KAPITOLA 1. 

  Pavel, služebník Jezukristův, po-
  volaný apoštol, oddělený [k ká-
  zaní] evangelium Božího,
 2 Kteréž zdávna zaslíbil skrze
  proroky své v písmích svatých,

 3 O Synu svém zplozeném ze
  semene Davidova s strany těla,
 4 Kterýž prokázán jest býti Sy-
  nem Božím mocně, podlé Ducha
  posvěcení, skrze z mrtvých vstání,
  [totiž o] Ježíši Kristu, Pánu našem,
 5 Skrze něhož jsme přijali mi-
  lost a apoštolství ku poslu-
  šenství víry mezi všemi národy
  pro jméno jeho, 

 6 Z nichž i vy jste povolaní Je-
  žíše Krista,
 7 Všechněm, kteříž jste v Římě,
  milým Božím, povolaným sva-
  tým: Milost vám a pokoj od Bo-
  ha Otce našeho a Pána Ježíše
  Krista. 
 8 Nejprvé pak díky činím Bohu
  svému skrze Ježíše Krista ze
  všech vás, že víra vaše rozhla-
  šuje se po všem světě.
 9 Svědek mi jest zajisté Bůh, 
  kterémuž sloužím duchem svým v 
  evangelium Syna jeho, žeť bez 
  přestání zmínku o vás činím,
 10 Vždycky na svých modlitbách 
  žádaje, abych aspoň někdy mohl 
  šťastně, byla-li by vůle Boží, k vám
  přijíti. 
 11 Neboť velice žádám viděti 
  vás, abych vám udělil částku ně-
  jakou milosti duchovní ku potvr-
  zení vašemu, 
 12 To jest, abych spolu s vámi 
  potěšen byl, skrze společnou i 
  vaši i mou víru. 
 13 Nechciť pak, bratří, abyste 
  nevěděli, žeť jsem mnohokrát 
  uložil přijíti k vám, (ale překážky 
  jsem měl až dosavad,) abych ně-
  jaký užitek také i mezi vámi měl, 
  jako i mezi jinými národy.
 14 Nebo Řeků i kterýchkoli ji-
  ných národů, i moudrých i ne-
  moudrých, dlužník jsem. 
 15 A tak, pokudž na mně jest, 
  hotov jsem i vám, kteříž v 
  Římě jste, zvěstovati evangelium.
 16 Neboť se nestydím za e-
  vangelium Kristovo; moc za-
  jisté Boží jest k spasení každému 
  věřícímu, Židu předně, [potom] i 
  Řeku. 
 17 Nebo spravedlnost Boží 
  zjevuje se skrze ně z víry u víru, 
  jakož psáno jest: Spravedlivý 
  pak z víry živ bude. 
 18 Zjevuje se zajisté hněv Boží 
  s nebe proti každé bezbožnosti a 
  nepravosti lidí, pravdu Boží v 
  nepravosti zadržujících. 
 19 Nebo což poznáno býti 
  může o Bohu, známé jest jim,
  Bůh zajisté zjevil jim. 
 20 Nebo neviditelné věci jeho,
  
  hned od stvoření světa, po vě-
  cech učiněných rozumem pocho-
  peny bývají, totiž ta jeho věčná 
  moc a Božství, tak aby oni byli 
  bez výmluvy, 
 21 Proto že poznavše Boha, ne-
  ctili jako Boha, ani jemu děko-
  vali, ale marní učiněni jsou v 
  myšleních svých, a zatmíno jest 
  nemoudré srdce jejich. 
 22 Měvše se za moudré, bláz-
  ni učiněni jsou. 
 23 Nebo směnili slávu nepo-
  rušitelného Boha v podobenství 
  obrazu porušitelného člověka, i 
  ptactva, i hovad čtvernohých, i 
  zeměplazů.
 24 Protož i Bůh vydal je v 
  žádosti srdce jejich k nečistotě, 
  aby zprznili těla svá vespolek, 
 25 [Jako] ty, kteříž směnili prav-
  du Boží za lež, a ctili i sloužili 
  stvoření raději nežli stvořiteli, 
  kterýž jest požehnaný na věky. 
  Amen. 
 26 Protož je vydal Bůh v žá-
  dosti ohavné. Nebo i ženy jejich 
  změnily přirozené sebe užívání 
  v to, kteréž jest proti přirození.
 27 A podobně i mužské pohlaví, 
  opustivše přirozené užívání ženy, 
  rozpálili se v žádosti své jedni k 
  druhým, mužské pohlaví s muž-
  ským pohlavím mrzkost pášíce, 
  a spravedlivou mzdu, kteráž na 
  jejich blud slušela, sami na sebe 
  uvodíce. 
 28 A jakož sobě nevážili zná-
  mosti Boha, tak i Bůh vydal je 
  v převrácený smysl, aby činili 
  to, což nesluší, 
 29 Jsouce naplněni vší nepra-
  vostí, smilstvem, nešlechetností, 
  lakomstvím, zlostí, plní závisti, 
  vraždy, svárů, lsti, zlých oby-
  čejů, 
 30 Utrhači, pomluvači, Boha ne-
  návidící, hánliví, pyšní, chlubní, 
  nalezači zlých věcí, rodičů ne- 
  poslušní, 
 31 Nemoudří, smluv nezdrželi-
  ví, beze vší lítosti, neukojitelní 
  a nemilosrdní. 
 32 Kteříž vědouce o tom právu
  Božím, (že ti, kteříž takové věci
  činí, hodni jsou smrti,) netoliko
  ty věci činí, ale i činícím naklá-
  dají. 

  KAPITOLA 2. 

  Protož nemůžeš se vymluviti, ó 
  člověče, každý potupující. Nebo 
  tím, že jiného potupuješ, sám 
  sebe odsuzuješ, poněvadž totéž 
  činíš, což tupíš.
 2 Vímeť zajisté, že soud Boží 
  jest podlé pravdy proti těm, kte-
  říž takové věci činí. 
 3 Zdali se domníváš, ó člověče, 
  kterýž soudíš ty, kdož takové 
  věci činí, a sám totéž čině, že ty 
  ujdeš soudu Božího? 
 4 Čili bohatstvím dobrotivosti 
  jeho a snášelivosti i dlouhoče-
  kání pohrdáš, nevěda, že dobro-
  tivost Boží ku pokání tebe vede?
 5 Ale podlé tvrdosti své a 
  srdce nekajícího shromažďuješ 
  sám sobě hněv ke dni hněvu a 
  zjevení spravedlivého soudu Bo-
  žího. 
 6 Kterýž odplatí jednomu kaž-
  dému podlé skutků jeho,
 7 Těm zajisté, kteříž trvajíce v 
  dobrém skutku, slávy a cti a ne-
  smrtelnosti hledají, životem věč-
  ným, 
 8 Těm pak, kteříž jsou svár-
  liví, a pravdě nepovolují, ale po-
  volují nepravosti, prchlivostí a 
  hněvem, 
 9 Trápením a úzkostí, každé 
  duši člověka činícího zlé, i Žida 
  předně, i Řeka.
 10 Ale sláva a čest a pokoj kaž-
  dému, kdo činí dobré, i Židu 
  předně, i Řeku.
 11 Neboť není přijímání osob 
  u Boha. 
 12 Kteřížkoli zajisté bez zákona 
  hřešili, bez zákona i zahynou; a 
  kteřížkoli pod zákonem hřešili, 
  skrze zákon odsouzeni budou. 
 13 (Nebo ne ti, kteříž slyší zá-
  kon, spravedlivi jsou před Bo-
  hem, ale činitelé zákona spra-
  vedlivi budou. 
 14 Nebo když pohané zákona 
  nemajíce, od přirození činí to, 
  což přikazuje zákon, takoví zá-
  kona nemajíce, sami sobě záko-
  nem jsou, 
 15 Jako ti, kteříž ukazují dílo 
  zákona napsané na srdcích svých, 
  když jim [to] osvědčuje svědomí 
  jejich i myšlení, kteráž se vespo-
  
