KAPITOLA 1.
  
  Na počátku bylo Slovo, a to 
  Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl 
  Bůh.

 2 To bylo na počátku u Boha.
 3 Všecky věci skrze ně učině-
  ny jsou, a bez něho nic není u-
  činěno, což učiněno jest.

 4 V něm život byl, a život byl 
  světlo lidí.
 5 A to světlo v temnostech 
  svítí, ale tmy ho neobsáhly.

 6 Byl člověk poslaný od Bo-
  ha, jemuž jméno bylo Jan.

 7 Ten přišel na svědectví, aby 
  svědčil o tom světle, aby vši-
  ckni uvěřili skrze něho.
 8 Nebyl on to světlo, ale [při-
  šel], aby svědectví vydával o tom 
  světle.

 9 [Tento] byl to pravé světlo, 
  kteréž osvěcuje každého člověka 
  přicházejícího na svět.
 10 Na světě byl, a svět skrze 
  něho učiněn jest, ale svět ho ne-
  poznal.
 11 Do svého vlastního přišel, 
  ale vlastní jeho nepřijali ho.
 12 Kteříž pak koli přijali jej, 
  dal jim moc syny Božími býti, 
  těm, kteříž věří ve jméno jeho,

 13 Kteříž ne ze krví, ani z vů-
  le těla, ani z vůle muže, ale z 
  Boha zplozeni jsou.

 14 A Slovo to tělo učiněno 
  jest, a přebývalo mezi námi, (a 
  viděli jsme slávu jeho, slávu 
  jakožto jednorozeného od Otce,) 
  plné milosti a pravdy.

 15 Jan svědectví vydával o něm, 
  a volal, řka: Tento jest, o němž 
  jsem pravil, že po mně přišed, 
  předšel mne; nebo přednější jest 
  než já.
 16 A z plnosti jeho my vši-
  ckni vzali jsme, a to milost za 
  milost.
 17 Nebo zákon skrze Mojžíše 
  dán jest, milost a pravda skrze 
  Ježíše Krista stala se.

 18 Boha žádný nikdy neviděl; 
  jednorozený ten Syn, kterýž 
  jest v lůnu Otce, on vypravil.

 19 A toto jest svědectví Ja-
  novo, když poslali Židé z Jeruza-
  léma kněží a Levíty, aby se ho 
  otázali: Ty kdo jsi?
 20 I vyznal a nezapřel, a vy-
  znal: Že já nejsem Kristus.

 21 I otázali se ho: Což pak? 
  Eliᚠjsi ty? I řekl: Nejsem. Jsi 
  ten prorok? Odpověděl: Ne-
  jsem.
 22 I řekli jemu: Kdožs pak? A 
  odpověd dáme těm, kteříž nás 
  poslali. Co pravíš sám o sobě?
 23 Řekl: Já jsem hlas volají-
  cího na poušti: Spravte cestu Pá-
  ně, jakož pověděl Izaiᚠprorok.

 24 Ti pak, kteříž byli posláni, z 
  farizeů byli.
 25 I otázali se ho a řekli jemu: 
  Proč tedy křtíš, jestliže ty nejsi 
  Kristus, ani Eliáš, ani ten pro-
  rok?
 26 Odpověděl jim Jan, řka: Já 
  
  křtím vodou, ale u prostřed vás 
  stojí, jehož vy neznáte.
 27 Toto jest ten, kterýž po 
  mně přišed, předšel mne, u je-
  hož obuvi já nejsem hoden roz-
  vázati řeménka.
 28 Toto v Betabaře stalo se 
  za Jordánem, kdež Jan křtil.

 29 Druhého dne uzřel Jan Je-
  žíše, an jde k němu. I dí: Aj, 
  Beránek Boží, kterýž snímá 
  hřích světa.
  
 30 Tento jest, o kterémž jsem 
  já pravil, že za mnou jde muž, 
  kterýž mne předšel; nebo před-
  nější jest než já.
 31 A já jsem ho neznal, ale aby 
  zjeven byl lidu Izraelskému, 
  proto jsem já přišel, křtě vodou.

 32 A svědectví vydal Jan, řka: 
  Viděl jsem Ducha sstupujícího 
  jako holubici s nebe, a zůstal na 
  něm.
 33 A já jsem ho neznal, ale kte-
  rýž mne poslal křtíti vodou, ten 
  mi řekl: Nad kýmž uzříš Ducha 
  sstupujícího a zůstávajícího na 
  něm, ten jest, kterýž křtí Du-
  chem svatým.
 34 A já jsem viděl, a svědectví 
  jsem vydal, že on jest ten Syn 
  Boží.
 35 Druhého pak dne opět stál 
  Jan, a z učedlníků jeho dva,
 36 A uzřev Ježíše, an se pro-
  chází, řekl: Aj, Beránek Boží.

 37 I slyšeli ho ti dva učedlníci 
  mluvícího, a šli za Ježíšem.
 38 I obrátiv se Ježíš, a uzřev 
  je, ani jdou, dí jim: 
 39 Co hledáte? A oni řekli jemu: 
  Rabbi, (což se vykládá: Mistře,) 
  kde bydlíš?
 40 Dí jim: Poďte a vizte. [I] šli 
  a viděli, kde bydlil, a zůstali u 
  něho ten den; nebo bylo okolo 
  desáté hodiny.
 41 Byl Ondřej, bratr Šimona 
  Petra, jeden z těch dvou, kteříž 
  byli to slyšeli od Jana, a šli za 
  ním.
 42 [I] nalezl ten první bratra své-
  ho vlastního Šimona, a řekl mu: 
  Nalezli jsme Mesiáše, což se 
  vykládá Kristus.
 43 I přivedl jej k Ježíšovi. A 
  pohleděv naň Ježíš, dí: Ty jsi 
  Šimon, syn Jonášův, ty slouti 
  budeš Céfas, což se vykládá 
  Petr.

 44 Na druhý den chtěl Ježíš vy-
  jíti do Galilee, i nalezl Filipa, a 
  řekl jemu: Poď za mnou.
 45 A byl Filip z Betsaidy, 
  města Ondřejova a Petrova.
 46 Nalezl Filip Natanaele. I dí 
  jemu: O kterémž psal Mojžíš v 
  zákoně a proroci, nalezli jsme, 
  Ježíše, syna Jozefova z Nazaréta.

 47 I řekl jemu Natanael: [A] mů-
  že z Nazaréta co dobrého býti? 
  Řekl jemu Filip: Poď a viz.

 48 Vida Ježíš Natanaele, an jde 
  k němu, i dí o něm: Aj, právě 
  Izraelitský, v němžto lsti není.

 49 Řekl mu Natanael: Jakž [ty] 
  mne znáš? Odpověděl Ježíš a řekl 
  jemu: Prvé než tě Filip zavolal, 
  kdyžs byl pod fíkem, viděl jsem 
  tebe.
 50 Odpověděl Natanael a řekl 
  jemu: Mistře, ty jsi Syn Boží, 
  ty jsi ten král Izraelský.

 51 Odpověděl Ježíš a řekl jemu: 
  Že jsem řekl: Viděl jsem tebe 
  pod fíkem, věříš. Větší věci nad 
  tyto uzříš.
 52 I dí mu: Amen, amen pra-
  vím vám: Od tohoto času uzříte 
  nebe otevřené, a anděly Boží 
  vstupující a sstupující na Syna 
  člověka.
  
  KAPITOLA 2.
 
  Třetího pak dne stala se svadba 
  v Káni Galilejské, a byla matka 
  Ježíšova tam.
 2 A pozván jest také Ježíš i u-
  čedlníci jeho na tu svadbu.
 3 Když se pak nedostalo vína, 
  řekla matka Ježíšova jemu: Vína 
  nemají.
 4 Dí jí Ježíš: Co mně a tobě 
  ženo? Ještě nepřišla hodina má.
 5 Dí matka jeho služebníkům: 
  Což by koli vám řekl, učiňte.
 6 I bylo tu kamenných stoudví 
  šest postaveno, podlé očišová-
  ní Židovského, beroucí v sebe 
  jedna každá dvě neb tři míry.

 7 Řekl jim Ježíš: Naplňte ty 
  stoudve vodou. I naplnili je až 
  do vrchu.
 8 I dí jim: Nalévejtež již, a neste 
  vrchnímu správci svadby. I nesli.

 9 A jakž okusil vrchní správce 
  svadby té vody, vínem učiněné, 
  (nevěděl pak, odkud by bylo, ale 
  služebníci věděli, kteříž vážili vo-
  du,) povolal ženicha ten vrchní 
  správce,
 10 A řekl mu: Každý člověk nej-
  prvé dobré víno dává, a když by 
  se hojně napili, tedy to, kteréž 
  horší. Ty zachoval jsi víno dob-
  ré až dosavad.
 11 To učinil Ježíš počátek divů 
  v Káni Galilejské, a zjevil slá-
  vu svou. I uvěřili v něho u-
  čedlníci jeho.
 12 Potom sstoupil do Kafar-
  naum, on i matka jeho, i bratří 
  jeho, i učedlníci jeho, a pobyli 
  tam nemnoho dní;
 13 Nebo blízko byla velikanoc 
  Židovská. I vstoupil Ježíš do Je-
  ruzaléma.
 14 A nalezl v chrámě proda-
  vače volů a ovec i holubic, a pe-
  nězoměnce sedící.

 15 A udělav bič z provázků, vše-
  cky vyhnal z chrámu, i ovce i 
  voly, a penězoměncům rozsypal 
  peníze, a stoly zpřevracel.
 16 A těm, kteříž holuby prodá-
  vali, řekl: Odneste tyto věci od-
  sud, a nečiňte domu Otce mého 
  domem kupeckým.
 17 I rozpomenuli se učedlníci 
  jeho, že psáno jest: Horlivost 
  domu tvého snědla mne.
 18 Tedy odpověděli Židé a řekli 
  jemu: Jaké znamení nám uká-
  žeš, že tyto věci činíš?

 19 Odpověděl Ježíš a řekl jim: 
  Zrušte chrám tento, a ve třech 
  dnech zase vzdělám jej.
 20 I řekli Židé: Čtyřidceti a 
  šest let dělán jest chrám tento, a 
  ty ve třech dnech vzdělᚠjej?
 21 Ale on mluvil o chrámu těla 
  svého.
 22 A protož když z mrtvých 
  vstal, rozpomenuli se učedlníci 
  jeho, že jim to byl pověděl. I u-
  věřili písmu a slovu, kteréž po-
  věděl Ježíš.
 23 A když byl v Jeruzalémě na 
  velikunoc v den sváteční, mnozí 
  uvěřili ve jméno jeho, vidouce 
  divy jeho, kteréž činil.
 24 Ale Ježíš nesvěřil sebe samé-
  ho jim, proto že on znal všecky.
 25 Aniž potřeboval, aby kdo 
  svědectví vydával o člověku; nebo 
  on věděl, co by bylo v člověku.

  KAPITOLA 3.

  Byl pak člověk z farizeů, jmé-
  nem Nikodém, kníže Židovské.
 2 Ten přišel k Ježíšovi v noci, 
  a řekl jemu: Mistře, víme, že jsi 
  od Boha přišel mistr; nebo žád-
  ný nemůže těch divů činiti, kteréž 
  ty činíš, leč by Bůh byl s ním.

 3 Odpověděl Ježíš a řekl jemu: 
  Amen, amen pravím tobě: Ne-
  narodí-li se kdo znovu, nemůž 
  viděti království Božího.

 4 Řekl jemu Nikodém: Kterak 
  můž člověk naroditi se, starý jsa? 
  Zdali může po druhé v život mat-
  ky své vjíti a naroditi se?
 5 Odpověděl Ježíš: Amen, amen 
  pravím tobě: Nenarodí-li se kdo 
  z vody a z Ducha, nemůž vjíti 
  do království Božího.

