasin nooumena kayoratai, h te aidiov autou duna-
  miv kai yeiothv, eiv to einai autouv anapologhtouv. 21 dioti 
  gnontev ton yeon, ouc wv yeon edoxasan h eucaris-
  thsan, all' emataiwyhsan en toiv dialogismoiv autwn, kai 
  eskotisyh h asunetov autwn kardia[.] 22 faskontev 
  einai sofoi emwranyhsan, 23 kai hllaxan thn doxan tou 
  afyartou yeou en omoiwmati eikonov fyartou anyrwpou 
  kai peteinwn kai tetrapodwn kai erpetwn. 24 dio kai 
  paredwken autouv o yeov en taiv epiyumiaiv twn kardiwn au-
  twn eiv akayarsian, tou atimazesyai ta swmata autwn en 
  
  eautoiv[.] 25 oitinev methllaxan thn alhyeian tou yeou en 
  tw qeudei, kai esebasyhsan kai elatreusan th ktisei 
  para ton ktisanta, ov estin euloghtov eiv touv aiwnav.
  amhn. 26 dia touto paredwken autouv o yeov eiv payh 
  atimiav[.] ai te gar yhleiai autwn methllaxan thn fusikhn 
  crhsin eiv thn para fusin[.] 27 omoiwv te kai oi arrenev 
  afentev thn fusikhn crhsin thv yhleiav, exekauyhsan en th 
  orexei autwn eiv allhlouv, arsenev en arsesin thn 
  aschmosunhn katergazomenoi, kai thn antimisyian hn edei 
  thv planhv autwn en eautoiv apolambanontev. 28 kai 
  kaywv ouk edokimasan ton yeon ecein en epignwsei, 
  paredwken autouv o yeov eiv adokimon noun, poiein ta mh 
  kayhkonta, 29 peplhrwmenouv pash adikia, porneia, 
  ponhria, pleonexia, kakia[.] mestouv fyonou, fonou, eridov, 
  dolou, kakohyeiav[.] qiyuristav, 30 katalalouv, yeostugeiv, 
  ubristav, uperhfanouv, alazonav, efeuretav kakwn, 
  goneusin apeiyeiv, 31 asunetouv, asunyetouv, a-
  storgouv, aspondouv, anelehmonav[.] 32 oitinev to 
  dikaiwma tou yeou epignontev, oti oi ta toiauta 
  prassontev axioi yanatou eisin, ou monon auta poiousin, 
  alla kai suneudokousin toiv prassousin. 

  Ρwmaiouv 2 

   Δio anapologhtov ei, w anyrwpe, pav o krinwn 
  en w gar krineiv ton eteron, seauton katakrineiv 
  ta gar auta prasseiv o krinwn. 2 oidamen de oti to 
  krima tou yeou estin kata alhyeian epi touv ta toiauta 
  prassontav. 3 logizh de touto, w anyrwpe, o krinwn 
  touv ta toiauta prassontav kai poiwn auta, oti 
  
  su ekfeuxh to krima tou yeou; 4 h tou ploutou thv crh-
  stothtov autou kai thv anochv kai thv makroyumiav kata-
  froneiv, agnown oti to crhston tou yeou eiv metanoian se 
  agei; 5 kata de thn sklhrothta sou kai ametanohton 
  kardian yhsaurizeiv seautw orghn en hmera orghv kai apo-
  kaluqewv dikaiokrisiav tou yeou. 6 ov apodwsei ekastw 
  kata ta erga autou. 7 toiv men kay upomonhn ergou 
  agayou, doxan kai timhn kai afyarsian zhtousin, zwhn 
  aiwnion. 8 toiv de ex eriyeiav, kai apeiyousin men th 
  alhyeia, peiyomenoiv de th adikia, yumov kai orgh, 
  9 yliqiv kai stenocwria, epi pasan quchn anyrwpou tou 
  katergazomenou to kakon, 'Ιoudaiou te prwton kai Εllhnov[.] 
  10 doxa de kai timh kai eirhnh panti tw ergazomenw to 
  agayon, 'Ιoudaiw te prwton kai Εllhni[.] 11 ou gar estin 
  proswpolhqia para tw yew. 12 osoi gar anomwv hmarton, 
  anomwv kai apolountai[.] kai osoi en nomw hmarton, dia 
  nomou kriyhsontai, 13 ou gar oi akroatai tou nomou dikaioi 
  para tw yew, all' oi poihtai tou nomou dikaiwyhsontai. 
  14 Οtan gar eynh ta mh nomon econta fusei ta 
  tou nomou poih, outoi nomon mh econtev, eautoiv eisin 
  nomov[.] 15 oitinev endeiknuntai to ergon tou nomou grapton 
  en taiv kardiaiv autwn, summarturoushv autwn thv sunei-
  dhsewv, kai metaxu allhlwn twn logismwn kathgorountwn 
  h kai apologoumenwn, 16 en hmera ote krinei o yeov 
  ta krupta twn anyrwpwn, kata to euaggelion mou, dia 
  'Ιhsou cristou. 
   17 'Ιde su 'Ιoudaiov eponomazh, kai epanapauh tw 
  
  nomw, kai kaucasai en yew, 18 kai ginwskeiv to yelhma, kai 
  dokimazeiv ta diaferonta, kathcoumenov ek tou 
  nomou[.] 19 pepoiyav te seauton odhgon einai tuflwn, 
  fwv twn en skotei, 20 paideuthn afronwn, didaskalon 
  nhpiwn, econta thn morfwsin thv gnwsewv kai thv alhyeiav 
  en tw nomw[.] 21 o oun didaskwn eteron, seauton ou di-
  daskeiv; o khrusswn mh kleptein, klepteiv; 22 o 
  legwn mh moiceuein, moiceueiv; o 
  bdelussomenov ta eidwla, ierosuleiv; 23 ov en 
  nomw kaucasai, dia thv parabasewv tou nomou ton yeon 
  atimazeiv; 24 Τo gar onoma tou yeou di umav blas-
  fhmeitai en toiv eynesin, kaywv gegraptai. 25 Πeri-
  tomh men gar wfelei ean nomon prasshv[.] ean de 
  parabathv nomou hv, h peritomh sou akrobustia gegonen. 
  26 ean oun h akrobustia ta dikaiwmata tou nomou fulas-
  sh, ouci h akrobustia autou eiv peritomhn logisyhsetai; 
  27 kai krinei h ek fusewv akrobustia, ton nomon telousa, 
  se ton dia grammatov kai peritomhv parabathn nomou; 
  28 ou gar o en tw fanerw 'Ιoudaiov estin, oude 
  h en tw fanerw en sarki peritomh[.] 29 all' o 
  en tw kruptw 'Ιoudaiov, kai peritomh kardiav en pneu-
  mati, ou grammati[.] ou o epainov ouk ex anyrwpwn, 
  all' ek tou yeou. 

  Ρwmaiouv 3 

   Τi oun to perisson tou 'Ιoudaiou, h tiv h wfeleia 
  thv peritomhv; 2 polu kata panta tropon. prwton men 
  gar oti episteuyhsan ta logia tou yeou. 3 ti gar, ei 
  hpisthsan tinev; mh h apistia autwn thn pistin tou yeou 

  katarghsei; 4 mh genoito[.] ginesyw de o yeov alhyhv, 
  pav de anyrwpov qeusthv, kaywv gegraptai, Οpwv 
  an dikaiwyhv en toiv logoiv sou, kai nikhshv en tw 
  krinesyai se. 5 Εi de h adikia hmwn yeou dikaiosunhn suni-
  sthsin, ti eroumen; mh adikov o yeov o epiferwn thn 
  orghn; kata anyrwpon legw. 6 mh genoito epei pwv 
  krinei o yeov ton kosmon; 7 ei gar h alhyeia tou yeou 
  en tw emw qeusmati eperisseusen eiv thn doxan autou, ti eti 
  kagw wv amartwlov krinomai; 8 kai mh kaywv blas-
  fhmoumeya, kai kaywv fasin tinev hmav legein, Οti 
  poihswmen ta kaka ina elyh ta agaya; wn to krima 
  endikon estin. 
   9 Τi oun; proecomeya; ou pantwv[.] prohtiasameya gar 
  'Ιoudaiouv te kai Εllhnav pantav uf amartian einai, 
  10 kaywv gegraptai, Οti ouk estin dikaiov oude 
  eiv[.] 11 ouk estin o suniwn, ouk estin o ekzhtwn 
  ton yeon. 12 pantev exeklinan, ama hcreiwyh-
  san ouk estin poiwn crhstothta, ouk estin ewv 
  enov. 13 tafov anewgmenov o larugx autwn, taiv glwssaiv 
  autwn edoliousan[.] iov aspidwn upo ta ceilh autwn[.] 
  14 wn to stoma arav kai pikriav gemei[.] 15 oxeiv oi 
  podev autwn ekceai aima[.] 16 suntrimma kai talaipwria 
  en taiv odoiv autwn[.] 17 kai odon eirhnhv ouk egnwsan. 
  18 ouk estin fobov yeou apenanti twn ofyalmwn autwn. 
  19 Οidamen de oti osa o nomov legei, toiv en tw nomw 
  lalei[.] ina pan stoma fragh, kai upodikov genhtai 
  pav o kosmov tw yew. 20 dioti ex ergwn nomou ou dikaiw-
  
