Ιwannhv 1

  'ΕΝ arch hn o logov, kai o logov hn prov ton yeon, 
  kai yeov hn o logov. 2 outov hn en arch prov ton 
  yeon. 3 Πanta di autou egeneto, kai cwriv autou 
  egeneto oude en o gegonen. 4 en autw zwh 
  hn, kai h zwh hn to fwv twn anyrwpwn[.] 5 kai to fwv en 
  th skotia fainei, kai h skotia auto ou katelaben. 
   6 'Εgeneto anyrwpov apestalmenov para yeou, onoma 
  autw 'Ιwannhv. 7 outov hlyen eiv marturian, ina martu-
  rhsh peri tou fwtov, ina pantev pisteuswsin di autou.
  8 ouk hn ekeinov to fwv, all' ina marturhsh peri tou 
  fwtov. 9 hn to fwv to alhyinon o fwtizei panta 
  anyrwpon ercomenon eiv ton kosmon. 10 en tw kosmw hn,
  kai o kosmov di autou egeneto, kai o kosmov auton 
  ouk egnw. 11 eiv ta idia hlyen, kai oi idioi auton ou parela-
  bon[.] 12 osoi de elabon auton edwken autoiv exousian 
  
  tekna yeou genesyai, toiv pisteuousin eiv to onoma 
  autou[.] 13 oi ouk ex aimatwn oude ek yelhmatov sarkov oude ek 
  yelhmatov androv all' ek yeou egennhyhsan. 
   14 Κai o logov sarx egeneto, kai eskhnwsen en hmin,
  kai eyeasameya thn doxan autou, doxan wv monogenouv para 
  patrov, plhrhv caritov kai alhyeiav. 15 'Ιwannhv marturei 
  peri autou, kai kekragen, legwn, Οutov hn on eipon,
  Ο opisw mou ercomenov, emprosyen mou gegonen[.] oti 
  prwtov mou hn. 16 Κai ek tou plhrwmatov autou hmeiv 
  pantev elabomen, kai carin anti caritov[.] 17 oti o nomov 
  dia Μwsewv edoyh, h cariv kai h alhyeia dia 'Ιhsou 
  cristou egeneto. 18 yeon oudeiv ewraken pwpote[.] o mono-
  genhv uiov, o wn eiv ton kolpon tou patrov, ekeinov exh-
  ghsato. 19 Κai auth estin h marturia tou 'Ιwannou, 
  ote apesteilan oi 'Ιoudaioi ex Ιerosolumwn iereiv kai 
  Λeuitav, ina erwthswsin auton, Σu tiv ei; 20 Κai 
  wmologhsen kai ouk hrnhsato, kai wmologhsen, Οti ouk eimi 
  egw o cristov. 21 Κai hrwthsan auton, Τi oun; Ηliav 
  ei su; Κai legei, Οuk eimi. Ο profhthv ei su; Κai 
  apekriyh, Οu. 22 Εipon oun autw, Τiv ei; ina apo-
  krisin dwmen toiv pemqasin hmav[.] ti legeiv peri 
  seautou; 23 'Εfh, 'Εgw fwnh bowntov en th erhmw,
  Εuyunate thn odon kuriou[.] kaywv eipen Ηsaiav o pro-
  fhthv. 24 Κai oi apestalmenoi hsan ek twn Φari-
  saiwn. 25 kai hrwthsan auton kai eipon autw, Τi oun 
  baptizeiv, ei su ouk ei o cristov, oute Ηliav, oute 
  
  o profhthv; 26 'Αpekriyh autoiv o 'Ιwannhv legwn, 'Εgw 
  baptizw en udati[.] mesov de umwn esthken on umeiv 
  ouk oidate[.] 27 autov estin o opisw mou ercomenov, ov 
  emprosyen mou gegonen[.] ou egw ouk eimi axiov ina 
  lusw autou ton imanta tou upodhmatov. 28 Τauta en 
  Βhyabara egeneto peran tou 'Ιordanou, opou hn 'Ιwan-
  nhv baptizwn. 
   29 Τh epaurion blepei o 'Ιwannhv ton 'Ιhsoun ercomenon 
  prov auton, kai legei, Ιde o amnov tou yeou, o airwn 
  thn amartian tou kosmou. 30 outov estin peri ou egw 
  eipon, Οpisw mou ercetai anhr, ov emprosyen mou gegonen, 
  oti prwtov mou hn. 31 kagw ouk hdein auton[.] all' ina 
  fanerwyh tw 'Ιsrahl, dia touto hlyon egw en tw 
  udati baptizwn. 32 Κai emarturhsen 'Ιwannhv legwn, Οti 
  teyeamai to pneuma katabainon wsei peristeran ex ou-
  ranou, kai emeinen ep' auton. 33 kagw ouk hdein auton[.] all' 
  o pemqav me baptizein en udati, ekeinov moi eipen, 'Εf 
  on an idhv to pneuma katabainon kai menon ep 
  auton, outov estin o baptizwn en pneumati agiw. 
  34 kagw ewraka, kai memarturhka oti outov estin o uiov 
  tou yeou. 
   35 Τh epaurion palin eisthkei o 'Ιwannhv, kai ek 
  twn mayhtwn autou duo. 36 kai embleqav tw 'Ιhsou peripa-
  tounti, legei, Ιde o amnov tou yeou. 37 Κai hkousan 
  autou oi duo mayhtai lalountov, kai hkolouyhsan tw 
  
  'Ιhsou. 38 strafeiv de o 'Ιhsouv, kai yeasamenov autouv 
  akolouyountav, legei autoiv, 39 Τi zhteite; Οi de eipon 
  autw, Ρabbi, o legetai ermhneuomenon didaskale, pou 
  meneiv; 40 Λegei autoiv, Εrcesye kai idete. Ηlyon 
  kai eidon pou menei[.] kai par' autw emeinan thn hmeran 
  ekeinhn[.] wra de hn wv dekath. 41 Ηn 'Αndreav 
  o adelfov Σimwnov Πetrou eiv ek twn duo twn akousantwn 
  para 'Ιwannou, kai akolouyhsantwn autw. 42 euriskei 
  outov prwtov ton adelfon ton idion Σimwna, kai legei 
  autw, Εurhkamen ton messian, o estin meyermhneuomenon 
  o cristov[.] 43 kai hgagen auton prov ton 'Ιhsoun. 
  embleqav de autw o 'Ιhsouv eipen, Σu ei Σimwn o uiov 
  'Ιwna[.] su klhyhsh Κhfav, o ermhneuetai Πetrov. 
   44 Τh epaurion hyelhsen o 'Ιhsouv exelyein eiv thn 
  Γalilaian[.] kai euriskei Φilippon kai legei autw, 'Αkolouyei 
  moi. 45 Ηn de o Φilippov apo Βhysaida, ek thv polewv 
  'Αndreou kai Πetrou. 46 Εuriskei Φilippov ton Νayanahl 
  kai legei autw, Οn egraqen Μwshv en tw nomw kai 
  oi profhtai, eurhkamen, 'Ιhsoun ton uion tou 'Ιwshf ton 
  apo Νazaret. 47 Κai eipen autw Νayanahl, 'Εk 
  Νazaret dunatai ti agayon einai; Λegei autw Φilippov,
  'Εrcou kai ide. 48 Εiden o 'Ιhsouv ton Νayanahl ercomenon 
  prov auton, kai legei peri autou, 'Ιde alhywv 'Ιsrahl-
  ithv, en w dolov ouk estin. 49 Λegei autw Νayanahl,
  Πoyen me ginwskeiv; 'Αpekriyh o 'Ιhsouv kai eipen autw, 
  
  Πro tou se Φilippon fwnhsai, onta upo thn sukhn, 
  eidon se. 50 'Αpekriyh Νayanahl kai legei autw, Ρabbi. 
  su ei o uiov tou yeou, su ei o basileuv tou 'Ιsrahl. 
  51 'Αpekriyh 'Ιhsouv kai eipen autw, Οti eipon soi, Εidon 
  se upokatw thv sukhv, pisteueiv; meizw toutwn 
  oqei. 52 Κai legei autw, 'Αmhn amhn legw umin, 
  ap' arti oqesye ton ouranon anewgota, kai touv ag-
  gelouv tou yeou anabainontav kai katabainontav epi ton 
  uion tou anyrwpou. 

  Ιwannhv 2 

   Κai th hmera th trith gamov egeneto en Κana 
  thv Γalilaiav[.] kai hn h mhthr tou 'Ιhsou ekei. 2 eklhyh de 
  kai o 'Ιhsouv kai oi mayhtai autou eiv ton gamon. 3 kai 
  usterhsantov oinou legei h mhthr tou 'Ιhsou prov auton,
  Οinon ouk ecousin. 4 Λegei auth o 'Ιhsouv, Τi emoi kai 
  soi, gunai; oupw hkei h wra mou. 5 Λegei h mhthr autou 
  toiv diakonoiv, Ο ti an legh umin, poihsate. 6 Ηsan 
  de ekei udriai liyinai ex keimenai kata ton kaya-
  rismon twn 'Ιoudaiwn, cwrousai ana metrhtav duo h treiv. 
  7 legei autoiv o 'Ιhsouv, Γemisate tav udriav udatov.
  Κai egemisan autav ewv anw. 8 Κai legei autoiv, 'Αn-
  tlhsate nun kai ferete tw arcitriklinw. Κai hnegkan. 
  9 wv de egeusato o arcitriklinov to udwr oinon gegenh-
  menon, kai ouk hdei poyen estin[.] oi de diakonoi hdeisan oi 
  hntlhkotev to udwr[.] fwnei ton numfion o arcitriklinov 
  10 kai legei autw, Πav anyrwpov prwton ton kalon oinon 
  
  tiyhsin, kai otan meyusywsin tote ton elassw[.]
  su tethrhkav ton kalon oinon ewv arti. 11 Τauthn epoihsen 
  thn archn twn shmeiwn o 'Ιhsouv en Κana thv Γalilaiav,
  kai efanerwsen thn doxan[.] autou kai episteusan eiv auton 
  oi mayhtai autou. 
   12 Μeta touto katebh eiv Κapernaoum, autov kai h 
  mhthr autou kai oi adelfoi autou kai oi mayhtai autou, kai 
  ekei emeinan ou pollav hmerav. 13 Κai egguv hn to pasca 
  twn 'Ιoudaiwn, kai anebh eiv Ιerosoluma o 'Ιhsouv. 14 kai 
  euren en tw ierw touv pwlountav boav kai probata kai 
  peristerav, kai touv kermatistav kayhmenouv[.] 15 kai poih-
  sav fragellion ek scoiniwn pantav exebalen ek tou 
  ierou, ta te probata kai touv boav. kai twn kollubistwn 
  execeen to kerma kai tav trapezav anestreqen. 16 kai 
  toiv tav peristerav pwlousin eipen, Αrate tauta 
  enteuyen[.] mh poieite ton oikon tou patrov mou oikon em-
  poriou. 17 'Εmnhsyhsan de oi mayhtai autou oti ge-
  grammenon estin, Ο zhlov tou oikou sou katefagen me.
  18 'Αpekriyhsan oun oi 'Ιoudaioi kai eipon autw, Τi 
  shmeion deiknueiv hmin oti tauta poieiv; 19 'Αpekriyh 
  o 'Ιhsouv kai eipen autoiv, Λusate ton naon touton, kai en 
  trisin hmeraiv egerw auton. 20 Εipon oun oi 'Ιoudaioi,
  Τessarakonta kai ex etesin wkodomhyh o naov outov, kai 
  su en trisin hmeraiv egereiv auton; 21 'Εkeinov de elegen 
  peri tou naou tou swmatov autou. 22 ote oun hger-
  yh ek nekrwn emnhsyhsan oi mayhtai autou oti 
  
  touto elegen autoiv, kai episteusan th grafh kai tw 
  logw w eipen o 'Ιhsouv. 
   23 Ωv de hn en Ιerosolumoiv en tw pasca, en th 
  eorth, polloi episteusan eiv to onoma autou, yewrountev autou 
  ta shmeia a epoiei. 24 autov de o 'Ιhsouv ouk episteuen 
  eauton autoiv, dia to auton ginwskein pantav, 25 kai 
  oti ou creian eicen ina tiv marturhsh peri tou anyrw-
  pou[.] autov gar eginwsken ti hn en tw anyrwpw. 

  Ιwannhv 3 

   Ηn de anyrwpov ek twn Φarisaiwn, Νikodhmov onoma 
  autw, arcwn twn 'Ιoudaiwn[.] 2 outov hlyen prov ton 'Ιhsoun 
  nuktov, kai eipen autw, Ρabbi. oidamen oti apo yeou elh-
  luyav didaskalov[.] oudeiv gar tauta ta shmeia dunatai 
  poiein a su poieiv ean mh h o yeov met' autou. 3 'Αpekriyh 
  o 'Ιhsouv kai eipen autw, 'Αmhn amhn legw soi, ean mh 
  tiv gennhyh anwyen, ou dunatai idein thn basileian tou 
  yeou. 4 Λegei prov auton o Νikodhmov, Πwv dunatai an-
  yrwpov gennhyhnai gerwn wn; mh dunatai eiv thn koilian 
  thv mhtrov autou deuteron eiselyein kai gennhyhnai; 5 'Αpe-
  kriyh o 'Ιhsouv, 'Αmhn amhn legw soi, ean mh tiv gennhyh 
  ex udatov kai pneumatov ou dunatai eiselyein eiv thn basileian 
  tou yeou. 6 to gegennhmenon ek thv sarkov sarx estin[.] 
  kai to gegennhmenon ek tou pneumatov pneuma estin.
  7 mh yaumashv oti eipon soi, Δei umav gennhyhnai 
  anwyen. 8 to pneuma opou yelei pnei, kai thn fwnhn autou 
  akoueiv, all' ouk oidav poyen ercetai kai pou upagei 
  outwv estin pav o gegennhmenov ek tou pneumatov. 9 'Αpe-
  
  kriyh Νikodhmov kai eipen autw, Πwv dunatai tauta gene-
  syai; 10 'Αpekriyh o 'Ιhsouv kai eipen autw, Σu ei o 
  didaskalov tou 'Ιsrahl, kai tauta ou ginwskeiv; 11 amhn 
  amhn legw soi, oti o oidamen laloumen, kai o ewra-
  kamen marturoumen[.] kai thn marturian hmwn ou lambanete.
  12 ei ta epigeia eipon umin, kai ou pisteuete, pwv ean eipw 
  umin ta epourania pisteusete; 13 kai oudeiv anabebhken 
  eiv ton ouranon ei mh o ek tou ouranou katabav, o uiov 
  tou anyrwpou o wn en tw ouranw[.] 14 kai kaywv Μwshv 
  uqwsen ton ofin en th erhmw, outwv uqwyhnai dei 
  ton uion tou anyrwpou[.] 15 ina pav o pisteuwn eiv auton 
  mh apolhtai, all' ech zwhn aiwnion. 16 outwv gar 
  hgaphsen o yeov ton kosmon wste ton uion autou ton mono-
  genh edwken, ina pav o pisteuwn eiv auton mh apolhtai,
  all' ech zwhn aiwnion. 17 ou gar apesteilen o yeov ton 
  uion autou eiv ton kosmon ina krinh ton kosmon, all' 
  ina swyh o kosmov di autou. 18 o pisteuwn eiv 
  auton ou krinetai[.] o de mh pisteuwn hdh kekritai, 
  oti mh pepisteuken eiv to onoma tou monogenouv uiou tou 
  yeou. 19 auth de estin h krisiv, oti to fwv elhluyen eiv 
  ton kosmon, kai hgaphsan oi anyrwpoi mallon to skotov 
  h to fwv[.] hn gar ponhra autwn ta erga. 20 pav gar 
  o faula prasswn misei to fwv, kai ouk ercetai prov to 
  fwv, ina mh elegcyh ta erga autou[.] 21 o de poiwn thn 
  alhyeian ercetai prov to fwv, ina fanerwyh autou ta 
  erga oti en yew estin eirgasmena.
   22 Μeta tauta hlyen o 'Ιhsouv kai oi mayhtai autou eiv 
  
  thn Ιoudaian ghn. kai ekei dietriben met' autwn kai ebap-
  tizen. 23 hn de kai 'Ιwannhv baptizwn en Αinwn egguv
  tou Σaleim, oti udata polla hn ekei[.] kai pareginonto kai 
  ebaptizonto. 24 oupw gar hn beblhmenov eiv thn fulakhn 
  o 'Ιwannhv. 25 'Εgeneto oun zhthsiv ek twn mayhtwn 
  'Ιwannou meta 'Ιoudaiwn peri kayarismou[.] 26 kai hlyon 
  prov ton 'Ιwannhn kai eipon autw, Ρabbi, ov hn meta 
  sou peran tou 'Ιordanou, w su memarturhkav, ide outov 
  baptizei, kai pantev ercontai prov auton. 27 'Αpekriyh 
  'Ιwannhv kai eipen, Οu dunatai anyrwpov lambanein ouden 
  ean mh h dedomenon autw ek tou ouranou. 28 autoi umeiv 
  moi martureite oti eipon, Οuk eimi egw o cristov, all' oti
  apestalmenov eimi emprosyen ekeinou. 29 o ecwn thn num-
  fhn, numfiov estin[.] o de filov tou numfiou, o esthkwv kai
  akouwn autou, cara cairei dia thn fwnhn tou numfiou[.]
  auth oun h cara h emh peplhrwtai. 30 ekeinon dei 
  auxanein, eme de elattousyai. 31 o anwyen ercomenov epanw 
  pantwn estin. o wn ek thv ghv ek thv ghv estin, kai 
  ek thv ghv lalei[.] o ek tou ouranou ercomenov epanw 
  pantwn estin, 32 kai o ewraken kai hkousen touto 
  marturei[.] kai thn marturian autou oudeiv lambanei. 33 o 
  labwn autou thn marturian esfragisen oti o yeov alhyhv 
  estin. 34 on gar apesteilen o yeov ta rhmata tou yeou 
  lalei[.] ou gar ek metrou didwsin o yeov to pneuma. 35 o 
  pathr agapa ton uion, kai panta dedwken en th ceiri au-
  tou. 36 o pisteuwn eiv ton uion ecei zwhn aiwnion[.] o de 
  
  apeiywn tw uiw ouk oqetai zwhn, all' h orgh tou yeou 
  menei ep' auton.