 6 Což se narodilo z těla, tělo 
  jest, a což se narodilo z Ducha, 
  duch jest.
 7 Nediviž se, že jsem řekl tobě: 
  Musíte se znovu zroditi.
 8 Vítr, kam chce věje, a hlas 
  jeho slyšíš, ale nevíš, odkud 
  přichází, a kam jde. Tak jest 
  každý, kdo se z Ducha narodil.

 9 Odpověděl Nikodém a řekl je-
  mu: Kterak mohou tyto věci 
  býti?
 10 Odpověděl Ježíš a řekl jemu: 
  Ty jsi mistr v Izraeli, a toho ne-
  znáš?
 11 Amen, amen pravím tobě: 
  Že což víme, mluvíme, a což 
  jsme viděli, svědčíme, ale svě-
  dectví našeho nepřijímáte.

 12 Poněvadž zemské věci mlu-
  vil jsem vám, a nevěříte, kterak, 
  budu-li vám praviti nebeské, u-
  věříte?
 13 A jistě žádný nevstoupil v 
  nebe, než ten, kterýž sstoupil s 
  nebe, Syn člověka, kterýž jest v 
  nebi.
 14 A jakož Mojžíš povýšil ha-
  da na poušti, tak musí pový-
  šen býti Syn člověka,

 15 Aby každý, kdož věří v ně-
  ho, nezahynul, ale měl život věč-
  ný.
 16 Nebo tak Bůh miloval svět, 
  
  že Syna svého jednorozeného dal, 
  aby každý, kdož věří v něho, ne-
  zahynul, ale měl život věčný.

 17 Nebo neposlal Bůh Syna 
  svého na svět, aby odsoudil svět, 
  ale aby spasen byl svět skrze 
  něho.
 18 Kdož věří v něho, nebude 
  odsouzen, ale kdož nevěří, již 
  jest odsouzen; nebo neuvěřil ve 
  jméno jednorozeného Syna Bo-
  žího.
 19 Toto pak jest ten soud, že 
  světlo přišlo na svět, ale milovali 
  lidé více tmu nežli světlo; nebo 
  skutkové jejich byli zlí.

 20 Každý zajisté, kdož zle činí, 
  nenávidí světla, a nejde k svět-
  lu, aby nebyli trestáni skutkové 
  jeho.
 21 Ale kdož činí pravdu, jde 
  k světlu, aby zjeveni byli skut-
  kové jeho, že v Bohu učiněni 
  jsou.
 22 Potom přišel Ježíš i učedlní-
  ci jeho do země Judské, a tu pře-
  býval s nimi, a křtil.
 23 A Jan také křtil v Enon, 
  blízko Sálim, nebo byly tam vo-
  dy mnohé. I přicházeli, a křtili 
  se.
 24 Nebo ještě Jan nebyl vsa-
  zen do žaláře.
 25 Tedy vznikla otázka mezi u-
  čedlníky Janovými a Židy o o-
  čišování.
 26 I přišli k Janovi a řekli je-
  mu: Mistře, ten kterýž byl s tebou 
  za Jordánem, jemužs ty svě-
  dectví vydal, aj, on křtí, a vši-
  ckni jdou k němu.
 27 Odpověděl Jan a řekl: Ne-
  můž člověk vzíti ničeho, leč by 
  jemu dáno bylo s nebe.

 28 Vy sami svědkové jste mi, 
  že jsem pověděl: Nejsem já Kris-
  tus, ale že jsem poslán před 
  ním.
 29 Kdož má nevěstu, ženich 
  jest, přítel pak ženicha, kterýž 
  stojí a slyší ho, radostí raduje 
  se pro hlas ženicha. Protož ta 
  radost má naplněna jest.
 30 On musí růsti, já pak men-
  šiti se.
 31 Kdož s hůry přišel, nade 
  všecky jest; kdož jest z země, 
  zemský jest, a zemské věci mlu-
  ví. Ten, kterýž s nebe přišel, na-
  de všecky jest.
 32 A což viděl a slyšel, to 
  
  svědčí, ale svědectví jeho žád-
  ný nepřijímá.
 33 Kdož přijímá svědectví jeho, 
  zpečetil to, že Bůh pravdomluv-
  ný jest.
 34 Nebo ten, kteréhož Bůh po-
  slal, slovo Boží mluví; nebo [je-
  mu] ne v míru dává Bůh Ducha.

 35 Otec miluje Syna, a všecko 
  dal v ruku jeho.

 36 Kdož věří v Syna, má život 
  věčný; ale kdož jest nevěřící 
  Synu, neuzří života, ale hněv Bo-
  ží zůstává na něm.

  KAPITOLA 4.

  A jakž poznal Pán, že slyšeli fa-
  rizeové, že by Ježíš více učedlní-
  ků činil a křtil než Jan,
 2 (Ačkoli Ježíš sám nekřtil, ale 
  učedlníci jeho,)
 3 Opustil Judstvo, a odšel opět 
  do Galilee.
 4 Musil pak jíti skrze Samaří.
 5 I přišel k městu Samařské-
  mu, kteréž slove Sichar, vedlé po-
  pluží, kteréž byl dal Jákob Jo-
  zefovi, synu svému.
 6 Byla pak tu studnice Jákobo-
  va. Protož ustav na cestě Ježíš, 
  posadil se tak na studnici. A by-
  lo okolo šesté hodiny.
 7 [I] přišla žena z Samaří vážiti 
  vody. Kteréž řekl Ježíš: Dej 
  mi píti.
 8 Nebo učedlníci jeho byli ode-
  šli do města, aby nakoupili po-
  krmů.
 9 I řekla jemu žena ta Samari-
  tánka: Kterakž ty, jsa Žid, žádᚠ
  ode mne nápoje od ženy Samari-
  tánky? (Nebo neobcují Židé s 
  Samaritány.)

 10 Odpověděl Ježíš a řekl jí: 
  Kdybys znala ten dar Boží, a kdo 
  jest ten, kterýž praví tobě: Dej 
  mi píti, ty bys prosila jeho, a 
  dal by tobě vody živé.

 11 I dí jemu žena: Pane, aniž 
  máš, čím bys navážil, a studnice 
  jest hluboká. Odkudž tedy mᚠtu 
  vodu živou?
 12 Zdaliž jsi ty větší nežli otec 
  nᚠJákob, kterýž nám dal tuto 
  studnici, a sám z ní pil, i synové 
  jeho, i dobytek jeho?
 13 Odpověděl Ježíš a řekl jí: 
  
  Každý, kdož pije vodu tuto, 
  žízniti bude opět.
 14 Ale kdož by se napil vody 
  té, kterouž já dám jemu, ne-
  žíznil by na věky, ale voda ta, 
  kterouž já dám jemu, bude v 
  něm studnicí vody prýštící se k 
  životu věčnému.
 15 Řekla jemu žena: Pane, dej 
  mi té vody, abych nežíznila, ani 
  chodila sem vážiti.
 16 Řekl jí Ježíš: Jdi, zavolej mu-
  že svého, a přiď sem.
 17 Odpověděla žena a řekla: 
  Nemám muže. Dí jí Ježíš: Dobřes 
  řekla: Nemám muže.
 18 Nebos pět mužů měla, a ny-
  ní kteréhož máš, není tvůj muž. 
  To jsi pravdu pověděla.
 19 Řekla jemu žena: Pane, vi-
  dím, že jsi ty prorok.

 20 Otcové naši na této hoře 
  modlívali se, a vy pravíte, že v 
  Jeruzalémě jest místo, kdež ná-
  leží se modliti.

 21 Dí jí Ježíš: Ženo, věř mi, že 
  jde hodina, kdyžto ani na této 
  hoře, ani v Jeruzalémě nebudete 
  se modliti Otci.
 22 Vy se modlíte, a nevíte, če-
  mu; my se modlíme, čemuž ví-
  me, nebo spasení z Židů jest.

 23 Ale jde hodina, a nyní jest, 
  kdyžto praví modlitebníci modliti 
  se budou Otci v duchu a v prav-
  dě. Nebo takových Otec hledá, 
  aby se modlili jemu.
 24 Bůh duch jest, a ti, kteříž 
  se jemu modlí, v duchu a v prav-
  dě musejí se modliti.
 25 Dí jemu žena: Vím, že Me-
  siᚠpřijde, kterýž slove Kristus. 
  Ten, když přijde, oznámí nám 
  všecko.
 26 Dí jí Ježíš: Jᝠjsem, kte-
  rýž mluvím s tebou.
 27 A v tom přišli učedlníci je-
  ho, i divili se, že by s ženou mlu-
  vil, a však žádný neřekl: Nač se 
  ptáš, aneb proč mluvíš s ní?
 28 I nechala tu žena vědra své-
  ho, a šla do města, a řekla těm 
  lidem:
 29 Poďte, vizte člověka, kterýž 
  pověděl mi všecko, což jsem koli 
  činila. Není-li on ale Kristus?
 30 Tedy vyšli z města, a přišli 
  k němu.
 31 Mezi tím pak prosili ho u-
  čedlníci, řkouce: Mistře, pojez.

 32 A on řekl jim: Jᝠmám po-
  krm jísti, kteréhož vy nevíte.
 33 Učedlníci pak mluvili ve-
  spolek: Zdali jemu kdo přinesl 
  jísti?
 34 Dí jim Ježíš: Můj pokrm 
  jest, abych činil vůli toho, kte-
  rýž mne poslal, a dokonal dílo jeho.
 35 Však vy pravíte, že ještě čty-
  ři měsícové jsou, a žeň přijde. 
  Aj, pravím vám: Pozdvihněte očí 
  svých, a patřte na krajiny, že 
  se již bělejí ke žni.

 36 Kdož pak žne, odplatu béře, 
  a shromažďuje užitek k životu 
  věčnému, aby i ten, kdož rozsívá, 
  radoval se spolu, i kdo žne.
 37 Nebo v tom pravé jest slovo, 
  že jiný jest, kdož rozsívá, a ji-
  ný, kterýž žne.
 38 Jᝠjsem vás poslal žíti, o 
  čemž jste vy nepracovali. Jiní 
  pracovali, a vy jste v jejich práce 
  vešli.
 39 Z města pak toho mnozí z 
  Samaritánů uvěřili v něho, pro 
  řeč té ženy, svědčící: Že mi po-
  věděl všecko, což jsem činila.
 40 A když k němu přišli Sama-
  ritáni, prosili ho, aby s nimi 
  zůstal. I pobyl tu za dva dni.
 41 A mnohem jich více uvěřilo 
  pro řeč jeho.
 42 A ženě té řekli: Již ne pro 
  tvé vypravování věříme; nebo 
  sami jsme slyšeli, a víme, že ten-
  to jest právě spasitel světa, Kris-
  tus.
 43 Po dvou pak dnech vyšel 
  odtud, a šel do Galilee.
 44 Nebo sám Ježíš byl svědec-
  tví vydal, že prorok v vlasti své 
  v poctivosti není.
 45 A když přišel do Galilee, při-
  jali jej Galilejští, všecko viděvše, 
  co činil v Jeruzalémě v svátek; 
  nebo i oni byli přišli k svátku.
 46 Tedy opět přišel Ježíš do 
  Kány Galilejské, kdež učinil byl 
  z vody víno. I byl jeden králov-
  ský služebník v Kafarnaum, je-
  hožto syn nemocen byl.
 47 Ten uslyšev, že by Ježíš při-
  šel z Judstva do Galilee, šel k 
  němu, a prosil ho, aby sstoupil 
  a uzdravil syna jeho; nebo počí-
  nal umírati.
 48 I řekl jemu Ježíš: Neuzříte-
  li divů a zázraků, neuvěříte.