  yhsetai pasa sarx enwpion autou[.] dia gar nomou epi-
  gnwsiv amartiav. 
   21 Νuni de cwriv nomou dikaiosunh yeou pefanerwtai, 
  marturoumenh upo tou nomou kai twn profhtwn[.] 22 di-
  kaiosunh de yeou dia pistewv 'Ιhsou cristou, eiv pantav 
  kai epi pantav touv pisteuontav ou gar estin diastolh[.] 
  23 pantev gar hmarton kai usterountai thv doxhv tou yeou, 
  24 dikaioumenoi dwrean th autou cariti, dia thv apolu-
  trwsewv thv en cristw 'Ιhsou, 25 on proeyeto o yeov 
  ilasthrion dia thv pistewv en tw autou aimati, eiv en-
  deixin thv dikaiosunhv autou, dia thn paresin twn 
  progegonotwn amarthmatwn 26 en th anoch tou 
  yeou, prov endeixin thv dikaiosunhv autou en tw nun 
  kairw, eiv to einai auton dikaion kai dikaiounta ton ek 
  pistewv 'Ιhsou. 27 Πou oun h kauchsiv; exekleisyh. 
  dia poiou nomou; twn ergwn; ouci, alla dia nomou 
  pistewv. 28 logizomeya oun pistei dikaiousyai anyrw-
  pon, cwriv ergwn nomou. 29 h 'Ιoudaiwn o yeov monon; 
  ouci de kai eynwn; nai kai eynwn[.] 30 epeiper eiv 
  o yeov ov dikaiwsei peritomhn ek pistewv, kai 
  akrobustian dia thv pistewv. 31 nomon oun katargou-
  men dia thv pistewv; mh genoito alla nomon istwmen. 

  Ρwmaiouv 4 

   Τi oun eroumen 'Αbraam ton patera hmwn eurhkenai 
  kata sarka; 2 ei gar 'Αbraam ex ergwn edikaiwyh, ecei 
  kauchma, all' ou prov ton yeon. 3 ti gar h grafh 
  legei; 'Εpisteusen de 'Αbraam tw yew, kai elogisyh autw 
  
  eiv dikaiosunhn. 4 Τw de ergazomenw o misyov ou logizetai 
  kata carin, alla kata to ofeilhma[.] 5 tw de 
  mh ergazomenw, pisteuonti de epi ton dikaiounta ton a-
  sebh, logizetai h pistiv autou eiv dikaiosunhn. 6 kayaper 
  kai Δabid legei ton makarismon tou anyrwpou w o yeov 
  logizetai dikaiosunhn cwriv ergwn, 7 Μakarioi wn 
  afeyhsan ai anomiai, kai wn epekalufyhsan ai amartiai. 
  8 makariov anhr w ou mh logishtai kuriov amartian. 
   9 Ο makarismov oun outov epi thn peritomhn, h kai epi 
  thn akrobustian; legomen gar oti elogisyh tw 'Αbraam 
  h pistiv eiv dikaiosunhn. 10 pwv oun elogisyh; en peri-
  tomh onti, h en akrobustia; ouk en peritomh, all' en akro-
  bustia[.] 11 kai shmeion elaben peritomhv, sfragida 
  thv dikaiosunhv thv pistewv thv en th akrobustia, 
  eiv to einai auton patera pantwn twn pisteuontwn di 
  akrobustiav, eiv to logisyhnai kai autoiv thn dikaio-
  sunhn[.] 12 kai patera peritomhv toiv ouk ek peritomhv 
  monon, alla kai toiv stoicousin toiv icnesin thv en 
  th akrobustia pistewv tou patrov hmwn 'Αbraam. 
   13 Οu gar dia nomou h epaggelia tw 'Αbraam h tw 
  spermati autou, to klhronomon auton einai tou kosmou, 
  alla dia dikaiosunhv pistewv. 14 ei gar oi ek nomou 
  klhronomoi, kekenwtai h pistiv, kai kathrghtai h e-
  paggelia[.] 15 o gar nomov orghn katergazetai[.] ou gar ouk 
  estin nomov, oude parabasiv. 16 dia touto ek pistewv, 
  ina kata carin, eiv to einai bebaian thn 
  epaggelian panti tw spermati, ou tw ek tou nomou monon, 
  
  alla kai tw ek pistewv 'Αbraam, ov estin pathr 
  pantwn hmwn, 17 kaywv gegraptai, Οti patera pol-
  lwn eynwn teyeika se, katenanti ou episteusen yeou, 
  tou zwopoiountov touv nekrouv, kai kalountov ta mh 
  onta wv onta. 18 Οv par' elpida ep' elpidi episteusen, 
  eiv to genesyai auton patera pollwn eynwn, kata to 
  eirhmenon, Οutwv estai to sperma sou[.] 19 kai mh asyenhsav 
  th pistei, ou katenohsen to eautou swma hdh nenekrw-
  menon, ekatontaethv pou uparcwn, kai thn nekrwsin 
  thv mhtrav Σarrav[.] 20 eiv de thn epaggelian tou yeou ou 
  diekriyh th apistia, all' enedunamwyh th pistei, 
  douv doxan tw yew, 21 kai plhroforhyeiv oti o ephg-
  geltai, dunatov estin kai poihsai. 22 dio kai elogisyh 
  autw eiv dikaiosunhn. 23 Οuk egrafh de di auton 
  monon, oti elogisyh autw[.] 24 alla kai di hmav, 
  oiv mellei logizesyai, toiv pisteuousin epi ton 
  egeiranta 'Ιhsoun ton kurion hmwn ek nekrwn, 25 ov 
  paredoyh dia ta paraptwmata hmwn, kai hgeryh dia thn 
  dikaiwsin hmwn. 

  Ρwmaiouv 5 

   Δikaiwyentev oun ek pistewv, eirhnhn ecomen 
  prov ton yeon dia tou kuriou hmwn 'Ιhsou cristou, 2 di 
  ou kai thn prosagwghn eschkamen th pistei eiv thn carin 
  tauthn en h esthkamen kai kaucwmeya ep' elpidi thv doxhv 
  tou yeou. 3 ou monon de, alla kai kaucwmeya en taiv 
  yliqesin, eidotev oti h yliqiv upomonhn katergazetai, 
  4 h de upomonh dokimhn, h de dokimh elpida, 5 h de elpiv 
  ou kataiscunei[.] oti h agaph tou yeou ekkecutai en 
  
  taiv kardiaiv hmwn dia pneumatov agiou tou doyentov hmin. 
  6 Εti gar cristov ontwn hmwn asyenwn kata kairon 
  uper asebwn apeyanen. 7 moliv gar uper dikaiou 
  tiv apoyaneitai[.] uper gar tou agayou taca tiv 
  kai tolma apoyanein[.] 8 sunisthsin de thn eautou agaphn 
  eiv hmav o yeov, oti eti amartwlwn ontwn hmwn cristov 
  uper hmwn apeyanen. 9 pollw oun mallon, dikaiwyentev 
  nun en tw aimati autou, swyhsomeya di autou apo thv 
  orghv. 10 ei gar ecyroi ontev kathllaghmen tw yew dia 
  tou yanatou tou uiou autou, pollw mallon katallagentev 
  swyhsomeya en th zwh autou[.] 11 ou monon de alla kai 
  kaucwmenoi en tw yew dia tou kuriou hmwn 'Ιhsou cristou,
  di ou nun thn katallaghn elabomen. 
   12 Δia touto wsper di enov anyrwpou h amartia eiv ton 
  kosmon eishlyen, kai dia thv amartiav o yanatov, kai outwv 
  eiv pantav anyrwpouv o yanatov dihlyen, ef' w pantev 
  hmarton. 13 acri gar nomou amartia hn en kosmw[.] 
  amartia de ouk ellogeitai, mh ontov nomou[.] 14 all' 
  ebasileusen o yanatov apo 'Αdam mecri Μwsewv kai epi 
  touv mh amarthsantav epi tw omoiwmati thv parabasewv 
  Αdam, ov estin tupov tou mellontov. 15 'Αll' ouc 
  wv to paraptwma, outwv kai to carisma. ei gar tw 
  tou enov paraptwmati oi polloi apeyanon, pollw mallon 
  h cariv tou yeou kai h dwrea en cariti th tou enov 
  anyrwpou 'Ιhsou cristou eiv touv pollouv eperisseusen. 
  16 kai ouc wv di enov amarthsantov to dwrhma[.] 
  