  Ιwannhv 4 

   Ωv oun egnw o kuriov oti hkousan oi Φarisaioi, 
  oti 'Ιhsouv pleionav mayhtav poiei kai baptizei h 'Ιwan-
  nhv[.] 2 kaitoige 'Ιhsouv autov ouk ebaptizen, all' oi 
  mayhtai autou[.] 3 afhken thn 'Ιoudaian, kai aphlyen palin 
  eiv thn Γalilaian. 4 edei de auton diercesyai dia thv 
  Σamareiav. 5 ercetai oun eiv polin thv Σamareiav lego-
  menhn Σucar, plhsion tou cwriou o edwken 'Ιakwb 
  'Ιwshf tw uiw autou. 6 hn de ekei phgh tou 'Ιakwb.
  o oun 'Ιhsouv kekopiakwv ek thv odoiporiav ekayezeto outwv 
  epi th phgh. wra hn wsei ekth. 7 'Εrcetai gunh 
  ek thv Σamareiav antlhsai udwr. legei auth o 'Ιhsouv,
  Δov moi piein[.] 8 oi gar mayhtai autou apelhluyeisan eiv 
  thn polin, ina trofav agoraswsin. 9 Λegei oun autw 
  h gunh h Σamareitiv, Πwv su 'Ιoudaiov wn par' emou 
  piein aiteiv, oushv gunaikov Σamareitidov; ou gar 
  sugcrwntai 'Ιoudaioi Σamareitaiv. 10 'Αpekriyh 'Ιhsouv 
  kai eipen auth, Εi hdeiv thn dwrean tou yeou, kai tiv 
  estin o legwn soi, Δov moi piein, su an hthsav 
  auton, kai edwken an soi udwr zwn. 11 Λegei autw h 
  gunh, Κurie, oute antlhma eceiv, kai to frear estin 
  bayu[.] poyen oun eceiv to udwr to zwn; 12 mh su meizwn ei
  tou patrov hmwn 'Ιakwb, ov edwken hmin to frear, kai autov
  ex autou epien, kai oi uioi autou kai ta yremmata autou;
  13 'Αpekriyh o 'Ιhsouv kai eipen auth, Πav o pinwn ek
  
  tou udatov toutou diqhsei palin[.] 14 ov d an pih ek tou 
  udatov ou egw dwsw autw ou mh diqhsh eiv ton aiwna[.] 
  alla to udwr o dwsw autw genhsetai en autw phgh
  udatov allomenou eiv zwhn aiwnion. 15 Λegei prov auton 
  h gunh, Κurie, dov moi touto to udwr, ina mh diqw
  mhde ercwmai enyade antlein. 16 Λegei auth o 'Ιhsouv,
  Υpage, fwnhson ton andra sou kai elye enyade. 17 'Αpe-
  kriyh h gunh kai eipen, Οuk ecw andra. Λegei auth o 
  'Ιhsouv, Κalwv eipav, Οti andra ouk ecw[.] 18 pente 
  gar andrav escev. kai nun on eceiv ouk estin sou 
  anhr[.] touto alhyev eirhkav. 19 Λegei autw h gunh,
  Κurie, yewrw oti profhthv ei su. 20 oi paterev hmwn en 
  toutw tw orei prosekunhsan[.] kai umeiv legete oti en Ιe-
  rosolumoiv estin o topov opou dei proskunein. 21 Λegei
  auth o 'Ιhsouv, Γunai, pisteuson moi, oti ercetai wra ote
  oute en tw orei toutw oute en Ιerosolumoiv proskunhsete
  tw patri. 22 umeiv proskuneite o ouk oidate[.] hmeiv pros-
  kunoumen o oidamen[.] oti h swthria ek twn 'Ιoudaiwn estin.
  23 all' ercetai wra kai nun estin, ote oi alhyinoi pros-
  kunhtai proskunhsousin tw patri en pneumati kai alhyeia[.]
  kai gar o pathr toioutouv zhtei touv proskunountav auton.
  24 Πneuma o yeov[.] kai touv proskunountav auton en 
  pneumati kai alhyeia dei proskunein. 25 Λegei autw h 
  gunh, Οida oti messiav ercetai, o legomenov cristov[.] otan 
  elyh ekeinov anaggelei hmin panta. 26 Λegei auth o 'Ιh-
  souv, 'Εgw eimi, o lalwn soi. 27 Κai epi toutw 

  hlyon oi mayhtai autou, kai eyaumasan oti meta gunaikov 
  elalei[.] oudeiv mentoi eipen, Τi zhteiv; h Τi la-
  leiv met' authv; 
   28 'Αfhken oun thn udrian authv h gunh kai aphlyen eiv 
  thn polin, kai legei toiv anyrwpoiv, 29 Δeute, idete anyrw-
  pon ov eipen moi panta osa epoihsa[.] mhti outov estin 
  o cristov; 30 'Εxhlyon oun ek thv polewv, kai hr-
  conto prov auton. 
   31 'Εn de tw metaxu hrwtwn auton oi mayhtai, le-
  gontev, Ρabbi, fage. 32 Ο de eipen autoiv, 'Εgw brwsin 
  ecw fagein hn umeiv ouk oidate. 33 'Εlegon oun oi mayh-
  tai prov allhlouv, Μh tiv hnegken autw fagein;
  34 Λegei autoiv o 'Ιhsouv, 'Εmon brwma estin ina poiw to 
  yelhma tou pemqantov me, kai teleiwsw autou to ergon.
  35 ouc umeiv legete, oti eti tetramhnon estin kai o yerismov 
  ercetai; idou, legw umin, 'Εparate touv ofyalmouv umwn kai 
  yeasasye tav cwrav, oti leukai eisin prov yerismon hdh.
  36 kai o yerizwn misyon lambanei, kai sunagei karpon 
  eiv zwhn aiwnion[.] ina kai o speirwn omou cairh 
  kai o yerizwn. 37 en gar toutw o logov estin o alh-
  yinov, oti allov estin o speirwn, kai allov o yerizwn. 
  38 egw apesteila umav yerizein o ouc umeiv kekopiakate[.] 
  alloi kekopiakasin, kai umeiv eiv ton kopon autwn eiselhlu- 
  yate.
   39 'Εk de thv polewv ekeinhv polloi episteusan eiv auton 
  twn Σamareitwn, dia ton logon thv gunaikov mar-
  
  turoushv, Οti eipen moi panta osa epoihsa. 40 Ωv 
  oun hlyon prov auton oi Σamareitai, hrwtwn auton 
  meinai par' autoiv[.] kai emeinen ekei duo hmerav. 41 kai 
  pollw pleiouv episteusan dia ton logon autou[.] 42 th te 
  gunaiki elegon, Οti ouketi dia thn shn lalian pis-
  teuomen[.] autoi gar akhkoamen, kai oidamen oti outov estin 
  alhywv o swthr tou kosmou, o cristov.
   43 Μeta de tav duo hmerav exhlyen ekeiyen, kai aphl-
  yen eiv thn Γalilaian. 44 autov gar o 'Ιhsouv emarturh-
  sen, oti profhthv en th idia patridi timhn ouk ecei.
  45 Οte oun hlyen eiv thn Γalilaian edexanto auton 
  oi Γalilaioi, panta ewrakotev a epoihsen en Ιe-
  rosolumoiv en th eorth[.] kai autoi gar hlyon eiv thn 
  eorthn.
   46 Ηlyen oun o 'Ιhsouv palin eiv thn Κana thv 
  Γalilaiav, opou epoihsen to udwr oinon. kai hn tiv 
  basilikov, ou o uiov hsyenei en Κapernaoum. 47 outov 
  akousav oti 'Ιhsouv hkei ek thv 'Ιoudaiav eiv thn Γali-
  laian, aphlyen prov auton, kai hrwta auton ina kata-
  bh kai iashtai autou ton uion[.] hmellen gar apoynhskein.
  48 eipen oun o 'Ιhsouv prov auton, 'Εan mh shmeia kai 
  terata idhte ou mh pisteushte. 49 Λegei prov auton o 
  basilikov, Κurie, katabhyi prin apoyanein to paidion mou. 
  50 Λegei autw o 'Ιhsouv, Πoreuou[.] o uiov sou zh. Κai 
  episteusen o anyrwpov tw logw w eipen autw 'Ιhsouv,
  kai eporeueto. 51 hdh de autou katabainontov oi douloi au-
  
  tou aphnthsan autw, kai aphggeilan legontev, Οti 
  o paiv sou zh. 52 'Εpuyeto oun par' autwn thn wran 
  en h komqoteron escen. kai eipon autw, Οti cyev 
  wran ebdomhn afhken auton o puretov. 53 'Εgnw 
  oun o pathr oti en ekeinh th wra en h eipen 
  autw o 'Ιhsouv, Οti o uiov sou zh. Κai episteusen autov 
  kai h oikia autou olh. 54 touto palin deuteron shmeion
  epoihsen o 'Ιhsouv, elywn ek thv 'Ιoudaiav eiv thn Γa-
  lilaian.

  Ιwannhv 5 

   Μeta tauta hn eorth twn 'Ιoudaiwn, kai anebh o
  'Ιhsouv eiv Ιerosoluma. 2 estin de en toiv Ιerosolumoiv
  epi th probatikh kolumbhyra, h epilegomenh Εbraisti
  Βhyesda, pente stoav ecousa. 3 en tautaiv katekeito
  plhyov polu twn asyenountwn, tuflwn, cwlwn, 
  xhrwn, ekdecomenwn thn tou udatov kinhsin. 4 aggelov
  gar kata kairon katebainen en th kolumbhyra, kai eta-
  rassen to udwr[.] o oun prwtov embav meta thn tarachn
  tou udatov, ugihv egineto, w dhpote kateiceto noshmati.
  5 Ηn de tiv anyrwpov ekei triakontaoktw eth ecwn en
  th asyeneia. 6 touton idwn o 'Ιhsouv katakeimenon, kai
  gnouv oti polun hdh cronon ecei, legei autw, Θeleiv
  ugihv genesyai; 7 apekriyh autw o asyenwn, Κurie, an-
  yrwpon ouk ecw, ina otan taracyh to udwr ballh
  me eiv thn kolumbhyran[.] en w de ercomai egw allov pro
  emou katabainei. 8 Λegei autw o 'Ιhsouv, 'Εgeirai, aron
  
  ton krabbaton sou, kai peripatei. 9 Κai euyewv egeneto 
  ugihv o anyrwpov, kai hren ton krabbaton autou, kai 
  periepatei[.] hn de sabbaton en ekeinh th hmera. 10 'Εlegon 
  oun oi 'Ιoudaioi tw teyerapeumenw, Σabbaton estin[.]
  ouk exestin soi arai ton krabbaton. 11 'Αpekriyh 
  autoiv, Ο poihsav me ugih, ekeinov moi eipen, Αron ton 
  krabbaton sou kai peripatei. 12 Ηrwthsan oun auton, 
  Τiv estin o anyrwpov o eipwn soi, Αron ton krabbaton 
  sou kai peripatei; 13 Ο de iayeiv ouk hdei tiv estin[.]
  o gar 'Ιhsouv exeneusen, oclou ontov en tw topw. 14 Μeta 
  tauta euriskei auton o 'Ιhsouv en tw ierw, kai eipen autw, 
  Ιde ugihv gegonav[.] mhketi amartane, ina mh ceiron 
  ti soi genhtai. 15 'Αphlyen o anyrwpov kai anhg-
  geilen toiv 'Ιoudaioiv oti 'Ιhsouv estin o poihsav auton 
  ugih. 16 Κai dia touto ediwkon ton 'Ιhsoun oi 'Ιoudaioi,
  kai ezhtoun auton apokteinai, oti tauta epoiei en sab-
  batw. 17 o de 'Ιhsouv apekrinato autoiv, Ο pathr mou
  ewv arti ergazetai, kagw ergazomai. 18 Δia touto oun 
  mallon ezhtoun auton oi 'Ιoudaioi apokteinai, oti ou monon 
  eluen to sabbaton, alla kai patera idion elegen ton 
  yeon, ison eauton poiwn tw yew. 19 apekrinato oun o 
  'Ιhsouv kai eipen autoiv, 'Αmhn amhn legw umin, ou dunatai 
  o uiov poiein af' eautou ouden, ean mh ti bleph 
  ton patera poiounta[.] a gar an ekeinov poih, tauta kai 
  o uiov omoiwv poiei. 20 o gar pathr filei ton uion, kai 
  
  panta deiknusin autw a autov poiei[.] kai meizona tou-
  twn deixei autw erga, ina umeiv yaumazhte. 21 wsper 
  gar o pathr egeirei touv nekrouv kai zwopoiei, outwv kai o 
  uiov ouv yelei zwopoiei. 22 oude gar o pathr krinei oudena,
  alla thn krisin pasan dedwken tw uiw, 23 ina pantev 
  timwsin ton uion kaywv timwsin ton patera. o mh timwn 
  ton uion ou tima ton patera ton pemqanta auton. 24 'Αmhn 
  amhn legw umin, oti o ton logon mou akouwn, kai pisteuwn 
  tw pemqanti me, ecei zwhn aiwnion, kai eiv krisin ouk 
  ercetai, alla metabebhken ek tou yanatou eiv thn zwhn. 
  25 'Αmhn amhn legw umin, oti ercetai wra kai nun estin, 
  ote oi nekroi akousontai thv fwnhv tou uiou tou yeou, kai 
  oi akousantev zhsontai. 26 wsper gar o pathr ecei 
  zwhn en eautw, outwv edwken kai tw uiw zwhn ecein 
  en eautw. 27 kai exousian edwken autw kai krisin 
  poiein, oti uiov anyrwpou estin. 28 mh yaumazete touto[.]
  oti ercetai wra en h pantev oi en toiv mnhmeioiv akou-
  sontai thv fwnhv autou, 29 kai ekporeusontai, oi ta 
  agaya poihsantev eiv anastasin zwhv, oi de ta faula 
  praxantev eiv anastasin krisewv. 30 ou dunamai egw poiein 
  ap' emautou ouden[.] kaywv akouw krinw, kai h krisiv h 
  emh dikaia estin[.] oti ou zhtw to yelhma to emon, alla to 
  yelhma tou pemqantov me patrov. 31 'Εan egw marturw 
  peri emautou, h marturia mou ouk estin alhyhv. 32 allov 
  estin o marturwn peri emou, kai oida oti alhyhv estin 
  h marturia hn marturei peri emou. 33 Υmeiv apestal-
  kate prov 'Ιwannhn kai memarturhken th alhyeia[.] 34 egw 
  
  de ou para anyrwpou thn marturian lambanw, alla tau-
  ta legw ina umeiv swyhte. 35 ekeinov hn o lucnov o 
  kaiomenov kai fainwn, umeiv de hyelhsate agalliasyhnai 
  prov wran en tw fwti autou. 36 egw de ecw thn marturian 
  meizw tou 'Ιwannou[.] ta gar erga a edwken moi o 
  pathr ina teleiwsw auta, auta ta erga a egw 
  poiw, marturei peri emou oti o pathr me apestalken. 
  37 kai o pemqav me pathr, autov memarturhken peri 
  emou. oute fwnhn autou akhkoate pwpote, oute eidov 
  autou ewrakate. 38 kai ton logon autou ouk ecete menonta 
  en umin, oti on apesteilen ekeinov, toutw umeiv ou pisteuete. 
  39 'Εreunate tav grafav, oti umeiv dokeite en autaiv zwhn 
  aiwnion ecein, kai ekeinai eisin ai marturousai peri 
  emou[.] 40 kai ou yelete elyein prov me, ina zwhn echte. 
  41 Δoxan para anyrwpwn ou lambanw[.] 42 all' egnwka 
  umav oti thn agaphn tou yeou ouk ecete en eautoiv. 43 egw 
  elhluya en tw onomati tou patrov mou, kai ou lambanete me[.] 
  ean allov elyh en tw onomati tw idiw, ekeinon lhqesye. 
  44 pwv dunasye umeiv pisteusai, doxan para allhlwn 
  lambanontev, kai thn doxan thn para tou monou yeou 
  ou zhteite; 45 mh dokeite oti egw kathgorhsw umwn prov ton 
  patera[.] estin o kathgorwn umwn, Μwshv, eiv on 
  umeiv hlpikate. 46 ei gar episteuete Μwsh, episteuete an 
  emoi[.] peri gar emou ekeinov egraqen. 47 ei de toiv ekeinou
  grammasin ou pisteuete, pwv toiv emoiv rhmasin pisteu-
  sete; 