 49 Dí jemu ten královský slu-
  žebník: Pane, podiž prvé, nežli 
  umře syn můj.

 50 Dí jemu Ježíš: Jdi, syn 
  tvůj živ jest. I uvěřil člověk řeči, 
  kterouž mluvil jemu Ježíš, a šel.

 51 Když pak on již šel, potkali 
  se s ním služebníci jeho a zvěsto-
  vali, řkouce: Syn tvůj živ jest.
 52 Tedy otázal se jich na hodi-
  nu, v kterou by se lépe měl. I 
  řekli jemu: Včera v hodinu sed-
  mou přestala mu zimnice.
 53 Tedy poznal otec, že právě 
  ta hodina [byla], v kterouž řekl byl 
  jemu Ježíš: Syn tvůj živ jest. I 
  uvěřil on i dům jeho všecken.

 54 To opět druhý div učinil Je-
  žíš, přišed z Judstva do Galilee.

  KAPITOLA 5.

  Potom byl svátek Židovský, i šel 
  Ježíš do Jeruzaléma.
 2 Byl pak v Jeruzalémě rybník 
  bravný, kterýž slove Židovsky 
  Bethesda, patero přístřeší maje.
 3 Kdež leželo množství veliké 
  neduživých, slepých, kulhavých, 
  suchých, očekávajících hnutí vody.
 4 Nebo anděl jistým časem sstu-
  poval do rybníka, a kormoutil 
  vodu. Protož kdož nejprvé sstou-
  pil po tom zkormoucení vody, 
  uzdraven býval, od kterékoli ne-
  moci trápen byl.
 5 I byl tu člověk jeden, kterýž 
  osm a třidceti let nemocen byl.
 6 Toho uzřev Ježíš ležícího, a 
  poznav, že jest již dávno [nemo-
  cen], dí jemu: Chceš-li zdráv býti?
 7 Odpověděl mu ten nemocný: 
  Pane, nemám člověka, kterýž by, 
  když se zkormoutí voda, uvrhl 
  mne do rybníka, ale když já jdu, 
  jiný přede mnou sstupuje.
 8 Dí jemu Ježíš: Vstaň, vezmi 
  lože své a choď.
 9 A hned zdráv jest učiněn člo-
  věk ten, a vzav lože své, i cho-
  dil. Byla pak sobota v ten den.

 10 Tedy řekli Židé tomu uzdra-
  venému: Sobota jest, nesluší to-
  bě lože nositi.

 11 Odpověděl jim: Ten, kterýž 
  mne uzdravil, on mi řekl: Vezmi 
  lože své a choď.
 12 I otázali se ho: Kdo jest ten 
  člověk, kterýž tobě řekl: Vezmi 
  lože své a choď?
 13 Ten pak uzdravený nevěděl, 
  kdo by byl. Nebo Ježíš byl po-
  
  odšel od zástupu shromážděného 
  na tom místě.
 14 Potom pak nalezl jej Ježíš 
  v chrámě, a řekl jemu: Aj, zdráv 
  jsi učiněn; nikoli víc nehřeš, aby 
  se něco horšího nepřihodilo.
 15 Odšel ten člověk, a pověděl 
  Židům, že by Ježíš byl ten, kte-
  rýž ho zdravého učinil.
 16 A protož protivili se Židé Je-
  žíšovi, a hledali ho zabiti, že to 
  učinil v sobotu.
 17 Ježíš pak odpověděl jim: 
  Otec můj až dosavad dělá, i 
  jᝠdělám.
 18 Tedy Židé ještě víc proto 
  hledali ho zamordovati, že by 
  netoliko rušil sobotu, ale že 
  Otce svého pravil býti Boha, rov-
  ného se čině Bohu.
 19 I odpověděl Ježíš a řekl jim: 
  Amen, amen pravím vám: Ne-
  může Syn sám od sebe nic činiti, 
  jediné což vidí, an Otec činí. Ne-
  bo cožkoli on činí, to i Syn též 
  podobně činí.
 20 Otec zajisté miluje Syna, a 
  ukazuje mu všecko, což sám činí; 
  a větší nad to ukáže jemu skutky, 
  abyste vy se divili.
 21 Nebo jakož Otec křísí mrtvé 
  a obživuje, tak i Syn, kteréž chce, 
  obživuje.
 22 Aniž zajisté Otec soudí koho, 
  ale všecken soud dal Synu,

 23 Aby všickni ctili Syna, tak 
  jakž Otce ctí. Kdo nectí Syna, 
  nectí ani Otce, kterýž ho poslal.
 24 Amen, amen pravím vám: Že 
  kdož slovo mé slyší, a věří tomu, 
  kterýž mne poslal, mᝠživot 
  věčný, a na soud nepřijde, ale 
  přešel jest z smrti do života.

 25 Amen, amen pravím vám: Že 
  přijde hodina, a nyní jest, když 
  mrtví uslyší hlas Syna Božího, a 
  kteříž uslyší, živi budou.

 26 Nebo jakož Otec má život 
  sám v sobě, tak dal i Synu, aby 
  měl život v samém sobě.
 27 A dal jemu moc i soud či-
  niti, nebo Syn člověka jest.

 28 Nedivtež se tomu; nebo 
  přijde hodina, v kterouž vši-
  ckni, kteříž v hrobích jsou, uslyší 
  hlas jeho.
 29 A půjdou ti, kteříž dobré 
  věci činili, na vzkříšení života, 
  ale ti, kteříž zlé věci činili, na 
  vzkříšení soudu.

 30 Nemohu já sám od sebe 
  nic činiti. Jakž slyším, tak sou-
  dím, a soud můj spravedlivý jest. 
  Nebo nehledám vůle své, ale 
  vůle toho, kterýž mne poslal, Ot-
  covy.
 31 Vydám-li já svědectví sám 
  o sobě, svědectví mé není pravé.

 32 Jiný jest, kterýž svědectví 
  vydává o mně, a vím, že pravé 
  jest svědectví, kteréž vydává o 
  mně.
 33 Vy jste byli poslali k Janovi, 
  a on svědectví vydal pravdě.
 34 Ale jᝠnepřijímám svědectví 
  od člověka, než toto pravím, 
  abyste vy spaseni byli.
 35 On byl svíce hořící a sví-
  tící, vy pak chtěli jste se na čas 
  poradovati v světle jeho.
 36 Ale já mám větší svědectví, 
  než Janovo. Nebo skutkové, kteréž 
  mi dal Otec, abych je vykonal, 
  ti skutkové, kteréž já činím, 
  svědčí o mně, že mne Otec po-
  slal.
 37 A kterýž mne poslal, Otec, 
  on svědectví vydal o mně, jehož 
  jste vy hlasu nikdy neslyšeli, ani 
  tváři jeho neviděli.

 38 A slova jeho nemáte v sobě 
  zůstávajícího. Nebo kteréhož on 
  poslal, tomu vy nevěříte.
 39 Ptejte se na písma; nebo 
  vy domníváte se v nich věčný ži-
  vot míti, a ta svědectví vy-
  dávají o mně.

 40 Ale nechcete přijíti ke mně, 
  abyste život měli.
 41 Chvály od lidí nepřijímám.
 42 Ale poznal jsem vás, že milo-
  vání Božího nemáte v sobě.
 43 Já jsem přišel ve jménu Otce 
  svého, a nepřijímáte mne. Kdyby 
  jiný přišel ve jménu svém, toho 
  přijmete.
 44 Kterak vy můžete věřiti, 
  chvály jedni od druhých hleda-
  jíce, poněvadž chvály, kterហ
  jest od samého Boha, nehledáte?

 45 Nedomnívejte se, bych já na 
  vás žalovati měl před Otcem. 
  Jesti, kdo by žaloval na vás, 
  Mojžíš, v němž vy naději máte.

 46 Nebo kdybyste věřili Mojží-
  šovi, věřili byste i mně; neb on 
  o mně psal.
 47 Ale poněvadž jeho písmům 
  
  nevěříte, i kterak slovům mým 
  uvěříte?

  KAPITOLA 6.

  Potom odšel Ježíš za moře Gali-
  lejské [neb] Tiberiadské.
 2 A šel za ním zástup veliký; 
  nebo viděli divy jeho, kteréž či-
  nil nad nemocnými.

 3 I všel na horu Ježíš, a tam se-
  děl s učedlníky svými.
 4 Byla pak blízko velikanoc, 
  svátek Židovský.

 5 Tedy pozdvih očí Ježíš, a 
  viděv, že zástup veliký jde k ně-
  mu, dí Filipovi: Kde nakoupíme 
  chlebů, aby pojedli tito?

 6 (Ale to řekl, pokoušeje ho; 
  nebo on věděl, co by měl učiniti.)
 7 Odpověděl jemu Filip: Za dvě 
  stě peněz chlebů nepostačí jim, 
  aby jeden každý z nich něco ma-
  ličko vzal.
 8 Dí jemu jeden z učedlníků je-
  ho, Ondřej, bratr Šimona Petra:

 9 Jesti mládenček jeden zde, 
  kterýž má pět chlebů ječných a 
  dvě rybičky. Ale co jest to 
  mezi tak mnohé?

 10 I řekl Ježíš: Rozkažte lidu, a 
  se usadí. A bylo trávy mnoho na 
  tom místě. I posadilo se mužů 
  v počtu okolo pěti tisíců.
 11 Tedy Ježíš vzal ty chleby, 
  a díky učiniv, rozdával učedlní-
  kům, učedlníci pak sedícím; též 
  podobně z těch rybiček, jakž 
  mnoho chtěli.
 12 A když byli nasyceni, řekl 
  učedlníkům svým: Zbeřte ty drob-
  ty, kteříž zůstali, a nezhynou.

 13 I sebrali a naplnili dvanácte 
  košů drobtů z těch pěti chlebů 
  ječných, kteříž pozůstali po těch, 
  kteříž jedli.
 14 Ti pak lidé, uzřevše ten div, 
  kterýž učinil Ježíš, pravili: Tento 
  jest jistě prorok, kterýž měl 
  přijíti na svět.
 15 Tedy Ježíš věda, že by měli 
  přijíti a chytiti jej, aby ho uči-
  nili králem, ušel na horu opět 
  sám jediný.

 16 Když pak byl večer, sstou-
  pili učedlníci jeho k moři.

 17 A vstoupivše na lodí, plavili 
  se přes moře do Kafarnaum. A 
  bylo již tma, a nepřišel byl Je-
  žíš k nim.
 18 Moře pak dutím velikého 
  větru zdvihalo se.
 19 A odplavivše se honů jako 
  pětmecítma neb třidceti, uzřeli Je-
  žíše, an chodí po moři, a přibli-
  žuje se k lodí. I báli se.
 20 On pak řekl jim: Jᝠjsem, 
  nebojte se.
 21 I vzali ho na lodí ochotně, a 
  hned lodí přiběhla k zemi, do 
  kteréž se plavili.
 22 Nazejtří zástup, kterýž byl 
  za mořem, viděv, že jiné lodičky 
  nebylo, než ta jedna, na kterouž 
  byli vstoupili učedlníci jeho, a že 
  Ježíš nebyl všel s učedlníky svý-
  mi na lodí, ale sami učedlníci je-
  ho byli se plavili,
 23 (Jiné pak lodí byly připlouly 
  od Tiberiady k tomu místu blíz-
  ko, kdež byli jedli chléb, když 
  díky učinil Pán,)
 24 Když tedy uzřel zástup, že 
  Ježíše tu není, ani učedlníků je-
  ho, vstoupili i oni na lodí, a při-
  jeli do Kafarnaum, hledajíce Je-
  žíše.
 25 A nalezše ho za mořem, řekli 
  jemu: Mistře, kdy jsi sem přišel?
 26 Odpověděl jim Ježíš a řekl: 
  Amen, amen pravím vám: Hle-
  dáte mne, ne proto že jste divy 
  viděli, ale že jste jedli chleby a 
  nasyceni jste.
 27 Pracujte ne o pokrm, kterýž 
  hyne, ale o ten pokrm, kterýž 
  zůstává k životu věčnému, kterýž 
  Syn člověka dá vám. Nebo to-
  ho potvrdil Bůh Otec.