  to men gar krima ex enov eiv katakrima, to de carisma 
  ek pollwn paraptwmatwn eiv dikaiwma. 17 ei gar tw 
  tou enov paraptwmati o yanatov ebasileusen dia tou enov, 
  pollw mallon oi thn perisseian thv caritov kai thv 
  dwreav thv dikaiosunhv lambanontev, en zwh basileusousin 
  dia tou enov 'Ιhsou cristou. 18 'Αra oun wv di enov para-
  ptwmatov eiv pantav anyrwpouv eiv katakrima, 
  outwv kai di enov dikaiwmatov eiv pantav anyrw-
  pouv eiv dikaiwsin zwhv. 19 wsper gar dia thv parakohv 
  tou enov anyrwpou amartwloi katestayhsan oi polloi, 
  outwv kai dia thv upakohv tou enov dikaioi katastayhsontai 
  oi polloi. 20 Νomov de pareishlyen, ina pleonash to 
  paraptwma. ou de epleonasen h amartia, upereperisseusen 
  h cariv[.] 21 ina wsper ebasileusen h amartia en tw yanatw, 
  outwv kai h cariv basileush dia dikaiosunhv eiv zwhn 
  aiwnion, dia 'Ιhsou cristou tou kuriou hmwn. 

  Ρwmaiouv 6 

   Τi oun eroumen epimenoumen th amartia ina h cariv 
  pleonash; 2 mh genoito. oitinev apeyanomen th amartia, 
  pwv eti zhsomen en auth; 3 h agnoeite oti osoi 
  ebaptisyhmen eiv criston 'Ιhsoun, eiv ton yanaton autou 
  ebaptisyhmen; 4 sunetafhmen oun autw dia tou bap-
  tismatov eiv ton yanaton ina wsper hgeryh cristov 
  ek nekrwn dia thv doxhv tou patrov, outwv kai 
  hmeiv en kainothti zwhv peripathswmen. 5 Εi gar sumfutoi 
  gegonamen tw omoiwmati tou yanatou autou, alla kai 
  thv anastasewv esomeya[.] 6 touto ginwskontev, oti o palaiov 
  hmwn anyrwpov sunestaurwyh, ina katarghyh to swma 
  
  thv amartiav, tou mhketi douleuein hmav th amartia. 
  7 o gar apoyanwn dedikaiwtai apo thv amartiav. 8 Εi de 
  apeyanomen sun cristw, pisteuomen oti kai suzhsomen 
  autw, 9 eidotev oti cristov egeryeiv ek 
  nekrwn, ouketi apoynhskei[.] yanatov autou ouketi kurieuei. 
  10 o gar apeyanen, th amartia apeyanen efapax. o de 
  zh, zh tw yew. 11 outwv kai umeiv logizesye eautouv 
  nekrouv men einai th amartia, zwntav de tw yew, en cristw 
  'Ιhsou tw kuriw hmwn. 12 Μh oun basileuetw h amartia 
  en tw ynhtw umwn swmati, eiv to upakouein auth en taiv 
  epiyumiaiv autou[.] 13 mhde paristanete ta melh umwn opla 
  adikiav th amartia[.] alla parasthsate eautouv tw 
  yew wv ek nekrwn zwntav, kai ta melh umwn 
  opla dikaiosunhv tw yew. 14 amartia gar umwn ou 
  kurieusei[.] ou gar este upo nomon, all' upo carin. 
   15 Τi oun; amarthsomen oti ouk esmen upo nomon, 
  all' upo carin; mh genoito. 16 ouk oidate oti w 
  paristanete eautouv doulouv eiv upakohn, douloi este 
  w upakouete, htoi amartiav eiv yanaton, h upakohv 
  eiv dikaiosunhn; 17 cariv de tw yew, oti hte douloi thv 
  amartiav, uphkousate de ek kardiav eiv on paredoyhte 
  tupon didachv. 18 eleuyerwyentev de apo thv amartiav, 
  edoulwyhte th dikaiosunh. 19 'Αnyrwpinon legw dia 
  thn asyeneian thv sarkov umwn. wsper gar paresthsate 
  ta melh umwn doula th akayarsia kai th anomia eiv thn 
  anomian, outwv nun parasthsate ta melh umwn doula th 
  dikaiosunh eiv agiasmon. 20 ote gar douloi hte thv 
  
  amartiav, eleuyeroi hte th dikaiosunh. 21 tina oun 
  karpon eicete tote, ef' oiv nun epaiscunesye; 
  to gar telov ekeinwn yanatov. 22 nuni de eleuyerw-
  yentev apo thv amartiav, doulwyentev de tw yew, ecete 
  ton karpon umwn eiv agiasmon, to de telov zwhn aiwnion. 
  23 ta gar oqwnia thv amartiav yanatov[.] to de carisma 
  tou yeou zwh aiwniov en cristw 'Ιhsou tw kuriw hmwn. 

  Ρwmaiouv 7 

   Η agnoeite adelfoi, ginwskousin gar nomon lalw, oti 
  o nomov kurieuei tou anyrwpou ef' oson cronon zh; 
  2 h gar upandrov gunh tw zwnti andri dedetai nomw[.] 
  ean de apoyanh o anhr kathrghtai apo tou nomou tou 
  androv. 3 ara oun zwntov tou androv moicaliv crhmatisei, 
  ean genhtai andri eterw[.] ean de apoyanh o anhr, eleuyera 
  estin apo tou nomou, tou mh einai authn moicalida, geno-
  menhn andri eterw. 4 wste, adelfoi mou, kai umeiv eyanatw-
  yhte tw nomw dia tou swmatov tou cristou, eiv to genesyai 
  umav eterw, tw ek nekrwn egeryenti, ina karpo-
  forhswmen tw yew. 5 ote gar hmen en th sarki, ta payh-
  mata twn amartiwn ta dia tou nomou enhrgeito en 
  toiv melesin hmwn eiv to karpoforhsai tw yanatw[.] 6 nuni de 
  kathrghyhmen apo tou nomou, apoyanontev en w katei-
  comeya, wste douleuein hmav en kainothti pneumatov, kai 
  ou palaiothti grammatov. 
   7 Τi oun eroumen; o nomov amartia; mh genoito[.] 
  alla thn amartian ouk egnwn ei mh dia nomou thn te gar 
  epiyumian ouk hdein ei mh o nomov elegen, Οuk 
  epiyumhseiv[.] 8 aformhn de labousa h amartia dia thv 
  