  Ιwannhv 6 

   Μeta tauta aphlyen o 'Ιhsouv peran thv yalasshv 
  thv Γalilaiav thv Τiberiadov[.] 2 kai hkolouyei autw oclov 
  poluv, oti ewrwn autou ta shmeia a epoiei epi 
  twn asyenountwn. 3 anhlyen de eiv to orov o 'Ιhsouv,
  kai ekei ekayhto meta twn mayhtwn autou. 4 hn de egguv 
  to pasca h eorth twn 'Ιoudaiwn. 5 eparav oun o 'Ιh-
  souv touv ofyalmouv, kai yeasamenov oti poluv oclov 
  ercetai prov auton, legei prov ton Φilippon, Πoyen 
  agorasomen artouv ina fagwsin outoi; 6 Τouto de elegen 
  peirazwn auton[.] autov gar hdei ti emellen poiein. 7 ape-
  kriyh autw Φilippov, Δiakosiwn dhnariwn artoi ouk 
  arkousin autoiv ina ekastov autwn bracu ti labh. 
  8 Λegei autw eiv ek twn mayhtwn autou, 'Αndreav o adelfov 
  Σimwnov Πetrou, 9 'Εstin paidarion en wde, o ecei pente 
  artouv kriyinouv kai duo oqaria[.] alla tauta ti estin eiv 
  tosoutouv; 10 Εipen de o 'Ιhsouv, Πoihsate touv anyrwpouv 
  anapesein[.] hn de cortov poluv en tw topw. anepeson 
  oun oi andrev ton ariymon wsei pentakiscilioi. 11 elaben 
  de touv artouv o 'Ιhsouv, kai eucaristhsav diedwken toiv
  mayhtaiv, oi de mayhtai toiv anakeimenoiv[.] omoiwv kai 
  ek twn oqariwn oson hyelon. 12 wv de eneplhsyhsan 
  legei toiv mayhtaiv autou, Σunagagete ta perisseusanta 
  klasmata, ina mh ti apolhtai. 13 Σunhgagon oun
  kai egemisan dwdeka kofinouv klasmatwn ek twn pente 
  artwn twn kriyinwn a eperisseusen toiv bebrw-
  
  kosin. 14 oi oun anyrwpoi idontev o epoihsen shmeion 
  o 'Ιhsouv, elegon, Οti outov estin alhywv o profhthv o 
  ercomenov eiv ton kosmon. 15 'Ιhsouv oun gnouv oti mel-
  lousin ercesyai kai arpazein auton, ina poihswsin auton 
  basilea, anecwrhsen palin eiv to orov autov monov. 
   16 Ωv de oqia egeneto katebhsan oi mayhtai autou epi 
  thn yalassan, 17 kai embantev eiv to ploion hrconto 
  peran thv yalasshv eiv Κapernaoum. kai skotia hdh 
  egegonei, kai ouk elhluyei prov autouv o 'Ιhsouv, 18 h te 
  yalassa anemou megalou pneontov dihgeireto. 19 elhla-
  kotev oun wv stadiouv eikosipente h triakonta yewrousin 
  ton 'Ιhsoun peripatounta epi thv yalasshv, kai egguv tou 
  ploiou ginomenon[.] kai efobhyhsan. 20 o de legei autoiv, 
  'Εgw eimi[.] mh fobeisye. 21 'Ηyelon oun labein auton 
  eiv to ploion, kai euyewv to ploion egeneto epi thv 
  ghv eiv hn uphgon.
   22 Τh epaurion o oclov o esthkwv peran thv ya-
  lasshv, idwn oti ploiarion allo ouk hn ekei ei mh en 
  ekeino eiv o enebhsan oi mayhtai autou, kai oti ou 
  suneishlyen toiv mayhtaiv autou o 'Ιhsouv eiv to ploiarion, 
  alla monoi oi mayhtai autou aphlyon, 23 alla de hlyen 
  ploiaria ek Τiberiadov egguv tou topou opou efagon ton 
  arton, eucaristhsantov tou kuriou[.] 24 ote oun eiden o 
  oclov oti 'Ιhsouv ouk estin ekei oude oi mayhtai autou, ene-
  bhsan kai autoi eiv ta ploia kai hlyon eiv Κaper-
  
  naoum, zhtountev ton 'Ιhsoun. 25 kai eurontev auton 
  peran thv yalasshv, eipon autw, Ρabbi, pote wde 
  gegonav; 26 'Αpekriyh autoiv o 'Ιhsouv kai eipen, 'Αmhn 
  amhn legw umin, zhteite me, ouc oti eidete shmeia, all' 
  oti efagete ek twn artwn kai ecortasyhte. 27 ergazesye 
  mh thn brwsin thn apollumenhn, alla thn brwsin 
  thn menousan eiv zwhn aiwnion, hn o uiov tou anyrwpou 
  umin dwsei[.] touton gar o pathr esfragisen o yeov.
  28 Εipon oun prov auton, Τi poioumen, ina ergazwmeya 
  ta erga tou yeou; 29 'Αpekriyh o 'Ιhsouv kai eipen autoiv,
  Τouto estin to ergon tou yeou, ina pisteushte eiv on 
  apesteilen ekeinov. 30 Εipon oun autw, Τi oun poieiv 
  su shmeion, ina idwmen kai pisteuswmen soi; ti ergazh; 
  31 oi paterev hmwn to manna efagon en th erhmw, kaywv 
  estin gegrammenon, 'Αrton ek tou ouranou edwken autoiv 
  fagein. 32 Εipen oun autoiv o 'Ιhsouv, 'Αmhn amhn legw 
  umin, Οu Μwshv dedwken umin ton arton ek tou oura-
  nou[.] all' o pathr mou didwsin umin ton arton ek tou ou-
  ranou ton alhyinon. 33 o gar artov tou yeou estin o 
  katabainwn ek tou ouranou, kai zwhn didouv tw kosmw. 
  34 Εipon oun prov auton, Κurie, pantote dov hmin ton 
  arton touton. 35 Εipen de autoiv o 'Ιhsouv, 'Εgw eimi o 
  artov thv zwhv[.] o ercomenov prov me ou mh peinash[.] 
  kai o pisteuwn eiv eme ou mh diqhsh pwpote. 36 all' 
  eipon umin oti kai ewrakate me kai ou pisteuete. 37 pan 
  o didwsin moi o pathr prov eme hxei[.] kai ton erco-
  
  menon prov me ou mh ekbalw exw[.] 38 oti katabebhka 
  ek tou ouranou, ouc ina poiw to yelhma to emon, alla 
  to yelhma tou pemqantov me. 39 touto de estin to 
  yelhma tou pemqantov me patrov, ina pan o dedwken 
  moi, mh apolesw ex autou, alla anasthsw auto en 
  th escath hmera. 40 touto de estin to yelhma tou 
  pemqantov me, ina pav o yewrwn ton uion kai pisteuwn 
  eiv auton, ech zwhn aiwnion, kai anasthsw auton egw 
  th escath hmera. 41 'Εgogguzon oun oi 'Ιoudaioi peri 
  autou, oti eipen, 'Εgw eimi o artov o katabav ek tou 
  ouranou. 42 kai elegon, Οuc outov estin 'Ιhsouv o uiov 
  'Ιwshf, ou hmeiv oidamen ton patera kai thn mhtera;
  pwv oun legei outov, Οti ek tou ouranou katabebhka; 
  43 'Αpekriyh oun o 'Ιhsouv kai eipen autoiv, Μh gogguzete 
  met' allhlwn. 44 oudeiv dunatai elyein prov me ean mh 
  o pathr o pemqav me elkush auton, kai egw anasthsw 
  auton th escath hmera. 45 estin gegrammenon en toiv pro-
  fhtaiv, Κai esontai pantev didaktoi tou yeou. Πav 
  oun o akousav para tou patrov kai maywn, ercetai 
  prov me[.] 46 ouc oti ton patera tiv ewraken, ei mh o 
  wn para tou yeou, outov ewraken ton patera. 47 amhn 
  amhn legw umin, o pisteuwn eiv eme ecei zwhn aiwnion.
  48 egw eimi o artov thv zwhv. 49 oi paterev umwn efagon 
  to manna en th erhmw, kai apeyanon[.] 50 outov estin o 
  artov o ek tou ouranou katabainwn, ina tiv ex autou 
  
  fagh kai mh apoyanh. 51 egw eimi o artov o zwn, o 
  ek tou ouranou katabav[.] ean tiv fagh ek toutou 
  tou artou zhsetai eiv ton aiwna. kai o artov de on egw 
  dwsw, h sarx mou estin, hn egw dwsw uper thv tou 
  kosmou zwhv. 52 'Εmaconto oun prov allhlouv oi 'Ιou-
  daioi, legontev, Πwv dunatai outov hmin dounai thn 
  sarka fagein; 53 Εipen oun autoiv o 'Ιhsouv, 'Αmhn 
  amhn legw umin, ean mh faghte thn sarka tou uiou 
  tou anyrwpou kai pihte autou to aima, ouk ecete zwhn 
  en eautoiv. 54 o trwgwn mou thn sarka, kai pinwn mou 
  to aima, ecei zwhn aiwnion, kai egw anasthsw auton th 
  escath hmera[.] 55 h gar sarx mou alhywv estin brwsiv, kai 
  to aima mou alhywv estin posiv. 56 o trwgwn mou thn 
  sarka kai pinwn mou to aima, en emoi menei, kagw en autw.
  57 kaywv apesteilen me o zwn pathr, kagw zw dia 
  ton patera[.] kai o trwgwn me, kakeinov zhsetai di 
  eme. 58 outov estin o artov o ek tou ouranou katabav.
  ou kaywv efagon oi paterev umwn to manna, kai apeya-
  non[.] o trwgwn touton ton arton zhsetai eiv ton aiwna.
  59 Τauta eipen en sunagwgh didaskwn en Κapernaoum.
  60 Πolloi oun akousantev ek twn mayhtwn autou eipon,
  Σklhrov estin outov o logov[.] tiv dunatai autou akouein;
  61 Εidwv de o 'Ιhsouv en eautw oti gogguzousin peri 
  toutou oi mayhtai autou eipen autoiv, Τouto umav skanda-
  lizei; 62 ean oun yewrhte ton uion tou anyrwpou ana-
  bainonta opou hn to proteron; 63 to pneuma estin to 
  
  zwopoioun, h sarx ouk wfelei ouden[.] ta rhmata a egw 
  lalw umin. pneuma estin kai zwh estin. 64 all' eisin 
  ex umwn tinev oi ou pisteuousin. hdei gar ex archv 
  o 'Ιhsouv tinev eisin oi mh pisteuontev, kai tiv estin o 
  paradwswn auton. 65 kai elegen, Δia touto eirhka umin,
  oti oudeiv dunatai elyein prov me ean mh h dedomenon 
  autw ek tou patrov mou. 66 'Εk toutou polloi 
  aphlyon twn mayhtwn autou eiv ta opisw, kai ouketi met' 
  autou periepatoun. 67 eipen oun o 'Ιhsouv toiv dwdeka, 
  Μh kai umeiv yelete upagein: 68 'Αpekriyh oun autw 
  Σimwn Πetrov, Κurie, prov tina apeleusomeya; rhmata zwhv 
  aiwniou eceiv[.] 69 kai hmeiv pepisteukamen kai egnwkamen 
  oti su ei o cristov o uiov tou yeou tou zwntov. 70 'Αpe-
  kriyh autoiv o 'Ιhsouv, Οuk egw umav touv dwdeka exelexamhn,
  kai ex umwn eiv diabolov estin; 71 'Εlegen de ton 'Ιoudan 
  Σimwnov 'Ιskariwthn[.] outov gar hmellen auton para-
  didonai, eiv wn ek twn dwdeka. 

  Ιwannhv 7 

   Κai periepatei o 'Ιhsouv meta tauta en th Γali-
  laia[.] ou gar hyelen en th 'Ιoudaia peripatein, oti 
  ezhtoun auton oi 'Ιoudaioi apokteinai. 2 Ηn de egguv h 
  eorth twn 'Ιoudaiwn h skhnophgia. 3 eipon oun prov auton 
  oi adelfoi autou, Μetabhyi enteuyen, kai upage eiv thn 'Ιou-
  daian, ina kai oi mayhtai sou yewrhswsin ta erga sou a 
  poieiv[.] 4 oudeiv gar en kruptw ti poiei, kai zhtei 
  autov en parrhsia einai. ei tauta poieiv, fanerwson 
  
  seauton tw kosmw. 5 Οude gar oi adelfoi autou episteuon 
  eiv auton. 6 Λegei oun autoiv o 'Ιhsouv, Ο kairov o emov 
  oupw parestin[.] o de kairov o umeterov pantote estin etoimov. 
  7 ou dunatai o kosmov misein umav[.] eme de misei, oti egw 
  marturw peri autou, oti ta erga autou ponhra estin.
  8 umeiv anabhte eiv thn eorthn tauthn[.] egw oupw ana-
  bainw eiv thn eorthn tauthn, oti o kairov o emov oupw 
  peplhrwtai. 9 Τauta de eipwn autoiv emeinen en th 
  Γalilaia. 10 Ωv de anebhsan oi adelfoi autou tote kai 
  autov anebh eiv thn eorthn, ou fanerwv, all' wv en 
  kruptw. 11 Οi oun 'Ιoudaioi ezhtoun auton en th eorth,
  kai elegon, Πou estin ekeinov; 12 Κai goggusmov poluv 
  peri autou hn en toiv ocloiv oi men elegon,
  Οti agayov estin[.] alloi de elegon, Οu[.] alla plana ton 
  oclon. 13 Οudeiv mentoi parrhsia elalei peri autou,
  dia ton fobon twn 'Ιoudaiwn. 
   14 'Ηdh de thv eorthv mesoushv anebh o 'Ιhsouv 
  eiv to ieron, kai edidasken. 15 kai eyaumazon oi 'Ιoudaioi 
  legontev, Πwv outov grammata oiden, mh memayhkwv; 
  16 'Αpekriyh autoiv o 'Ιhsouv kai eipen, Η emh didach ouk 
  estin emh, alla tou pemqantov me[.] 17 ean tiv yelh to 
  yelhma autou poiein, gnwsetai peri thv didachv poteron 
  ek tou yeou estin, h egw ap' emautou lalw. 18 o af' 
  eautou lalwn, thn doxan thn idian zhtei[.] o de zhtwn thn 
  doxan tou pemqantov auton, outov alhyhv estin, kai 
  adikia en autw ouk estin. 19 ou Μwshv dedwken 
  
  umin ton nomon, kai oudeiv ex umwn poiei ton nomon; ti 
  me zhteite apokteinai; 20 'Αpekriyh o oclov kai eipen,
  Δaimonion eceiv[.] tiv se zhtei apokteinai; 21 'Αpekriyh 
  o 'Ιhsouv kai eipen autoiv, Εn ergon epoihsa, kai pantev 
  yaumazete. 22 dia touto Μwshv dedwken umin thn peri-
  tomhn, ouc oti ek tou Μwsewv estin, all' ek twn paterwn[.]
  kai en sabbatw peritemnete anyrwpon. 23 ei peritomhn 
  lambanei anyrwpov en sabbatw ina mh luyh o nomov 
  Μwsewv, emoi colate oti olon anyrwpon ugih epoihsa 
  en sabbatw; 24 mh krinete kat' oqin, alla thn dikaian 
  krisin krinate. 25 'Εlegon oun tinev ek twn Ιeroso-
  lumitwn, Οuc outov estin on zhtousin apokteinai; 26 kai 
  ide, parrhsia lalei, kai ouden autw legousin. mhpote 
  alhywv egnwsan oi arcontev, oti outov estin 
  alhywv o cristov; 27 alla touton oidamen poyen estin[.]
  o de cristov otan erchtai, oudeiv ginwskei poyen estin. 
  28 'Εkraxen oun en tw ierw didaskwn o 'Ιhsouv kai legwn,
  Κame oidate, kai oidate poyen eimi[.] kai ap' emautou ouk 
  elhluya, all' estin alhyinov o pemqav me, on umeiv 
  ouk oidate[.] 29 egw de oida auton, oti par' autou eimi,
  kakeinov me apesteilen. 30 'Εzhtoun oun auton pia-
  sai[.] kai oudeiv epebalen ep' auton thn ceira, oti oupw 
  elhluyei h wra autou. 31 Πolloi de ek tou oclou episteu-
  san eiv auton, kai elegon, Οti o cristov otan elyh 
  mhti pleiona shmeia toutwn poihsei wn outov 
  
  epoihsen; 32 'Ηkousan oi Φarisaioi tou oclou gogguzontov 
  peri autou tauta[.] kai apesteilan oi Φarisaioi kai 
  oi arciereiv uphretav, ina piaswsin auton. 33 eipen 
  oun autoiv o 'Ιhsouv, 'Εti mikron cronon mey' umwn 
  eimi, kai upagw prov ton pemqanta me. 34 zhthsete me kai 
  ouc eurhsete[.] kai opou eimi egw umeiv ou dunasye elyein. 
  35 Εipon oun oi 'Ιoudaioi prov eautouv, Πou outov 
  mellei poreuesyai oti hmeiv ouc eurhsomen auton; mh eiv 
  thn diasporan twn Εllhnwn mellei poreuesyai, kai 
  didaskein touv Εllhnav; 36 tiv estin outov o logov on 
  eipen, Ζhthsete me, kai ouc eurhsete[.] kai Οpou eimi egw 
  umeiv ou dunasye elyein;
   37 'Εn de th escath hmera th megalh thv eorthv eisthkei 
  o 'Ιhsouv, kai ekraxen legwn, 'Εan tiv diqa, ercesyw 
  prov me kai pinetw[.] 38 o pisteuwn eiv eme, kaywv eipen 
  h grafh, potamoi ek thv koiliav autou reusousin udatov 
  zwntov. 39 Τouto de eipen peri tou pneumatov ou emel-
  lon lambanein oi pisteuontev eiv auton[.] oupw gar hn 
  pneuma agion, oti o 'Ιhsouv oudepw edoxasyh. 
  40 polloi oun ek tou oclou akousantev ton logon 
  elegon, Οutov estin alhywv o profhthv. 41 'Αlloi elegon,
  Οutov estin o cristov. 'Αlloi de elegon, Μh gar ek 
  thv Γalilaiav o cristov ercetai; 42 ouci h grafh eipen, 
  oti ek tou spermatov Δabid, kai apo Βhyleem thv kwmhv 
  opou hn Δabid, o cristov ercetai; 43 Σcisma oun en 
  
  tw oclw egeneto di auton. 44 tinev de hyelon ex autwn
  piasai auton, all' oudeiv epebalen ep' auton tav ceirav.
  45 hlyon oun oi uphretai prov touv arciereiv kai Φari-
  saiouv[.] kai eipon autoiv ekeinoi, Δiati ouk hgagete auton;
  46 'Αpekriyhsan oi uphretai, Οudepote outwv elalhsen
  anyrwpov wv outov o anyrwpov. 47 'Αpekriyhsan oun
  autoiv oi Φarisaioi, Μh kai umeiv peplanhsye; 48 mh
  tiv ek twn arcontwn episteusen eiv auton, h ek twn
  Φarisaiwn; 49 all' o oclov outov o mh ginwskwn ton
  nomon epikataratoi eisin. 50 Λegei Νikodhmov prov autouv,
  o elywn nuktov prov auton, eiv wn ex autwn, 51 Μh
  o nomov hmwn krinei ton anyrwpon, ean mh akoush par
  autou proteron, kai gnw ti poiei; 52 'Αpekriyhsan kai
  eipon autw, Μh kai su ek thv Γalilaiav ei; ereunhson
  kai ide, oti profhthv ek thv Γalilaiav ouk eghgertai.
  53 Κai eporeuyh ekastov eiv ton oikon autou.