  lek obviňují, aneb také vymlou-
  vají.) 
 16 V ten den, když souditi 
  bude Bůh tajné věci lidské, podlé 
  evangelium mého skrze Jezu-
  krista. 
 17 Aj, ty sloveš Žid, a zpoléháš 
  na zákon, a chlubíš se Bohem, 
 18 A znáš vůli [jeho], a rozezná-
  váš, co sluší, naučen jsa z zá-
  kona, 
 19 A za to máš, že jsi ty vůd-
  cím slepých, světlem těch, kteříž 
  jsou ve tmě, 
 20 Ředitelem nemoudrých, uči-
  telem nemluvňat, majícím formu 
  umění a pravdy v zákoně.
 21 Kterakž tedy jiného uče, 
  sám sebe neučíš? Vyhlašuje, že 
  nemá kradeno býti, kradeš? 
 22 Pravě: Nezcizoložíš, cizolož-
  ství pácháš? V ohavnosti maje 
  modly, svatokrádeže se dopouš-
  tíš? 
 23 Zákonem se chlubě, přestu-
  pováním zákona Bohu neúctu 
  činíš? 
 24 Nebo jméno Boží pro vás 
  v porouhání jest mezi pohany, 
  jakož psáno jest. 
 25 Obřezáníť zajisté prospěje, 
  budeš-li zákon plniti; pakli budeš 
  přestupitelem zákona, obřezání 
  tvé učiněno jest neobřezáním. 
 26 A protož jestližeť by neob-
  řízka ostříhala práv zákona, zda-
  liž nebude počtena neobřízka je-
  jich za obřízku? 
 27 A ti, kteříž jsou z přirození 
  neobřízka, zachovávajíce zákon, 
  zdaliž nepotupí tebe, kterýž pod 
  literou a obřízkou přestupník jsi 
  zákona? 
 28 Nebo ne ten jest Žid, kte-
  rýž jest zjevně; aniž to jest ob-
  řezání, kteréž bývá zjevně na 
  těle; 
 29 Ale ten jest Žid, kterýž 
  vnitř jest Židem, obřezání [maje]
  srdečné v duchu, a ne podlé li-
  tery; jehož chvála ne z lidí 
  jest, ale z Boha. 

  KAPITOLA 3. 

  Což tedy má více Žid? Aneb ja-
  ký jest užitek obřízky? 
 2 Mnohý všelijak. Přední za-
  
  jisté, že jest jim svěřen zákon 
  Boží. 
 3 Nebo co jest do toho, jestliže 
  byli někteří nevěrní? Zdaliž 
  nevěra jejich věrnost Boží vy-
  prázdní? 
 4 Nikoli, nýbrž budiž Bůh 
  pravdomluvný, ale každý člo-
  věk lhář, jakož psáno jest: 
  Abys ospravedlněn byl v řečech 
  svých, a přemohl, když bys sou-
  dil. 
 5 Jestližeť pak nepravost naše 
  spravedlnost Boží zvelebuje, což 
  díme? Zdali nespravedlivý jest 
  Bůh, kterýž uvodí hněv? (Po 
  lidskuť pravím.) 
 6 Nikoli, sic jinak kterakž by 
  Bůh soudil svět?
 7 Nebo jestližeť pravda Boží 
  mou lží rozmohla se k slávě je-
  ho, i pročež pak já ještě jako 
  hříšník bývám souzen? 
 8 A ne [raději] (jakž o nás zle 
  mluví, a jakož někteří praví, že 
  bychom my říkali,): Čiňme zlé 
  věci, aby přišly dobré? Jichž
  spravedlivé jest odsouzení. 
 9 Což tedy? Máme něco napřed?
  Nikoli, nebo jsme prvé doká-
  zali toho, že jsou, i Židé i Ře-
  kové, všickni pod hříchem,
 10 Jakož psáno jest: Že není 
  spravedlivého, ani jednoho. 
 11 Není rozumného, není, kdo 
  by hledal Boha.
 12 Všickni se uchýlili, spolu 
  neužiteční učiněni jsou; není, kdo 
  by činil dobré, není ani jednoho. 
 13 Hrob otevřený jest hrdlo je-
  jich, jazyky svými lstivě mluvili, 
  jed lítých hadů jest pod rty 
  jejich. 
 14 Kterýchž ústa plná jsou 
  zlořečení a hořkosti. 
 15 Nohy jejich rychlé k vy-
  lévání krve. 
 16 Setření a bída na cestách jejich. 
 17 A cesty pokoje nepoznali.
 18 Není bázně Boží před oči-
  ma jejich. 
 19 Víme pak, že cožkoli zákon 
  mluví, těm, kteříž jsou pod zá-
  konem mluví, aby všeliká ústa 
  zacpána byla, a aby vinen byl 
  všecken svět Bohu. 
 20 Protož z skutků zákona ne-
  bude ospravedlněn žádný člo-
  věk před oblíčejem jeho; nebo 
  skrze zákon poznání hřícha.

 21 Ale nyní bez zákona spra-
  vedlnost Boží zjevena jest, o- 
  svědčená zákonem i proroky, 
 22 Spravedlnost totiž Boží, skrze 
  víru Ježíše Krista, ke všem a na 
  všecky věřící. 
 23 Neboť není rozdílu. Všickniť 
  zajisté zhřešili, a nemají slávy 
  Boží. 
 24 Spravedlivi [pak] učiněni bý-
  vají darmo, milostí jeho, skrze 
  vykoupení, kteréž se stalo v 
  Kristu Ježíši, 
 25 Jehož Bůh vydal za smír-
  ci, skrze víru ve krvi jeho, k u-
  kázaní spravedlnosti své, skrze 
  odpuštění předešlých hříchů, 
 26 V shovívání Božím, k doká-
  zání spravedlnosti své v nyněj-
  ším času, k tomu, aby on spravedli-
  vým byl, a ospravedlňujícím toho, 
  kterýž jest z víry Ježíšovy. 
 27 Kdež jest tedy ta chlouba? 
  Vyprázdněna jest. Skrze který 
  zákon? Skutků-li? Nikoli, ale skrze 
  zákon víry. 
 28 Protož za to máme, že člo-
  věk bývá spravedliv učiněn věrou 
  bez skutků zákona. 
 29 Zdaliž jest toliko Bůh Židů? 
  Zdali také není i pohanů? Jistě 
  i pohanů, 
 30 Poněvadž jeden jest Bůh, 
  kterýž ospravedlňuje obřízku z 
  víry, a neobřízku skrze víru. 
 31 Což tedy zákon vyprazdňu-
  jeme skrze víru? Nikoli, nýbrž 
  zákon tvrdíme. 

  KAPITOLA 4. 

  Což tedy díme, že došel Abra- 
  ham, otec náš, podlé těla?
 2 Nebo byl-liť Abraham z skut-
  ků spravedliv učiněn, máť se čím 
  chlubiti, ale ne u Boha. 
 3 Nebo co praví písmo? Uvě-
  řil pak Abraham Bohu, i počteno 
  jemu za spravedlnost. 
 4 Kdožť skutky činí, tomuť od-
  plata nebývá počtena podlé mi-
  losti, ale podlé dluhu. 
 5 Tomu pak, kdož nečiní skut-
  ků, ale věří v toho, kterýž spra-
  vedlivého činí bezbožníka, bývá 
  
  počtena víra jeho za spravedl-
  nost, 
 6 Jakož i David vypravuje bla-
  hoslavenství člověka, jemuž Bůh 
  přivlastňuje spravedlnost bez 
  skutků, [řka]:
 7 Blahoslavení, jichž odpuště-
  ny jsou nepravosti, a jejichž při-
  kryti jsou hříchové. 
 8 Blahoslavený muž, kterémuž 
  Pán nepočítá hříchu.
 9 Blahoslavenství tedy toto k 
  obřízce-li [přináleží], čili také k 
  neobřízce? Nebo pravíme, že Ab-
  rahamovi víra jest počtena za 
  spravedlnost. 
 10 Kterak pak jest počtena? 
  Když byl obřezán, či před obře-
  záním? Ne v obřízce, ale před 
  obřezáním.
 11 A znamení obřízku přijal [za] 
  znamení spravedlnosti víry, kte-
  ráž byla před obřezáním, na to, 
  aby byl otcem všech věřících v 
  neobřízce, aby i jim přičtena byla 
  spravedlnost, 
 12 A otcem obřízky těch, kteříž 
  ne z obřízky toliko jsou, ale kte- 
  říž kráčejí šlepějemi víry otce 
  našeho Abrahama, kteráž byla 
  před obřezáním. 
 13 Nebo ne skrze zákon [stalo 
  se] zaslíbení Abrahamovi, aneb 
  semeni jeho, aby byl dědicem svě-
  ta, ale skrze spravedlnost víry. 
 14 Nebo jestliže ti, kteří [jsou] z 
  zákona, dědicové jsou, zmařena 
  jest víra, a zrušeno jest to za-
  slíbení. 
 15 Zákon zajisté hněv působí; 
  nebo kdež není zákona, tu ani 
  přestoupení. 
 16 A protož z víry jde, aby 
  [šlo] podlé milosti, proto aby pevné 
  bylo zaslíbení všemu semeni, ne-
  toliko tomu, kteréž z zákona jest, 
  ale i tomu, kteréž jest z víry 
  Abrahamovy, kterýž jest otec všech 
  nás, 
 17 (Jakož psáno jest: Otcem 
  mnohých národů postavil jsem 
  tebe,) před oblíčejem Boha, je-
  muž uvěřil, kterýž obživuje mrtvé, 
  a povolává i těch věcí, jichž ne-
  ní, jako by byly. 
 18 Kterýž v naději proti na-
  ději uvěřil, že bude otcem mno-
  hých národů, podlé toho po-
  vědění: Takť bude símě tvé.
 19 A nezemdlev u víře, ne-
  bleděl na své tělo již umrtvené,
  
  ješto téměř ve stu letech byl, ani 
  na život Sáry umrtvený.
 20 O zaslíbení tedy Božím ne-
  pochyboval z nedověry, nýbrž 
  posilnil se věrou, dav chválu 
  Bohu, 
 21 Jsa tím jist, že cožkoli za-
  slíbil, mocen jest i učiniti.
 22 A protož počteno jest jemu 
  [to] za spravedlnost. 
 23 Jestiť pak to napsáno ne 
  pro něj toliko, že jemu počteno 
  bylo,
 24 Ale i pro nás, kterýmž bude 
  počteno, věřícím [totiž] v toho, 
  kterýž vzkřísil Ježíše Pána na-
  šeho z mrtvých. 
 25 Kterýž vydán jest pro hří-
  chy naše, a vstal z mrtvých pro 
  ospravedlnění naše.