 28 Tedy řekli jemu: Co budeme 
  činiti, abychom dělali dílo Boží?
 29 Odpověděl Ježíš a řekl jim: 
  Toto jest to dílo Boží, abyste 
  věřili v toho, kteréhož on poslal.

 30 I řekli jemu: Jakéž pak ty 
  znamení činíš, abychom viděli 
  a věřili tobě? Co děláš?

 31 Otcové naši jedli mannu na 
  poušti, jakož psáno jest: Chléb s 
  nebe dal jim jísti.

 32 Tedy řekl jim Ježíš: Amen, 
  amen pravím vám: Ne Mojžíš dal 
  
  vám chléb s nebe, ale Otec můj 
  vám dává ten chléb s nebe pravý.
 33 Nebo chléb Boží ten jest, 
  kterýž sstupuje s nebe, a dává ži-
  vot světu.
 34 I řekli jemu: Pane, dávejž 
  nám chléb ten vždycky.
 35 Ježíš pak řekl jim: Jᝠjsem 
  ten chléb života. Kdož přichází 
  ke mně, nebude nikoli lačněti, a 
  kdož věří ve mne, nebude žízniti 
  nikdy.
 36 Ale pověděl jsem vám, anobrž 
  viděli jste mne, a nevěříte.

 37 Všecko, což mi dává Otec, 
  ke mně přijde, a toho, kdož 
  ke mně přijde, nevyvrhu ven.

 38 Nebo jsem sstoupil s nebe, 
  ne abych činil vůli svou, ale 
  vůli toho, kterýž mne poslal.

 39 Tato jest pak vůle toho, kte-
  rýž mne poslal, Otcova, abych ni-
  čeho toho, což mi dal, neztratil, 
  ale vzkřísil to v nejposlednější 
  den.
 40 A tato jest vůle toho, kte-
  rýž mne poslal, aby každý, 
  kdož vidí Syna a věří v ně-
  ho, měl život věčný. A jᝠjej 
  vzkřísím v den nejposlednější.

 41 I reptali Židé na něho, že 
  řekl: Já jsem chléb ten, kterýž 
  jsem s nebe sstoupil.
 42 A pravili: Zdaliž tento není 
  Ježíš, syn Jozefův, jehož my otce 
  i matku známe? Kterak pak dí 
  tento: S nebe jsem sstoupil?

 43 Tedy odpověděl Ježíš a řekl 
  jim: Nerepcete vespolek.

 44 Žádný nemůž přijíti ke mně, 
  jediné leč Otec můj, kterýž mne 
  poslal, přitrhl by jej; a jᝠjej 
  vzkřísím v den nejposlednější.

 45 Psáno jest v prorocích: A 
  budou všickni učeni od Boha. Pro-
  tož každý, kdož slyšel od Otce a 
  naučil se, jde ke mně.

 46 Ne že by kdo viděl Otce, 
  jediné ten, kterýž jest od Boha, 
  ten viděl Otce.
 47 Amen, amen pravím vám: 
  Kdož věří ve mne, mᝠživot 
  věčný.
 48 Jᝠjsem ten chléb života.

 49 Otcové vaši jedli mannu na 
  poušti, a zemřeli.

 50 Toto jest chléb ten s nebe 
  sstupující. Kdož by koli jej jedl, 
  neumře.
 51 Jᝠjsem ten chléb živý, 
  kterýž jsem s nebe sstoupil. Bude-
  li kdo jísti ten chléb, živ bude 
  na věky. A chléb, kterýž já dám, 
  tělo mé jest, kteréž já dám za ži-
  vot světa.
 52 Tedy hádali se Židé vespolek, 
  řkouce: Kterak tento může nám 
  dáti tělo jísti?
 53 I řekl jim Ježíš: Amen, amen 
  pravím vám: Nebudete-li jísti 
  těla Syna člověka a píti krve je-
  ho, nemáte života v sobě.

 54 Kdož jí mé tělo a pije mou 
  krev, mᝠživot věčný, a jᝠjej 
  vzkřísím v nejposlednější den.

 55 Nebo tělo mé právě jest po-
  krm, a krev má právě jest nápoj.
 56 Kdo jí mé tělo a pije mou 
  krev, ve mně přebývá a já v 
  něm.
 57 Jakož mne poslal ten živý 
  Otec, a já živ jsem skrze Otce, 
  tak kdož jí mne, i on živ bude 
  skrze mne.
 58 Toto jest ten chléb, kterýž 
  s nebe sstoupil. Ne jako otcové 
  vaši jedli mannu, a zemřeli. Kdož 
  jí chléb tento, živ bude na věky.

 59 Toto mluvil v škole, uče v 
  Kafarnaum.
 60 Tedy mnozí z učedlníků je-
  ho, slyševše to, řekli: Tvrdᝠjest 
  tato řeč. Kdo ji může slyšeti?
 61 Ale věda Ježíš sám v sobě, že 
  by proto reptali učedlníci jeho, 
  řekl jim: To vás uráží?
 62 Co pak, kdybyste uzřeli Sy-
  na člověka, an vstupuje, kdež 
  prvé byl?
 63 Duch jest, kterýž obživuje, 
  tělo nic neprospívá. Slova, kte-
  rហjá mluvím vám, Duch jsou a 
  život jsou.
 64 Ale jsou někteří z vás, ješto 
  nevěří. Nebo věděl Ježíš od po-
  čátku, kdo by byli nevěřící, a 
  kdo by ho měl zraditi.

 65 I pravil: Protož jsem vám 
  řekl, že žádný nemůže přijíti ke 
  mně, leč by jemu bylo dáno od 
  Otce mého.
 66 A z toho mnozí z učedlníků 
  
  jeho odešli zpět, a nechodili s 
  ním více.
 67 Tedy řekl Ježíš ke dvanácti: 
  Zdaliž i vy chcete odjíti?
 68 I odpověděl jemu Šimon Petr: 
  Pane, k komu půjdeme? Slova 
  věčného života máš.
 69 A my jsme uvěřili, a pozna-
  li, že jsi ty Kristus, Syn Boha 
  živého.
 70 Odpověděl jim Ježíš: Však 
  jsem já vás dvanácte vyvolil, a 
  jeden z vás ďábel jest.

 71 A to řekl o Jidášovi Šimona 
  Iškariotského; nebo ten jej měl 
  zraditi, byv jeden ze dvanácti.

  KAPITOLA 7.

  Potom pak chodil Ježíš po Ga-
  lilei; nebo nechtěl býti v Judstvu, 
  proto že ho hledali Židé zabiti.
 2 A byl blízko svátek Židov-
  ský, stánků.
 3 Tedy řekli jemu bratří jeho: 
  Vyjdi odsud, a jdi do Judstva, a 
  i učedlníci tvoji vidí skutky tvé, 
  kteréž činíš.
 4 Nižádný zajisté v skrytě nic 
  nedělá, kdož chce vidín býti. Pro-
  tož ty, činíš-li takové věci, zjev 
  se světu.
 5 Nebo ani bratří jeho nevě-
  řili v něho.
 6 I dí jim Ježíš: Čas můj ještě 
  nepřišel, ale čas vᚠvždycky jest 
  hotov.
 7 Nemůže vás svět nenáviděti, 
  ale mne nenávidí; nebo já svě-
  dectví vydávám o něm, že skut-
  kové jeho zlí jsou.

 8 Jděte vy k svátku tomuto. Jᝠ
  ještě nepůjdu k svátku tomuto, 
  nebo čas můj se ještě nenaplnil.

 9 To pak pověděv jim, zůstal v 
  Galilei.
 10 A když odešli batří jeho, 
  tehdy i on šel k svátku, ne zjev-
  ně, ale jako ukrytě.
 11 Židé pak hledali ho v svá-
  tek, a pravili: Kde jest onen?

 12 A mnoho řečí bylo o něm 
  v zástupu. Nebo někteří pravili, 
  že dobrý jest, a jiní pravili: 
  Není, ale svodí zástup.

 13 Žádný však o něm nemluvil 
  zjevně pro bázeň Židů.
 14 Když pak již polovici svátku 
  se vykonalo, vstoupil Ježíš do 
  chrámu, a učil.
 15 I divili se Židé, řkouce: 
  Kterak tento písmo umí, neučiv 
  se?
 16 Odpověděl jim Ježíš a řekl: 
  Mé učení není mé, ale toho, 
  kterýž mne poslal.
 17 Bude-li kdo chtíti vůli jeho 
  činiti, ten bude uměti rozeznati, 
  jest-li to učení z Boha, čili mlu-
  vím já sám od sebe.

 18 Kdo sám od sebe mluví, 
  chvály své vlastní hledá, ale kdož 
  hledá chvály toho, kterýž ho po-
  slal, ten pravdomluvný jest, a 
  nepravosti v něm není.
 19 Však Mojžíš dal vám zákon, 
  a žádný z vás neplní zákona. 
  Proč mne hledáte zamordo-
  vati?
 20 Odpověděl zástup a řekl: 
  Ďábelství máš. Kdo tě hledá za-
  mordovati?
 21 Odpověděl Ježíš a řekl jim: 
  Jeden skutek učinil jsem, a vši-
  ckni se tomu divíte.
 22 Však Mojžíš vydal vám ob-
  řízku, (ne že by z Mojžíše byla, 
  ale z otců,) a v sobotu obřezujete 
  člověka.
 23 Poněvadž člověk obřízku při-
  jímá v sobotu, aby nebyl rušen 
  zákon Mojžíšův, [proč] se na mne 
  hněváte, že jsem celého člověka 
  uzdravil v sobotu?
 24 Nesuďte podlé osoby, ale 
  spravedlivý soud suďte.

 25 Tedy někteří z Jeruzalém-
  ských pravili: Zdaliž toto není 
  ten, kteréhož hledají zabiti?
 26 A aj, svobodně mluví, a nic 
  mu neříkají. Zdali již právě po-
  znali knížata, že tento jest právě 
  Kristus?
 27 Ale o tomto víme, odkud 
  jest, Kristus pak když přijde, žád-
  ný nebude věděti, odkud by byl.

 28 I volal Ježíš v chrámě, uče a 
  řka: I mne znáte, i odkud jsem, 
  víte. A nepřišel jsem sám od se-
  be, ale jesti pravdomluvný ten, 
  kterýž mne poslal, jehož vy ne-
  znáte.
 29 Ale já znám jej, nebo od 
  něho jsem, a on mne poslal.

 30 I hledali ho jíti, ale žád-

  ný nevztáhl ruky na něho, nebo 
  ještě byla nepřišla hodina 
  jeho.
 31 Z zástupu pak mnozí uvě-
  řili v něho, a pravili: Kristus když 
  přijde, zdali více divů činiti bude 
  nad ty, kteréž tento činí?
 32 Slyšeli pak farizeové zástup, 
  an o něm takové věci rozmlouvá, 
  i poslali farizeové a přední kně-
  ží služebníky, aby jej jali.
 33 Tedy řekl jim: Ještě ma-
  ličký čas jsem s vámi, potom 
  odejdu k tomu, kterýž mne po-
  slal.
 34 Hledati mne budete, ale 
  nenaleznete, a kdež já budu, vy 
  nemůžte přijíti.
 35 I řekli Židé k sobě vespolek: 
  Kam tento půjde, že my ho ne-
  nalezneme? Zdali v rozptýlení po-
  hanů půjde, a bude učiti pohany?
 36 Jaká jest to řeč, kterouž 
  promluvil: Hledati mne budete, 
  ale nenaleznete, a kdež já budu, 
  vy nemůžete přijíti?
 37 V poslední pak den ten ve-
  liký svátku toho, stál Ježíš a vo-
  lal, řka: Žízní-li kdo, poď ke 
  mně, a napí se.