  Ιwannhv 8 

   'Ιhsouv de eporeuyh eiv to orov twn elaiwn[.] 2 oryrou 
  de palin paregeneto eiv to ieron, kai pav o laov hrceto prov 
  auton[.] kai kayisav edidasken autouv. 3 agousin de oi 
  grammateiv kai oi Φarisaioi prov auton gunaika en moiceia 
  kateilhmmenhn, kai sthsantev authn en mesw, 4 legousin 
  autw, Δidaskale, auth h gunh kateilhfyh epautofwrw 
  moiceuomenh. 5 en de tw nomw Μwshv hmin eneteilato 
  tav toiautav liyoboleisyai[.] su oun ti legeiv; 
  6 Τouto de elegon peirazontev auton ina ecwsin kath-
  
  gorein autou. o de 'Ιhsouv katw kuqav, tw daktulw 
  egrafen eiv thn ghn. 7 wv de epemenon erwtwntev auton, 
  anakuqav eipen prov autouv, Ο anamarthtov u-
  mwn prwtov ton liyon ep' auth baletw. 8 kai palin 
  katw kuqav egrafen eiv thn ghn. 9 oi de akousantev, 
  kai upo thv suneidhsewv elegcomenoi, exhrconto eiv, kay eiv,
  arxamenoi apo twn presbuterwn ewv twn escatwn[.] kai 
  kateleifyh monov o 'Ιhsouv, kai h gunh en mesw estwsa.
  10 anakuqav de o 'Ιhsouv, kai mhdena yeasamenov 
  plhn thv gunaikov, eipen auth, Η gunh, pou eisin ekeinoi 
  oi kathgoroi sou, oudeiv se katekrinen; 11 Η de eipen, 
  Οudeiv, kurie. Εipen de auth o 'Ιhsouv, Οude egw se kata-
  krinw[.] poreuou kai mhketi amartane. 
   12 Πalin oun o 'Ιhsouv autoiv elalhsen, legwn, 'Εgw 
  eimi to fwv tou kosmou[.] o akolouywn emoi ou mh 
  peripathsei en th skotia, all' exei to fwv thv zwhv.
  13 Εipon oun autw oi Φarisaioi, Σu peri seautou 
  martureiv[.] h marturia sou ouk estin alhyhv. 14 'Αpekriyh 
  'Ιhsouv kai eipen autoiv, Κan egw marturw peri emautou,
  alhyhv estin h marturia mou, oti oida poyen hlyon kai 
  pou upagw[.] umeiv de ouk oidate poyen ercomai kai pou 
  upagw. 15 umeiv kata thn sarka krinete[.] egw ou krinw 
  oudena. 16 kai ean krinw de egw, h krisiv h emh alhyhv 
  estin[.] oti monov ouk eimi, all' egw kai o pemqav me pa-
  thr. 17 kai en tw nomw de tw umeterw gegraptai, oti 
  duo anyrwpwn h marturia alhyhv estin. 18 egw eimi o 
  
  marturwn peri emautou, kai marturei peri emou 
  o pemqav me pathr. 19 'Εlegon oun autw, Πou estin o 
  pathr sou; 'Αpekriyh o 'Ιhsouv, Οute eme oidate oute ton 
  patera mou[.] ei eme hdeite, kai ton patera mou hdeite an.
  20 Τauta ta rhmata elalhsen o 'Ιhsouv en tw gazofulakiw,
  didaskwn en tw ierw[.] kai oudeiv epiasen auton, oti oupw 
  elhluyei h wra autou. 
   21 Εipen oun palin autoiv o 'Ιhsouv, 'Εgw upagw,
  kai zhthsete me, kai en th amartia umwn apoyaneisye[.] opou 
  egw upagw umeiv ou dunasye elyein. 22 'Εlegon oun oi 
  'Ιoudaioi, Μhti apoktenei eauton, oti legei, Οpou egw upagw 
  umeiv ou dunasye elyein; 23 Κai eipen autoiv, Υmeiv ek 
  twn katw este, egw ek twn anw eimi[.] umeiv ek tou kosmou 
  toutou este, egw ouk eimi ek tou kosmou toutou. 24 eipon 
  oun umin oti apoyaneisye en taiv amartiaiv umwn[.] ean gar 
  mh pisteushte oti egw eimi, apoyaneisye en taiv amartiaiv 
  umwn. 25 'Εlegon oun autw, Σu tiv ei; Κai eipen 
  autoiv o 'Ιhsouv, Τhn archn o ti kai lalw umin. 
  26 polla ecw peri umwn lalein kai krinein[.] all' o 
  pemqav me alhyhv estin, kagw a hkousa par' autou, tauta 
  legw eiv ton kosmon. 27 Οuk egnwsan oti ton patera autoiv 
  elegen. 28 Εipen oun autoiv o 'Ιhsouv, Οtan uqw-
  shte ton uion tou anyrwpou, tote gnwsesye oti egw eimi[.] 
  kai ap' emautou poiw ouden, alla kaywv edidaxen me o 
  pathr mou, tauta lalw. 29 kai o pemqav me, met' 
  emou estin[.] ouk afhken me monon o pathr, oti egw ta 
  
  aresta autw poiw pantote. 30 Τauta autou lalountov 
  polloi episteusan eiv auton. 
   31 'Εlegen oun o 'Ιhsouv prov touv pepisteukotav autw 
  'Ιoudaiouv, 'Εan umeiv meinhte en tw logw tw emw, alhywv 
  mayhtai mou este. 32 kai gnwsesye thn alhyeian, kai h 
  alhyeia eleuyerwsei umav. 33 'Αpekriyhsan autw, Σperma 
  'Αbraam esmen, kai oudeni dedouleukamen pwpote[.] pwv 
  su legeiv, Οti eleuyeroi genhsesye; 34 'Αpekriyh autoiv 
  o 'Ιhsouv, 'Αmhn amhn legw umin, oti pav o poiwn 
  thn amartian doulov estin thv amartiav. 35 o de doulov 
  ou menei en th oikia eiv ton aiwna[.] o uiov menei eiv ton aiwna.
  36 ean oun o uiov umav eleuyerwsh, ontwv eleuyeroi es-
  esye. 37 oida oti sperma 'Αbraam este[.] alla zhteite me 
  apokteinai, oti o logov o emov ou cwrei en umin. 38 egw 
  o ewraka para tw patri mou lalw[.] kai umeiv oun o 
  ewrakate para tw patri umwn poieite. 39 'Αpekriyhsan 
  kai eipon autw, Ο pathr hmwn 'Αbraam estin. Λegei autoiv 
  o 'Ιhsouv, Εi tekna tou 'Αbraam hte, ta erga tou 'Αbraam 
  epoieite an[.] 40 nun de zhteite me apokteinai, anyrwpon ov 
  thn alhyeian umin lelalhka, hn hkousa para tou yeou[.] 
  touto 'Αbraam ouk epoihsen. 41 umeiv poieite ta erga tou 
  patrov umwn. Εipon oun autw, Ηmeiv ek porneiav ou 
  gegennhmeya. ena patera ecomen, ton yeon. 42 Εipen oun 
  autoiv o 'Ιhsouv, Εi o yeov pathr umwn hn, hgapate an 
  eme[.] egw gar ek tou yeou exhlyon kai hkw[.] oude gar ap'
  emautou elhluya, all' ekeinov me apesteilen. 43 diati thn 
  
  lalian thn emhn ou ginwskete; oti ou dunasye akouein ton 
  logon ton emon. 44 umeiv ek patrov tou diabolou este,
  kai tav epiyumiav tou patrov umwn yelete poiein. ekeinov 
  anyrwpoktonov hn ap' archv, kai en th alhyeia ouc 
  esthken[.] oti ouk estin alhyeia en autw. otan lalh 
  to qeudov, ek twn idiwn lalei[.] oti qeusthv estin kai o 
  pathr autou. 45 egw de oti thn alhyeian legw, ou 
  pisteuete moi. 46 tiv ex umwn elegcei me peri amartiav;
  ei de alhyeian legw, diati umeiv ou pisteuete moi; 47 o 
  wn ek tou yeou ta rhmata tou yeou akouei[.] dia touto umeiv 
  ouk akouete, oti ek tou yeou ouk este. 48 'Αpekriyhsan 
  oun oi 'Ιoudaioi kai eipon autw, Οu kalwv legomen hmeiv 
  oti Σamareithv ei su, kai daimonion eceiv; 49 'Αpekriyh 
  'Ιhsouv, 'Εgw daimonion ouk ecw, alla timw ton patera mou, 
  kai umeiv atimazete me. 50 egw de ou zhtw thn doxan mou[.]
  estin o zhtwn kai krinwn. 51 amhn amhn legw umin, ean 
  tiv ton logon ton emon thrhsh, yanaton ou mh yewrhsh 
  eiv ton aiwna. 52 Εipon oun autw oi 'Ιoudaioi, Νun 
  egnwkamen oti daimonion eceiv. 'Αbraam apeyanen kai oi 
  profhtai, kai su legeiv, 'Εan tiv ton logon mou thrhsh,
  ou mh geusetai yanatou eiv ton aiwna. 53 mh su meizwn 
  ei tou patrov hmwn 'Αbraam, ostiv apeyanen; kai oi pro-
  fhtai apeyanon[.] tina seauton su poieiv; 54 'Αpekriyh 
  'Ιhsouv, 'Εan egw doxazw emauton, h doxa mou ouden estin[.]
  estin o pathr mou o doxazwn me, on umeiv legete, oti 
  yeov umwn estin, 55 kai ouk egnwkate auton, egw de oida 
  
  auton[.] kai ean eipw oti ouk oida auton, esomai omoiov 
  umwn, qeusthv[.] all' oida auton, kai ton logon autou 
  thrw. 56 'Αbraam o pathr umwn hgalliasato ina idh 
  thn hmeran thn emhn[.] kai eiden kai ecarh. 57 Εipon oun 
  oi 'Ιoudaioi prov auton, Πenthkonta eth oupw eceiv, 
  kai 'Αbraam ewrakav; 58 Εipen autoiv o 'Ιhsouv, 'Αmhn
  amhn legw umin, prin 'Αbraam genesyai egw eimi. 59 Ηran 
  oun liyouv ina balwsin ep' auton[.] 'Ιhsouv de ekrubh,
  kai exhlyen ek tou ierou, dielywn dia mesou autwn[.] 
  kai parhgen outwv. 
  
  Ιwannhv 9 

   Κai paragwn eiden anyrwpon tuflon ek genethv. 2 kai 
  hrwthsan auton oi mayhtai autou legontev, Ρabbi, tiv 
  hmarten, outov h oi goneiv autou, ina tuflov gennhyh;
  3 'Αpekriyh o 'Ιhsouv, Οute outov hmarten oute oi goneiv 
  autou all' ina fanerwyh ta erga tou yeou en autw.
  4 eme dei ergazesyai ta erga tou pemqantov me 
  ewv hmera estin[.] ercetai nux, ote oudeiv dunatai ergazesyai.
  5 otan en tw kosmw w, fwv eimi tou kosmou. 6 Τau- 
  ta eipwn, eptusen camai, kai epoihsen phlon ek 
  tou ptusmatov, kai epecrisen ton phlon epi touv ofyalmouv 
  tou tuflou[.] 7 kai eipen autw, Υpage, niqai eiv thn 
  kolumbhyran tou Σilwam, o ermhneuetai, apestalmenov.
  aphlyen oun kai eniqato, kai hlyen blepwn. 8 Οi oun 
  geitonev kai oi yewrountev auton to proteron oti tuflov 
  hn, elegon, Οuc outov estin o kayhmenov kai prosaitwn; 
  9 'Αlloi elegon, Οti outov estin[.] alloi de, Οti omoiov 
  
  autw estin. 'Εkeinov elegen, Οti egw eimi. 10 Εlegon 
  oun autw, Πwv anewcyhsan sou oi ofyalmoi; 11 'Αp-
  ekriyh ekeinov kai eipen, 'Αnyrwpov legomenov 'Ιhsouv 
  phlon epoihsen kai epecrisen mou touv ofyalmouv, kai eipen 
  moi, Υpage eiv thn kolumbhyran tou Σilwam kai niqai.
  apelywn de kai niqamenov anebleqa. 12 Εipon oun 
  autw, Πou estin ekeinov; Λegei, Οuk oida. 
   13 'Αgousin auton prov touv Φarisaiouv, ton pote 
  tuflon. 14 hn de sabbaton ote ton phlon epoihsen o 
  'Ιhsouv kai anewxen autou touv ofyalmouv. 15 palin oun 
  hrwtwn auton kai oi Φarisaioi pwv anebleqen. o de eipen 
  autoiv, Πhlon epeyhken epi touv ofyalmouv mou, kai eni-
  qamhn, kai blepw. 16 'Εlegon oun ek twn Φarisaiwn tinev,
  Οutov o anyrwpov ouk estin para tou yeou, oti to sabbaton 
  ou threi. 'Αlloi elegon, Πwv dunatai anyrwpov amartwlov 
  toiauta shmeia poiein; Κai scisma hn en autoiv. 17 Λe-
  gousin tw tuflw palin, Σu ti legeiv peri autou,
  oti hnoixen sou touv ofyalmouv; Ο de eipen, Οti pro-
  fhthv estin. 18 Οuk episteusan oun oi 'Ιoudaioi peri 
  autou, oti tuflov hn kai anebleqen, ewv otou efwnhsan 
  touv goneiv autou tou anableqantov[.] 19 kai hrwthsan 
  autouv legontev, Οutov estin o uiov umwn on umeiv legete 
  oti tuflov egennhyh; pwv oun arti blepei; 20 'Αpekriyh-
  san autoiv oi goneiv autou kai eipon, Οidamen oti outov 
  estin o uiov hmwn, kai oti tuflov egennhyh[.] 21 pwv de nun 
  
  blepei ouk oidamen, h tiv hnoixen autou touv ofyalmouv 
  hmeiv ouk oidamen[.] autov hlikian ecei, auton erwthsate,
  autov peri autou lalhsei. 22 Τauta eipon oi goneiv 
  autou, oti efobounto touv 'Ιoudaiouv[.] hdh gar sune-
  teyeinto oi 'Ιoudaioi, ina ean tiv auton omologhsh 
  criston, aposunagwgov genhtai. 23 dia touto oi goneiv 
  autou eipon, Οti hlikian ecei, auton erwthsate[.] 24 'Εfw-
  nhsan oun ek deuterou ton anyrwpon ov hn tuflov, kai 
  eipon autw, Δov doxan tw yew[.] hmeiv oidamen oti o anyrw-
  pov outov amartwlov estin. 25 'Αpekriyh oun ekeinov 
  kai eipen, Εi amartwlov estin ouk oida[.] en oida, oti 
  tuflov wn arti blepw. 26 Εipon de autw palin, Τi 
  epoihsen soi; pwv hnoixen sou touv ofyalmouv; 27 'Αpe-
  kriyh autoiv, Εipon umin hdh, kai ouk hkousate[.] ti palin 
  yelete akouein; mh kai umeiv yelete autou mayhtai genesyai; 
  28 'Εloidorhsan oun auton, kai eipon, Σu ei mayhthv 
  ekeinou[.] hmeiv de tou Μwsewv esmen mayhtai. 29 hmeiv oida-
  men oti Μwsh lelalhken o yeov[.] touton de ouk oidamen 
  poyen estin. 30 'Αpekriyh o anyrwpov kai eipen autoiv, 'Εn 
  gar toutw yaumaston estin, oti umeiv ouk oidate poyen 
  estin, kai anewxen mou touv ofyalmouv. 31 oidamen de oti 
  amartwlwn o yeov ouk akouei[.] all' ean tiv yeosebhv h,
  kai to yelhma autou poih, toutou akouei. 32 ek tou aiwnov 
  ouk hkousyh, oti hnoixen tiv ofyalmouv tuflou 
  gegennhmenou. 33 ei mh hn outov para yeou ouk h-
  dunato poiein ouden. 34 'Αpekriyhsan kai eipon autw, 'Εn 
  
  amartiaiv su egennhyhv olov, kai su didaskeiv hmav; Κai 
  exebalon auton exw. 35 'Ηkousen o 'Ιhsouv oti exebalon 
  auton exw[.] kai eurwn auton eipen autw, Σu pisteueiv 
  eiv ton uion tou yeou; 36 'Αpekriyh ekeinov kai eipen, Τiv 
  estin, kurie, ina pisteusw eiv auton; 37 Εipen de autw 
  o 'Ιhsouv, Κai ewrakav auton, kai o lalwn meta sou 
  ekeinov estin. 38 Ο de efh, Πisteuw, kurie[.] kai prosekunh-
  sen autw. 39 kai eipen o 'Ιhsouv, Εiv krima egw eiv ton 
  kosmon touton hlyon, ina oi mh blepontev blepwsin, kai 
  oi blepontev tufloi genwntai. 40 Κai hkousan ek twn 
  Φarisaiwn tauta oi ontev met' autou, kai ei-
  pon autw, Μh kai hmeiv tufloi esmen; 41 Εipen autoiv o 
  'Ιhsouv, Εi tufloi hte, ouk an eicete amartian[.] nun de le-
  gete, Οti blepomen[.] h oun amartia umwn menei. 

  Ιwannhv 10 

   'Αmhn amhn legw umin, o mh eisercomenov dia thv 
  yurav eiv thn aulhn twn probatwn, alla anabainwn al-
  lacoyen, ekeinov klepthv estin kai lhsthv[.] 2 o de eiser-
  comenov dia thv yurav poimhn estin twn probatwn. 3 toutw 
  o yurwrov anoigei, kai ta probata thv fwnhv autou akouei,
  kai ta idia probata kalei kat' onoma, kai exagei auta. 
  4 kai otan ta idia probata ekbalh emprosyen autwn 
  poreuetai[.] kai ta probata autw akolouyei, oti oidasin 
  thn fwnhn autou. 5 allotriw de ou mh akolouyhswsin,
  alla feuxontai ap' autou[.] oti ouk oidasin twn allotriwn 
  thn fwnhn. 6 Τauthn thn paroimian eipen autoiv o 'Ιhsouv,
  ekeinoi de ouk egnwsan tina hn a elalei autoiv. 
  