  KAPITOLA 5. 

  Ospravedlněni tedy jsouce z víry, 
  pokoj máme s Bohem skrze Pána 
  našeho Jezukrista, 
 2 Skrze něhož i přístup měli 
  jsme věrou k milosti této, kte-
  rouž stojíme. A chlubíme se 
  nadějí slávy Boží.
 3 A ne jen [nadějí], ale také 
  chlubíme se ssouženími, vědou-
  ce, že ssoužení trpělivost působí,
 4 A trpělivost zkušení, zkušení 
  pak naději. 
 5 A nadějeť nezahanbuje; 
  nebo láska Boží rozlita jest v 
  srdcích našich skrze Ducha sva-
  tého, kterýž dán jest nám. 
 6 Kristus zajisté, když jsme 
  my ještě mdlí byli, v čas pří-
  hodný za bezbožné umřel, 
 7 Ješto sotva kdo za spravedli-
  vého umře, ač za dobréhoť by 
  někdo snad i umříti směl. 
 8 Dokazujeť pak Bůh lásky 
  své k nám; nebo když jsme ještě 
  hříšníci byli, Kristus umřel za 
  nás.
 9 Čím tedy více nyní ospravedl-
  něni jsouce krví jeho, spaseni 
  budeme skrze něho od hněvu. 
 10 Poněvadž byvše nepřátelé, 
  
  smířeni jsme s Bohem skrze 
  smrt Syna jeho, nadtoť smířeni 
  jsouce, spaseni budeme skrze ži-
  vot jeho. 
 11 A ne jen [to], ale chlubíme se 
  i Bohem, skrze Pána našeho Je-
  zukrista, skrze něhož nyní smí-
  ření jsme došli. 
 12 A protož jakož skrze jed-
  noho člověka hřích na svět všel 
  a skrze hřích smrt, a tak na 
  všecky lidi smrt přišla, v němž 
  všickni zhřešili.
 13 Nebo až do zákona hřích byl 
  na světě, ale hřích se nepočítá, 
  když zákona není. 
 14 Kralovala pak smrt od Ada-
  ma až do Mojžíše také i nad tě-
  mi, kteříž nehřešili ku podoben-
  ství přestoupení Adamova, kterýž 
  jest figůra toho budoucího.
 15 Ale ne jako hřích, tak i mi-
  lost. Nebo poněvadž onoho jed-
  noho pádem mnoho jich zemřelo, 
  mnohemť více milost Boží a dar 
  z milosti toho jednoho člověka 
  Jezukrista na mnohé rozlit jest. 
 16 Aniž jako skrze jednoho, kte-
  rýž zhřešil, [tak] milost. Nebo vina 
  z jednoho [pádu] ku potupení, ale 
  milost z mnohých hříchů k o-
  spravedlnění.
 17 Nebo poněvadž pro ten pád 
  jeden smrt kralovala pro toho
  jednoho, mnohemť více, kteříž 
  rozhojněnou milost a dar spra-
  vedlnosti přijímají, v životě kra-
  lovati budou skrze toho jediného 
  Jezukrista. 
 18 A tak tedy, jakž skrze pád 
  jeden na všecky lidi [přišla vina]
  ku potupení, tak i skrze jediné
  ospravedlnění na všecky lidi
  [přišla milost] k ospravedlnění ži-
  vota. 
 19 Nebo jakož skrze neposlušen-
  ství jednoho člověka učiněno jest 
  mnoho hříšných, tak i skrze po-
  slušenství jednoho spravedlivi 
  učiněni budou mnozí.
 20 Zákon pak k tomu přistou-
  pil, aby se rozhojnil hřích, a 
  kdež se rozhojnil hřích, [tu] ještě 
  více rozhojnila se milost, 
 21 Aby jakož kraloval hřích k 
  smrti, tak aby i milost kralovala 
  skrze spravedlnost k životu 
  věčnému, skrze Jezukrista Pána 
  našeho. 
  
  KAPITOLA 6. 

  Což tedy díme? Zůstaneme v 
  hříchu, aby se milost rozhojnila? 
 2 Nikoli. Kdož jsme zemřeli 
  hříchu, kterakž ještě živi budeme 
  v něm? 
 3 Zdaliž nevíte, že kteřížkoli 
  pokřtěni jsme v Krista Ježíše, v 
  smrt jeho pokřtěni jsme? 
 4 Pohřbeni jsme tedy s ním 
  skrze křest v smrt, abychom, ja-
  kož z mrtvých vstal Kristus k 
  slávě Otce, tak i my v novotě 
  života chodili. 
 5 Nebo poněvadž jsme s ním
  vštípeni připodobněním smrti je-
  ho, tedyť i vzkříšením budeme,
 6 To vědouce, že starý člověk 
  náš s ním spolu ukřižován jest, 
  aby bylo umrtveno tělo hřícha, 
  abychom již potom nesloužili hří-
  chu. 
 7 Nebo kdožť umřel, ospra-
  vedlněn jest od hříchu. 
 8 Jestližeť jsme pak zemřeli 
  s Kristem, věřímeť, že spolu s 
  ním také živi budeme,
 9 Vědouce, že Kristus vstav z 
  mrtvých, již více neumírá, smrt 
  nad ním již více nepanuje. 
 10 Nebo žeť umřel, hříchu u-
  mřel jednou; že pak jest živ, 
  živ jest Bohu. 
 11 Tak i vy za to mějte, že jste 
  zemřeli zajisté hříchu, ale živi 
  jste Bohu v Kristu Ježíši, Pánu 
  našem. 
 12 Nepanujž tedy hřích v smr-
  telném těle vašem, abyste povo-
  lovali jemu v žádostech jeho. 
 13 Aniž vydávejte oudů svých 
  za odění nepravosti hříchu, ale 
  vydávejte se k službě Bohu, jako
  byvše mrtví, již živí, a oudy své 
  za odění spravedlnosti Bohu.
 14 Nebo hřích nebude pano-
  vati nad vámi; nejste zajisté pod 
  zákonem, ale pod milostí.
 15 Což pak? Hřešiti budeme, 
  když nejsme pod zákonem ale 
  pod milostí? Nikoli. 
 16 Zdaliž nevíte, že komuž se 
  vydáváte za služebníky ku po-
  slušenství, toho jste služebníci, 
  kohož posloucháte, buď hříchu k 
  
  smrti, buď poslušenství k spra-
  vedlnosti? 
 17 Ale díka Bohu, že byvše slu-
  žebníci hřícha, uposlechli jste z 
  srdce způsobu učení toho, v kte-
  réž uvedeni jste. 
 18 Vysvobozeni pak jsouce od 
  hříchu, učiněni jste služebníci 
  spravedlnosti. 
 19 Po lidsku pravím, pro mdlo-
  bu těla vašeho: Jakž jste vydá-
  vali oudy své v službu nečistotě 
  a nepravosti k [činění] nepravosti, 
  tak nyní vydávejte oudy své v 
  službu spravedlnosti ku posvě-
  cení. 
 20 Nebo když jste byli služeb-
  níci hřícha, cizí jste byli od spra-
  vedlnosti. 
 21 Jaký jste pak užitek měli 
  tehdáž [toho], začež se nyní stydí-
  te? Konec zajisté těch věcí jest 
  smrt. 
 22 Nyní pak vysvobozeni jsou-
  ce od hříchu, a podmaněni v 
  službu Bohu, máte užitek svůj ku 
  posvěcení, cíl pak život věčný. 
 23 Nebo odplata za hřích [jest] 
  smrt, ale milost Boží život 
  věčný v Kristu Ježíši, Pánu na-
  šem. 

  KAPITOLA 7. 