  entolhv kateirgasato en emoi pasan epiyumian. cwriv gar 
  nomou amartia nekra[.] 9 egw de ezwn cwriv nomou 
  pote elyoushv de thv entolhv, h amartia anezhsen, egw de 
  apeyanon[.] 10 kai eureyh moi h entolh h 
  eiv zwhn, auth eiv yanaton. 11 h gar amartia aformhn 
  labousa dia thv entolhv exhpathsen me, kai di authv 
  apekteinen. 12 wste o men nomov agiov, kai h entolh 
  agia kai dikaia kai agayh. 13 Τo oun agayon emoi 
  gegonen yanatov; mh genoito[.] alla h amartia, ina 
  fanh amartia dia, tou agayou moi katergazomenh 
  yanaton, ina genhtai kay uperbolhn amartwlov h amartia 
  dia thv entolhv. 14 Οidamen gar oti o nomov pneumatikov 
  estin egw de sarkikov eimi, pepramenov upo thn amartian. 
  15 o gar katergazomai, ou ginwskw[.] ou gar o yelw, touto 
  prassw[.] all' o misw, touto poiw. 16 ei de o ou yelw, 
  touto poiw, sumfhmi tw nomw oti kalov. 17 nuni de 
  ouketi egw katergazomai auto, all' h oikousa en emoi 
  amartia. 18 Οida gar oti ouk oikei en emoi, toutestin en 
  th sarki mou agayon[.] to gar yelein parakeitai moi, to de 
  katergazesyai to kalon ouc euriskw. 19 ou gar o yelw 
  poiw agayon[.] all' o ou yelw kakon, touto pras-
  sw. 20 ei de o ou yelw egw, touto poiw, ouketi 
  egw katergazomai auto, all' h oikousa en emoi amartia. 
  21 Εuriskw ara ton nomon tw yelonti emoi poiein to kalon, 
  oti emoi to kakon parakeitai. 22 sunhdomai gar tw nomw 
  tou yeou kata ton esw anyrwpon[.] 23 blepw de eteron 
  
  nomon en toiv melesin mou antistrateuomenon tw nomw tou 
  noov mou, kai aicmalwtizonta me tw nomw thv amartiav 
  tw onti en toiv melesin mou. 24 talaipwrov egw anyrwpov[.] 
  tiv me rusetai ek tou swmatov tou yanatou toutou; 
  25 eucaristw tw yew dia 'Ιhsou cristou tou kuriou hmwn[.] 
  ara oun autov egw tw men noi douleuw nomw yeou[.] 
  th de sarki nomw amartiav. 

  Ρwmaiouv 8 

   Οuden ara nun katakrima toiv en cristw 'Ιhsou, mh 
  kata sarka peripatousin, alla kata pneuma. 2 o gar 
  nomov tou pneumatov thv zwhv en cristw 'Ιhsou hleuyerwsen 
  me apo tou nomou thv amartiav kai tou yanatou. 3 Τo gar 
  adunaton tou nomou, en w hsyenei dia thv sarkov, 
  o yeov ton eautou uion pemqav en omoiwmati sarkov amartiav 
  kai peri amartiav katekrinen thn amartian en th sarki, 4 ina 
  to dikaiwma tou nomou plhrwyh en hmin, toiv mh kata 
  sarka peripatousin, alla kata pneuma. 5 Οi gar 
  kata sarka ontev, ta thv sarkov fronousin[.] oi de 
  kata pneuma, ta tou pneumatov. 6 to gar fronhma 
  thv sarkov yanatov to de fronhma tou pneumatov, zwh 
  kai eirhnh. 7 Δioti to fronhma thv sarkov ecyra eiv 
  yeon tw gar nomw tou yeou ouc upotassetai, oude gar duna-
  tai[.] 8 oi de en sarki ontev, yew aresai ou dunantai. 
  9 Υmeiv de ouk este en sarki, all' en pneumati, eiper 
  pneuma yeou oikei en umin. ei de tiv pneuma cristou 
  ouk ecei, outov ouk estin autou. 10 ei de cristov en umin, to 
  men swma nekron di amartian, to de pneuma zwh 
  dia dikaiosunhn. 11 ei de to pneuma tou egeirantov 
  
  'Ιhsoun ek nekrwn oikei en umin, o egeirav ton 
  criston ek nekrwn zwopoihsei kai ta ynhta swmata 
  umwn dia to enoikoun autou pneuma en umin. 12 'Αra 
  oun, adelfoi, ofeiletai esmen ou th sarki, tou kata sarka 
  zhn[.] 13 ei gar kata sarka zhte, mellete apoynhskein[.] 
  ei de pneumati tav praxeiv tou swmatov yanatoute, zhsesye. 
  14 Οsoi gar pneumati yeou agontai, outoi eisin uioi yeou. 
  15 ou gar elabete pneuma douleiav palin eiv fobon, all' 
  elabete pneuma uioyesiav, en w krazomen, 'Αbba, o pathr. 
  16 Αuto to pneuma summarturei tw pneumati hmwn, oti 
  esmen tekna yeou. 17 ei de tekna, kai klhronomoi klhronomoi 
  men yeou, sugklhronomoi de cristou[.] eiper sumpascomen, 
  ina kai sundoxasywmen. 
   18 Λogizomai gar oti ouk axia ta payhmata tou nun 
  kairou prov thn mellousan doxan apokalufyhnai 
  eiv hmav. 19 Η gar apokaradokia thv ktisewv thn apoka-
  luqin twn uiwn tou yeou apekdecetai. 20 th gar mataiothti 
  h ktisiv upetagh, ouc ekousa, alla dia ton upo-
  taxanta, ep' elpidi 21 oti kai auth h ktisiv eleuyerw-
  yhsetai apo thv douleiav thv fyorav eiv thn eleuyerian 
  thv doxhv twn teknwn tou yeou. 22 oidamen gar oti pasa h 
  ktisiv sustenazei kai sunwdinei acri tou nun[.] 23 ou 
  monon de, alla kai autoi thn aparchn tou pneumatov 
  econtev, kai hmeiv autoi en eautoiv stenazomen, uioyesian 
  apekdecomenoi, thn apolutrwsin tou swmatov hmwn. 24 th 
  gar elpidi eswyhmen[.] elpiv de blepomenh ouk estin elpiv[.] 
  
  o gar blepei tiv ti kai elpizei; 25 ei de o ou 
  blepomen elpizomen, di upomonhv apekdecomeya. 26 Ωsautwv 
  de kai to pneuma sunantilambanetai taiv asyeneiaiv hmwn[.] 
  to gar ti proseuxwmeya kayo dei, ouk oidamen, all' 
  auto to pneuma uperentugcanei uper hmwn stenagmoiv 
  alalhtoiv[.] 27 o de ereunwn tav kardiav oiden ti to 
  fronhma tou pneumatov, oti kata yeon entugcanei uper 
  agiwn. 28 Οidamen de oti toiv agapwsin ton yeon panta 
  sunergei eiv agayon, toiv kata proyesin klhtoiv 
  ousin. 29 oti ouv proegnw, kai prowrisen summor-
  fouv thv eikonov tou uiou autou, eiv to einai auton prw-
  totokon en polloiv adelfoiv[.] 30 ouv de prowrisen, toutouv 
  kai ekalesen[.] kai ouv ekalesen, toutouv kai edikaiwsen[.] ouv 
  de edikaiwsen, toutouv kai edoxasen. 
   31 Τi oun eroumen prov tauta; ei o yeov uper hmwn,
   tiv kay hmwn; 32 ov ge tou idiou uiou ouk efeisato, all' 
  uper hmwn pantwn paredwken auton, pwv ouci kai sun autw 
  ta panta hmin carisetai; 33 tiv egkalesei kata 
  eklektwn yeou; yeov o dikaiwn. 34 tiv o kata-
  krinwn; cristov o apoyanwn, mallon de kai egeryeiv,
  ov kai estin en dexia tou yeou, ov kai entugcanei uper 
  hmwn. 35 tiv hmav cwrisei apo thv agaphv tou cristou;
  yliqiv, h stenocwria, h diwgmov, h limov, h gumnothv, h 
  kindunov, h macaira; 36 kaywv gegraptai, Οti eneka sou 
  yanatoumeya olhn thn hmeran[.] elogisyhmen wv probata 
  sfaghv. 37 'Αll' en toutoiv pasin upernikwmen dia 
  
  tou agaphsantov hmav. 38 pepeismai gar oti oute 
  yanatov, oute zwh, oute aggeloi, oute arcai, oute du-
  nameiv, oute enestwta, oute mellonta, 39 oute uqwma, oute 
  bayov, oute tiv ktisiv etera dunhsetai hmav cwrisai 
  apo thv agaphv tou yeou, thv en cristw 'Ιhsou tw kuriw 
  hmwn. 