   7 Εipen oun palin autoiv o 'Ιhsouv, 'Αmhn amhn legw 
  umin, oti egw eimi h yura twn probatwn. 8 pantev osoi 
  pro emou hlyon kleptai eisin kai lhstai[.] all' ouk hkousan 
  autwn ta probata. 9 egw eimi h yura[.] di emou ean tiv 
  eiselyh swyhsetai, kai eiseleusetai kai exeleusetai, kai 
  nomhn eurhsei. 10 o klepthv ouk ercetai ei mh ina kleqh 
  kai yush kai apolesh[.] egw hlyon ina zwhn ecwsin,
  kai perisson ecwsin. 11 'Εgw eimi o poimhn o kalov[.] o 
  poimhn o kalov thn quchn autou tiyhsin uper twn proba-
  twn. 12 o misywtov de, kai ouk wn poimhn, ou ouk 
  eisin ta probata idia, yewrei ton lukon ercomenon, kai 
  afihsin ta probata kai feugei[.] kai o lukov arpazei auta 
  kai skorpizei ta probata. 13 o de misywtov feugei oti 
  misywtov estin, kai ou melei autw peri twn probatwn.
  14 egw eimi o poimhn o kalov kai[.] ginwskw ta ema,
  kai ginwskomai upo twn emwn. 15 kaywv ginwskei 
  me o pathr, kagw ginwskw ton patera[.] kai thn quchn mou 
  tiyhmi uper twn probatwn. 16 kai alla probata ecw,
  a ouk estin ek thv aulhv tauthv[.] kakeina me dei 
  agagein, kai thv fwnhv mou akousousin[.] kai genhsetai mia 
  poimnh, eiv poimhn. 17 dia touto o pathr me agapa,
  oti egw tiyhmi thn quchn mou, ina palin labw authn.
  18 oudeiv airei authn ap' emou, all' egw tiyhmi authn ap'
  emautou. exousian ecw yeinai authn, kai exousian ecw 
  palin labein authn[.] tauthn thn entolhn elabon para 
  tou patrov mou. 19 Σcisma oun palin egeneto en toiv 
  
  'Ιoudaioiv dia touv logouv toutouv. 20 elegon de 
  polloi ex autwn, Δaimonion ecei kai mainetai[.] ti autou 
  akouete; 21 'Αlloi elegon, Τauta ta rhmata ouk estin 
  daimonizomenou[.] mh daimonion dunatai tuflwn 
  ofyalmouv anoigein; 
   22 'Εgeneto de ta egkainia en toiv Ιerosolumoiv,
  kai ceimwn hn[.] 23 kai periepatei o 'Ιhsouv en tw ierw 
  en th stoa tou Σolomwntov. 24 ekuklwsan oun auton 
  oi 'Ιoudaioi, kai elegon autw, Εwv pote thn quchn hmwn 
  aireiv; ei su ei o cristov, eipe hmin par-
  rhsia. 25 'Αpekriyh autoiv o 'Ιhsouv, Εipon umin, kai 
  ou pisteuete. ta erga a egw poiw en tw onomati tou patrov 
  mou, tauta marturei peri emou. 26 all' umeiv ou 
  pisteuete[.] ou gar este ek twn probatwn twn emwn, kaywv 
  eipon umin. 27 ta probata ta ema thv fwnhv mou akouei,
  kagw ginwskw auta[.] kai akolouyousin moi, 28 kagw zwhn 
  aiwnion didwmi autoiv[.] kai ou mh apolwntai eiv ton 
  aiwna, kai ouc arpasei tiv auta ek thv ceirov mou. 29 o 
  pathr mou ov dedwken moi meizwn pantwn estin[.] kai 
  oudeiv dunatai arpazein ek thv ceirov tou patrov mou.
  30 egw kai o pathr en esmen. 31 'Εbastasan oun palin 
  liyouv oi 'Ιoudaioi ina liyaswsin auton. 32 apekriyh 
  autoiv o 'Ιhsouv, Πolla kala erga edeixa umin ek tou 
  patrov mou[.] dia poion autwn ergon liyazete me;
  33 'Αpekriyhsan autw oi 'Ιoudaioi legontev, Πeri kalou 
  
  ergou ou liyazomen se, alla peri blasfhmiav, kai oti 
  su anyrwpov wn poieiv seauton yeon. 34 'Αpekriyh autoiv 
  o 'Ιhsouv, Οuk estin gegrammenon en tw nomw umwn, 'Εgw 
  eipa, yeoi este; 35 Εi ekeinouv eipen yeouv, prov ouv o 
  logov tou yeou egeneto, kai ou dunatai luyhnai h grafh[.] 
  36 on o pathr hgiasen kai apesteilen eiv ton kosmon,
  umeiv legete, Οti blasfhmeiv, oti eipon, Υiov tou yeou 
  eimi; 37 ei ou poiw ta erga tou patrov mou, mh pisteuete 
  moi[.] 38 ei de poiw, kan emoi mh pisteuhte, toiv ergoiv 
  pisteusate, ina gnwte kai pisteushte oti en emoi 
  o pathr, kagw en autw. 39 'Εzhtoun oun palin 
  auton piasai[.] kai exhlyen ek thv ceirov autwn. 40 Κai 
  aphlyen palin peran tou 'Ιordanou, eiv ton topon opou hn 
  'Ιwannhv to prwton baptizwn[.] kai emeinen ekei. 41 kai 
  polloi hlyon prov auton, kai elegon, Οti 'Ιwannhv men 
  shmeion epoihsen ouden[.] panta de osa eipen 'Ιwannhv 
  peri toutou, alhyh hn. 42 Κai episteusan polloi 
  ekei eiv auton. 

  Ιwannhv 11 

   Ηn de tiv asyenwn Λazarov apo Βhyaniav,
  ek thv kwmhv Μariav kai Μaryav thv adelfhv authv. 2 hn 
  de Μaria h aleiqasa ton kurion murw kai ekmaxasa 
  touv podav autou taiv yrixin authv, hv o adelfov Λazarov 
  hsyenei. 3 apesteilan oun ai adelfai prov auton legou-
  sai, Κurie, ide on fileiv asyenei. 4 'Αkousav de o 'Ιhsouv 
  eipen, Αuth h asyeneia ouk estin prov yanaton, all' uper 
  thv doxhv tou yeou, ina doxasyh o uiov tou yeou di 
  
  authv. 5 'Ηgapa de o 'Ιhsouv thn Μaryan kai thn adelfhn 
  authv kai ton Λazaron. 6 wv oun hkousen oti asyenei,
  tote men emeinen en w hn topw duo hmerav. 7 'Εpeita 
  meta touto legei toiv mayhtaiv, 'Αgwmen eiv thn 'Ιoudaian 
  palin. 8 Λegousin autw oi mayhtai, Ρabbi, nun ezh-
  toun se liyasai oi 'Ιoudaioi, kai palin upageiv ekei;
  9 'Αpekriyh o 'Ιhsouv, Οuci dwdeka eisin wrai thv 
  hmerav; ean tiv peripath en th hmera, ou proskoptei,
  oti to fwv tou kosmou toutou blepei[.] 10 ean de tiv 
  peripath en th nukti, proskoptei, oti to fwv ouk estin en 
  autw. 11 Τauta eipen, kai meta touto legei autoiv, Λa-
  zarov o filov hmwn kekoimhtai[.] alla poreuomai ina ex-
  upnisw auton. 12 Εipon oun oi mayhtai autou, Κurie,
  ei kekoimhtai swyhsetai. 13 Εirhkei de o 'Ιhsouv peri 
  tou yanatou autou[.] ekeinoi de edoxan oti peri thv koimhsewv 
  tou upnou legei. 14 tote oun eipen autoiv o 'Ιhsouv 
  parrhsia, Λazarov apeyanen[.] 15 kai cairw di umav,
  ina pisteushte, oti ouk hmhn ekei[.] all' agwmen prov 
  auton. 16 Εipen oun Θwmav, o legomenov Δidumov, toiv 
  summayhtaiv, 'Αgwmen kai hmeiv, ina apoyanwmen met'
  autou. 
   17 'Εlywn oun o 'Ιhsouv euren auton tessarav 
  hmerav hdh econta en tw mnhmeiw. 18 hn de h Βhyania 
  egguv twn Ιerosolumwn, wv apo stadiwn dekapente 19 kai 
  polloi ek twn 'Ιoudaiwn elhluyeisan prov tav peri 
  Μaryan kai Μarian, ina paramuyhswntai autav peri 
  
  tou adelfou autwn. 20 h oun Μarya wv hkousen oti o 
  'Ιhsouv ercetai, uphnthsen autw[.] Μaria de en tw oikw eka-
  yezeto. 21 eipen oun h Μarya prov ton 'Ιhsoun, Κurie, ei 
  hv wde, o adelfov mou ouk an eteynhkei. 22 alla 
  kai nun oida oti osa an aithsh ton yeon, dwsei 
  soi o yeov. 23 Λegei auth o 'Ιhsouv, 'Αnasthsetai o adelfov 
  sou. 24 Λegei autw Μarya, Οida oti anasthsetai en th 
  anastasei en th escath hmera 25 Εipen auth o 'Ιhsouv,
  'Εgw eimi h anastasiv kai h zwh. o pisteuwn eiv eme,
  kan apoyanh zhsetai[.] 26 kai pav o zwn kai pisteuwn 
  eiv eme, ou mh apoyanh eiv ton aiwna. pisteueiv touto;
  27 Λegei autw, Νai, kurie[.] egw pepisteuka oti su ei o 
  cristov, o uiov tou yeou, o eiv ton kosmon ercomenov.
  28 Κai tauta eipousa aphlyen, kai efwnhsen Μarian 
  thn adelfhn authv layra, eipousa, Ο didaskalov par-
  estin kai fwnei se. 29 'Εkeinh wv hkousen egeiretai tacu 
  kai ercetai prov auton. 30 oupw de elhluyei o 'Ιhsouv 
  eiv thn kwmhn, all' hn en tw topw opou uphnthsen autw 
  h Μarya. 31 oi oun 'Ιoudaioi oi ontev met' authv en th oikia 
  kai paramuyoumenoi authn, idontev thn Μarian oti tacewv 
  anesth kai exhlyen, hkolouyhsan auth, legontev, Οti 
  upagei eiv to mnhmeion ina klaush ekei. 32 Η oun Μaria 
  wv hlyen opou hn o 'Ιhsouv, idousa auton epesen eiv 
  touv podav autou, legousa autw, Κurie, ei hv wde 
  ouk an apeyanen mou o adelfov. 33 'Ιhsouv oun wv eiden 
  
  authn klaiousan, kai touv sunelyontav auth 'Ιoudaiouv 
  klaiontav, enebrimhsato tw pneumati, kai etaraxen eauton,
  34 kai eipen, Πou teyeikate auton; Λegousin autw, Κurie,
  ercou kai ide. 35 'Εdakrusen o 'Ιhsouv. 36 elegon oun oi 
  'Ιoudaioi, 'Ιde pwv efilei auton. 37 Τinev de ex autwn 
  eipon, Οuk hdunato outov o anoixav touv ofyalmouv 
  tou tuflou, poihsai ina kai outov mh apoyanh;
  38 'Ιhsouv oun palin embrimwmenov en eautw ercetai 
  eiv to mnhmeion. hn de sphlaion, kai liyov epekeito ep' 
  autw. 39 legei o 'Ιhsouv, 'Αrate ton liyon. Λegei autw 
  h adelfh tou teynhkotov Μarya, Κurie, hdh ozei[.]
  tetartaiov gar estin. 40 Λegei auth o 'Ιhsouv, Οuk eipon 
  soi, oti ean pisteushv, oqei thn doxan tou yeou;
  41 Ηran oun ton liyon ou hn o teynhkwv keimenov.
  Ο de 'Ιhsouv hren touv ofyalmouv anw, kai eipen, Πa-
  ter, eucaristw soi oti hkousav mou. 42 egw de hdein oti 
  pantote mou akoueiv[.] alla dia ton oclon ton peri-
  estwta eipon ina pisteuswsin oti su me apesteilav.
  43 Κai tauta eipwn, fwnh megalh ekraugasen, Λa-
  zare, deuro exw. 44 Κai exhlyen o teynhkwv, dedemenov 
  touv podav kai tav ceirav keiriaiv, kai h oqiv autou 
  soudariw periededeto. legei autoiv o 'Ιhsouv, Λusate 
  auton kai afete upagein. 
   45 Πolloi oun ek twn 'Ιoudaiwn oi elyontev prov thn 
  Μarian kai yeasamenoi a epoihsen o 'Ιhsouv, episteusan 
  eiv auton. 46 tinev de ex autwn aphlyon prov touv Φari-
  
  saiouv kai eipon autoiv a epoihsen o 'Ιhsouv. 47 sunhga-
  gon oun oi arciereiv kai oi Φarisaioi sunedrion, kai elegon, 
  Τi poioumen; oti outov o anyrwpov polla shmeia poiei. 
  48 ean afwmen auton outwv, pantev pisteusousin eiv auton[.] 
  kai eleusontai oi Ρwmaioi kai arousin hmwn kai ton topon 
  kai to eynov. 49 Εiv de tiv ex autwn, Κaiafav, arciereuv 
  wn tou eniautou ekeinou, eipen autoiv, Υmeiv ouk oidate 
  ouden, 50 oude dialogizesye oti sumferei hmin ina eiv 
  anyrwpov apoyanh uper tou laou, kai mh olon to eynov 
  apolhtai. 51 Τouto de af' eautou ouk eipen, alla arc-
  iereuv wn tou eniautou ekeinou, proefhteusen oti emellen 
  o 'Ιhsouv apoynhskein uper tou eynouv, 52 kai ouc uper 
  tou eynouv monon, all' ina kai ta tekna tou yeou ta dieskor-
  pismena sunagagh eiv en. 53 ap' ekeinhv oun 
  thv hmerav sunebouleusanto ina apokteinwsin auton. 
  54 'Ιhsouv oun ouk eti parrhsia periepatei en toiv 
  'Ιoudaioiv, alla aphlyen ekeiyen eiv thn cwran egguv thv 
  erhmou, eiv 'Εfraim legomenhn polin, kakei dietriben 
  meta twn mayhtwn autou. 
   55 Ηn de egguv to pasca twn 'Ιoudaiwn, kai anebhsan 
  polloi eiv Ιerosoluma ek thv cwrav pro tou pasca, ina 
  agniswsin eautouv. 56 ezhtoun oun ton 'Ιhsoun, kai 
  elegon met' allhlwn en tw ierw esthkotev, Τi dokei 
  umin, oti ou mh elyh eiv thn eorthn; 57 Δedwkeisan de 
  kai oi arciereiv kai oi Φarisaioi entolhn, ina ean tiv 
  gnw pou estin mhnush, opwv piaswsin auton. 

  Ιwannhv 12 

   Ο oun 'Ιhsouv pro ex hmerwn tou pasca hlyen eiv 
  Βhyanian, opou hn Λazarov o teynhkwv, on hgeiren 
  ek nekrwn. 2 epoihsan oun autw deipnon ekei,
  kai h Μarya dihkonei[.] o de Λazarov eiv hn twn sunana-
  keimenwn autw. 3 Η oun Μaria labousa litran murou 
  nardou pistikhv polutimou, hleiqen touv podav tou 'Ιhsou, 
  kai exemaxen taiv yrixin authv touv podav autou[.] h de oikia 
  eplhrwyh ek thv osmhv tou murou. 4 legei oun eiv ek 
  twn mayhtwn autou, 'Ιoudav, Σimwnov 'Ιskariwthv, o 
  mellwn auton paradidonai, 5 Δiati touto to muron ouk 
  eprayh triakosiwn dhnariwn, kai edoyh ptwcoiv; 6 Εipen 
  de touto, ouc oti peri twn ptwcwn emelen autw, all' oti 
  klepthv hn, kai to glwssokomon eicen, kai ta ballomena 
  ebastazen. 7 eipen oun o 'Ιhsouv, 'Αfev authn[.] eiv 
  thn hmeran tou entafiasmou mou tethrhken auto. 8 touv 
  ptwcouv gar pantote ecete mey' eautwn, eme de ou pantote 
  ecete. 
   9 'Εgnw oun oclov poluv ek twn 'Ιoudaiwn oti ekei 
  estin, kai hlyon, ou dia ton 'Ιhsoun monon, all' ina 
  kai ton Λazaron idwsin on hgeiren ek nekrwn. 
  10 ebouleusanto de oi arciereiv ina kai ton Λazaron apo-
  kteinwsin, 11 oti polloi di auton uphgon 
  twn 'Ιoudaiwn kai episteuon eiv ton 'Ιhsoun. 
   12 Τh epaurion oclov poluv o elywn eiv thn eorthn,
  akousantev oti ercetai o 'Ιhsouv eiv Ιerosoluma, 13 ela-
  bon ta baia twn foinikwn kai exhlyon eiv upanthsin autw, 
  
  kai ekrazon, Ωsanna, euloghmenov o ercomenov en 
  onomati kuriou, o basileuv tou 'Ιsrahl. 14 Εurwn de 
  o 'Ιhsouv onarion ekayisen ep' auto, kaywv estin gegram-
  menon, 15 Μh fobou, yugater Σiwn[.] idou, o basileuv sou 
  ercetai, kayhmenov epi pwlon onou 16 tauta de ouk 
  egnwsan oi mayhtai autou to prwton, all' ote edoxasyh 
  o 'Ιhsouv tote emnhsyhsan oti tauta hn ep' autw 
  gegrammena, kai tauta epoihsan autw. 17 emarturei oun 
  o oclov o wn met' autou, ote ton Λazaron efwnhsen ek 
  tou mnhmeiou, kai hgeiren auton ek nekrwn. 18 dia 
  touto kai uphnthsen autw o oclov, oti hkousen touto 
  auton pepoihkenai to shmeion. 19 oi oun Φarisaioi eipon 
  prov eautouv, Θewreite oti ouk wfeleite ouden; ide, o kosmov 
  opisw autou aphlyen. 
   20 Ηsan de tinev Εllhnev ek twn anabainontwn ina 
  proskunhswsin en th eorth[.] 21 outoi oun proshlyon 
  Φilippw, tw apo Βhysaida thv Γalilaiav, kai hrwtwn 
  auton legontev, Κurie, yelomen ton 'Ιhsoun idein. 22 'Εrce-
  tai Φilippov kai legei tw 'Αndrea[.] kai palin 'Αndreav 
  kai Φilippov legousin tw 'Ιhsou. 23 o de 'Ιhsouv ape-
  krinato autoiv legwn, 'Εlhluyen h wra ina doxasyh 
  o uiov tou anyrwpou. 24 amhn amhn legw umin, ean mh o 
  kokkov tou sitou peswn eiv thn ghn apoyanh, autov monov 
  menei[.] ean de apoyanh, polun karpon ferei. 25 o filwn 
  thn quchn autou apolesei authn, kai o miswn thn 
  quchn autou en tw kosmw toutw eiv zwhn aiwnion fulaxei 
  