 38 Kdož věří ve mne, jakož dí 
  písmo, řeky z břicha jeho po-
  plynou vody živé.

 39 (A to řekl o Duchu, kte-
  réhož měli přijíti věřící v něho; 
  nebo ještě nebyl [dán] Duch sva-
  tý, proto že ještě Ježíš nebyl osla-
  ven.)
 40 Tedy mnozí z zástupu usly-
  ševše tu řeč, pravili: Tento jest 
  právě prorok ten.

 41 Jiní pravili: Tento jest Kris-
  tus. Ale někteří pravili: Zdaliž 
  z Galilee přijde Kristus?

 42 Zdaž nepraví písmo, že z 
  semene Davidova a z Betlé-
  ma městečka, kdež býval David, 
  přijíti má Kristus?

 43 A tak různice v zástupu 
  stala se pro něj.
 44 Někteří pak z nich chtěli ho 
  jíti, ale žádný nevztáhl ruky na 
  něj.
 45 Tedy přišli služebníci k před-
  ním kněžím a k farizeům, kteříž 
  řekli jim: Proč jste ho nepřivedli?

 46 Odpověděli ti služebníci: Ni-
  kdy tak člověk nemluvil, jako ten-
  to člověk.
 47 I odpověděli jim farizeové: 
  Zdali i vy jste svedeni?
 48 Zdaliž kdo z knížat uvěřil v 
  něho aneb z farizeů?

 49 Než zástup ten, kterýž ne-
  zná zákona. Zlořečení jsou.
 50 [I] dí jim Nikodém, ten kte-
  rýž byl přišel k němu v noci, byv 
  jeden z nich:
 51 Zdali zákon nᚠsoudí člo-
  věka, leč prvé uslyší od něho a 
  zví, co by činil?
 52 Odpověděli a řekli jemu: Nejsi-
  li i ty Galilejský? Ptej se a 
  viz, že prorok z Galilee nepo-
  vstal.
 53 I šel jeden každý do domu 
  svého.

  KAPITOLA 8.

  Ježíš pak odšel na horu Olivet-
  skou.
 2 Potom na úsvitě zase přišel 
  do chrámu, a všecken lid sšel se 
  k němu. I posadiv se, učil je.

 3 I přivedli k němu zákonníci a 
  farizeové ženu v cizoložstvu po-
  padenou, a postavivše ji v pro-
  středku,
 4 Řekli jemu: Mistře, tato žena 
  jest postižena při skutku, když 
  cizoložila.
 5 A v zákoně Mojžíš přikázal 
  nám takové kamenovati. Ty pak 
  co pravíš?
 6 A to řekli, pokoušejíce ho, 
  aby jej mohli obžalovati. Ježíš 
  pak skloniv se dolů, prstem psal 
  na zemi.
 7 A když se nepřestávali otazo-
  vati jeho, zdvihl se a řekl jim: 
  Kdo jest z vás bez hříchu, nej-
  prv hoď na ni kamenem.
 8 A opět schýliv se, psal na 
  zemi.
 9 A oni uslyševše to, a v svědo-
  mích svých obvinění byvše, jeden 
  po druhém odcházeli, počavše od 
  starších až do posledních. [I] zůstal 
  tu Ježíš sám, a ta žena u prostřed 
  stojeci.
 10 A pozdvih se Ježíš, a žádné-
  ho neviděv, než tu ženu, řekl jí: 
  Ženo, kde jsou ti, kteříž na tebe 
  žalovali? Žádný-li tě neodsoudil?

 11 Kterហřekla: Žádný, Pane. I 
  řekl jí Ježíš: Aniž já tebe odsu-
  zuji. Jdiž a nehřeš více.
 12 Tedy Ježíš opět jim mluvil, 
  řka: Já jsem světlo světa. Kdož 
  mne následuje, nebude choditi v 
  temnostech, ale bude míti světlo 
  života.
 13 I řekli jemu farizeové: Ty 
  sám o sobě svědectví vydáváš, 
  svědectví tvé není pravé.
 14 Odpověděl Ježíš a řekl jim: 
  Ačkoli já svědectví vydávám 
  sám o sobě, pravé jest svědectví 
  mé; nebo vím, odkud jsem přišel, 
  a kam jdu. Ale vy nevíte, odkud 
  jsem přišel, aneb kam jdu.
 15 Vy podlé těla soudíte, já ne-
  soudím žádného.
 16 A bych pak i já soudil, soud 
  můj jest pravý; nebo nejsem 
  sám, ale jsem já a ten, kterýž mne 
  poslal, Otec.
 17 A v zákoně vašem psáno 
  jest: Že dvou člověků svědectví 
  pravé jest.

 18 Jᝠsvědectví vydávám sám 
  o sobě, a svědectví vydává o mně 
  ten, kterýž mne poslal, Otec.
 19 Tedy řekli jemu: Kdež jest 
  ten tvůj otec? Odpověděl Ježíš: 
  Aniž mne znáte, ani Otce mého. 
  Kdybyste mne znali, i Otce mé-
  ho znali byste.
 20 Tato slova mluvil Ježíš u 
  pokladnice, uče v chrámě, a žád-
  ný ho nejal, nebo ještě byla 
  nepřišla hodina jeho.

 21 I řekl jim opět Ježíš: Já jdu, 
  a hledati budete mne, a v hří-
  chu svém zemřete. Kam já jdu, vy 
  nemůžete přijíti.
 22 I pravili Židé: Zdali se sám 
  zabije, že praví: Kam já jdu, vy 
  nemůžete přijíti?
 23 I řekl jim: Vy z důlu jste, 
  já s hůry jsem. Vy jste z tohoto 
  světa, já nejsem z světa tohoto.

 24 Protož jsem řekl vám: Že 
  zemřetev hříších svých. Nebo 
  jestliže nebudete věřiti, že já 
  jsem, zemřete v hříších svých.

 25 I řekli jemu: Kdo jsi ty? I 
  řekl jim Ježíš: To, což z počát-
  ku pravím vám.
 26 Mnoho mám o vás mluviti a 
  souditi, ale ten, kterýž mne po-
  slal, pravdomluvný jest, a já, 
  což jsem slyšel od něho, to mlu-
  vím na světě.

 27 [Ale] neporozuměli, že by o 
  Otci pravil jim.
 28 Protož řekl jim Ježíš: Když 
  povýšíte Syna člověka, tehdy po-
  znáte, že já jsem. A sám od sebe 
  nic nečiním, ale jakž mne naučil 
  Otec můj, tak mluvím.
 29 A ten, kterýž mne poslal, 
  se mnou jest. Neopustil mne sa-
  mého Otec; nebo což jest jemu 
  libého, to já činím vždycky.

 30 Ty věci když mluvil, mnozí 
  uvěřili v něho.
 31 Tedy řekl Ježíš těm Židům, 
  kteříž uvěřili jemu: Jestliže vy 
  zůstanete v řeči mé, právě u-
  čedlníci moji budete.
 32 A poznáte pravdu, a prav-
  da vás vysvobodí.
 33 [I] odpověděli jemu: Símě Ab-
  rahamovo jsme, a žádnému jsme 
  nesloužili nikdy. I kterakž ty díš: 
  Že svobodní budete?
 34 Odpověděl jim Ježíš: Amen, 
  amen pravím vám: Že každý, 
  kdož činí hřích, služebník jest 
  hřícha.
 35 A služebník nezůstává v do-
  mě na věky; Syn zůstává na věky.

 36 Protož jestliže vás Syn vy-
  svobodí, právě svobodní budete.

 37 Vím, že jste símě Abrahamo-
  vo, ale hledáte mne zabiti; nebo 
  řeč má nemá místa u vás.
 38 Já, což jsem viděl u Otce 
  svého, mluvím; i vy tedy, co jste 
  viděli u otce svého, činíte.
 39 Odpověděli a řekli jemu: O-
  tec nᚠjest Abraham. Dí jim 
  Ježíš: Kdybyste synové Abraha-
  movi byli, činili byste skutky 
  Abrahamovy.
 40 Ale nyní hledáte mne zabiti, 
  člověka toho, kterýž jsem pravdu 
  mluvil vám, kterouž jsem slyšel 
  od Boha. Toho Abraham nečinil.
 41 Vy činíte skutky otce svého. 
  I řekli jemu: My z smilstva ne-
  jsme zplozeni, jednoho Otce má-
  me, Boha.
 42 Tedy řekl jim Ježíš: By Bůh 
  Otec vᚠbyl, milovali byste 
  mne. Nebo já jsem z Boha pošel, 
  a přišel jsem; aniž jsem sám od 
  sebe přišel, ale on mne poslal.

 43 Proč mluvení mého nechá-
  páte? Proto že slyšeti nemůžete 
  řeči mé.
 44 Vy z otce ďábla jste, a žá-
  dosti otce svého chcete činiti. On 
  
  byl vražedlník od počátku, a v 
  pravdě nestál; nebo pravdy v 
  něm není. Když mluví lež, z své-
  ho vlastního mluví; nebo lhář 
  jest a otec lži.

 45 Já pak že pravdu pravím, 
  nevěříte mi.
 46 Kdo z vás uviní mne z hří-
  chu? A poněvadž pravdu pravím, 
  proč vy mi nevěříte?
 47 Kdo z Boha jest, slova Bo-
  ží slyší; protož vy neslyšíte, že 
  z Boha nejste.
 48 Tedy odpověděli Židé a řekli 
  jemu: Zdaliž my dobře nepravíme, 
  že jsi ty Samaritán, a ďábelství 
  máš?
 49 Odpověděl Ježíš: Jᝠďábel-
  ství nemám, ale ctím Otce své-
  ho; než vy jste mne neuctili.
 50 Jᝠpak nehledám chvály 
  své; jesti, kdo hledá a soudí.

 51 Amen, amen pravím, vám: 
  Bude-li kdo zachovávati slovo 
  mé, smrti neuzří na věky.
 52 Tedy řekli mu Židé: Nyní 
  jsme poznali, že ďábelství máš. 
  Abraham umřel i proroci, a ty 
  pravíš: Bude-li kdo zachovávati 
  řeč mou, smrti neokusí na věky.
 53 Zdali jsi ty větší otce naše-
  ho Abrahama, kterýž umřel? I 
  proroci zemřeli. Kým ty se činíš?
 54 Odpověděl Ježíš: Chválím-li 
  já se sám, chvála má nic není. 
  Jesti Otec můj, kterýž mne chvá-
  lí, o němž vy pravíte, že Bůh vᚠ
  jest.
 55 Ale nepoznali jste ho, já pak 
  jej znám. A kdybych řekl, že ho 
  neznám, byl bych podobný vám, 
  lhář. Ale znám jej, a řeč jeho za-
  chovávám.
 56 Abraham, otec váš, veselil 
  se, aby viděl den můj, i viděl, a 
  radoval se.
 57 Tedy řekli jemu Židé: Pade-
  sáti let ještě nemáš, a Abrahama 
  jsi viděl?
 58 Řekl jim Ježíš: Amen, amen 
  pravím vám: Prvé nežli Ab-
  raham byl, já jsem.
 59 I zchápali kamení, aby há-
  zeli na něj. Ježíš pak skryl se, 
  a prošed skrze ně, vyšel z chrá-
  mu, a tak odšel.

  KAPITOLA 9.