  Zdaliž nevíte, bratří, (nebo pově-
  domým zákona mluvím,) že zá-
  kon panuje nad člověkem, dokudž 
  živ jest?
 2 Nebo žena, kteráž za mužem 
  jest, živému muži přivázána jest 
  zákonem; pakli by umřel muž, svo-
  bodná jest od zákona muže. 
 3 A protož dokudž je živ muž, 
  slouti bude cizoložnice, bude-li 
  s jiným mužem; pakliť by muž 
  její umřel, jest svobodna od zá-
  kona toho, tak že již nebude ci-
  zoložnice, bude-li s jiným mužem. 
 4 Takž tedy, bratří moji, i vy 
  umrtveni jste zákonu skrze tělo 
  Kristovo, abyste byli jiného, toho
  [totiž], kterýž z mrtvých vstal, 
  abychom ovoce nesli Bohu.
 5 Nebo když jsme byli v těle, 
  žádosti hříchů skrze zákon moc 
  svou provodily v oudech našich k 
  nesení ovoce smrti.

 6 Nyní pak osvobozeni jsme od 
  zákona, když umřel ten, v němž 
  jsme držáni byli, tak abychom 
  sloužili v novotě ducha, a ne v 
  vetchosti litery. 
 7 Což tedy díme? Že zákon jest 
  hříchem? Nikoli; nýbrž hříchu 
  jsem nepoznal, než skrze zákon. 
  Nebo i o žádosti byl bych nevě-
  děl, kdyby byl zákon neřekl: 
  Nepožádáš.
 8 Ale příčinu vzav hřích skrze 
  přikázaní, zplodil ve mně vše-
  likou žádost. Bez zákona zajisté 
  hřích mrtev jest. 
 9 Jáť pak byl jsem živ někdy 
  bez zákona, ale když přišlo při-
  kázaní, hřích ožil, 
 10 A já umřel. I shledáno jest, 
  že to přikázaní, kteréž [mělo býti] 
  k životu, jest mi k smrti.
 11 Nebo hřích, vzav příčinu 
  skrze to přikázaní, podvedl mne, 
  a skrze ně zabil. 
 12 A tak zákon zajisté jest
  svatý, a přikázaní svaté i spra-
  vedlivé a dobré.
 13 Tedy to dobré učiněno jest 
  mi smrt? Nikoli, ale hřích, aby 
  se okázal býti hříchem, skrze to 
  dobré zplodil mi smrt, aby byl 
  příliš velmi hřešící hřích skrze 
  přikázaní. 
 14 Víme zajisté, že zákon jest 
  duchovní, ale já jsem tělesný, 
  prodaný hříchu. 
 15 Nebo toho, což činím, neob-
  libuji; nebo ne, což chci, to či-
  ním, ale, což v nenávisti mám, to 
  činím. 
 16 Jestližeť pak, což nechci, to 
  činím, povoluji zákonu, že jest 
  dobrý. 
 17 A tak nyní více ne já to či-
  ním, ale ten hřích, kterýž ve
  mně přebývá.
 18 Vímť zajisté, že nepřebývá 
  ve mně, (to jest v těle mém,) 
  dobré. Nebo chtění hotové mám, 
  ale abych vykonati mohl dobré, 
  tohoť nenalézám.
 19 Nebo nečiním dobrého, kte-
  réž chci, ale činím to zlé, jehož
  nechci. 
 20 A poněvadž pak, čehož já 
  nechci, to činím, tedyť již ne já 
  činím to, ale ten hřích, kterýž 
  ve mně přebývá.
 21 Nalézám tedy zákon, když 
  chci činiti dobré, že se mne pří-
  drží zlé. 
 22 Nebo zvláštní líbost mám 
  
  v zákoně Božím podlé vnitřní-
  ho člověka;
 23 Ale vidím jiný zákon v ou-
  dech svých, odporující zákonu 
  mysli mé, a jímající mne zá-
  konu hřícha, kterýž jest v oudech 
  mých. 
 24 Bídný já člověk! Kdo mne 
  vysvobodí z toho těla smrti? 
 25 Děkujiť Bohu skrze Jezu-
  krista Pána našeho. A takž tedy 
  tentýž já sloužím myslí zákonu 
  Božímu, ale tělem zákonu hřícha.

  KAPITOLA 8. 

  A protož neníť již žádného po-
  tupení těm, kteříž jsou v Kris-
  tu Ježíši, nechodícím podlé
  těla, ale podlé Ducha. 
 2 Nebo zákon Ducha života v 
  Kristu Ježíši, vysvobodil mne 
  od zákona hřícha a smrti. 
 3 Nebo seč nemohl býti zákon, 
  jelikož byl mdlý pro tělo, Bůh 
  poslav Syna svého v podobnosti 
  těla hřícha, a příčinou hřícha, 
  potupil hřích na těle, 
 4 Aby spravedlnost zákona vy-
  plněna byla v nás, kteříž necho-
  díme podlé těla, ale podlé Ducha. 
 5 Ti zajisté, kteříž jsou po-
  dlé těla, chutnají to, což jest tě- 
  la, ale ti, kteříž podlé Ducha, to
  což jest Ducha. 
 6 Nebo opatrnost těla jest smrt, 
  opatrnost pak Ducha život a po-
  koj, 
 7 Proto že opatrnost těla jest 
  nepřítelkyně Bohu; nebo zákonu 
  Božímu není poddána, aniž hned 
  může býti. 
 8 Protož ti, kteříž jsou v těle, 
  Bohu se líbiti nemohou. 
 9 Vy pak nejste v těle, ale v 
  Duchu, poněvadž Duch Boží v 
  vás přebývá. Jestližeť pak kdo 
  Ducha Kristova nemá, tenť 
  není jeho. 
 10 A jestliť Kristus v vás, tedy 
  ač tělo umrtveno jest pro hřích, 
  však duch živ jest pro spravedlnost. 
 11 Jestližeť pak Duch toho, 
  kterýž vzkřísil Ježíše z mrtvých, 
  v vás přebývá, [tedy] ten, kterýž 
  vzkřísil Krista z mrtvých, obživí
  
  i smrtelná těla vaše, pro pře-
  bývajícího Ducha jeho v vás. 
 12 A takž tedy, bratří, dluž-
  níciť jsme ne tělu, abychom podlé 
  těla živi byli. 
 13 Nebo budete-li podlé těla 
  živi, zemřete; pakli byste Duchem 
  skutky těla mrtvili, živi budete. 
 14 Nebo kteřížkoli Duchem 
  Božím vedeni bývají, ti jsou sy-
  nové Boží. 
 15 Nepřijali jste zajisté ducha 
  služby opět k bázni, ale přijali 
  jste Ducha synovství, v němž 
  voláme Abba, [totiž] Otče. 
 16 Tenť Duch osvědčuje duchu 
  našemu, že jsme synové Boží. 
 17 A jestliže synové, [tedy] i 
  dědicové, dědicové zajisté Boží, 
  spolu pak dědicové Kristovi, 
  však jestliže spolu trpíme, 
  abychom spolu i oslaveni byli. 
 18 Nebo tak za to mám, že 
  nejsou rovná utrpení nynější oné 
  budoucí slávě, kteráž se zjeviti 
  má na nás. 
 19 Nebo stvoření pečlivě [jako]
  vyhlídaje, očekává zjevení synů 
  Božích. 
 20 Marnosti zajisté poddáno jest 
  stvoření, nechtě, ale pro toho, 
  kterýž [je] poddal,
 21 V naději, že i to stvoření vy-
  svobozeno bude od služby poru-
  šení v svobodu slávy synů Božích. 
 22 Nebo víme, že všecko stvoření 
  spolu lká, a spolu ku porodu pra-
  cuje až posavad. 
 23 A netoliko [ono], ale i my, 
  prvotiny Ducha mající, i myť sami 
  v sobě lkáme, zvolení synů oče-
  kávajíce, [a tak] vykoupení těla 
  švého. 
 24 Nebo nadějí spaseni jsme. 
  Naděje pak, kteráž se vidí, není 
  naděje. Nebo což kdo vidí, proč 
  by se toho nadál? 
 25 Pakli čehož nevidíme, toho 
  se nadějeme, [tedy toho] skrze trpě-
  livost očekáváme. 
 26 Ano také i Duch pomocen jest 
  mdlobám našim. Nebo zač by-
  chom se měli modliti, jakž by ná-
  leželo, nevíme, ale ten Duch 
  prosí za nás lkáními nevypravitel-
  nými. 
 27 Ten pak, kterýž jest zpy-
  tatel srdcí, zná, jaký by byl smysl 
  