  authn. 26 ean emoi diakonh tiv, emoi akolouyeitw[.] kai 
  opou eimi egw ekei kai o diakonov o emov estai[.] kai ean 
  tiv emoi diakonh, timhsei auton o pathr. 
   27 Νun h quch mou tetaraktai, kai ti eipw; Πater, 
  swson me ek thv wrav tauthv. alla dia touto hlyon 
  eiv thn wran tauthn. 28 Πater, doxason sou to onoma.
  Ηlyen oun fwnh ek tou ouranou, Κai edoxasa kai palin 
  doxasw. 29 Ο oun oclov o estwv kai akousav 
  elegen bronthn gegonenai. alloi elegon, 'Αggelov autw 
  lelalhken. 30 'Αpekriyh o 'Ιhsouv kai eipen, Οu di eme 
  auth h fwnh gegonen, alla di umav. 31 nun krisiv 
  estin tou kosmou toutou[.] nun o arcwn tou kosmou toutou 
  ekblhyhsetai exw[.] 32 kagw ean uqwyw ek thv ghv, pan-
  tav elkusw prov emauton. 33 Τouto de elegen, shmainwn 
  poiw yanatw hmellen apoynhskein. 34 apekriyh autw 
  o oclov, Ηmeiv hkousamen ek tou nomou oti o cristov 
  menei eiv ton aiwna, kai pwv su legeiv, Οti dei uqwyhnai 
  ton uion tou anyrwpou; tiv estin outov o uiov tou anyrwpou; 
  35 Εipen oun autoiv o 'Ιhsouv, 'Εti mikron cronon to 
  fwv mey' umwn estin. peripateite ewv to fwv ecete, ina 
  mh skotia umav katalabh[.] kai o peripatwn en th 
  skotia ouk oiden pou upagei. 36 ewv to fwv ecete, pis-
  teuete eiv to fwv, ina uioi fwtov genhsye. Τauta 
  elalhsen o 'Ιhsouv, kai apelywn ekrubh ap' autwn. 
  37 Τosauta de autou shmeia pepoihkotov emprosyen autwn 
  ouk episteuon eiv auton, 38 ina o logov Ηsaiou tou pro-
  
  fhtou plhrwyh, on eipen, Κurie, tiv episteusen th 
  akoh hmwn; kai o braciwn kuriou tini apekalufyh; 
  39 Δia touto ouk hdunanto pisteuein, oti palin eipen 
  Ηsaiav, 40 Τetuflwken autwn touv ofyalmouv kai pe-
  pwrwken autwn thn kardian[.] ina mh idwsin toiv of-
  yalmoiv kai nohswsin th kardia kai epistrafwsin, kai 
  iaswmai autouv. 41 Τauta eipen Ηsaiav, ote eiden 
  thn doxan autou, kai elalhsen peri autou. 42 omwv mentoi 
  kai ek twn arcontwn polloi episteusan eiv auton[.]
  alla dia touv Φarisaiouv ouc wmologoun, ina mh 
  aposunagwgoi genwntai. 43 hgaphsan gar thn doxan 
  twn anyrwpwn mallon hper thn doxan tou yeou. 44 'Ιhsouv 
  de ekraxen kai eipen, Ο pisteuwn eiv eme, ou pisteuei eiv 
  eme, all' eiv ton pemqanta me[.] 45 kai o yewrwn eme,
  yewrei ton pemqanta me. 46 egw fwv eiv ton kosmon 
  elhluya, ina pav o pisteuwn eiv eme en th skotia mh 
  meinh. 47 kai ean tiv mou akoush twn rhmatwn kai mh 
  pisteush, egw ou krinw auton[.] ou gar hlyon ina krinw 
  ton kosmon, all' ina swsw ton kosmon. 48 o ayetwn 
  eme kai mh lambanwn ta rhmata mou, ecei ton krinonta 
  auton[.] o logov on elalhsa, ekeinov krinei auton en th 
  escath hmera. 49 oti egw ex emautou ouk elalhsa[.] all'
  o pemqav me pathr, autov moi entolhn edwken ti 
  eipw kai ti lalhsw[.] 50 kai oida oti h entolh autou 
  zwh aiwniov estin[.] a oun lalw egw, kaywv eirhken moi 
  o pathr, outwv lalw. 

  Ιwannhv 13 

   Πro de thv eorthv tou pasca, eidwv o 'Ιhsouv oti 
  
  elhluyen autou h wra ina metabh ek tou kosmou tou-
  tou prov ton patera, agaphsav touv idiouv touv en tw 
  kosmw eiv telov hgaphsen autouv. 2 kai deipnou geno-
  menou, tou diabolou hdh beblhkotov eiv thn kardian 
  'Ιouda Σimwnov 'Ιskariwtou, ina auton paradw, 
  3 eidwv o 'Ιhsouv oti panta dedwken autw o pathr 
  eiv tav ceirav, kai oti apo yeou exhlyen kai prov ton 
  yeon upagei, 4 egeiretai ek tou deipnou kai tiyhsin ta 
  imatia, kai labwn lention diezwsen eauton[.] 5 eita bal-
  lei udwr eiv ton nipthra, kai hrxato niptein touv podav 
  twn mayhtwn, kai ekmassein tw lentiw w hn 
  diezwsmenov. 6 ercetai oun prov Σimwna Πetron[.] kai 
  legei autw ekeinov, Κurie, su mou nipteiv touv podav; 
  7 'Αpekriyh 'Ιhsouv kai eipen autw, Ο egw poiw su ouk 
  oidav arti, gnwsh de meta tauta. 8 Λegei autw Πe-
  trov, Οu mh niqhv touv podav mou eiv ton aiwna.
  'Αpekriyh autw o 'Ιhsouv, 'Εan mh niqw se, ouk eceiv 
  merov met' emou. 9 Λegei autw Σimwn Πetrov, Κurie, mh 
  touv podav mou monon, alla kai tav ceirav kai thn kefalhn. 
  10 Λegei autw o 'Ιhsouv, Ο leloumenov ou creian 
  ecei h touv podav niqasyai, all' estin kayarov 
  olov[.] kai umeiv kayaroi este, all' ouci pantev. 11 hdei gar 
  ton paradidonta auton[.] dia touto eipen, Οuci pan-
  tev kayaroi este. 12 Οte oun eniqen touv podav autwn, 
  kai elaben ta imatia autou, anapeswn palin, eipen 
  autoiv, Γinwskete ti pepoihka umin; 13 umeiv fwneite me 
  
  o didaskalov kai o kuriov, kai kalwv legete, eimi gar. 
  14 ei oun egw eniqa umwn touv podav, o kuriov kai o 
  didaskalov, kai umeiv ofeilete allhlwn niptein touv podav. 
  15 upodeigma gar edwka umin, ina kaywv egw epoihsa umin,
  kai umeiv poihte. 16 amhn amhn legw umin, ouk estin doulov 
  meizwn tou kuriou autou, oude apostolov meizwn tou pemqan-
  tov auton. 17 ei tauta oidate, makarioi este ean poihte 
  auta. 18 ou peri pantwn umwn legw[.] egw oida ouv 
  exelexamhn[.] all' ina h grafh plhrwyh, Ο trwgwn 
  met' emou ton arton ephren ep' eme thn pternan autou. 
  19 ap' arti legw umin pro tou genesyai, ina otan genh-
  tai, pisteushte oti egw eimi. 20 amhn amhn legw umin, 
  Ο lambanwn ean tina pemqw, eme lambanei[.] o de 
  eme lambanwn, lambanei ton pemqanta me. 21 Τauta 
  eipwn o 'Ιhsouv etaracyh tw pneumati, kai emarturhsen 
  kai eipen, 'Αmhn amhn legw umin, oti eiv ex umwn paradwsei 
  me. 22 'Εblepon oun eiv allhlouv oi mayhtai, aporou-
  menoi peri tinov legei. 23 hn de anakeimenov eiv twn 
  mayhtwn autou en tw kolpw tou 'Ιhsou, on hgapa o 'Ιhsouv[.] 
  24 neuei oun toutw Σimwn Πetrov puyesyai tiv 
  an eih peri ou legei. 25 epipeswn de ekeinov epi to 
  sthyov tou 'Ιhsou, legei autw, Κurie, tiv estin; 26 'Αpo- 
  krinetai o 'Ιhsouv, 'Εkeinov estin w egw baqav to 
  qwmion epidwsw. Κai embaqav to qwmion didwsin 
  Ιouda Σimwnov 'Ιskariwth. 27 kai meta to qwmion, 
  
  tote eishlyen eiv ekeinon o satanav. legei oun autw o 
  'Ιhsouv, Ο poieiv, poihson tacion. 28 Τouto de oudeiv 
  egnw twn anakeimenwn prov ti eipen autw. 29 tinev gar 
  edokoun, epei to glwssokomon eicen o 'Ιoudav, oti legei 
  autw o 'Ιhsouv, 'Αgorason wn creian ecomen eiv 
  thn eorthn[.] h toiv ptwcoiv ina ti dw. 30 la- 
  bwn oun to qwmion ekeinov euyewv exhlyen[.] hn de 
  nux. 
   31 Οte exhlyen legei o 'Ιhsouv, Νun edoxasyh 
  o uiov tou anyrwpou, kai o yeov edoxasyh en autw. 32 ei 
  o yeov edoxasyh en autw, kai o yeov doxasei auton en 
  eautw, kai euyuv doxasei auton. 33 Τeknia, eti 
  mikron mey' umwn eimi. zhthsete me, kai kaywv eipon toiv 
  'Ιoudaioiv, Οti opou upagw egw, umeiv ou dunasye elyein, 
  kai umin legw arti. 34 entolhn kainhn didwmi umin, ina 
  agapate allhlouv[.] kaywv hgaphsa umav, ina kai umeiv 
  agapate allhlouv. 35 en toutw gnwsontai pantev oti emoi 
  mayhtai este, ean agaphn echte en allhloiv. 36 Λegei 
  autw Σimwn Πetrov, Κurie, pou upageiv; apekriyh autw 
  o 'Ιhsouv, Οpou upagw ou dunasai moi nun akolouyhsai[.] 
  usteron de akolouyhseiv moi. 37 Λegei autw o Πetrov,
  Κurie, diati ou dunamai soi akolouyhsai arti; thn quchn 
  mou uper sou yhsw. 38 'Αpekriyh autw o 'Ιhsouv, 
  Τhn quchn sou uper emou yhseiv; amhn amhn legw 
  soi, ou mh alektwr fwnhsei ewv ou aparnhsh me 
  triv. 

  Ιwannhv 14 

   Μh tarassesyw umwn h kardia[.] pisteuete eiv ton yeon,
  kai eiv eme pisteuete. 2 en th oikia tou patrov mou monai 
  pollai eisin[.] ei de mh, eipon an umin[.] poreuomai etoi- 
  masai topon umin. 3 kai ean poreuyw kai etoimasw umin 
  topon, palin ercomai kai paralhqomai umav prov emau- 
  ton[.] ina opou eimi egw, kai umeiv hte. 4 kai opou egw 
  upagw oidate kai thn odon oidate. 5 Λegei autw Θwmav,
  Κurie, ouk oidamen pou upageiv, kai pwv dunameya thn 
  odon eidenai; 6 Λegei autw o 'Ιhsouv, 'Εgw eimi h odov 
  kai h alhyeia kai h zwh[.] oudeiv ercetai prov ton patera 
  ei mh di emou. 7 ei egnwkeite me, kai ton patera mou 
  egnwkeite an[.] kai ap' arti ginwskete auton, kai ewra-
  kate auton 8 Λegei autw Φilippov, Κurie, deixon hmin
  ton patera, kai arkei hmin. 9 Λegei autw o 'Ιhsouv,
  Τosouton cronon mey' umwn eimi, kai ouk egnwkav me, 
  Φilippe; o ewrakwv eme, ewraken ton patera[.] kai pwv 
  su legeiv, Δeixon hmin ton patera; 10 ou pisteueiv oti 
  egw en tw patri, kai o pathr en emoi estin; ta rhmata 
  a egw lalw umin, ap' emautou ou lalw. o de pathr 
  o en emoi menwn autov poiei ta erga. 11 pisteuete moi 
  oti egw en tw patri, kai o pathr en emoi[.] ei de mh 
  dia ta erga auta pisteuete moi. 12 'Αmhn amhn legw 
  umin, o pisteuwn eiv eme, ta erga a egw poiw, kakeinov 
  poihsei, kai meizona toutwn poihsei, oti egw prov ton 
  patera mou poreuomai. 13 kai o ti an aithshte en tw 
  
  onomati mou, touto poihsw, ina doxasyh o pathr en tw 
  uiw. 14 ean ti aithshte en tw onomati mou, egw poihsw. 
  15 ean agapate me, tav entolav tav emav thrhsate. 
  16 kai egw erwthsw ton patera, kai allon paraklhton 
  dwsei umin, ina menh mey' umwn eiv ton aiwna, 17 to 
  pneuma thv alhyeiav, o o kosmov ou dunatai labein, oti 
  ou yewrei auto, oude ginwskei auto[.] umeiv de ginwskete 
  auto, oti par' umin menei, kai en umin estai. 18 ouk afhsw 
  umav orfanouv[.] ercomai prov umav. 19 eti mikron kai o 
  kosmov me ouk eti yewrei, umeiv de yewreite me[.] oti egw 
  zw, kai umeiv zhsesye. 20 en ekeinh th hmera gnwsesye 
  umeiv oti egw en tw patri mou, kai umeiv en emoi, kagw 
  en umin[.] 21 o ecwn tav entolav mou kai thrwn autav,
  ekeinov estin o agapwn me[.] o de agapwn me, agaphyhse-
  tai upo tou patrov mou[.] kai egw agaphsw auton, kai 
  emfanisw autw emauton. 22 Λegei autw 'Ιoudav ouc 
  o 'Ιskariwthv, Κurie, ti gegonen oti hmin melleiv 
  emfanizein seauton, kai ouci tw kosmw; 23 'Αpekriyh o 
  'Ιhsouv kai eipen autw, 'Εan tiv agapa me, ton logon mou 
  thrhsei, kai o pathr mou agaphsei auton, kai prov auton 
  eleusomeya, kai monhn par' autw poihsomen. 24 o mh 
  agapwn me, touv logouv mou ou threi[.] kai o logov on 
  akouete ouk estin emov, alla tou pemqantov me patrov. 
  25 Τauta lelalhka umin par' umin menwn[.] 26 o de para-
  klhtov, to pneuma to agion, o pemqei o pathr en tw 
  onomati mou, ekeinov umav didaxei panta, kai upo-
  
  mnhsei umav panta a eipon umin. 27 eirhnhn afihmi 
  umin, eirhnhn thn emhn didwmi umin[.] ou kaywv o kosmov 
  didwsin, egw didwmi umin[.] mh tarassesyw umwn h kardia, mhde 
  deiliatw. 28 hkousate oti egw eipon umin, Υpagw kai 
  ercomai prov umav. ei hgapate me, ecarhte an oti 
  eipon, Πoreuomai prov ton patera[.] oti o pathr mou 
  meizwn mou estin. 29 kai nun eirhka umin prin gene-
  syai, ina otan genhtai pisteushte. 30 ouk eti 
  polla lalhsw mey' umwn[.] ercetai gar o tou kosmou 
  toutou arcwn, kai en emoi ouk ecei ouden[.] 31 all' ina 
  gnw o kosmov oti agapw ton patera, kai kaywv 
  eneteilato moi o pathr, outwv poiw[.] egeiresye, agwmen 
  enteuyen. 

  Ιwannhv 15 

   'Εgw eimi h ampelov h alhyinh, kai o pathr mou o 
  gewrgov estin. 2 pan klhma en emoi mh feron karpon,
  airei auto[.] kai pan to karpon feron, kayairei auto 
  ina pleiona karpon ferh. 3 hdh umeiv kayaroi este 
  dia ton logon on lelalhka umin. 4 meinate en emoi,
  kagw en umin. kaywv to klhma ou dunatai karpon ferein af'
  eautou ean mh meinh en th ampelw, outwv oude umeiv 
  ean mh en emoi meinhte. 5 egw eimi h ampelov, umeiv ta 
  klhmata. o menwn en emoi, kagw en autw, outov ferei 
  karpon polun[.] oti cwriv emou ou dunasye poiein ouden. 
  6 ean mh tiv meinh en emoi, eblhyh exw wv to klhma, kai 
  exhranyh, kai sunagousin auta kai eiv pur ballousin, kai 
  kaietai. 7 ean meinhte en emoi, kai ta rhmata mou en umin 
  
  meinh, o ean yelhte aithsesye, kai genhsetai umin. 
  8 en toutw edoxasyh o pathr mou, ina karpon polun ferhte, 
  kai genhsesye emoi mayhtai. 9 kaywv hgaphsen me o 
  pathr, kagw hgaphsa umav[.] meinate en th agaph th emh. 
  10 ean tav entolav mou thrhshte, meneite en th agaph mou[.] 
  kaywv egw tav entolav tou patrov mou tethrhka, kai 
  menw autou en th agaph. 11 tauta lelalhka umin, ina 
  h cara h emh en umin meinh, kai h cara umwn plhrwyh. 
  12 auth estin h entolh h emh, ina agapate allhlouv,
  kaywv hgaphsa umav. 13 meizona tauthv agaphn oudeiv 
  ecei, ina tiv thn quchn autou yh uper twn filwn 
  autou. 14 umeiv filoi mou este ean poihte osa egw 
  entellomai umin. 15 ouketi umav legw doulouv, oti o dou-
  lov ouk oiden ti poiei autou o kuriov[.] umav de eirhka 
  filouv, oti panta a hkousa para tou patrov mou egnw-
  risa umin. 16 ouc umeiv me exelexasye, all' egw exelexamhn 
  umav, kai eyhka umav ina umeiv upaghte kai karpon fe-
  rhte, kai o karpov umwn menh[.] ina o ti an aithshte ton 
  patera en tw onomati mou dw umin. 17 tauta entel-
  lomai umin, ina agapate allhlouv. 18 Εi o kosmov umav 
  misei, ginwskete oti eme prwton umwn memishken. 19 ei ek 
  tou kosmou hte, o kosmov an to idion efilei[.] oti de ek tou 
  kosmou ouk este, all' egw exelexamhn umav ek tou kosmou,
  dia touto misei umav o kosmov. 20 mnhmoneuete tou 
  logou ou egw eipon umin, Οuk estin doulov meizwn tou 
  kuriou autou. ei eme ediwxan, kai umav diwxousin[.] ei 
  
  ton logon mou ethrhsan, kai ton umeteron thrhsousin. 21 alla 
  tauta panta poihsousin umin dia to onoma mou,
  oti ouk oidasin ton pemqanta me. 22 ei mh hlyon kai 
  elalhsa autoiv, amartian ouk eicon[.] nun de profasin 
  ouk ecousin peri thv amartiav autwn. 23 o eme miswn, kai 
  ton patera mou misei. 24 ei ta erga mh epoihsa en 
  autoiv a oudeiv allov pepoihken, amartian ouk eicon[.] 
  nun de kai ewrakasin kai memishkasin kai eme kai ton patera 
  mou[.] 25 all' ina plhrwyh o logov o gegrammenov en 
  tw nomw autwn, Οti emishsan me dwrean. 26 Οtan de 
  elyh o paraklhtov, on egw pemqw umin para tou patrov,
  to pneuma thv alhyeiav, o para tou patrov ekporeuetai,
  ekeinov marturhsei peri emou[.] 27 kai umeiv de mar- 
  tureite, oti ap' archv met' emou este. 