  Ρwmaiouv 9 

   'Αlhyeian legw en cristw, ou qeudomai, summarturoushv 
  moi thv suneidhsewv mou en pneumati agiw, 2 oti luph 
  moi estin megalh, kai adialeiptov odunh th kardia mou[.]
  3 hucomhn gar autov egw anayema einai apo tou cristou 
  uper twn adelfwn mou, twn suggenwn mou kata sarka[.]
  4 oitinev eisin 'Ιsrahlitai, wn h uioyesia kai h doxa, 
  kai ai diayhkai kai h nomoyesia, kai h latreia kai ai 
  epaggeliai, 5 wn oi paterev, kai ex wn o cristov to 
  kata sarka, o wn epi pantwn yeov euloghtov eiv touv 
  aiwnav. amhn. 6 Οuc oion de oti ekpeptwken o logov tou 
  yeou. ou gar pantev oi ex 'Ιsrahl, outoi 'Ιsrahl[.]
  7 oud oti eisin sperma 'Αbraam, pantev tekna, all' 
  en 'Ιsaak klhyhsetai soi sperma. 8 Τoutestin, ou ta 
  tekna thv sarkov, tauta tekna tou yeou[.] alla ta tekna 
  thv epaggeliav logizetai eiv sperma. 9 epaggeliav gar 
  o logov outov, Κata ton kairon touton eleusomai, kai 
  estai th Σarra uiov. 10 Οu monon de, alla kai Ρe-
  bekka ex enov koithn ecousa, 'Ιsaak tou patrov hmwn[.] 
  11 mhpw gar gennhyentwn, mhde praxantwn 
  ti agayon h kakon, ina h kat' ekloghn tou yeou 
  proyesiv menh, ouk ex ergwn, all' ek tou kalountov, 
  
  12 errhyh auth, Οti o meizwn douleusei tw elassoni[.] 
  13 kaywv gegraptai, Τon 'Ιakwb hgaphsa, ton de Ηsau 
  emishsa. 
   14 Τi oun eroumen; mh adikia para tw yew; 
  mh genoito[.] 15 tw gar Μwsh legei, 'Εlehsw on an 
  elew, kai oikteirhsw on an oikteirw. 
  16 'Αra oun ou tou yelontov, oude tou trecontov, 
  alla tou eleountov yeou. 17 legei gar h grafh tw Φaraw, 
  Οti eiv auto touto exhgeira se, opwv endeixwmai en soi 
  thn dunamin mou, kai opwv diaggelh to onoma mou en pash 
  th gh. 18 'Αra oun on yelei eleei[.] on de yelei 
  sklhrunei. 
   19 'Εreiv oun moi, Τi eti memfetai; tw gar bou-
  lhmati autou tiv anyesthken; 20 Μenounge, w anyrwpe, 
  su tiv ei o antapokrinomenov tw yew; mh erei to 
  plasma tw plasanti, Τi me epoihsav outwv; 
  21 Η ouk ecei exousian o kerameuv tou phlou, ek tou 
  autou furamatov poihsai o men eiv timhn skeuov, o de 
  eiv atimian; 22 ei de yelwn o yeov endeixasyai thn orghn, 
  kai gnwrisai to dunaton autou, hnegken en pollh makro-
  yumia skeuh orghv kathrtismena eiv apwleian[.] 23 kai ina 
  gnwrish ton plouton thv doxhv autou epi skeuh 
  eleouv, a prohtoimasen eiv doxan; 24 ouv kai ekalesen 
  hmav ou monon ex 'Ιoudaiwn, alla kai ex 
  eynwn[.] 25 wv kai en tw Ωshe legei, Κalesw ton ou 
  laon mou, laon mou[.] kai thn ouk hgaphmenhn, hgaphmenhn. 
  26 Κai estai, en tw topw ou errhyh autoiv, Οu laov 
  
  mou umeiv, ekei klhyhsontai uioi yeou zwntov. 27 Η-
  saiav de krazei uper tou 'Ιsrahl, 'Εan h o ariymov 
  twn uiwn 'Ιsrahl wv h ammov thv yalasshv, to kataleim-
  ma swyhsetai[.] 28 logon gar suntelwn kai suntemnwn 
  en dikaiosunh[.] oti logon suntetmhmenon poihsei 
  kuriov epi thv ghv. 29 Κai kaywv proeirhken Ηsaiav, 
  Εi mh kuriov Σabawy egkatelipen hmin sperma, wv Σodoma 
  an egenhyhmen, kai wv Γomorra an wmoiwyhmen. 
   30 Τi oun eroumen; oti eynh ta mh diwkonta dikaio-
  sunhn, katelaben dikaiosunhn, dikaiosunhn de thn ek pistewv[.] 
  31 'Ιsrahl de diwkwn nomon dikaiosunhv, eiv nomon di-
  kaiosunhv ouk efyasen. 32 diati; oti ouk ek pis-
  tewv, all' wv ex ergwn nomou[.] prosekoqan gar tw liyw 
  tou proskommatov, 33 kaywv gegraptai, 'Ιdou tiyhmi en 
  Σiwn liyon proskommatov kai petran skandalou[.] kai pav 
  o pisteuwn ep' autw ou kataiscunyhsetai. 

  Ρwmaiouv 10 

   'Αdelfoi, h men eudokia thv emhv kardiav, kai h 
  dehsiv h prov ton yeon uper tou 'Ιsrahl estin eiv 
  swthrian. 2 marturw gar autoiv oti zhlon yeou ecousin, 
  all' ou kat' epignwsin. 3 agnoountev gar thn tou yeou 
  dikaiosunhn, kai thn idian dikaiosunhn zhtountev sthsai, 
  th dikaiosunh tou yeou ouc upetaghsan. 4 telov gar 
  nomou cristov eiv dikaiosunhn panti tw pisteuonti. 
   5 Μwshv gar grafei thn dikaiosunhn thn ek tou 
  nomou, Οti o poihsav auta anyrwpov zhsetai 
  en autoiv. 6 Η de ek pistewv dikaiosunh outwv legei, 
  
  Μh eiphv en th kardia sou, Τiv anabhsetai eiv ton 
  ouranon; tout estin criston katagagein[.] 7 h, Τiv kata-
  bhsetai eiv thn abusson; tout estin criston ek 
  nekrwn anagagein. 8 alla ti legei; 'Εgguv sou to rhma 
  estin, en tw stomati sou kai en th kardia sou. tout estin to 
  rhma thv pistewv o khrussomen[.] 9 oti ean omologhshv 
  en tw stomati sou kurion 'Ιhsoun, kai pisteushv en th 
  kardia sou oti o yeov auton hgeiren ek nekrwn, 
  swyhsh[.] 10 kardia gar pisteuetai eiv dikaiosunhn. 
  stomati de omologeitai eiv swthrian. 11 Λegei gar h 
  grafh, Πav o pisteuwn ep' autw ou kataiscunyhsetai. 
  12 Οu gar estin diastolh 'Ιoudaiou te kai Εllhnov[.] o gar 
  autov kuriov pantwn ploutwn eiv pantav touv epikalou-
  menouv auton. 13 Πav gar ov an epikaleshtai to onoma
  kuriou, swyhsetai. 14 Πwv oun epikalesontai eiv 
  on ouk episteusan; pwv de pisteusousin ou 
  ouk hkousan; pwv de akousousin cwriv khrussontov; 
  15 pwv de khruxousin, ean mh apostalwsin; kaywv 
  gegraptai, Ωv wraioi oi podev twn euaggelizo-
  menwn eirhnhn, twn euaggelizomenwn ta agaya. 
  16 'Αll' ou pantev uphkousan tw euaggeliw[.] Ηsaiav gar 
  legei, Κurie, tiv episteusen th akoh hmwn; 17 'Αra h pistiv 
  ex akohv, h de akoh dia rhmatov yeou. 18 alla legw, 
  Μh ouk hkousan; menounge eiv pasan thn ghn exhlyen 
  o fyoggov autwn, kai eiv ta perata thv oikoumenhv ta rhmata 
  autwn. 19 'Αlla legw, Μh ouk egnw 'Ιsrahl; prwtov 
  
  Μwshv legei, 'Εgw parazhlwsw umav ep' ouk 
  eynei, epi eynei asunetw parorgiw umav. 20 Η-
  saiav de apotolma kai legei, Εureyhn toiv eme mh zh-
  tousin, emfanhv egenomhn toiv eme mh eperwtwsin. 21 prov 
  de ton 'Ιsrahl legei, Οlhn thn hmeran exepetasa tav 
  ceirav mou prov laon apeiyounta kai antilegonta. 