  Ducha, že podlé Boha prosí za 
  svaté. 
 28 Vímeť pak, že milujícím 
  Boha všecky věci napomáhají k 
  dobrému, [totiž] těm, kteříž podlé 
  uložení [jeho] povoláni jsou. 
 29 Nebo kteréž předzvěděl, [ty] 
  i předzřídil, [aby byli] připo- 
  dobněni obrazu Syna jeho, aby on 
  byl prvorozený mezi mnohými 
  bratřími. 
 30 Kteréž pak předzřídil, těch i 
  povolal, a kterýchž povolal, ty i 
  ospravedlnil, a kteréž ospravedl-
  nil, ty i oslavil. 
 31 Což tedy díme k tomu? 
  Kdyžť jest Bůh s námi, i kdo 
  proti nám? 
 32 Kterýž ani vlastnímu Synu 
  svému neodpustil, ale za nás za 
  všecky vydal jej, i kterakž by 
  tedy nám s ním všech věcí nedal? 
 33 Kdo bude žalovati na vyvo-
  lené Boží? Bůh jest, kterýž o-
  spravedlňuje. 
 34 Kdo jest, ješto by potupil? 
  Kristus jest, kterýž umřel, nýbrž 
  i z mrtvých vstal, a kterýž i na 
  pravici Boží jest, kterýž i 
  oroduje za nás. 
 35 Kdo nás odloučí od lásky 
  Kristovy? Zarmoucení-li, aneb úz-
  kost, neb protivenství? Zdali hlad, 
  čili nahota? Zdali nebezpečenství, 
  čili meč? 
 36 Jakož psáno jest: Pro tebe 
  mrtveni býváme celý den, jmíni
  jsme jako ovce oddané k zabití.
 37 Ale v tom ve všem udatně 
  vítězíme, skrze toho, kterýž nás 
  zamiloval. 
 38 Jist jsem zajisté, že ani 
  smrt, ani život, ani andělé, ani 
  knížatstvo, ani mocnosti, ani na-
  stávající věci, ani budoucí, 
 39 Ani vysokost, ani hlubokost, 
  ani kterékoli jiné stvoření, ne-
  bude moci nás odloučiti od lás-
  ky Boží, kteráž jest v Kristu Je-
  žíši, Pánu našem. 

  KAPITOLA 9. 

  Pravduť pravím v Kristu, [a] ne-
  
  klamámť, čemuž i svědomí mé 
  svědectví vydává v Duchu svatém, 
 2 Žeť mám veliký zámutek, a 
  ustavičnou bolest v srdci svém. 
 3 Nebo žádal bych já sám za-
  vrženým býti od Krista místo 
  bratří svých, příbuzných svých 
  podlé těla. 
 4 Kteřížto jsou Izraelští, jejichž 
  jest přijetí za syny, i sláva, i 
  smlouvy, i zákona dání, i služba, 
  i zaslíbení.
 5 Jejichž jsou otcové, a ti, z 
  nichž [jest] Kristus podlé těla, kte-
  rýž jest nade všecky Bůh po-
  žehnaný na věky. Amen. 
 6 A však nemůže zmařeno 
  býti slovo Boží. Nebo ne vši-
  ckni, kteříž jsou z Izraele, Izrael-
  ští jsou. 
 7 Aniž proto, že jsou símě Ab-
  rahamovo, všickni jsou synové, 
  ale v Izákovi nazváno bude tvé 
  símě. 
 8 To jest, ne ti, kteříž jsou sy-
  nové těla, jsou synové Boží, ale 
  kteříž jsou synové zaslíbení, ti 
  se počítají za símě. 
 9 Nebo toto jest slovo zaslíbení: 
  V týž čas přijdu, a Sára bude 
  míti syna. 
 10 A netoliko [to], ale i Rebeka 
  z jednoho počavši, [totiž] z Izáka, 
  otce našeho.
 11 Nebo ještě před narozením 
  a prvé než co dobrého neb zlého 
  učinili, aby uložení Boží, kteréž 
  jest podlé vyvolení, ne z skutků, 
  ale z toho, kterýž povolává, pev-
  né bylo, 
 12 Řečeno jest jí: Větší slou-
  žiti bude menšímu, 
 13 Jakož psáno jest: Jákoba 
  jsem miloval, ale Ezau nenáviděl 
  jsem. 
 14 I což tedy díme? Zdali ne-
  spravedlnost jest u Boha? Nikoli. 
 15 Nebo Mojžíšovi dí: Smiluji 
  se, nad kým se smiluji, a slituji 
  se, nad kýmž se slituji. 
 16 A tak tedy není na tom, kdož 
  chce, ani na tom, kdož běží, ale 
  na Bohu, kterýž se smilovává. 
 17 Nebo dí písmo Faraonovi: 
  Proto jsem vzbudil tebe, abych na 
  tobě ukázal moc svou, a aby roz-
  hlášeno bylo jméno mé po vší 
  zemi. 
 18 A tak tedy, nad kýmž chce, 
  
  smilovává se, a koho chce, za-
  tvrzuje. 
 19 Ale díš mi: I proč se pak 
  hněvá? Nebo vůli jeho kdo 
  odepřel? 
 20 Nýbrž, ó člověče, kdo jsi ty, 
  že odmlouváš Bohu? Zdaž hrnec 
  dí hrnčíři: Pročs mne tak udě-
  lal? 
 21 Zdaliž hrnčíř nemá moci 
  nad hlinou, aby z jednostejného 
  truple udělal jednu nádobu ke 
  cti, a jinou ku potupě? 
 22 Což pak, [že] Bůh, chtěje uká-
  zati hněv, a oznámiti moc svou, 
  snášel ve mnohé trpělivosti ná-
  doby hněvu, připravené k zahy-
  nutí, 
 23 A známé učiniti bohatství 
  slávy své při nádobách milosrden-
  ství, kteréž připravil k slávě. 
 24 Kterýchž i povolal, [totiž] nás, 
  netoliko z Židů, ale také i z po-
  hanů, 
 25 Jakož i skrze Ozé dí: Na-
  zovu nelid svůj lidem svým, a 
  nemilou milou. 
 26 A staneť se, že místo toho, 
  kdež řečeno bylo jim: Nejste vy 
  lid můj, tuť nazváni budou synové 
  Boha živého. 
 27 Izaiáš pak volá nad Iz-
  raelem, [řka]: Byť pak byl počet sy-
  nů Izraelských jako písek mořský, 
  ostatkové spaseni budou. 
 28 Nebo pohubení učiní spra-
  vedlivé, a to jisté, pohubení za-
  jisté učiní Pán na zemi, a to jisté. 
 29 A jakož prvé pověděl I-
  zaiáš: Byť byl Pán zástupů nepo-
  zůstavil nám semene, jako So-
  doma učiněni bychom byli, a Go-
  moře byli bychom podobni. 
 30 Což tedy díme? [I to], že po-
  hané, kteříž nenásledovali spra-
  vedlnosti, dosáhli spravedlnosti, 
  a to spravedlnosti té, kteráž jest 
  z víry; 
 31 Izrael pak následovav zá-
  kona spravedlnosti, k zákonu spra-
  vedlnosti nepřišel. 
 32 Proč? Nebo ne z víry, ale 
  jako z skutků zákona [jí hledali]. 
  Urazili se zajisté o kámen urážky, 
 33 Jakož psáno jest: Aj, kladu 
  na Sionu kámen urážky a skálu 
  pohoršení, a každý, kdož uvěří 
  v něj, nebude zahanben. 

  KAPITOLA 10. 

  Bratří, příchylnost zajisté s 
  zvláštní líbostí srdce mého jestiť 
  k Izraelovi, i modlitba za něj k 
  Bohu, aby spasen byl.
 2 Neboť jim svědectví vydá-
  vám, žeť horlivost Boží mají, 
  ale ne podlé umění. 
 3 Nebo neznajíce Boží spra-
  vedlnosti, a svou vlastní spravedl-
  nost usilujíce vystaviti, spravedl-
  nosti Boží nebyli poddáni. 
 4 Konec zajisté zákona jest 
  Kristus k ospravedlnění všelikému 
  věřícímu. 
 5 Nebo Mojžíš píše o spravedl-
  nosti, kteráž jest z zákona, [pra-
  vě]: Který by koli člověk činil ty 
  věci, živ bude v nich. 
 6 Ta pak spravedlnost, kteráž 
  jest z víry, takto praví: Neříkej 
  v srdci svém: Kdo vstoupí na ne-
  be? To jest Krista s výsosti svésti. 
 7 Aneb kdo sstoupí do propasti? 
  To jest Krista z mrtvých vzbuditi. 
 8 Ale co dí? Blízko tebe jestiť 
  slovo, v ústech tvých a v srdci 
  tvém. Toť jest slovo to víry, 
  kteréž kážeme: 
 9 Vyznáš-li ústy svými Pána 
  Ježíše, a srdcem svým uvěříš-li, 
  že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, 
  spasen budeš. 
 10 Srdcem se zajisté věří k spra-
  vedlnosti, ale ústy vyznání se 
  děje k spasení. 
 11 Nebo dí písmo: Všeliký, 
  kdož věří v něj, nebude zahanben. 
 12 Neníť zajisté rozdílu mezi 
  Židem a Řekem; nebo tentýž Pán 
  všech, bohatý jest ke všech-
  něm vzývajícím jej. 
 13 Každý zajisté, kdožkoli vzý-
  val by jméno Páně, spasen bude. 
 14 Ale kterak budou vzývati to-
  ho, v kteréhož neuvěřili? A kte-
  rak uvěří tomu, o němž nesly-
  šeli? A kterak uslyší bez kazatele? 
 15 A kterak kázati budou, 
  jestliže nebudou posláni? Jakož 
  psáno jest: Jak krásné nohy 
  zvěstujících pokoj, zvěstujících 
  dobré věci.
 16 Ale nevšickni uposlechli 
  