  Ιwannhv 16 

   Τauta lelalhka umin ina mh skandalisyhte. 2 apo-
  sunagwgouv poihsousin umav[.] all' ercetai wra ina pav 
  o apokteinav umav doxh latreian prosferein tw yew. 
  3 kai tauta poihsousin umin oti ouk egnwsan ton pa-
  tera oude eme. 4 alla tauta lelalhka umin, ina otan 
  elyh h wra mnhmoneuhte autwn oti egw eipon 
  umin[.] tauta de umin ex archv ouk eipon oti 
  mey' umwn hmhn. 5 nun de upagw prov ton pemqanta me,
  kai oudeiv ex umwn erwta me, Πou upageiv; 6 all' oti 
  tauta lelalhka umin h luph peplhrwken umwn thn 
  kardian. 7 all' egw thn alhyeian legw umin, sumferei 
  umin ina egw apelyw[.] ean gar mh apelyw o paraklh-
  tov ouk eleusetai prov umav[.] ean de poreuyw, pemqw 
  
  auton prov umav[.] 8 kai elywn ekeinov elegxei ton kosmon 
  peri amartiav kai peri dikaiosunhv kai peri krisewv. 
  9 peri amartiav men, oti ou pisteuousin eiv eme[.] 10 peri 
  dikaiosunhv de, oti prov ton patera mou upagw, kai ouk 
  eti yewreite me[.] 11 peri de krisewv, oti o arcwn tou 
  kosmou toutou kekritai. 12 'Εti polla ecw legein 
  umin, all' ou dunasye bastazein arti[.] 13 otan de elyh 
  ekeinov, to pneuma thv alhyeiav, odhghsei umav eiv pasan 
  thn alhyeian[.] ou gar lalhsei af' eautou, all' osa an 
  akoush lalhsei, kai ta ercomena anaggelei umin. 
  14 ekeinov eme doxasei, oti ek tou emou lhqetai, kai anag-
  gelei umin. 15 panta osa ecei o pathr ema estin[.]
  dia touto eipon, oti ek tou emou lhqetai, kai anag-
  gelei umin. 16 Μikron kai ou yewreite me, kai palin 
  mikron kai oqesye me, oti egw upagw prov ton pa-
  tera. 17 Εipon oun ek twn mayhtwn autou prov 
  allhlouv, Τi estin touto o legei hmin, Μikron kai 
  ou yewreite me, kai palin mikron kai oqesye me; kai 
  Οti egw upagw prov ton patera; 18 'Εlegon oun,
  Τouto ti estin o legei, to mikron; ouk oidamen 
  ti lalei. 19 'Εgnw oun o 'Ιhsouv oti hyelon auton 
  erwtan, kai eipen autoiv, Πeri toutou zhteite met'
  allhlwn, oti eipon, Μikron kai ou yewreite me, kai 
  palin mikron kai oqesye me; 20 amhn amhn legw umin,
  oti klausete kai yrhnhsete umeiv, o de kosmov carhsetai[.] 
  
  umeiv de luphyhsesye, all' h luph umwn eiv caran genh- 
  setai. 21 h gunh otan tikth, luphn ecei, oti hlyen 
  h wra authv[.] otan de gennhsh to paidion, ouk eti 
  mnhmoneuei thv yliqewv, dia thn caran oti egennhyh 
  anyrwpov eiv ton kosmon. 22 kai umeiv oun luphn men 
  nun ecete[.] palin de oqomai umav, kai carhsetai umwn 
  h kardia, kai thn caran umwn oudeiv airei af' umwn. 23 kai 
  en ekeinh th hmera eme ouk erwthsete ouden. 'Αmhn amhn 
  legw umin, oti osa an aithshte ton patera en tw 
  onomati mou dwsei umin. 24 ewv arti ouk hthsate ouden 
  en tw onomati mou[.] aiteite, kai lhqesye, ina h cara umwn 
  h peplhrwmenh. 25 tauta en paroimiaiv lelalhka umin[.] 
  all' ercetai wra ote ouk eti en paroimiaiv lalhsw 
  umin, alla parrhsia peri tou patrov anaggelw umin. 
  26 en ekeinh th hmera en tw onomati mou aithsesye[.] kai ou 
  legw umin oti egw erwthsw ton patera peri umwn[.] 27 au-
  tov gar o pathr filei umav, oti umeiv eme pefilhkate, kai 
  pepisteukate oti egw para tou yeou exhlyon. 28 exhlyon 
  para tou patrov kai elhluya eiv ton kosmon[.] palin afihmi 
  ton kosmon kai poreuomai prov ton patera. 29 Λegousin 
  autw oi mayhtai autou, 'Ιde, nun parrhsia laleiv, kai 
  paroimian oudemian legeiv. 30 nun oidamen oti oidav 
  panta, kai ou creian eceiv ina tiv se erwta. en toutw 
  pisteuomen oti apo yeou exhlyev. 31 'Αpekriyh autoiv 
  o 'Ιhsouv, 'Αrti pisteuete; 32 idou, ercetai wra kai nun 
  elhluyen, ina skorpisyhte ekastov eiv ta idia, kai eme 
  
  monon afhte[.] kai ouk eimi monov, oti o pathr met' 
  emou estin. 33 tauta lelalhka umin ina en emoi eirhnhn 
  echte. en tw kosmw yliqin ecete[.] alla yarseite, 
  egw nenikhka ton kosmon. 
  
  Ιwannhv 17 

   Τauta elalhsen o 'Ιhsouv, kai ephren touv ofyal-
  mouv autou eiv ton ouranon kai eipen, Πater, elhluyen h 
  wra[.] doxason sou ton uion, ina kai o uiov sou doxash 
  se[.] 2 kaywv edwkav autw exousian pashv sarkov, ina 
  pan o dedwkav autw, dwsh autoiv zwhn aiwnion. 
  3 auth de estin h aiwniov zwh, ina ginwskwsin se ton 
  monon alhyinon yeon, kai on apesteilav 'Ιhsoun criston. 
  4 egw se edoxasa epi thv ghv[.] to ergon eteleiwsa o 
  dedwkav moi ina poihsw[.] 5 kai nun doxason me su pa-
  ter, para seautw, th doxh h eicon pro tou ton kosmon 
  einai para soi. 6 'Εfanerwsa sou to onoma toiv anyrwpoiv 
  ouv dedwkav moi ek tou kosmou[.] soi hsan, kai emoi 
  autouv dedwkav[.] kai ton logon sou tethrhkasin. 7 nun 
  egnwkan oti panta osa dedwkav moi, para sou 
  estin[.] 8 oti ta rhmata a dedwkav moi dedwka autoiv[.]
  kai autoi elabon, kai egnwsan alhywv oti para sou 
  exhlyon, kai episteusan oti su me apesteilav. 9 egw peri 
  autwn erwtw[.] ou peri tou kosmou erwtw, alla 
  peri wn dedwkav moi, oti soi eisin. 10 kai ta 
  ema panta sa estin, kai ta sa ema[.] kai dedoxasmai 
  en autoiv. 11 kai ouk eti eimi en tw kosmw, kai outoi en 
  
  tw kosmw eisin, kai egw prov se ercomai. pater agie, thrh-
  son autouv en tw onomati sou ouv dedwkav moi, ina 
  wsin en, kaywv hmeiv. 12 ote hmhn met' autwn en tw 
  kosmw egw ethroun autouv en tw onomati sou ouv de-
  dwkav moi efulaxa, kai oudeiv ex autwn apwleto, ei mh o 
  uiov thv apwleiav, ina h grafh plhrwyh. 13 nun de 
  prov se ercomai, kai tauta lalw en tw kosmw ina ecw-
  sin thn caran thn emhn peplhrwmenhn en autoiv. 14 egw 
  dedwka autoiv ton logon sou, kai o kosmov emishsen autouv, 
  oti ouk eisin ek tou kosmou, kaywv egw ouk eimi ek tou 
  kosmou. 15 ouk erwtw ina arhv autouv ek tou 
  kosmou, all' ina thrhshv autouv ek tou ponhrou. 
  16 ek tou kosmou ouk eisin, kaywv egw ek tou kosmou ouk 
  eimi. 17 agiason autouv en th alhyeia sou[.] o logov o sov 
  alhyeia estin. 18 kaywv eme apesteilav eiv ton kosmon,
  kagw apesteila autouv eiv ton kosmon[.] 19 kai uper autwn 
  egw agiazw emauton, ina kai autoi wsin hgiasmenoi en 
  alhyeia. 20 Οu peri toutwn de erwtw monon, alla 
  kai peri twn pisteusontwn dia tou logou autwn eiv 
  eme[.] 21 ina pantev en wsin, kaywv su, pater, en emoi,
  kagw en soi, ina kai autoi en hmin en wsin[.] ina o kosmov 
  pisteush oti su me apesteilav. 22 kai egw thn doxan 
  hn dedwkav moi dedwka autoiv, ina wsin en, kaywv 
  hmeiv en esmen[.] 23 egw en autoiv, kai su en emoi, ina 
  wsin teteleiwmenoi eiv en, kai ina ginwskh o kosmov 
  
  oti su me apesteilav, kai hgaphsav autouv kaywv eme hga-
  phsav. 24 Πater, ouv dedwkav moi yelw ina opou eimi 
  egw kakeinoi wsin met' emou, ina yewrwsin thn doxan thn 
  emhn hn edwkav moi, oti hgaphsav me pro katabolhv 
  kosmou 25 Πater dikaie, kai o kosmov se ouk egnw,
  egw de se egnwn, kai outoi egnwsan oti su me apesteilav[.] 
  26 kai egnwrisa autoiv to onoma sou, kai gnwrisw[.] 
  ina h agaph hn hgaphsav me en autoiv h, kagw 
  en autoiv. 

  Ιwannhv 18 

   Τauta eipwn o 'Ιhsouv exhlyen sun toiv mayhtaiv 
  autou peran tou ceimarrou twn Κedrwn, opou hn khpov,
  eiv on eishlyen autov kai oi mayhtai autou. 2 hdei de kai 
  'Ιoudav o paradidouv auton ton topon[.] oti pollakiv 
  sunhcyh o 'Ιhsouv ekei meta twn mayhtwn autou. 3 o oun 
  'Ιoudav labwn thn speiran, kai ek twn arcierewn kai 
  Φarisaiwn uphretav, ercetai ekei meta fanwn kai lampadwn 
  kai oplwn. 4 'Ιhsouv oun eidwv panta ta ercomena 
  ep' auton, exelywn eipen autoiv, Τina zhteite; 5 'Αpe-
  kriyhsan autw, 'Ιhsoun ton Νazwraion. Λegei autoiv o 
  'Ιhsouv, 'Εgw eimi. Εisthkei de kai 'Ιoudav o para-
  didouv auton met' autwn. 6 Ωv oun eipen autoiv, Οti 
  egw eimi, aphlyon eiv ta opisw kai epeson camai. 
  7 palin oun autouv ephrwthsen, Τina zhteite; Οi de 
  eipon, 'Ιhsoun ton Νazwraion. 8 'Αpekriyh o 'Ιhsouv, Εipon 
  umin oti egw eimi. ei oun eme zhteite, afete toutouv upa-
  
  gein[.] 9 ina plhrwyh o logov on eipen. Οti ouv de-
  dwkav moi ouk apwlesa ex autwn oudena. 10 Σimwn oun 
  Πetrov ecwn macairan, eilkusen authn, kai epaisen ton 
  tou arcierewv doulon, kai apekoqen autou to wtion to 
  dexion. hn de onoma tw doulw Μalcov. 11 eipen oun 
  o 'Ιhsouv tw Πetrw, Βale thn macairan sou eiv thn yhkhn.
  to pothrion o dedwken moi o pathr ou mh piw auto; 
   12 Η oun speira kai o ciliarcov kai oi uphretai twn 
  Ιoudaiwn sunelabon ton 'Ιhsoun, kai edhsan auton, 13 kai 
  aphgagon auton prov 'Αnnan prwton[.] hn gar penyerov 
  tou Κaiafa, ov hn arciereuv tou eniautou ekeinou. 14 hn de 
  Κaiafav o sumbouleusav toiv 'Ιoudaioiv, oti sumferei 
  ena anyrwpon apolesyai uper tou laou. 15 Ηkolouyei de 
  tw 'Ιhsou Σimwn Πetrov kai o allov mayhthv. o de mayhthv 
  ekeinov hn gnwstov tw arcierei, kai suneishlyen tw 'Ιhsou 
  eiv thn aulhn tou arcierewv[.] 16 o de Πetrov eisthkei prov 
  th yura exw. exhlyen oun o mayhthv o allov ov hn 
  gnwstov tw arcierei, kai eipen th yurwrw kai eishga-
  gen ton Πetron. 17 legei oun h paidiskh h yurwrov tw 
  Πetrw, Μh kai su ek twn mayhtwn ei tou anyrwpou 
  toutou; Λegei ekeinov, Οuk eimi. 18 Εisthkeisan de oi douloi 
  kai oi uphretai anyrakian pepoihkotev, oti qucov hn,
  kai eyermainonto[.] hn de met' autwn o Πetrov estwv 
  kai yermainomenov. 19 Ο oun arciereuv hrwthsen ton 'Ιh- 
  soun peri twn mayhtwn autou, kai peri thv didachv 
  autou. 20 apekriyh autw o 'Ιhsouv, 'Εgw parrhsia 
  
  elalhsa tw kosmw[.] egw pantote edidaxa en th suna-
  gwgh kai en tw ierw, opou pantote oi 'Ιoudaioi sunercon-
  tai, kai en kruptw elalhsa ouden. 21 ti me eperwtav;
  eperwthson touv akhkootav ti elalhsa autoiv[.] ide outoi 
  oidasin a eipon egw. 22 Τauta de autou eipontov eiv twn 
  uphretwn paresthkwv edwken rapisma tw 
  'Ιhsou, eipwn, Οutwv apokrinh tw arcierei; 23 'Αpekriyh 
  autw o 'Ιhsouv, Εi kakwv elalhsa, marturhson peri tou 
  kakou[.] ei de kalwv, ti me dereiv; 24 'Αpesteilen auton 
  o 'Αnnav dedemenon prov Κaiafan ton arcierea. 
   25 Ηn de Σimwn Πetrov estwv kai yermainomenov[.]
  eipon oun autw, Μh kai su ek twn mayhtwn autou 
  ei; 'Ηrnhsato ekeinov, kai eipen, Οuk eimi. 26 Λegei eiv 
  ek twn doulwn tou arcierewv, suggenhv wn ou 
  apekoqen Πetrov to wtion, Οuk egw se eidon en tw khpw 
  met' autou; 27 Πalin oun hrnhsato o Πetrov, kai euyewv 
  alektwr efwnhsen. 
   28 'Αgousin oun ton 'Ιhsoun apo tou Κaiafa eiv to 
  praitwrion[.] hn de prwia[.] kai autoi ouk eishlyon eiv to 
  praitwrion, ina mh mianywsin, all' ina fagwsin to 
  pasca. 29 exhlyen oun o Πilatov prov autouv, kai 
  eipen, Τina kathgorian ferete kata tou anyrwpou toutou; 
  30 'Αpekriyhsan kai eipon autw, Εi mh hn outov kako-
  poiov, ouk an soi paredwkamen auton. 31 Εipen 
  oun autoiv o Πilatov, Λabete auton umeiv, kai 
  kata ton nomon umwn krinate auton. Εipon oun 
  
  autw oi 'Ιoudaioi, Ηmin ouk exestin apokteinai oudena[.] 
  32 ina o logov tou 'Ιhsou plhrwyh on eipen shmainwn 
  poiw yanatw hmellen apoynhskein. 33 Εishlyen oun 
  eiv to praitwrion palin o Πilatov, kai efwnhsen ton 
  'Ιhsoun, kai eipen autw, Σu ei o basileuv twn 'Ιoudaiwn; 
  34 'Αpekriyh autw o 'Ιhsouv, 'Αf' eautou su touto 
  legeiv, h alloi soi eipon peri emou; 35 'Αpekriyh 
  o Πilatov, Μhti egw 'Ιoudaiov eimi; to eynov to son kai 
  oi arciereiv paredwkan se emoi[.] ti epoihsav; 36 'Αpekriyh 
  o 'Ιhsouv, Η basileia h emh ouk estin ek tou kosmou toutou[.]
  ei ek tou kosmou toutou hn h basileia h emh, oi uphretai an 
  oi emoi hgwnizonto ina mh paradoyw toiv 'Ιoudaioiv[.]
  nun de h basileia h emh ouk estin enteuyen. 37 Εipen oun 
  autw o Πilatov, Οukoun basileuv ei su; 'Αpekriyh o 
  'Ιhsouv, Σu legeiv, oti basileuv eimi egw. egw eiv touto 
  gegennhmai. kai eiv touto elhluya eiv ton kosmon, ina 
  marturhsw th alhyeia. pav o wn ek thv alhyeiav 
  akouei mou thv fwnhv. 38 Λegei autw o Πilatov, Τi estin 
  alhyeia; Κai touto eipwn, palin exhlyen prov touv 
  'Ιoudaiouv, kai legei autoiv, 'Εgw oudemian aitian euriskw en' 
  autw. 39 estin de sunhyeia umin ina ena umin apolusw 
  en tw pasca[.] boulesye oun umin apolusw ton basilea 
  twn 'Ιoudaiwn; 40 'Εkraugasan oun palin pantev, le-
  gontev, Μh touton, alla ton Βarabban[.] hn de o Βarab-
  bav lhsthv. 