  Ρwmaiouv 11 

   Λegw oun, Μh apwsato o yeov ton laon autou;
  mh genoito[.] kai gar egw 'Ιsrahlithv eimi, ek spermatov 
  'Αbraam, fulhv Βeniamin. 2 ouk apwsato o yeov 
  ton laon autou, on proegnw. h ouk oidate en 
  Ηlia ti legei h grafh; wv entugcanei tw yew kata 
  tou 'Ιsrahl, legwn, 3 Κurie, touv profhtav sou apekteinan, 
  kai ta yusiasthria sou kateskaqan[.] kagw upeleifyhn mo-
  nov, kai zhtousin thn quchn mou. 4 'Αlla ti legei autw o 
  crhmatismov; Κatelipon emautw eptakisciliouv andrav 
  oitinev ouk ekamqan gonu th Βaal. 5 Οutwv oun kai en tw 
  nun kairw leimma kat' ekloghn caritov gegonen. 
  6 ei de cariti, ouketi ex ergwn epei h cariv ouketi ginetai 
  cariv. ei de ex ergwn, ouketi estin cariv[.] epei to ergon 
  ouketi estin ergon. 
   7 Τi oun; o epizhtei 'Ιsrahl, toutou ouk epetucen, 
  h de eklogh epetucen[.] oi de loipoi epwrwyhsan, 8 kaywv 
  gegraptai, 'Εdwken autoiv o yeov pneuma katanuxewv, 
  ofyalmouv tou mh blepein, kai wta tou mh akouein, ewv 
  thv shmeron hmerav. 9 kai Δabid legei, Γenhyhtw h trapeza 
  autwn eiv pagida, kai eiv yhran, kai eiv skandalon, kai eiv 
  
  antapodoma autoiv[.] 10 skotisyhtwsan oi ofyalmoi autwn 
  tou mh blepein, kai ton nwton autwn diapantov sug-
  kamqon. 
   11 Λegw oun, mh eptaisan ina peswsin; mh genoito[.] 
  alla tw autwn paraptwmati h swthria toiv eynesin, eiv 
  to parazhlwsai autouv. 12 ei de to paraptwma autwn 
  ploutov kosmou, kai to htthma autwn ploutov eynwn, 
  posw mallon to plhrwma autwn; 13 Υmin gar legw 
  toiv eynesin[.] ef' oson men eimi egw eynwn apostolov, 
  thn diakonian mou doxazw, 14 ei pwv parazhlwsw 
  mou thn sarka, kai swsw tinav ex autwn. 15 ei gar 
  h apobolh autwn katallagh kosmou, tiv h pros-
  lhqiv, ei mh zwh ek nekrwn; 
   16 ei de h aparch agia, kai to furama[.] kai ei h riza 
  agia, kai oi kladoi. 17 ei de tinev twn kladwn exeklasyh-
  san, su de agrielaiov wn enekentrisyhv en autoiv, kai 
  sugkoinwnov thv rizhv kai thv piothtov thv elaiav 
  egenou, 18 mh katakaucw twn kladwn[.] ei de katakaucasai,
  ou su thn rizan bastazeiv, all' h riza se. 19 'Ε-
  reiv oun, 'Εxeklasyhsan oi kladoi, ina egw egkentrisyw. 
  20 Κalwv[.] th apistia exeklasyhsan, su de th pistei 
  esthkav. mh uqhlofronei, alla fobou[.] 21 ei gar o yeov 
  twn kata fusin kladwn ouk efeisato, mhpwv oude sou 
  feishtai. 22 'Ιde oun crhstothta kai apotomian yeou[.] 
  epi men touv pesontav, apotomian[.] epi de se, crhsto-
  thta, ean epimeinhv th crhstothti[.] epei kai su ek-
  
  kophsh. 23 kai ekeinoi de, ean mh epimeinwsin th apistia, 
  egkentrisyhsontai[.] dunatov gar estin o yeov palin egken-
  trisai autouv. 24 ei gar su ek thv kata fusin exe-
  kophv agrielaiou, kai para fusin enekentrisyhv eiv 
  kallielaion, posw mallon outoi oi kata fusin,
  egkentrisyhsontai th idia elaia; 25 Οu gar yelw umav 
  agnoein, adelfoi, to musthrion touto, ina mh hte par 
  eautoiv fronimoi, oti pwrwsiv apo merouv tw 'Ιsrahl ge-
  gonen, acriv ou to plhrwma twn eynwn eiselyh[.] 26 kai 
  outwv pav 'Ιsrahl swyhsetai, kaywv gegraptai, 
  Ηxei ek Σiwn o ruomenov, kai apostreqei asebeiav 
  apo 'Ιakwb[.] 27 kai auth autoiv h par emou diayhkh, 
  otan afelwmai tav amartiav autwn. 28 Κata men 
  to euaggelion, ecyroi di umav[.] kata de thn 
  ekloghn, agaphtoi dia touv paterav. 29 ametamelhta 
  gar ta carismata kai h klhsiv tou yeou. 30 wsper gar 
  kai umeiv pote hpeiyhsate tw yew, nun de hlehyhte 
  th toutwn apeiyeia[.] 31 outwv kai outoi nun hpeiyhsan 
  tw umeterw eleei, ina kai autoi elehywsin. 
  32 sunekleisen gar o yeov touv pantav eiv apeiyeian, ina touv 
  pantav elehsh. 33 Ω bayov ploutou kai sofiav 
  kai gnwsewv yeou. wv anexereunhta ta krimata autou, kai 
  anexicniastoi ai odoi autou. 34 tiv gar egnw noun 
  kuriou; h tiv sumboulov autou egeneto; 35 h tiv proe-
  dwken autw, kai antapodoyhsetai autw; 36 oti ex autou 
  kai di autou kai eiv auton ta panta[.] autw h doxa 
  eiv touv aiwnav. amhn. 

  Ρwmaiouv 12 

   Πarakalw oun umav, adelfoi, dia twn oiktirmwn tou 
  yeou, parasthsai ta swmata umwn yusian zwsan, agian,
  euareston tw yew, thn logikhn latreian umwn[.] 2 kai mh 
  suschmatizesye tw aiwni toutw, alla metamorfousye th 
  anakainwsei tou noov umwn, eiv to dokimazein umav ti 
  to yelhma tou yeou to agayon kai euareston kai teleion. 
  3 legw gar dia thv caritov thv doyeishv moi, panti 
  tw onti en umin, mh uperfronein par o dei 
  fronein, alla fronein eiv to swfronein, ekastw wv o 
  yeov emerisen metron pistewv. 4 Κayaper gar en eni swmati 
  melh polla ecomen, ta de melh panta ou thn authn 
  ecei praxin[.] 5 outwv oi polloi en swma esmen en cristw, 
  o de kay eiv allhlwn melh. 6 econtev de carismata 
  kata thn carin thn doyeisan hmin diafora[.] eite 
  profhteian, kata thn analogian thv pistewv[.] 7 eite dia-
  konian, en th diakonia[.] eite o didaskwn, en th didaskalia[.] 
  8 eite o parakalwn, en th paraklhsei[.] o metadidouv, en 
  aplothti[.] o proistamenov, en spoudh[.] o elewn, 
  en ilarothti. 9 Η agaph anupokritov[.] apostugountev to 
  ponhron, kollwmenoi tw agayw[.] 10 th filadelfia eiv al-
  lhlouv filostorgoi[.] th timh allhlouv prohgoumenoi[.] 
  11 th spoudh mh oknhroi, tw pneumati zeontev, tw kairw 
  douleuontev[.] 12 th elpidi cairontev, th yliqei upomenon-
  tev, th proseuch proskarterountev[.] 13 taiv creiaiv twn 
  agiwn koinwnountev, thn filoxenian diwkontev[.] 14 eulogeite 
  touv diwkontav umav[.] eulogeite, kai mh katarasye. 15 cai-
  rein meta cairontwn, kai klaiein meta klaiontwn. 16 to 
  
  auto eiv allhlouv fronountev[.] mh ta uqhla fro-
  nountev, alla toiv tapeinoiv sunapagomenoi. mh ginesye 
  fronimoi par eautoiv. 17 mhdeni kakon anti kakou apodi-
  dontev[.] pronooumenoi kala enwpion pantwn anyrwpwn[.] 
  18 ei dunaton, to ex umwn, meta pantwn anyrwpwn eirh-
  neuontev. 19 mh eautouv ekdikountev, agaphtoi, alla dote 
  topon th orgh[.] gegraptai gar, 'Εmoi ekdikhsiv, egw anta-
  podwsw, legei kuriov. 20 'Εan oun peina o ecyrov 
  sou, qwmize auton[.] ean diqa, potize auton[.] touto 
  gar poiwn, anyrakav purov swreuseiv epi thn kefalhn 
  autou. 21 mh nikw upo tou kakou, alla nika en tw 
  agayw to kakon. 