  A pomíjeje, uzřel člověka sle-
  pého od narození.
 2 I otázali se ho učedlníci jeho, 
  řkouce: Mistře, kdo zhřešil, tento-
  li, čili rodičové jeho, že se slepý 
  narodil?
 3 Odpověděl Ježíš: Ani tento 
  zhřešil, ani rodičové jeho, ale 
  aby zjeveni byli skutkové Boží na 
  něm.
 4 Jᝠmusím dělati dílo toho, 
  kterýž mne poslal, dokudž den 
  jest. Přichází noc, když žádný 
  nebude moci dělati.
 5 Dokudž jsem na světě, světlo 
  jsem světa.
 6 To pověděv, plinul na zemi, 
  a učinil bláto z sliny, i pomazal 
  tím blátem oči slepého.
 7 A řekl jemu: Jdi, umej se 
  v rybníku Siloe, což se vykládá: 
  Poslaný. A on šel a umyl se, i 
  přišel, vida.
 8 Sousedé pak a ti, kteříž jej 
  prvé vídali slepého, řekli: Není-
  liž toto ten, kterýž sedával a 
  žebrával?
 9 Jiní pravili, že ten jest, a 
  jiní, že jest podoben k němu. Ale 
  on pravil: Já jsem.
 10 Tedy řekli jemu: Kterak jsou 
  otevříny oči tvé?
 11 On odpověděl a řekl: Člověk 
  ten, kterýž slove Ježíš, bláto uči-
  nil, a pomazal očí mých, a řekl 
  mi: Jdi k rybníku Siloe, a umej 
  se. I odšed a umyv se, prohlédl 
  jsem.
 12 I řekli jemu: Kde jest ten? 
  Řekl: Nevím.
 13 [Tedy] přivedli toho, kterýž 
  někdy byl slepý, k farizeům.
 14 Byla pak sobota, když Ježíš 
  učinil bláto, a otevřel oči jeho.
 15 I otázali se ho opět i fari-
  zeové, kterak by prozřel. On pak 
  řekl jim: Bláto položil na oči mé, 
  a umyl jsem se, i vidím.
 16 Tedy někteří z farizeů řekli: 
  Ten člověk není z Boha, nebo 
  neostříhá soboty. Jiní pravili: 
  Kterak může člověk hříšný takové 
  divy činiti? I byla různice mezi 
  nimi.
 17 Řekli opět slepému: Co ty o 
  něm pravíš, poněvadž otevřel oči 
  tvé? A on řekl: Že prorok jest.

 18 I nevěřili Židé o něm, by 
  slepý býval a prozřel, až povolali 
  rodičů toho, kterýž byl prozřel.
 19 A otázali se jich, řkouce: 
  
  Jest-li tento syn váš, o kterémž 
  vy pravíte, že by se slepý narodil? 
  Kterakž pak nyní vidí?
 20 Odpověděli jim rodičové jeho 
  a řekli: Víme, že tento jest syn 
  náš, a že se slepý narodil.
 21 Ale kterak nyní vidí, ne-
  víme; aneb kdo otevřel oči jeho, 
  my nevíme. Mᝠléta, ptejte se 
  ho, on sám za sebe mluviti bude.
 22 Tak mluvili rodičové jeho, 
  že se báli Židů; nebo již tak 
  byli uložili Židé, aby, kdož by ho 
  koli vyznal Kristem, vyobcován 
  byl ze školy.
 23 Protož řekli rodičové jeho: 
  Mᝠléta, ptejte se jeho.
 24 Tedy zavolali po druhé člo-
  věka toho, kterýž býval slepý, a 
  řekli jemu: Vzdej chválu Bohu. 
  My víme, že člověk ten hříšník 
  jest.
 25 I odpověděl on a řekl: Jest-li 
  hříšník, nevím, než to vím, že 
  byv slepý, nyní vidím.
 26 I řekli jemu opět: Co uči-
  nil? Kterak otevřel oči tvé?
 27 Odpověděl jim: Již jsem vám 
  pověděl, a neslyšeli jste? Což o-
  pět chcete slyšeti? Zdaliž i vy 
  chcete učedlníci jeho býti?
 28 I zlořečili jemu a řekli: Ty 
  jsi učedlník jeho, ale my jsme 
  Mojžíšovi učedlníci.
 29 My víme, že Mojžíšovi mlu-
  vil Bůh, tento pak nevíme, od-
  kud jest.
 30 Odpověděl ten člověk a řekl 
  jim: To jest jistě divná věc, že 
  vy nevíte, odkud jest, a otevřel 
  oči mé.
 31 Víme pak, že Bůh hříšníků 
  neslyší, ale kdo by ctitel Boží byl, 
  a vůli jeho činil, toho slyší.

 32 Od věků není slýcháno, aby 
  kdo otevřel oči slepého naroze-
  ného.
 33 By tento nebyl od Boha, 
  nemohl by nic učiniti.
 34 Odpověděli a řekli jemu: Ty 
  jsi všecken se v hříších narodil, 
  a ty nás učíš? I vyhnali jej ven.
 35 Uslyšel pak Ježíš, že jej vy-
  hnali ven. A když jej nalezl, řekl 
  jemu: Věříš-liž ty v Syna Božího?
 36 Odpověděl on a řekl: I kdož 
  jest, Pane, abych věřil v něho?
 37 I řekl jemu Ježíš: I viděl jsi 
  ho, a kterýž mluví s tebou, on 
  jest.
 38 A on řekl: Věřím, Pane, a 
  klaněl se jemu.
 39 I řekl jemu Ježíš: Na soud 
  
  přišel jsem já na tento svět, aby 
  ti, kteříž nevidí, viděli, a ti, kte-
  říž vidí, aby slepí byli.

 40 I uslyšeli to někteří z fari-
  zeů, kteříž s ním byli, a řekli je-
  mu: Zdali i my slepí jsme?
 41 Řekl jim Ježíš: Byste slepí 
  byli, hříchu byste neměli; ale 
  nyní pravíte: Vidíme, protož hřích 
  vᚠzůstává.
 
  KAPITOLA 10.

  Amen, amen pravím vám: Kdož 
  nevchází dveřmi do ovčince 
  ovcí, ale vchází jinudy, ten 
  zloděj jest a lotr.

 2 Ale kdož vchází dveřmi, 
  pastýř jest ovcí.
 3 Tomu vrátný otvírá, a ovce 
  hlas jeho slyší, a on svých vlast-
  ních ovec ze jména povolává, a 
  vyvodí je.
 4 A jakž ovce své vlastní vy-
  pustí, před nimi jde, a ovce jdou 
  za ním; nebo znají hlas jeho.
 5 Cizího pak nikoli následovati 
  nebudou, ale utekou od něho; ne-
  bo neznají hlasu cizích.
 6 To podobenství pověděl jim 
  Ježíš, ale oni nevěděli, co by to 
  bylo, což jim mluvil.
 7 Tedy opět řekl jim Ježíš: A-
  men, amen pravím vám: Že já 
  jsem dvéře ovcí.
 8 Všickni, kolikž jich koli přede 
  mnou přišlo, zloději jsou a lotři, 
  ale neslyšely jich ovce.
 9 Já jsem dvéře. Skrze mne 
  všel-li by kdo, spasen bude, a 
  vejde i vyjde, a pastvu nalezne.
 10 Zloděj nepřichází, než aby 
  kradl a mordoval a hubil; já jsem 
  přišel, aby život měly, a hojně 
  měly.
 11 Já jsem ten pastýř dobrý. 
  Dobrý pastýř duši svou pokládá 
  za ovce.

 12 Ale nájemník a ten, kterýž 
  není pastýř, jehož nejsou ovce 
  vlastní, vida vlka, an jde, i o-
  pouští ovce i utíká, a vlk lapá a 
  rozhání ovce.
 13 Nájemník pak utíká; nebo 
  nájemník jest, a nemá péče o ovce.
 14 Já jsem ten dobrý pastýř, 
  a znám své, a znají mne mé.

 15 Jakož mne zná Otec, a já 
  znám Otce, a duši svou poklá-
  dám za ovce.
 16 A mám [i] jiné ovce, kte-
  réž nejsou z tohoto ovčince. I ty 
  musím přivesti; nebo hlas můj 
  slyšeti budou. A bude jeden 
  ovčinec a jeden pastýř.

 17 Protož mne Otec miluje, že 
  já pokládám duši svou, abych 
  ji zase vzal.
 18 Nižádný jí nebéře ode mne, 
  ale já pokládám ji sám od sebe. 
  Mám moc položiti ji, a mám 
  moc zase vzíti ji. To přikázaní 
  vzal jsem od Otce svého.

 19 Tedy stala se opět různice 
  mezi Židy pro ty řeči.

 20 A pravili mnozí z nich: Ďá-
  belství má a blázní. Co ho po-
  sloucháte?
 21 Jiní pravili: Tato slova ne-
  jsou ďábelství majícího. Zdaliž 
  ďábelství může slepých oči otví-
  rati?
 22 Bylo pak posvícení v Jeruza-
  lémě, a zima byla.
 23 I procházel se Ježíš v chrá-
  mě po síňci Šalomounově.

 24 Tedy obstoupili jej Židé, a 
  řekli jemu: Dokudž duši naši dr-
  žíš: Jestliže jsi ty Kristus, pověz 
  nám zjevně.
 25 Odpověděl jim Ježíš: Pověděl 
  jsem vám, a nevěříte. Skutkové, 
  kteréž já činím ve jménu Otce 
  svého, ti svědectví vydávají 
  o mně.
 26 Ale vy nevěříte, nebo nejste 
  z ovcí mých, jakož jsem vám po-
  věděl.
 27 Ovce mé hlas můj slyší, a 
  já je znám, a následují mne.

 28 A jᝠživot věčný dávám jim, 
  a nezahynou na věky, aniž jich 
  kdo vytrhne z ruky mé.
 29 Otec můj, kterýž mi [je] dal, 
  větší jest nade všecky, a žád-
  ný jich nemůže vytrhnouti z ru-
  ky Otce mého.
 30 Já a Otec jedno jsme.

 31 Tedy zchápali opět kamení 
  Židé, aby jej kamenovali.
 32 Odpověděl jim Ježíš: Mnohé 
  dobré skutky ukázal jsem vám od 
  Otce svého. Pro který z těch 
  skutků kamenujete mne?

 33 Odpověděli jemu Židé, řkou-
  ce: Pro dobrý skutek tebe neka-
  menujeme, ale pro rouhání, totiž 
  že ty, člověk jsa, dělᚠse Bohem.
 34 Odpověděl jim Ježíš: Však 
  psáno jest v zákoně vašem: Já 
  jsem řekl: Bohové jste.
 35 Poněvadž ty nazval bohy, k 
  nimž řeč Boží stala se, a nemůže 
  zrušeno býti písmo,
 36 [Mně pak], kteréhož posvětil 
  Otec a poslal na svět, vy pravíte: 
  Rouhᚠse, že jsem řekl: Syn 
  Boží jsem?
 37 Nečiním-li skutků Otce 
  svého nevěřte mi.
 38 Pakli činím, byste pak mně 
  nevěřili, skutkům věřte, abyste 
  poznali a věřili, že Otec ve mně
  jest, a já v něm.
 39 Tedy opět hledali ho jíti, 
  ale vyšel z rukou jejich.

 40 I odšel opět za Jordán na 
  to místo, kdež nejprvé Jan křtil, 
  a pozůstal tam.
 41 I přišli k němu mnozí, a 
  pravili: Jan zajisté žádného divu 
  neučinil, ale všecko, cožkoli 
  mluvil Jan o tomto, pravé bylo.

 42 A mnozí tam uvěřili v něho.

  KAPITOLA 11.

  Byl pak nemocen nějaký Lazar 
  z Betany, z městečka Marie a 
  Marty, sestry její.
 2 A to byla ta Maria, kterហ
  pomazala Pána mastí, a vytřela 
  nohy jeho vlasy svými, jejíž bratr 
  Lazar byl nemocen.

 3 Tedy poslaly k němu ty ses-
  try, řkouce: Pane, aj, ten, kte-
  réhož miluješ, nemocen jest.

 4 A uslyšav to Ježíš, řekl: Ne-
  moc ta není k smrti, ale pro slá-
  vu Boží, aby oslaven byl Syn 
  Boží skrze ni.
 5 Miloval pak Ježíš Martu i 
  sestru její i Lazara.
 6 A jakž uslyšel, že by nemo-
  cen byl,tedy pozůstal za dva dni 
  na tom místě, kdež byl.
 7 Potom pak dí učedlníkům: 
  Poďme zase do Judstva.
 8 Řekli jemu učedlníci: Mistře, 
  
  nyní hledali tě Židé kameno-
  vati, a zase tam chceš jíti?