  evangelium. Nebo Izaiáš praví: 
  Pane, kdo uvěřil kázaní našemu? 
 17 Tedy víra z slyšení, slyšení 
  pak skrze slovo Boží. 
 18 Ale pravímť: Zdaliž nesly-
  šeli? Anobrž po vší zemi rozšel 
  se zvuk jejich, a do končin 
  okršlku země slova jejich. 
 19 Ale pravím: Zdaliž nepoznal 
  Izrael? Ano první Mojžíš řekl: 
  Já k závisti vás přivedu skrze ná-
  rod ten, kterýž není národ; skrze 
  národ nemoudrý k hněvu popu-
  dím vás. 
 20 A Izaiáš směle dí: Na-
  lezen jsem od těch, kteříž mne
  nehledali; zjeven jsem těm, kte-
  říž se na mne neptali.
 21 Ale proti Izraelovi dí: Přes
  celý den roztahoval jsem ruce své
  k lidu nepovolnému a protivnému.

  KAPITOLA 11. 

  Protož pravím: Zdaliž Bůh za-
  vrhl lid svůj? Nikoli; nebo i já 
  Izraelský jsem, z semene Ab-
  rahamova, z pokolení Beniami-
  nova. 
 2 Nezavrhlť Bůh lidu svého, 
  kterýž předzvěděl. Zdali nevíte, 
  co písmo praví o Eliášovi, kterak 
  se modlí Bohu proti lidu Izrael-
  skému, řka: 
 3 Pane, proroky tvé zmordovali, 
  a oltáře tvé rozkopali, já pak zů-
  stal jsem sám, a i méť duše hle-
  dají?
 4 Ale co jemu dí odpověd Boží? 
  Pozůstavil jsem sobě sedm tisíců 
  mužů, kteříž neskláněli kolen před 
  Bálem. 
 5 Takť i nyní ostatkové podlé 
  vyvolení milosti zůstali,
 6 A poněvadž z milosti, tedy 
  ne z skutků, sic jinak milost již 
  by nebyla milost. Pakli z skutků, 
  již není milost, jinak skutek nebyl 
  by skutek. 
 7 Což tedy? Čeho hledá Izrael, 
  toho nedošel, ale vyvolení došli 
  toho, jiní pak zatvrzeni jsou, 
 8 (Jakož psáno jest: Dal jim 
  Bůh ducha zkormoucení, oči, aby 
  neviděli, a uši, aby neslyšeli,) až 
  do dnešního dne.

 9 A David dí: Budiž jim stůl 
  jejich osídlem a pastmi a pohor-
  šením i odplacením. 
 10 Zatmětež se oči jejich, ať ne-
  vidí, a hřbet jejich vždycky shý-
  bej. 
 11 Pravím tedy: Tak-liž pak 
  klesli, aby padli? Nikoli, ale je-
  jich pádem spasení [přišlo] po-
  hanům, aby je k závidění přivedl. 
 12 A poněvadž pak jejich pád 
  jest bohatství světa, a zmenšení 
  jejich jest bohatství pohanů, čím 
  více plnost jich? 
 13 Vámť zajisté pravím poha-
  nům, že jelikož jsem já apoštol 
  pohanský, přisluhování své osla-
  vuji, 
 14 Zda bych jak k závidění vzbu-
  diti mohl tělo mé, a k spasení při-
  vesti některé z nich. 
 15 Nebo kdyžť zavržení jich jest 
  smíření světa, co pak zase jich 
  přijetí, než život z mrtvých? 
 16 Poněvadž prvotiny svaté, ta-
  kéť i těsto; a jestliť kořen svatý, 
  i ratolesti.
 17 Žeť jsou pak některé rato-
  lesti vylomeny, a ty, byv planou 
  olivou, vštípen jsi místo nich, a 
  učiněn jsi účastník kořene i tuč-
  nosti olivy,
 18 Nechlub se proti ratolestem. 
  Pakli se chlubíš, [věz, že] ne ty 
  kořen neseš, ale kořen tebe. 
 19 Pakli díš: Vylomeny jsou ra-
  tolesti, abych já byl vštípen, 
 20 Dobře. Pro nevěru vylo-
  meny jsou, ale ty věrou stojíš. Ne-
  budiž vysokomyslný, ale boj se. 
 21 Nebo poněvadž Bůh rato-
  lestem přirozeným neodpustil, 
  [věz], žeť by ani tobě neodpustil. 
 22 A protož viz dobrotivost i 
  zůřivost Boží. K těm zajisté, kte-
  říž padli, zůřivost, ale k tobě dob- 
  rotivost, ač budeš-li trvati v 
  dobrotě. Sic jinak i ty vyťat 
  budeš.
 23 Ano i oni, jestliže nezůstanou 
  v nevěře, zase vštípeni budou. 
  Mocenť jest zajisté Bůh zase 
  vštípiti je. 
 24 Nebo poněvadž ty vyťat jsi 
  z přirozené plané olivy, a proti 
  přirození vštípen jsi v dobrou 
  olivu, čím více ti, kteříž podlé 
  přirození jsou, vštípeni budou v 
  svou vlastní olivu. 
 25 Neboť nechci, bratří, abyste 
  nevěděli tohoto tajemství, (abyste 
  
  nebyli sami u sebe moudří,) že 
  zatvrdilost z částky přihodila se 
  Izraelovi, dokudž by nevešla pl-
  nost pohanů. 
 26 A takť všecken Izrael spa-
  sen bude, jakož psáno jest: 
  Přijde z Siona vysvoboditel, a 
  odvrátíť bezbožnosti od Jákoba. 
 27 A tatoť bude smlouva má 
  s nimi, když shladím hříchy 
  jejich. 
 28 A tak s strany evangelium 
  jsouť nepřátelé pro vás, ale podlé
  vyvolení jsou milí pro otce.
 29 Darů zajisté svých a povo-
  lání Bůh nelituje. 
 30 Nebo jakož i vy někdy jste 
  nebyli poslušni Boha, ale nyní 
  milosrdenství jste došli pro je-
  jich nevěru, 
 31 Tak i oni nyní neuposlechli, 
  aby pro učiněné vám milosrden-
  ství i oni milosrdenství dosáhli. 
 32 Zavřel zajisté Bůh všecky 
  v nevěře, aby se nade všemi 
  smiloval.
 33 Ó hlubokosti bohatství i 
  moudrosti i umění Božího! Jak 
  jsou nezpytatelní soudové jeho, 
  a nevystižitelné cesty jeho. 
 34 Nebo kdo poznal mysl Pá-
  ně? Aneb kdo jemu radil? 
 35 Nebo kdo prvé dal jemu, a 
  budeť mu odplaceno? 
 36 Nebo z něho, a skrze 
  něho, a v něm jsou všecky vě-
  ci, jemuž sláva na věky. Amen.

  KAPITOLA 12. 