  Ρwmaiouv 13 

   Πasa quch exousiaiv uperecousaiv upotassesyw.
  ou gar estin exousia ei mh apo yeou[.] ai de ousai 
  exousiai upo tou yeou tetagmenai eisin. 2 wste o 
  antitassomenov th exousia, th tou yeou diatagh anyesthken[.] 
  oi de anyesthkotev, eautoiv krima lhqontai. 3 oi 
  gar arcontev ouk eisin fobov twn agaywn ergwn, alla 
  twn kakwn. yeleiv de mh fobeisyai thn exousian; to 
  agayon poiei, kai exeiv epainon ex authv[.] 4 yeou gar 
  diakonov estin soi eiv to agayon. ean de to kakon poihv, 
  fobou[.] ou gar eikh thn macairan forei[.] yeou gar diakonov 
  estin, ekdikov eiv orghn tw to kakon prassonti. 5 dio 
  anagkh upotassesyai, ou monon dia thn orghn, 
  alla kai dia thn suneidhsin. 6 dia touto gar kai 
  forouv teleite[.] leitourgoi gar yeou eisin, eiv auto touto 
  proskarterountev. 7 apodote oun pasin tav ofeilav 
  
  tw ton foron, ton foron[.] tw to telov, to telov[.] tw 
  ton fobon, ton fobon[.] tw thn timhn, thn timhn. 8 Μhdeni 
  mhden ofeilete, ei mh to agapan allhlouv[.] o gar 
  agapwn ton eteron, nomon peplhrwken. 9 to gar, Οu 
  moiceuseiv, ou foneuseiv, ou kleqeiv, 
  ou qeudomarturhseiv, ouk epiyumhseiv, kai ei tiv etera 
  entolh, en toutw tw logw anakefalaioutai, en tw, 'Αga-
  phseiv ton plhsion sou wv eauton. 10 Η agaph tw plh-
  sion kakon ouk ergazetai[.] plhrwma oun nomou h agaph. 
   11 Κai touto, eidotev ton kairon, oti wra hmav 
  hdh ex upnou egeryhnai[.] nun gar egguteron hmwn h 
  swthria, h ote episteusamen. 12 h nux proekoqen, h de 
  hmera hggiken. apoywmeya oun ta erga tou skotouv, 
  kai enduswmeya ta opla tou fwtov. 13 wv en hmera, 
  euschmonwv peripathswmen, mh kwmoiv kai meyaiv, mh koi-
  taiv kai aselgeiaiv, mh eridi kai zhlw[.] 14 all' endusasye 
  ton kurion 'Ιhsoun criston, kai thv sarkov pronoian mh 
  poieisye eiv epiyumiav. 

  Ρwmaiouv 14 

   Τon de asyenounta th pistei proslambanesye, mh eiv 
  diakriseiv dialogismwn. 2 Οv men pisteuei fagein panta, 
  o de asyenwn lacana esyiei. 3 o esyiwn, ton mh 
  esyionta mh exouyeneitw[.] kai o mh esyiwn, ton e-
  syionta mh krinetw[.] o yeov gar auton proselabeto. 4 su 
  tiv ei o krinwn allotrion oikethn; tw idiw kuriw sthkei 
  h piptei. stayhsetai de[.] dunatov gar estin o yeov 
  sthsai auton. 5 Οv men krinei hmeran par hmeran, 
  
  ov de krinei pasan hmeran. ekastov en tw idiw noi 
  plhroforeisyw. 6 o fronwn thn hmeran, kuriw fronei[.] 
  kai o mh fronwn thn hmeran, kuriw ou fronei. o 
  esyiwn, kuriw esyiei, eucaristei gar tw yew[.] kai o mh 
  esyiwn, kuriw ouk esyiei, kai eucaristei tw yew. 7 oudeiv 
  gar hmwn eautw zh, kai oudeiv eautw apoynhskei. 8 ean te 
  gar zwmen, tw kuriw zwmen[.] ean te apoynhskwmen,
  tw kuriw apoynhskomen. ean te oun zwmen, ean te apo-
  ynhskwmen, tou kuriou esmen. 9 eiv touto gar cristov kai 
  apeyanen kai anesth kai anezhsen, ina kai nekrwn kai 
  zwntwn kurieush. 10 Σu de ti krineiv ton adelfon 
  sou; h kai su ti exouyeneiv ton adelfon sou; pantev gar 
  parasthsomeya tw bhmati tou cristou. 11 gegraptai 
  gar, Ζw egw, legei kuriov oti emoi kamqei pan gonu, 
  kai pasa glwssa exomologhsetai tw yew. 12 'Αra oun 
  ekastov hmwn peri eautou logon dwsei tw yew. 13 Μh-
  keti oun allhlouv krinwmen[.] alla touto krinate mallon, 
  to mh tiyenai proskomma tw adelfw h skandalon. 
  14 oida kai pepeismai en kuriw 'Ιhsou, oti ouden 
  koinon di eautou[.] ei mh tw logizomenw ti koinon 
  einai, ekeinw koinon[.] 15 ei de dia brwma o 
  adelfov sou lupeitai, ouketi kata agaphn peripateiv. 
  mh tw brwmati sou ekeinon apollue uper ou cristov ape-
  yanen. 16 Μh blasfhmeisyw oun umwn to agayon[.] 17 ou 
  gar estin h basileia tou yeou brwsiv kai posiv, alla 
  dikaiosunh kai eirhnh kai cara en pneumati agiw[.] 18 o 
  
  gar en toutoiv douleuwn tw cristw euarestov tw yew, 
  kai dokimov toiv anyrwpoiv. 19 ara oun ta thv eirhnhv 
  diwkwmen, kai ta thv oikodomhv thv eiv allhlouv. 
  20 Μh eneken brwmatov katalue to ergon tou yeou. 
  panta men kayara, alla kakon tw anyrwpw tw 
  dia proskommatov esyionti. 21 kalon to mh fagein krea, 
  mhde piein oinon, mhde en w o adelfov sou proskoptei h 
  skandalizetai h asyenei. 22 Σu pistin eceiv; kata sauton 
  ece enwpion tou yeou[.] makariov o mh krinwn eauton 
  en w dokimazei. 23 o de diakrinomenov, ean fagh, kata-
  kekritai, oti ouk ek pistewv[.] pan de o ouk ek 
  pistewv, amartia estin. 

  Ρwmaiouv 15 

   'Οfeilomen de hmeiv oi dunatoi ta asyenhmata twn 
  adunatwn bastazein, kai mh eautoiv areskein[.] 2 ekastov gar 
  hmwn tw plhsion aresketw eiv to agayon prov oikodomhn. 
  3 kai gar o cristov ouc eautw hresen, alla, kaywv ge-
  graptai, Οi oneidismoi twn oneidizontwn se epepeson 
  ep' eme. 4 Οsa gar proegrafh, eiv thn hmeteran 
  didaskalian proegrafh, ina dia thv upomonhv kai thv 
  paraklhsewv twn grafwn thn elpida ecwmen. 5 o de 
  yeov thv upomonhv kai thv paraklhsewv dwh umin to auto 
  fronein en allhloiv kata criston 'Ιhsoun[.] 6 ina 
  omoyumadon en eni stomati doxazhte ton yeon kai patera 
  tou kuriou hmwn 'Ιhsou cristou. 7 Δio proslambanesye 
  allhlouv, kaywv kai o cristov proselabeto hmav eiv 
  doxan yeou.
   