 9 Odpověděl Ježíš: Zdaliž není 
  dvanácte hodin za den? Chodí-li 
  kdo ve dne, neurazí se; nebo 
  světlo tohoto světa vidí.
 10 Pakli by kdo chodil v no-
  ci, urazí se; nebo světla není v 
  něm.
 11 To pověděl, a potom dí jim: 
  Lazar, přítel náš, spí, ale jdu, 
  abych jej ze sna probudil.

 12 I řekli učedlníci jeho: Pane, 
  spí-li, zdráv bude.
 13 Ale Ježíš řekl o smrti jeho, 
  oni pak domnívali se, že by o 
  spání sna mluvil.
 14 Tedy řekl jim Ježíš zjevně: 
  Lazar umřel.
 15 A raduji se pro vás, že jsem 
  tam nebyl, abyste věřili. Ale poď-
  me k němu.
 16 I řekl Tomáš, kterýž slove 
  Didymus, spoluučedlníkům: Poď-
  me i my, abychom zemřeli s ním.

 17 Přišel tedy Ježíš, a nalezl ho 
  již čtyři dni v hrobě pochovaného.
 18 Byla pak Betany blízko od 
  Jeruzaléma, okolo honů patnácte.
 19 Mnozí pak z Židů byli přišli 
  k Martě a Marii, aby je těšili pro 
  bratra jejich.
 20 Tedy Marta, jakž uslyšela, že 
  Ježíš jde, vyšla proti němu, ale 
  Maria doma seděla.
 21 I řekla Marta Ježíšovi: Pa-
  ne, kdybys ty byl zde, bratr můj 
  byl by neumřel.
 22 Ale i nyní vím, že cožkoli 
  požádal bys od Boha, dá tobě 
  Bůh.
 23 Dí jí Ježíš: Vstane bratr tvůj.
 24 Řekla jemu Marta: Vím, že 
  vstane při vzkříšení v den nej-
  poslednější.

 25 Řekl jí Ježíš: Já jsem vzkří-
  šení i život. Kdo věří ve mne, 
  by pak i umřel, živ bude.

 26 A každý, kdož jest živ, a 
  věří ve mne, neumře na věky. 
  Věříš-li tomu?
 27 Řekla jemu: Ovšem, Pane, 
  já jsem uvěřila, že jsi ty Kris-
  tus, Syn Boží, kterýž měl přijíti 
  na svět.
 28 A když to pověděla, odešla a 
  zavolala tajně Marie, sestrý své, 
  řkuci: Mistr zde jest, a volá tebe.

 29 Ona jakž uslyšela, vstala 
  rychle, a šla k němu.
 30 Ještě pak byl Ježíš nepřišel 
  do městečka, ale byl na tom 
  místě, kdež vyšla byla proti 
  němu Marta.
 31 Tedy Židé, kteříž s ní byli v 
  domě, a těšili ji, viděvše Marii, 
  že rychle vstala a vyšla, šli za 
  ní, řkouce: Jde k hrobu, aby tam 
  plakala.
 32 Ale Maria, když tam přišla, 
  kdež byl Ježíš, uzřevši jej, padla 
  k nohám jeho, řkuci jemu: Pa-
  ne, bys ty byl zde, bratr můj byl 
  by neumřel.
 33 Ježíš pak jakž uzřel, ana 
  pláče, i Židy, kteříž byli s ní 
  přišli, ani plačí, zastonal du-
  chem, a zkormoutil se.
 34 A řekl: Kdež jste jej polo-
  žili? Řkou jemu: Pane, poď a 
  pohleď.
 35 I zaplakal Ježíš.
 36 Tedy řekli Židé: Aj, kterak 
  ho miloval!
 37 Někteří pak z nich řekli: Ne-
  mohl-liž tento, kterýž otevřel 
  oči slepého, učiniti, aby tento ne-
  umřel?
 38 Ježíš pak opět zastonav sám 
  v sobě, přišel k hrobu. Byla pak 
  jeskyně, a kámen byl svrchu 
  položen na ni.
 39 Dí Ježíš: Zdvihněte kámen. 
  Řekla jemu Marta, sestra toho 
  mrtvého: Pane, již smrdí; nebo 
  čtyři dni v hrobě jest.
 40 Dí jí Ježíš: Však jsem řekl, 
  že budeš-li věřiti, uzříš slávu Boží.
 41 Tedy zdvihli kámen, kdež 
  byl ten mrtvý pochován. Ježíš pak 
  pozdvihl zhůru očí a řekl: Otče, 
  děkuji tobě, že jsi mne slyšel.

 42 Já zajisté vím, že mne vždy-
  cky slyšíš, ale pro zástup, kte-
  rýž okolo stojí, řekl jsem, aby 
  věřili, že jsi ty mne poslal.
 43 A to pověděv, zavolal hla-
  sem velikým: Lazaře, poď ven.

 44 I vyšel ten, kterýž byl umřel, 
  maje svázané ruce i nohy rou-
  chami, a tvář jeho šatem byla 
  obvinuta. Řekl jim Ježíš: Rozvěž-
  tež jej, a nechte, a odejde.
 45 Tedy mnozí z Židů, kteříž 
  byli přišli k Marii, viděvše, co 
  učinil Ježíš, uvěřili v něho.

 46 Někteří pak z nich odešli k 
  farizeům, a pověděli jim, co uči-
  nil Ježíš.

 47 I sešli se přední kněží a 
  farizeové v radu, a pravili: Co 
  činíme? Nebo tento člověk divy 
  mnohé činí.

 48 Necháme-li ho tak, všickni 
  uvěří v něho, i přijdou Římané, 
  a odejmou místo naše i lid.
 49 Jeden pak z nich, Kaifáš, 
  nejvyšším knězem byv toho lé-
  ta, řekl jim: Vy nic nevíte,
 50 Aniž přemyšlujete, že jest 
  užitečné nám, aby jeden člověk 
  umřel za lid, a ne, aby všecken 
  tento národ zahynul.
 51 Toho pak neřekl sám od se-
  be, ale nejvyšším knězem byv 
  léta toho, prorokoval, že měl Je-
  žíš umříti za tento národ,
 52 A netoliko za tento národ, 
  ale také, aby syny Boží rozptýle-
  né shromáždil v jedno.
 53 Protož od toho dne radu 
  společně drželi, aby jej zabili.

 54 Ježíš pak již nechodil zjev-
  ně mezi Židy, ale odšel odtud do 
  krajiny blízko pouště, do města, 
  kteréž slove Efraim, a tu bydlil 
  s učedlníky svými.
 55 Byla pak blízko velikanoc Ži-
  dovská. I šli mnozí do Jeruzalé-
  ma z krajiny té před velikonocí, 
  aby se očistili.
 56 I hledali Ježíše, a rozmlou-
  vali vespolek, v chrámě stojíce: 
  Co se vám zdá, že nepřišel k 
  svátku?
 57 Vydali pak byli přední kně-
  ží a farizeové mandát, jestliže 
  by kdo zvěděl, kde by byl, aby 
  pověděl, aby jej jali.

  KAPITOLA 12.

  Tedy Ježíš šestý den před veli-
  konocí přišel do Betany, kdež byl 
  Lazar ten, kterýž byl umřel, je-
  hož vzkřísil z mrtvých.
 2 I připravili jemu tu večeři, a 
  Marta posluhovala, Lazar pak byl 
  jeden z stolících s ním.
 3 Maria pak vzavši libru masti 
  drahé z nardu výborného, poma-
  zala noh Ježíšových, a vytřela 
  vlasy svými nohy jeho. I naplněn 
  jest dům vůní té masti.
 4 Tedy řekl jeden z učedlníků 
  
  jeho, JidᚠŠimona Iškariotské-
  ho, kterýž jej měl zraditi.
 5 Proč tato mast není prodána 
  za tři sta peněz, a není dáno 
  chudým?
 6 To pak řekl, ne že by měl 
  péči o chudé, ale že zloděj byl, 
  a měšec měl, a to, což [do něho] 
  kladeno bylo, nosil.
 7 Tedy řekl Ježíš: Nech jí, ke 
  dni pohřbu mého zachovala to.
 8 Nebo chudé vždycky máte 
  s sebou, ale mne ne vždycky míti 
  budete.
 9 Zvěděl pak zástup veliký z 
  Židů, že by tu byl. I přišli, ne 
  pro Ježíše toliko, ale také aby 
  Lazara viděli, kteréhož byl 
  vzkřísil z mrtvých.
 10 Radili se pak přední kněží, 
  aby i Lazara zamordovali.
 11 Nebo mnozí z Židů odcházeli 
  pro něho, a uvěřili v Ježíše.

 12 Nazejtří mnohý zástup, kte-
  rýž byl přišel k svátku, když u-
  slyšeli, že Ježíš jde do Jeruza-
  léma,
 13 Nabrali ratolestí palmo-
  vých, a vyšli proti němu, a vola-
  li: Hosanna, požehnaný, kterýž 
  se béře ve jménu Páně, král Iz-
  raelský.

 14 I dostav Ježíš oslátka, vsedl 
  na ně, jakož psáno jest:
 15 Neboj se, dcero Sionská, aj, 
  král tvůj béře se, na oslátku 
  sedě.
 16 Tomu pak nesrozuměli učedl-
  níci jeho sprvu, ale když oslaven 
  byl Ježíš, tedy se rozpomenuli, 
  že to psáno bylo o něm, a že je-
  mu to učinili.
 17 Vydával pak svědectví zá-
  stup, kterýž byl s ním, že Lazara 
  povolal z hrobu, a vzkřísil jej z 
  mrtvých.
 18 Protož i v cestu vyšel jemu 
  zástup, když slyšeli, že by ten 
  div učinil.
 19 Tedy farizeové pravili mezi 
  sebou: Vidíte-li, že nic neprospí-
  váte? Aj, svět postoupil po něm.
 20 Byli pak někteří Řekové z 
  těch, kteříž přicházívali, aby se 
  modlili v svátek.
 21 Ti tedy přistoupili k Filipovi, 
  kterýž byl od Betsaidy Galilej-
  ské, a prosili ho, řkouce: Pane, 
  chtěli bychom Ježíše viděti.

 22 Přišel Filip a pověděl Ondře-
  jovi, Ondřej pak zase a Filip po-
  věděli Ježíšovi.
 23 A Ježíš odpověděl jim, řka: 
  Přišla hodina, aby oslaven byl 
  Syn člověka.
 24 Amen, amen pravím vám: 
  Zrno pšeničné padna v zemi, 
  neumře-li, ono samo zůstane, a 
  pakli umře, mnohý užitek při-
  nese.
 25 Kdož miluje duši svou, 
  ztratí ji; a kdož nenávidí duše 
  své na tomto světě, k životu věč-
  nému ostříhá jí.
 26 Slouží-li mi kdo, následujž 
  mne; a kdež jsem já, tu i můj 
  služebník bude. A bude-li mi 
  kdo sloužiti, poctí ho Otec.

 27 Nyní duše má zkormouce-
  na jest, a což dím? Otče, vysvo-
  boď mne z této hodiny. Ale proto 
  jsem přišel k hodině této.

 28 Otče, oslaviž jméno své. Te-
  dy přišel hlas s nebe: I oslavil 
  jsem, i ještě oslavím.
 29 Ten pak zástup, kterýž tu 
  stál a slyšel, pravil: Zahřmělo. 
  Jiní pravili: Anděl k němu mluvil.
 30 Odpověděl Ježíš a řekl: Ne 
  pro mne hlas tento se stal, ale 
  pro vás.
 31 Nyní jest soud světa to-
  hoto, nyní kníže světa tohoto 
  vyvrženo bude ven.