  Ιwannhv 19 

  Τote oun elaben o Πilatov ton 'Ιhsoun 
  kai emastigwsen. 2 kai oi stratiwtai plexantev stefanon 
  
  ex akanywn epeyhkan autou th kefalh, kai imation por-
  furoun periebalon auton, 3 kai elegon, Χaire, o basileuv 
  twn 'Ιoudaiwn[.] kai edidoun autw rapismata. 
  4 'Εxhlyen oun palin exw o Πilatov, kai legei autoiv,
  'Ιde, agw umin auton exw, ina gnwte oti en autw 
  oudemian aitian euriskw. 5 'Εxhlyen oun o 'Ιhsouv exw, 
  forwn ton akanyinon stefanon kai to porfuroun imation.
  kai legei autoiv, 'Ιde o anyrwpov. 6 Οte oun eidon 
  auton oi arciereiv kai oi uphretai ekraugasan legontev,
  Σtaurwson, staurwson. Λegei autoiv o Πilatov, Λabete 
  auton umeiv kai staurwsate[.] egw gar ouc euriskw en autw 
  aitian. 7 'Αpekriyhsan autw oi 'Ιoudaioi, Ηmeiv nomon 
  ecomen, kai kata ton nomon hmwn ofeilei apoyanein,
  oti eauton uion yeou epoihsen. 8 Οte oun hkousen 
  o Πilatov touton ton logon mallon efobhyh, 9 kai 
  eishlyen eiv to praitwrion palin, kai legei tw 'Ιhsou, Πoyen 
  ei su; Ο de 'Ιhsouv apokrisin ouk edwken autw. 10 legei 
  oun autw o Πilatov, 'Εmoi ou laleiv; ouk oidav 
  oti exousian ecw staurwsai se, kai exousian ecw apo-
  lusai se; 11 'Αpekriyh o 'Ιhsouv, Οuk eicev exousian 
  oudemian kat' emou ei mh hn soi dedomenon anwyen[.]
  dia touto o paradidouv me soi meizona amartian 
  ecei. 12 'Εk toutou ezhtei o Πilatov apolusai auton. 
  oi de 'Ιoudaioi ekrazon, legontev, 'Εan touton apo-
  
  lushv ouk ei filov tou Κaisarov. pav o basilea 
  auton poiwn antilegei tw Κaisari. 13 Ο oun Πilatov 
  akousav touton ton logon, hgagen exw ton 'Ιhsoun, kai 
  ekayisen epi tou bhmatov, eiv topon legomenon Λiyo-
  strwton, Εbraisti de Γabbaya[.] 14 hn de paraskeuh 
  tou pasca, wra de wsei ekth[.] kai legei toiv 'Ιou-
  daioiv, 'Ιde o basileuv umwn. 15 Οi de ekraugasan, Αron 
  aron, staurwson auton. Λegei autoiv o Πilatov, Τon 
  basilea umwn staurwsw; 'Αpekriyhsan oi arciereiv, Οuk 
  ecomen basilea ei mh Κaisara. 16 Τote oun paredwken 
  auton autoiv ina staurwyh. Πarelabon de ton 'Ιh- 
  soun kai aphgagon[.] 17 kai bastazwn ton stauron autou 
  exhlyen eiv ton legomenon kraniou topon, ov legetai 
  Εbraisti Γolgoya. 18 opou auton estaurwsan, kai met'
  autou allouv duo enteuyen kai enteuyen, meson de 
  ton 'Ιhsoun. 19 'Εgraqen de kai titlon o Πilatov kai 
  eyhken epi tou staurou[.] hn de gegrammenon. 'Ιhsouv o 
  Νazwraiov, o basileuv twn 'Ιoudaiwn. 20 Τouton oun 
  ton titlon polloi anegnwsan twn 'Ιoudaiwn, oti egguv hn 
  thv polewv o topov, opou estaurwyh o 'Ιhsouv[.] kai hn 
  gegrammenon Εbraisti, Εllhnisti, Ρwmaisti. 21 elegon 
  oun tw Πilatw oi arciereiv twn 'Ιoudaiwn, Μh grafe,
  Ο basileuv twn 'Ιoudaiwn[.] all' oti ekeinov eipen, Βasileuv 
  eimi twn 'Ιoudaiwn. 22 'Αpekriyh o Πilatov, Ο ge- 
  grafa gegrafa. 23 Οi oun stratiwtai, ote estaurwsan 
  ton 'Ιhsoun elabon ta imatia autou, kai epoihsan tessara 
  
  merh, ekastw stratiwth merov, kai ton citwna[.] hn de o 
  citwn arrafov, ek twn anwyen ufantov di olou. 24 ei-
  pon oun prov allhlouv, Μh sciswmen auton, alla 
  lacwmen peri autou tinov estai[.] ina h grafh plh-
  rwyh h legousa, Δiemerisanto ta imatia mou eautoiv, 
  kai epi ton imatismon mou ebalon klhron. Οi men oun 
  stratiwtai tauta epoihsan. 
   25 Εisthkeisan de para tw staurw tou 'Ιhsou h mhthr au-
  tou, kai h adelfh thv mhtrov autou, Μaria h tou 
  Κlwpa, kai Μaria h Μagdalhnh. 26 'Ιhsouv oun idwn 
  thn mhtera, kai ton mayhthn parestwta on hgapa. legei 
  th mhtri autou, Γunai, idou o uiov sou. 27 Εita legei tw 
  mayhth, 'Ιdou h mhthr sou. Κai ap' ekeinhv thv wrav 
  elaben authn o mayhthv eiv ta idia. 28 Μeta touto 
  eidwv o 'Ιhsouv oti panta hdh tetelestai, ina teleiwyh 
  h grafh legei, Δiqw. 29 Σkeuov oun ekeito oxouv 
  meston[.] oi de plhsantev spoggon oxouv, kai usswpw 
  periyentev proshnegkan autou tw stomati. 30 ote 
  oun elaben to oxov o 'Ιhsouv eipen, Τetelestai[.] kai 
  klinav thn kefalhn paredwken to pneuma. 31 Οi 
  oun 'Ιoudaioi, ina mh meinh epi tou staurou ta 
  swmata en tw sabbatw, epei paraskeuh hn hn gar 
  megalh h hmera ekeinou tou sabbatou, hrwthsan ton Πi-
  laton ina kateagwsin autwn ta skelh, kai arywsin. 
  32 hlyon oun oi stratiwtai, kai tou men prwtou kateaxan 
  ta skelh kai tou allou tou sustaurwyentov autw[.] 33 epi de 
  
  ton 'Ιhsoun elyontev, wv eidon auton hdh teynhkota,
  ou kateaxan autou ta skelh[.] 34 all' eiv twn stratiwtwn 
  logch autou thn pleuran enuxen, kai euyuv exhlyen 
  aima kai udwr. 35 kai o ewrakwv memarturhken, kai 
  alhyinh autou estin h marturia, kakeinov oiden oti alhyh 
  legei, ina umeiv pisteushte. 36 egeneto gar tauta ina 
  h grafh plhrwyh, 'Οstoun ou suntribhsetai autou. 
  37 kai palin etera grafh legei, 'Οqontai eiv on 
  exekenthsan. 
   38 Μeta de tauta hrwthsen ton Πilaton o 'Ιwshf 
  o apo 'Αrimayaiav, wn mayhthv tou 'Ιhsou, kekrummenov de 
  dia ton fobon twn 'Ιoudaiwn, ina arh to swma 
  tou 'Ιhsou[.] kai epetreqen o Πilatov. hlyen oun kai 
  hren to swma tou 'Ιhsou. 39 hlyen de kai Νikodhmov,
  o elywn prov ton 'Ιhsoun nuktov to prwton, ferwn migma 
  smurnhv kai alohv wsei litrav ekaton. 40 elabon oun 
  to swma tou 'Ιhsou, kai edhsan auto oyonioiv meta twn 
  arwmatwn, kaywv eyov estin toiv 'Ιoudaioiv enta-
  fiazein. 41 hn de en tw topw opou estaurwyh khpov,
  kai en tw khpw mnhmeion kainon, en w oudepw oudeiv eteyh. 
  42 ekei oun dia thn paraskeuhn twn 'Ιoudaiwn, oti 
  egguv hn to mnhmeion, eyhkan ton 'Ιhsoun. 

  Ιwannhv 20 

   Τh de mia twn sabbatwn Μaria h Μagdalhnh 
  ercetai prwi skotiav eti oushv eiv to mnhmeion, kai blepei 
  ton liyon hrmenon ek tou mnhmeiou. 2 trecei oun kai 
  ercetai prov Σimwna Πetron kai prov ton allon mayhthn 
  
  on efilei o 'Ιhsouv, kai legei autoiv, Ηran ton kurion 
  ek tou mnhmeiou, kai ouk oidamen pou eyhkan auton. 
  3 'Εxhlyen oun o Πetrov kai o allov mayhthv, kai hrconto 
  eiv to mnhmeion. 4 etrecon de oi duo omou[.] kai o allov 
  mayhthv proedramen tacion tou Πetrou, kai hlyen prwtov
  eiv to mnhmeion, 5 kai parakuqav blepei keimena ta oyonia,
  ou mentoi eishlyen. 6 ercetai oun Σimwn Πetrov akolou-
  ywn autw, kai eishlyen eiv to mnhmeion, kai yewrei ta 
  oyonia keimena, 7 kai to soudarion o hn epi thv kefalhv 
  autou, ou meta twn oyoniwn keimenon, alla cwriv en-
  tetuligmenon eiv ena topon. 8 tote oun eishlyen kai o 
  allov mayhthv o elywn prwtov eiv to mnhmeion, kai eiden 
  kai episteusen[.] 9 oudepw gar hdeisan thn grafhn, oti 
  dei auton ek nekrwn anasthnai. 10 aphlyon 
  oun palin prov eautouv oi mayhtai. 11 Μaria de 
  eisthkei prov to mnhmeion klaiousa exw. wv oun 
  eklaien, parekuqen eiv to mnhmeion, 12 kai yewrei duo ag-
  gelouv en leukoiv kayezomenouv, ena prov th kefalh kai ena 
  prov toiv posin, opou ekeito to swma tou 'Ιhsou. 13 kai 
  legousin auth ekeinoi, Γunai, ti klaieiv; Λegei autoiv,
  Οti hran ton kurion mou, kai ouk oida pou eyhkan 
  auton. 14 Κai tauta eipousa estrafh eiv ta opisw, kai 
  yewrei ton 'Ιhsoun estwta[.] kai ouk hdei oti o 'Ιhsouv estin. 
  15 legei auth o 'Ιhsouv, Γunai, ti klaieiv; tina zhteiv;
  'Εkeinh dokousa oti o khpourov estin, legei autw, Κurie, ei 
  su ebastasav auton, eipe moi pou auton eyhkav[.] kagw 
  auton arw. 16 Λegei auth o 'Ιhsouv, Μaria. Σtra-
  
  feisa ekeinh legei autw, Ρabbouni[.] o legetai, didaskale. 
  17 legei auth o 'Ιhsouv, Μh mou aptou, oupw gar anabe-
  bhka prov ton patera mou[.] poreuou de prov touv adelfouv 
  mou, kai eipe autoiv, 'Αnabainw prov ton patera mou kai 
  patera umwn, kai yeon mou kai yeon umwn. 18 'Εrcetai 
  Μaria h Μagdalhnh apaggellousa toiv mayhtaiv oti 
  ewraken ton kurion, kai tauta eipen auth. 19 Οushv oun 
  oqiav th hmera ekeinh, th mia twn sabbatwn, kai twn 
  yurwn kekleismenwn opou hsan oi mayhtai sunhgmenoi, dia 
  ton fobon twn 'Ιoudaiwn, hlyen o 'Ιhsouv kai esth eiv to 
  meson, kai legei autoiv, Εirhnh umin. 20 Κai touto eipwn 
  edeixen autoiv tav ceirav kai thn pleuran autou. ecarh-
  san oun oi mayhtai idontev ton kurion. 21 eipen oun 
  autoiv o 'Ιhsouv palin, Εirhnh umin[.] kaywv apestalken 
  me o pathr, kagw pempw umav. 22 Κai touto eipwn 
  enefushsen, kai legei autoiv, Λabete pneuma agion.
  23 an tinwn afhte tav amartiav, afientai autoiv[.]
  an tinwn krathte, kekrathntai. 24 Θwmav de, eiv ek 
  twn dwdeka o legomenov Δidumov, ouk hn met' autwn ote 
  hlyen o 'Ιhsouv. 25 elegon oun autw oi alloi mayhtai,
  Εwrakamen ton kurion. Ο de eipen autoiv, 'Εan mh idw en 
  taiv cersin autou ton tupon twn hlwn, kai balw ton daktu-
  lon mou eiv ton tupon twn hlwn, kai balw thn ceira mou 
  eiv thn pleuran autou, ou mh pisteusw. 26 Κai mey' hmerav 
  oktw palin hsan esw oi mayhtai autou, kai Θwmav met' 
  autwn. ercetai o 'Ιhsouv, twn yurwn kekleismenwn, kai esth 
  
  eiv to meson kai eipen, Εirhnh umin. 27 Εita legei tw Θwma,
  Φere ton daktulon sou wde, kai ide tav ceirav mou[.] kai 
  fere thn ceira sou, kai bale eiv thn pleuran mou[.] kai 
  mh ginou apistov, alla pistov. 28 Κai apekriyh o 
  Θwmav kai eipen autw, Ο kuriov mou kai o yeov mou. 29 Λegei 
  autw o 'Ιhsouv, Οti ewrakav me, Θwma, pepisteukav[.]
  makarioi oi mh idontev kai pisteusantev. 
   30 Πolla men oun kai alla shmeia epoihsen o 'Ιh- 
  souv enwpion twn mayhtwn autou, a ouk estin gegram-
  mena en tw bibliw toutw. 31 tauta de gegraptai ina 
  pisteushte oti o 'Ιhsouv estin o cristov o uiov tou 
  yeou, kai ina pisteuontev zwhn echte en tw onomati 
  autou. 

  Ιwannhv 21 

   Μeta tauta efanerwsen eauton palin o 'Ιhsouv 
  toiv mayhtaiv epi thv yalasshv thv Τiberiadov[.] efanerwsen de 
  outwv[.] 2 hsan omou Σimwn Πetrov, kai Θwmav o 
  legomenov Δidumov, kai Νayanahl o apo Κana thv Γali-
  laiav, kai oi tou Ζebedaiou, kai alloi ek twn mayhtwn 
  autou duo. 3 legei autoiv Σimwn Πetrov, Υpagw alieuein. 
  Λegousin autw, 'Εrcomeya kai hmeiv sun soi. 'Εxhlyon 
  kai anebhsan eiv to ploion euyuv, kai en ekeinh th 
  nukti epiasan ouden. 4 prwiav de hdh genomenhv esth o 
  'Ιhsouv eiv ton aigialon[.] ou mentoi hdeisan oi mayhtai oti 
  'Ιhsouv estin. 5 legei oun autoiv o 'Ιhsouv, Πaidia, 
  mh ti prosfagion ecete; 'Αpekriyhsan autw, Οu. 6 Ο de 
  eipen autoiv, Βalete eiv ta dexia merh tou ploiou to diktuon, 
  
  kai eurhsete. 'Εbalon oun, kai ouk eti auto elkusai 
  iscusan apo tou plhyouv twn icyuwn. 7 legei oun 
  o mayhthv ekeinov on hgapa o 'Ιhsouv tw Πetrw, Ο kuriov 
  estin. Σimwn oun Πetrov, akousav oti o kuriov estin,
  ton ependuthn diezwsato[.] hn gar gumnov[.] kai ebalen 
  eauton eiv thn yalassan. 8 oi de alloi mayhtai tw 
  ploiariw hlyon[.] ou gar hsan makran apo thv ghv, all' 
  wv apo phcwn diakosiwn, surontev to diktuon twn 
  icyuwn. 9 Ωv oun apebhsan eiv thn ghn blepousin 
  anyrakian keimenhn kai oqarion epikeimenon, kai arton. 
  10 legei autoiv o 'Ιhsouv, 'Εnegkate apo twn oqariwn wn 
  epiasate nun. 11 'Αnebh Σimwn Πetrov, kai eilkusen to 
  diktuon epi thv ghv, meston icyuwn megalwn ekaton 
  penthkontatriwn[.] kai tosoutwn ontwn ouk escisyh to 
  diktuon. 12 Λegei autoiv o 'Ιhsouv, Δeute aristhsate.
  oudeiv de etolma twn mayhtwn exetasai auton, Σu tiv 
  ei; eidotev oti o kuriov estin[.] 13 ercetai oun o 'Ιhsouv 
  kai lambanei ton arton kai didwsin autoiv, kai to oqarion 
  omoiwv. 14 touto hdh triton efanerwyh o 'Ιhsouv 
  toiv mayhtaiv autou egeryeiv ek nekrwn. 
  15 Οte oun hristhsan, legei tw Σimwni Πetrw o 'Ιhsouv,
  Σimwn 'Ιwna, agapav me pleion toutwn; Λegei autw,
  Νai, kurie[.] su oidav oti filw se. Λegei autw,
  Βoske ta arnia mou. 16 Λegei autw palin deuteron, Σimwn 
  'Ιwna, agapav me; Λegei autw, Νai kurie[.] su oidav 
  oti filw se. Λegei autw, Πoimaine ta probata 
  
  mou. 17 Λegei autw to triton, Σimwn 'Ιwna, fi-
  leiv me; 'Εluphyh o Πetrov oti eipen autw to 
  triton, Φileiv me; kai eipen autw, Κurie, su 
  panta oidav[.] su ginwskeiv oti filw se. Λegei 
  autw o 'Ιhsouv, Βoske ta probata mou. 18 amhn amhn 
  legw soi, ote hv newterov ezwnnuev seauton, kai 
  periepateiv opou hyelev[.] otan de ghrashv ek-
  teneiv tav ceirav sou, kai allov se zwsei, kai oisei 
  opou ou yeleiv. 19 Τouto de eipen shmainwn poiw 
  yanatw doxasei ton yeon. kai touto eipwn legei autw,
  'Αkolouyei moi. 20 'Εpistrafeiv de o Πetrov blepei ton 
  mayhthn on hgapa o 'Ιhsouv akolouyounta, ov kai anepesen 
  en tw deipnw epi to sthyov autou kai eipen, Κurie tiv estin 
  o paradidouv se; 21 Τouton idwn o Πetrov legei tw 'Ιh-
  sou, Κurie, outov de ti; 22 Λegei autw o 'Ιhsouv, 'Εan 
  auton yelw menein ewv ercomai, ti prov se; su 
  akolouyei moi. 23 'Εxhlyen oun o logov outov eiv 
  touv adelfouv, Οti o mayhthv ekeinov ouk apoynhskei[.] kai 
  ouk eipen autw o 'Ιhsouv, oti ouk apoynhskei[.] all', 'Εan 
  auton yelw menein ewv ercomai, ti prov se;
   24 Οutov estin o mayhthv o marturwn peri toutwn,
  kai graqav tauta[.] kai oidamen oti alhyhv estin h
  marturia autou. 25 estin de kai alla polla osa
  epoihsen o 'Ιhsouv, atina ean grafhtai kay en, oude
  auton oimai ton kosmon cwrhsai ta grafomena biblia.
  'Αmhn.