  Protož prosím vás, bratří, skrze 
  milosrdenství Boží, abyste vy-
  dávali těla svá v obět živou, 
  svatou, Bohu libou, rozumnou 
  službu svou. 
 2 A nepřipodobňujte se světu 
  tomuto, ale proměňtež se ob-
  novením mysli své, tak abyste 
  zkusili, jaká by byla vůle Boží 
  dobrá, libá a dokonalá. 
 3 Neboť pravím (skrze milost, 
  kteráž dána jest mi,) každému, 
  kdož jest mezi vámi, aby ne-
  smyslil více, než sluší smysliti, ale 
  aby smyslil v středmosti, tak 
  
  jakž komu Bůh udělil míru 
  víry. 
 4 Nebo jakož v jednom těle 
  mnohé oudy máme, ale nemají 
  všickni oudové jednostejného díla, 
 5 Tak mnozí jedno tělo jsme 
  v Kristu, a obzvláštně jedni dru-
  hých oudové. 
 6 Ale majíce obdarování roz-
  dílná podlé milosti, kteráž dána 
  jest nám, buďto proroctví, [to ať
  se koná] podlé pravidla víry;
 7 Buďto úřad, v přisluhování; 
  buďto ten, kdož učí, v vyučování. 
 8 Též kdo napomíná, v napomí-
  nání; ten, kdo rozdává, v upřím-
  nosti; kdož předložen jest, v
  pilnosti; kdo milosrdenství činí, 
  [čiň to] s ochotností.
 9 Milování buď bez pokrytství; 
  v ošklivosti mějte zlé, připojeni 
  jsouce k dobrému. 
 10 Láskou bratrskou jedni k 
  druhým nakloněni jsouce, po-
  ctivostí se vespolek předcházejte, 
 11 V pracech neleniví, duchem 
  vroucí, Pánu sloužíce,
 12 Nadějí se veselíce, v 
  ssouženích trpěliví, na modlit-
  bě ustaviční, 
 13 V potřebách s svatými se 
  zdělujíce, přívětivosti k hostem 
  následujíce. 
 14 Dobrořečte protivníkům 
  svým, dobrořečte a nezlořečte. 
 15 Radujte se s radujícími, a 
  plačte s plačícími. 
 16 Buďte vespolek jednomysl-
  ní, ne vysoce [o sobě] smýšlejíce, 
  ale k nízkým se nakloňujíce. 
 17 Nebuďte opatrní sami u 
  sebe. Žádnému zlého za zlé ne-
  odplacujte, opatrujíce dobré 
  přede všemi lidmi, 
 18 Jestliže jest možné, pokudž 
  na vás jest, se všemi lidmi po-
  koj majíce, 
 19 Ne sami sebe mstíce, nej-
  milejší, ale dejte místo hněvu; 
  nebo psáno jest: Mně pomsta, 
  já odplatím, praví Pán. 

 20 A protož lační-li nepřítel 
  tvůj, nakrm jej, a žízní-li, dej mu 
  píti. Nebo to učině, uhlí řeřavé 
  shrneš na hlavu jeho. 
 21 Nedej se přemoci zlému, ale 
  přemáhej v dobrém zlé. 

  KAPITOLA 13. 

  Každá duše vrchnostem pod-
  dána buď. Neboť není vrchnosti, 
  jediné od Boha, a kteréž vrch-
  nosti jsou, od Boha zřízené jsou. 
 2 A protož kdož se vrchnosti 
  protiví, Božímu zřízení se pro-
  tiví; kteříž se pak protiví, odsou-
  zení sobě dobudou.
 3 Nebo vrchnosti nejsou k 
  strachu dobře činícím, ale zle 
  činícím. Chceš-li se pak nebáti 
  vrchnosti, čiň dobře, a budeš míti 
  chválu od ní. 
 4 Boží zajisté služebník jest, 
  tobě k dobrému. Pakli bys zle 
  činil, boj se; neboť ne nadarmo 
  nese meč. Boží zajisté služebník 
  jest, mstitel zůřivý nad tím, 
  kdož zle činí. 
 5 A protož náležíť poddáni býti,
  netoliko pro hněv, ale i pro svě-
  domí. 
 6 Nebo proto i daň dáváte, že
  služebníci Boží jsou, pilnou práci 
  o to samo vedouce.
 7 Každému tedy, což jste povin-
  ni, dávejte. Komu daň, [tomu] daň; 
  komu clo, [tomu] clo; komu bázeň, 
  [tomu] bázeň; komu čest, [tomu] čest.
 8 Žádnému nebývejte nic dlužni, 
  než [to], abyste se vespolek milo-
  vali. Nebo kdož miluje bližního, 
  zákon naplnil,
 9 Poněvadž to [přikázaní]: Ne-
  sesmilníš, nezabiješ, neukradneš, 
  nepromluvíš křivého svědectví, ne-
  požádáš, a jestli které jiné přiká-
  zaní, v tomto slovu se zavírá: 
  Milovati budeš bližního svého jako 
  sebe samého. 
 10 Láska bližnímu zle neučiní, 
  a protož plnost zákona [jest] 
  láska. 
 11 A zvláště pak vidouce tako-
  vou příhodnost, žeť jest se nám 
  již čas ze sna probuditi. Nyníť 
  zajisté blíže nás jest spasení, nežli 
  když jsme uvěřili.
 12 Noc pominula, ale den se 
  přiblížil. Odvrzmež tedy skutky 

  temnosti, a oblecme se v odění 
  světla. 
 13 Jakožto ve dne poctivě 
  choďme, ne v hodování a v 
  opilství, ne v smilstvích a v 
  chlipnostech, ne v sváru a v 
  závisti, 
 14 Ale oblecte se v Pána Je-
  zukrista, a nepečujte o tělo
  podlé žádostí [jeho].

  KAPITOLA 14. 

  Mdlého pak u víře přijímejte 
  ne k hádkám o otázkách.
 2 Nebo někdo věří, že může jísti 
  všecko; jiný pak mdlý jsa, jí 
  zelí.
 3 Ten kdož jí, nepokládej sobě 
  za nic toho, kdož nejí; a kdo nejí, 
  toho nepotupuj, kdož jí. Nebo Bůh 
  přijal jej.
 4 Ty kdo jsi, abys tupil cizího 
  služebníka? [Však] Pánu svému 
  stojí, aneb padá. Budeť pak usta-
  ven; mocen jest zajisté Bůh utvr-
  diti jej.
 5 Nebo někdo rozsuzuje mezi 
  dnem a dnem, a někdo soudí kaž-
  dý den. Jeden každý v svém smys- 
  lu ujištěn buď.
 6 Kdož dnů šetří, Pánu šetří; a 
  kdo nešetří, Pánu nešetří. A kdo 
  jí, Pánu jí, nebo děkuje Bohu; a 
  kdož nejí, Pánu nejí, a děkuje Bohu. 
 7 Žádný zajisté z nás není sám 
  sobě živ, a žádný sobě sám ne-
  umírá. 
 8 Nebo buď že jsme živi, Pánu 
  živi jsme; buď že mřeme, Pánu 
  mřeme. A tak buď že jsme živi, 
  buď že umíráme, Páně jsme. 
 9 Na toť zajisté Kristus i u-
  mřel, i z mrtvých vstal, i ožil, aby 
  nad živými i nad mrtvými pano-
  val 
 10 Ty pak proč potupuješ 
  bratra svého? Aneb také ty proč 
  za nic pokládáš bratra svého? 
  Však všickni staneme před sto-
  licí Kristovou. 
 11 Psáno jest zajisté: Živť jsem 
  já, praví Pán, žeť přede mnou 
  bude klekati každé koleno, a kaž-
  dý jazyk vyznávati bude Boha. 

 12 A takť jeden každý z nás sám 
  za sebe počet vydávati bude Bohu. 
 13 Nesuďmež tedy více jedni 
  druhých, ale toto raději rozsuzuj-
  te, abyste nekladli úrazu neb po-
  horšení bratru. 
 14 Vímť a ujištěn jsem v Pánu 
  Ježíši, žeť nic nečistého není 
  samo z sebe; než tomu, kdož tak 
  soudí, že by nečisté bylo, jemuť 
  nečisté jest. 
 15 Ale bývá-liť rmoucen bratr 
  tvůj pro pokrm, již nechodíš podlé 
  lásky. Nepřivozujž k zahynutí po-
  krmem svým toho, za kteréhož 
  Kristus umřel. 
 16 Nebudiž tedy v porouhání 
  dáno dobré vaše. 
 17 Království zajisté Boží není 
  pokrm a nápoj, ale spravedlnost 
  a pokoj a radost v Duchu svatém.
 18 Nebo kdož v tom slouží Kristu, 
  milý jest Bohu a lidem příjemný.
 19 Protož následujme toho, což 
  jest ku pokoji a k vzdělání společ-
  nému. 
 20 Nekaziž pro pokrm díla Bo-
  žího. Všecko zajisté čisté jest, 
  ale zlé jest člověku, kterýž jí s 
  pohoršením.
 21 Dobré [jest] nejísti masa a 
  nepiti vína, ani na čem se koli
  uráží bratr tvůj, neb horší, aneb
  zemdlívá. 
 22 Ty víru máš? Mějž ji sám u 
  sebe před Bohem. Blahoslavený, 
  kdož nesoudí sebe samého v tom, 
  což oblibuje. 
 23 Ale kdož pak rozpakuje se, 
  kdyby jedl, potupen jest, nebo ne 
  z víry [jí]. A cožkoli není z víry, 
  hřích jest. 

  KAPITOLA 15. 