   8 Λegw de, Ιhsoun criston diakonon gegenhsyai peri-
  tomhv uper alhyeiav yeou, eiv to bebaiwsai tav epag-
  geliav twn paterwn[.] 9 ta de eynh uper eleouv doxasai ton 
  yeon, kaywv gegraptai, Δia touto exomologhsomai 
  soi en eynesin, kai tw onomati sou qalw. 10 Κai 
  palin legei, Εufranyhte, eynh, meta tou laou autou. 11 Κai 
  palin, Αineite ton kurion panta ta eynh, kai epainesate 
  auton pantev oi laoi. 12 Κai palin, Ηsaiav legei, 'Ε-
  stai h riza tou 'Ιessai, kai o anistamenov arcein 
  eynwn, ep' autw eynh elpiousin. 13 Ο de yeov thv 
  elpidov plhrwsai umav pashv carav kai eirhnhv en tw 
  pisteuein, eiv to perisseuein umav en th elpidi, en dunamei 
  pneumatov agiou. 
   14 Πepeismai de, adelfoi mou, kai autov egw peri 
  umwn, oti kai autoi mestoi este agaywsunhv, peplhrwmenoi 
  pashv gnwsewv, dunamenoi kai allhlouv nouyetein. 15 tol-
  mhroteron de egraqa umin, adelfoi, apo merouv, wv 
  epanamimnhskwn umav, dia thn carin thn doyeisan moi 
  upo tou yeou, 16 eiv to einai me leitourgon 'Ιhsou cristou 
  eiv ta eynh, ierourgounta to euaggelion tou yeou, 
  ina genhtai h prosfora twn eynwn euprosdektov, hgiasmenh 
  en pneumati agiw. 17 ecw oun kauchsin en cristw 
  'Ιhsou ta prov yeon[.] 18 ou gar tolmhsw la-
  lein ti wn ou kateirgasato cristov di emou, eiv 
  upakohn eynwn, logw kai ergw, 19 en dunamei sh-
  meiwn kai teratwn, en dunamei pneumatov yeou[.] wste me 
  
  apo Ιerousalhm kai kuklw mecri tou 'Ιllurikou peplhrw-
  kenai to euaggelion tou cristou[.] 20 outwv de filotimou-
  menon euaggelizesyai, ouc opou wnomasyh cristov,
  ina mh ep' allotrion yemelion oikodomw[.] 21 alla kaywv 
  gegraptai, Οiv ouk anhggelh peri autou, oqon-
  tai[.] kai oi ouk akhkoasin, sunhsousin. 22 Δio kai ene-
  koptomhn ta polla tou elyein prov umav. 23 nuni de 
  mhketi topon ecwn en toiv klimasin toutoiv, epipoyian de 
  ecwn tou elyein prov umav apo pollwn etwn, 24 wv ean 
  poreuwmai eiv thn Σpanian, eleusomai prov umav[.] elpizw 
  gar diaporeuomenov yeasasyai umav, kai uf umwn propem-
  fyhnai ekei, ean umwn prwton apo merouv emplhsyw. 
  25 Νuni de poreuomai eiv Ιerousalhm, diakonwn toiv agioiv. 
  26 eudokhsan gar Μakedonia kai 'Αcaia koinwnian tina 
  poihsasyai eiv touv ptwcouv twn agiwn twn en Ιerousa-
  lhm[.] 27 eudokhsan gar kai ofeiletai autwn eisin. ei gar 
  toiv pneumatikoiv autwn ekoinwnhsan ta eynh, ofeilousin 
  kai en toiv sarkikoiv leitourghsai autoiv. 28 touto oun 
  epitelesav, kai sfragisamenov autoiv ton karpon touton, 
  apeleusomai di umwn eiv thn Σpanian. 29 oida de oti 
  ercomenov prov umav, en plhrwmati eulogiav tou euaggeliou 
  tou cristou eleusomai. 30 Πarakalw de umav, adelfoi, dia 
  tou kuriou hmwn 'Ιhsou cristou, kai dia thv agaphv tou 
  pneumatov, sunagwnisasyai moi en taiv proseucaiv uper 
  emou prov ton yeon[.] 31 ina rusyw apo twn apei-
  yountwn en th 'Ιoudaia, kai ina h diakonia mou h 
  
  eiv Ιerousalhm euprosdektov genhtai toiv agioiv[.] 32 ina 
  en cara elyw prov umav dia yelhmatov yeou, kai 
  sunanapauswmai umin. 33 o de yeov thv eirhnhv meta 
  pantwn umwn. amhn. 

  Ρwmaiouv 16 

   Σunisthmi de umin Φoibhn thn adelfhn hmwn, ousan 
  diakonon thv ekklhsiav thv en Κegcreaiv[.] 2 ina authn pros-
  dexhsye en kuriw axiwv twn agiwn, kai parasthte auth 
  en w an umwn crhzh pragmati[.] kai gar auth pro-
  stativ pollwn egenhyh, kai autou emou. 3 'Αspasasye 
  Πriskillan kai 'Αkulan touv sunergouv mou en cristw 'Ιh-
  sou[.] 4 oitinev uper thv quchv mou ton eautwn trachlon 
  upeyhkan, oiv ouk egw monov eucaristw, alla kai pasai ai 
  ekklhsiai twn eynwn[.] 5 kai thn kat' oikon autwn ekklhsian. 
  aspasasye 'Εpaineton ton agaphton mou, ov estin aparch 
  thv 'Αcaiav eiv criston. 6 aspasasye Μariam, htiv polla 
  ekopiasen eiv hmav. 7 aspasasye 'Αndronikon kai 'Ιounian 
  touv suggeneiv mou kai sunaicmalwtouv mou[.] oitinev eisin 
  epishmoi en toiv apostoloiv, oi kai pro emou gegonasin 
  en cristw. 8 aspasasye 'Αmplian ton agaphton mou en 
  kuriw. 9 aspasasye Οurbanon ton sunergon hmwn en cristw,
  kai Σtacun ton agaphton mou. 10 aspasasye 'Αpellhn ton 
  dokimon en cristw. aspasasye touv ek twn 'Αri-
  stoboulou. 11 aspasasye Ηrodiwna ton suggenh mou. 
  aspasasye touv ek twn Νarkissou, touv ontav en 
  kuriw. 12 aspasasye Τrufainan kai Τrufwsan tav kopiwsav 
  en kuriw. aspasasye Πersida thn agaphthn, htiv polla 
  
  ekopiasen en kuriw. 13 aspasasye Ρoufon ton eklekton 
  en kuriw, kai thn mhtera autou kai emou. 14 aspasasye 
  'Αsugkriton, Φlegonta, Εrman, Πatroban, Εrmhn, kai 
  touv sun autoiv adelfouv. 15 aspasasye Φilologon kai 
  Ιoulian, Νhrea kai thn adelfhn autou, kai Οlumpan, kai 
  touv sun autoiv pantav agiouv. 16 aspasasye allhlouv 
  en filhmati agiw. aspazontai umav ai ekklhsiai tou 
  cristou. 
   17 Πarakalw de umav, adelfoi, skopein touv tav dico-
  stasiav kai ta skandala, para thn didachn hn umeiv 
  emayete, poiountav[.] kai ekklinate ap' autwn. 18 oi gar 
  toioutoi tw kuriw hmwn 'Ιhsou cristw ou douleuousin, alla 
  th eautwn koilia[.] kai dia thv crhstologiav kai eulogiav 
  exapatwsin tav kardiav twn akakwn. 19 h gar umwn upakoh 
  eiv pantav afiketo[.] cairw oun to ef' umin. yelw de 
  umav sofouv men einai eiv to agayon, akeraiouv de eiv to 
  kakon. 20 o de yeov thv eirhnhv suntriqei ton satanan upo 
  touv podav umwn en tacei. h cariv tou kuriou hmwn 'Ιhsou 
  cristou mey' umwn. 
   21 'Αspazontai umav Τimoyeov o sunergov mou kai Λoukiov 
  kai 'Ιaswn kai Σwsipatrov oi suggeneiv mou. 22 aspazomai 
  umav egw Τertiov o graqav thn epistolhn en kuriw. 
  23 aspazetai umav Γaiov o xenov mou kai thv ekklhsiav 
  olhv. aspazetai umav 'Εrastov o oikonomov thv polewv, 
  kai Κouartov o adelfov. 24 Η cariv tou kuriou hmwn 
  'Ιhsou cristou meta pantwn umwn. amhn. 
  
   25 Τw de dunamenw umav sthrixai kata to euag-
  gelion mou kai to khrugma 'Ιhsou cristou, kata apo-
  kaluqin musthriou cronoiv aiwnioiv sesighmenou, 
  26 fanerwyentov de nun, dia te grafwn profhtikwn, kat 
  epitaghn tou aiwniou yeou, eiv upakohn pistewv eiv panta 
  ta eynh gnwrisyentov, 27 monw sofw yew, dia 'Ιh-
  sou cristou, w h doxa eiv touv aiwnav. amhn. 
 
  [Πrov Ρwmaiouv egrafh apo Κorinyou, dia Φoibhv thv 
  diakonou thv en Κegcreaiv ekklhsiav.]