  Povinniť jsme pak my silní 
  mdloby nemocných snášeti, a ne 
  sami sobě se líbiti.
 2 A protož jeden každý z nás 
  bližnímu se lib k dobrému pro 
  vzdělání. 
 3 Nebo i Kristus ne sám se so-
  bě líbil, ale jakož psáno jest: 
  Hanění hanějících tebe připadla 
  na mne. 
 4 Nebo kteréžkoli věci napsá-
  ny jsou, k našemu naučení na-
  
  psány jsou, abychom skrze sná-
  selivost a potěšení písem naději 
  měli. 
 5 Bůh pak snášelivosti a potě-
  šení dejž vám býti jednomyslný-
  mi vespolek podlé Jezukrista, 
 6 Abyste jednomyslně jedně-
  mi ústy oslavovali Boha a Otce 
  Pána našeho Jezukrista.
 7 Protož přijímejte se vespolek, 
  jakož i Kristus přijal nás v slávu 
  Boží. 
 8 Neboť pravím, že Kristus Je-
  žíš byl služebníkem obřízky pro 
  Boží pravost, aby potvrdil sli-
  bů otcům,
 9 A aby pohané z milosrden-
  ství slavili Boha, jakož psáno 
  jest: Protož vyznávati tebe budu 
  mezi pohany, a jménu tvému plé-
  sati budu. 
 10 A opět dí: Veselte se po-
  hané s lidem jeho. 
 11 A opět: Chvalte Hospodina 
  všickni národové, a velebtež ho 
  všickni lidé. 
 12 A opět Izaiáš dí: Budeť 
  kořen Jesse, a v tom, kterýž po-
  vstane, aby panoval nad pohany, po-
  hané doufati budou.
 13 Bůh pak naděje naplňujž vás 
  všelikou radostí a pokojem u 
  víře, abyste se rozhojnili v naději 
  skrze moc Ducha svatého. 
 14 Jist jsem zajisté, bratří mo-
  ji, i já také o vás, že i vy jste 
  plní dobroty, naplněni jsouce 
  všelikou známostí, tak že se i 
  napomínati můžete vespolek. 
 15 A však psal jsem vám, brat-
  ří, poněkud směle, jako napomí-
  naje vás, podlé milosti kteráž jest 
  mi dána od Boha, 
 16 K tomu abych byl služeb-
  níkem Ježíše Krista mezi pohany, 
  slouže evangelium Božímu, aby byla 
  obět pohanů vzácná, posvě-
  cena jsuci skrze Ducha svatého.
 17 Mám se tedy čím chlubiti v 
  Kristu Ježíši, v Božích věcech. 
 18 Neboť bych nesměl mluviti 
  toho, čehož by skrze mne neuči-
  nil Kristus, ku poslušenství poha-
  nů, slovem i skutkem,
 19 V moci divů a zázraků, v 
  síle Ducha Božího, tak že jsem od 
  Jeruzaléma vůkol až k Illyrické 
  zemi naplnil evangelium Kristo-
  vým, 
 20 A to tak byv žádostiv ká-
  
  zati evangelium, kdež ani jmeno-
  ván nebyl Kristus, abych na cizí 
  základ nestavěl, 
 21 Ale jakož psáno jest: Kte-
  rýmž není zvěstováno o něm, u-
  zří, a ti, kteříž neslýchali, srozu-
  mějí. 
 22 A tímť jest mi mnohokrát 
  překaženo přijíti k vám. 
 23 Nyní pak nemaje již více mís-
  ta v těchto krajinách, a žádost 
  maje přijíti k vám od mnoha let, 
 24 Kdyžkoli půjdu do Hišpanie, 
  přijdu k vám. Mámť zajisté na-
  ději, že tudy jda, uzřím vás, a že 
  vy mne provodíte tam, a však 
  až bych prvé u vás poněkud po-
  byl. 
 25 Nyní pak beru se do Je-
  ruzaléma, službu čině svatým. 
 26 Nebo za dobré se vidělo Ma-
  cedonským a Achaiským, aby 
  zbírku nějakou učinili na chudé
  svaté, kteříž jsou v Jeruzalémě.
 27 Takť sobě to oblíbili, a také 
  povinni jsou jim to. Nebo poně-
  vadž duchovním věcem jejich 
  obcovali pohané, povinniť jsou 
  jim také sloužiti tělesnými.
 28 A protož když to vykonám, a 
  jim odvedu užitek ten, půjduť 
  skrze vás do Hišpanie. 
 29 A vímť, že když přijdu k 
  vám, v hojnosti požehnání e-
  vangelium Kristova přijdu.
 30 Prosímť pak vás, bratří, 
  skrze Pána našeho Jezukrista a 
  skrze lásku Ducha, abyste spo-
  lu se mnou modlili se za mne Bo-
  hu snažně, 
 31 Abych vysvobozen byl od 
  protivníků v Judstvu a aby služ-
  ba tato má příjemná byla svatým 
  v Jeruzalémě, 
 32 Abych k vám bohdá s ra-
  dostí přišel, a s vámi poodpoči-
  nul. 
 33 Bůh pak pokoje se všemi 
  vámi. Amen. 

  KAPITOLA 16. 

  Poroučímť pak vám Fében, ses-
  tru naši, služebnici cirkve Cen-
  chrenské, 
 2 Abyste ji přijali v Pánu, tak 
  jakž sluší na svaté, a abyste jí 
  pomocni byli, jestliže by vás v 
  
  čem potřebovala. Nebo i ona mno-
  hým hostem ochotně posluhovala, 
  až i mně také. 
 3 Pozdravte Priscilly a Ak-
  vily, pomocníků mých v Kristu 
  Ježíši, 
 4 Kteříž pro můj život svých 
  vlastních hrdel nasadili, jimž ne 
  já sám toliko děkuji, ale i všecky 
  církve pohanské, 
 5 I domácího jejich shromáždě-
  ní. Pozdravte mého milého Epé-
  neta, kterýž jest prvotiny Achaie 
  v Kristu. 
 6 Pozdravte Marie, kteráž mno-
  ho práce měla s námi. 
 7 Pozdravte Andronika a Junia, 
  příbuzných mých a spoluvězňů 
  mých, kteříž jsou vzácní u apoš-
  tolů, a kteříž přede mnou byli v 
  Kristu Ježíši. 
 8 Pozdravte Amplia mně v Pá-
  nu milého. 
 9 Pozdravte Urbana, pomocní-
  ka našeho v Kristu, a Stachyna 
  mého milého. 
 10 Pozdravte Apella zkušeného 
  v Kristu. Pozdravte domácích A-
  ristobulových.
 11 Pozdravte Herodiona, pří-
  buzného mého. Pozdravte do-
  mácích Narcissových, kteříž jsou 
  v Pánu. 
 12 Pozdravte Tryfény a Tryfó-
  zy, kteréž práci vedou v Pánu. 
  Pozdravte Persidy milé, kteráž 
  mnoho pracovala v Pánu. 
 13 Pozdravte Rufa, zvláštního v 
  Pánu, a matky jeho i mé. 
 14 Pozdravte Asynkrita, Fle-
  gonta, Hermy, Patroba, Herme-
  na, i bratří, kteříž jsou s nimi.
 15 Pozdravte Filologa i Julie, 
  Nerea a sestry jeho, i Olympa i 
  všech svatých, kteříž jsou s nimi.
 16 Pozdravte sebe vespolek v 
  políbení svatém. Pozdravujíť vás 
  církve Kristovy. 
 17 Prosímť pak vás, bratří, 
  abyste šetřili těch, kteříž růz-
  nice a pohoršení činí, na od-
  por učení tomu, kterémuž jste vy 
  se naučili, a varujte se jich. 
 18 Nebo takoví Pánu našemu 
  Ježíši Kristu neslouží, ale své-
  mu břichu; a lahodnými řeč-
  mi a pochlebenstvím svodí srdce 
  prostých. 
 19 Nebo vaše poslušenství 
  všech došlo. A protož raduji se 
  z vás. Než chciť, abyste byli 
  
  moudří k dobrému, a prostí k 
  zlému. 
 20 Bůh pak pokoje potře sa-
  tana pod nohy vaše brzo. Milost 
  Pána našeho Jezukrista s vá-
  mi. Amen. 
 21 Pozdravují vás Timoteus, po-
  mocník můj, a Lucius, a Jázon, 
  a Sozipater, příbuzní moji. 
 22 Pozdravuji vás v Pánu já Ter-
  cius, kterýž jsem psal tento list.
 23 Pozdravuje vás Gáius, hos-
  podář můj i vší církve. Pozdra-
  vuje vás Erastus, důchodní pí-
  sař městský, a Kvartus bratr.

 24 Milost Pána našeho Jezu-
  krista se všemi vámi. Amen. 
 25 Tomu pak, kterýž může 
  vás utvrditi podlé evangelium 
  mého a kázaní Ježíše Krista, po-
  dlé zjevení tajemství od časů 
  věčných skrytého, 
 26 Nyní pak zjeveného i skrze 
  písma prorocká, podlé poručení 
  věčného Boha, ku poslušenství 
  víry všechněm národům oznáme-
  ného, 
 27 Tomu samému moudrému 
  Bohu sláva skrze Jezukrista na 
  věky. Amen.

{List tento k Římanům psán jest z Korintu, a poslán po Fében, služeb-
nici zboru Cenchrenského.}