 32 A já budu-li povýšen od 
  země, všecky potáhnu k sobě.

 33 (To pak pověděl, znamena-
  je, kterou by smrtí měl umříti.)
 34 Odpověděl jemu zástup: My 
  jsme slýchali z zákona, že Kris-
  tus zůstává na věky, a kterakž ty 
  pravíš, že musí býti povýšen Syn 
  člověka? Kdo jest to Syn člověka?

 35 Tedy řekl jim Ježíš: Ještě 
  na malý čas světlo s vámi jest. 
  Choďte, dokud světlo máte, a 
  vás tma nezachvátí; nebo kdo 
  chodí ve tmách, neví, kam jde.

 36 Dokud světlo máte, věřte v 
  světlo, abyste synové světla byli. 
  Toto pověděl Ježíš, a odšed, skryl 
  se před nimi.
 37 A ačkoli tak mnohá znamení 
  činil před nimi, [však] neuvěřili v 
  něho,
 38 Aby se naplnila řeč Izaiáše 
  
  proroka, kterouž pověděl: Pane, 
  kdo uvěřil kázaní našemu, a 
  rámě Páně komu jest zjeveno?

 39 Proto nemohli věřiti, že o-
  pět Izaiᚠřekl:

 40 Oslepil oči jejich, a zatvrdil 
  srdce jejich, aby očima neviděli, 
  a srdcem nerozuměli, a neobrátili 
  se, abych jich neuzdravil.
 41 To pověděl Izaiáš, když vi-
  děl slávu jeho, a mluvil o něm.

 42 A ačkoli mnozí i z knížat 
  uvěřili v něho, však pro farizee 
  nevyznávali, aby ze školy nebyli 
  vyobcováni.
 43 Nebo milovali slávu lid-
  skou více než slávu Boží.
 44 Ježíš pak zvolal a řekl: Kdo 
  věří ve mne, ne ve mne věří, ale 
  v toho, kterýž mne poslal.

 45 A kdož vidí mne, vidí to-
  ho, kterýž mne poslal.
 46 Já světlo na svět jsem při-
  šel, aby žádný, kdož věří ve mne, 
  ve tmě nezůstal.
 47 A slyšel-li by kdo slova má, 
  a nevěřil by, jᝠho nesoudím; 
  nebo nepřišel jsem, abych sou-
  dil svět, ale abych spasil svět.

 48 Kdož mnou pohrdá, a nepři-
  jímá slov mých, má, kdo by 
  jej soudil. Slova, kterហjsem mlu-
  vil, ta jej souditi budou v nej-
  poslednější den.
 49 Nebo já sám od sebe jsem 
  nemluvil, ale ten, kterýž mne 
  poslal, Otec, on mi přikázaní dal, 
  co bych měl praviti a mluviti.

 50 A vím, že přikázaní jeho 
  jest život věčný. A protož, což 
  já mluvím, jakž mi pověděl Otec, 
  tak mluvím.

  KAPITOLA 13.

  Před svátkem pak velikonoč-
  ním, věda Ježíš, že přišla hodina 
  jeho, aby šel z tohoto světa k 
  Otci, milovav své, kteříž byli na 
  světě, až do konce je miloval.

 2 A když večeřeli, (a ďábel 
  již byl vnukl v srdce Jidáše Ši-
  mona Iškariotského, aby jej zra-
  dil,)

 3 Věda Ježíš, že jemu Otec 
  všecko v ruce dal, a že od Boha 
  vyšel a k Bohu jde,
 4 Vstal od večeře, a složil rou-
  cho, a vzav rouchu, přepásal se.
 5 Potom nalil vody do mede-
  nice, i počal umývati nohy učedl-
  níků a vytírati rouchou, kterouž 
  byl přepásán.
 6 Tedy přišel k Šimonovi Petro-
  vi, a on řekl jemu: Pane, ty mi 
  chceš nohy mýti?
 7 Odpověděl Ježíš a řekl jemu: 
  Co já činím, ty nevíš nyní, ale 
  potom zvíš.
 8 Dí jemu Petr: Nebudeš ty mýti 
  noh mých na věky. Odpověděl 
  jemu Ježíš: Neumyji-li tebe, ne-
  budeš míti dílu se mnou.
 9 Dí jemu Šimon Petr: Pane, 
  netoliko nohy mé, ale i ruce i 
  hlavu.
 10 Řekl jemu Ježíš: Kdož jest 
  umyt, nepotřebuje, než aby nohy 
  umyl; nebo čist jest všecken. I 
  vy čisti jste, ale ne všickni.
 11 Nebo věděl o zrádci svém; 
  protož řekl: Ne všickni čisti jste.

 12 Když pak umyl nohy jejich, 
  a vzal roucho své, posadiv se za 
  stůl zase, řekl jim: Víte-liž, co 
  jsem učinil vám?
 13 Vy nazýváte mne Mistrem 
  a Pánem, a dobře pravíte, jsem 
  zajisté.
 14 Poněvadž tedy já umyl jsem 
  nohy vaše, Pán a Mistr, i vy 
  máte jeden druhému nohy umý-
  vati.
 15 Příklad zajisté dal jsem 
  vám, abyste, jakož jsem já učinil 
  vám, i vy činili.
 16 Amen, amen pravím vám: 
  Není služebník větší nad pána 
  svého, ani posel větší nežli ten, 
  kdož jej poslal.
 17 Znáte-li tyto věci, blaho-
  slavení jste, budete-li je činiti.

 18 Ne o všech vás pravím. Já 
  vím, které jsem vyvolil, ale musí 
  se naplniti písmo: Ten, kdož jí 
  chléb se mnou, pozdvihl proti 
  mně paty své.
 19 Nyní pravím, vám, prvé než 
  by se stalo, abyste, když se sta-
  ne, uvěřili, že já jsem.
 20 Amen, amen pravím vám: 
  Kdo přijímá toho, kohož bych 
  já poslal, mne přijímá; a kdož 
  mne přijímá, přijímá toho, kterýž 
  mne poslal.

 21 A to pověděv Ježíš, zkormou-
  til se v duchu, a osvědčil, řka: 
  Amen, amen pravím vám, že je-
  den z vás mne zradí.

 22 Tedy učedlníci vzhlédali na 
  sebe vespolek, pochybujíce, o kom 
  by to pravil.
 23 Byl pak jeden z učedlníků 
  Ježíšových, kterýž zpolehl na klí-
  ně jeho, ten, jehož miloval Ježíš.

 24 Protož tomu návěští dal Ši-
  mon Petr, aby se zeptal, kdo by 
  to byl, o němž praví.
 25 A on odpočívaje na prsech 
  Ježíšových, řekl jemu: Pane, kdo 
  jest?
 26 Odpověděl Ježíš: Ten jest, 
  komuž já omočené skyvy chleba 
  podám. A omočiv skyvu chleba, 
  podal Jidášovi, [synu] Šimona Iš-
  kariotského.
 27 A hned po té skyvě chleba 
  vstoupil do něho satan. I řekl je-
  mu Ježíš: Co činíš, čiň spěšně.
 28 Tomu pak žádný z přísedí-
  cích nerozuměl, k čemu by jemu 
  to řekl.
 29 Nebo někteří se domnívali, 
  poněvadž Jidᚠměšec měl, že 
  by jemu řekl Ježíš: Nakup těch 
  věcí, kterýchž jest nám potřebí k 
  svátku, aneb aby něco chudým 
  dal.
 30 A on vzav skyvu chleba, 
  hned vyšel. A byla noc.
 31 Když pak on vyšel, dí Ježíš: 
  Nyní oslaven jest Syn člověka, 
  a Bůh oslaven jest v něm.
 32 A poněvadž Bůh oslaven jest 
  v něm, i Bůh oslaví jej sám 
  v sobě, a to hned oslaví jej.
 33 Synáčkové, ještě maličko s 
  vámi jsem. Hledati mne budete, 
  ale jakož jsem řekl Židům: Kam 
  já jdu, vy nemůžete přijíti, i vám 
  pravím nyní.
 34 Přikázaní nové dávám vám, 
  abyste se milovali vespolek; ja-
  kož já miloval jsem vás, abyste i 
  vy milovali jeden druhého.

 35 Po tom poznají všickni, že 
  jste moji učedlníci, budete-li míti 
  lásku jedni k druhým.
 36 Dí jemu Šimon Petr: Pane, 
  kam jdeš? Odpověděl mu Ježíš: 
  Kam jdu, nemůžeš ty nyní jíti 
  za mnou, ale půjdeš potom.

 37 Dí jemu Petr: Pane, proč 
  
  bych nemohl nyní jíti za tebou? 
  Duši svou za tebe položím.

 38 Odpověděl jemu Ježíš: Duši 
  svou za mne položíš? Amen, amen 
  pravím tobě: Nezazpívᝠko-
  hout, až mne třikrát zapříš.

  KAPITOLA 14.

  Nermutiž se srdce vaše. Věříte 
  v Boha, i ve mne věřte.
 2 V domě Otce mého příbyt-
  kové mnozí jsou. By nebylo tak, 
  pověděl bych vám.

 3 Jdu, abych vám připravil 
  místo. A když odejdu, a připravím 
  vám místo, zase přijdu, a poberu 
  vás k sobě samému, abyste, kde 
  jsem já, i vy byli.
 4 A kam já jdu, víte, i cestu 
  víte.
 5 Dí jemu Tomáš: Pane, ne-
  víme, kam jdeš. A kterak můžeme 
  cestu věděti?
 6 Dí jemu Ježíš: Já jsem ta 
  cesta, i pravda, i život. Žádný 
  nepřichází k Otci než skrze 
  mne.
 7 Byste znali mne, také i Otce 
  mého znali byste; a již nyní jej 
  znáte, a viděli jste ho.
 8 Řekl jemu Filip: Pane, ukaž 
  nám Otce, a dosti jest nám.
 9 Dí jemu Ježíš: Tak dlouhý 
  čas s vámi jsem, a nepoznal jsi 
  mne? Filipe, kdož vidí mne, vidí 
  Otce, a kterakž ty pravíš: Ukaž 
  nám Otce?
 10 Nevěříš, že já v Otci a 
  Otec ve mně jest? Slova, kterហ
  já mluvím vám, sám od sebe ne-
  mluvím, ale Otec ve mně přebý-
  vaje, on činí skutky.
 11 Věřtež mi, že jsem já v Otci 
  a Otec ve mně; aneb aspoň pro ty 
  samy skutky věřte mi.
 12 Amen, amen pravím vám: 
  Kdož věří ve mne, skutky, kteréž 
  já činím, i on činiti bude, a větší 
  nad ty činiti bude; nebo já jdu 
  k Otci svému.
 13 A jestliže byste co prosili 
  ve jménu mém, to učiním, aby 
  oslaven byl Otec v Synu.

 14 Budete-li zač prositi ve jmé-
  nu mém, jᝠučiním.

 15 Milujete-li mne, přikázaní 
  mých ostříhejte.
 16 A jᝠprositi budu Otce, a 
  jiného Utěšitele dá vám, aby s 
  vámi zůstal na věky,
 17 Toho Ducha pravdy, jehož 
  svět nemůže přijíti. Nebo nevidí 
  ho, aniž ho zná, ale vy znáte jej, 
  nebo u vás přebývá, a v vás 
  bude.
 18 Neopustím vás sirotků, 
  přijdu k vám.
 19 Ještě maličko, a svět mne více 
  neuzří, ale vy uzříte mne; nebo 
  já živ jsem, i vy živi budete.
 20 V ten den vy poznáte, že 
  já jsem v Otci svém, a vy ve 
  mně, a já v vás.
 21 Kdož by měl přikázaní má, 
  a ostříhal jich, on jest ten, kte-
  rýž mne miluje. A kdož mne mi-
  luje, milován bude od Otce mého, 
  a jᝠjej budu milovati, a zjevím 
  jemu samého sebe.
 22 Řekl jemu Judas, ne onen 
  Iškariotský: Pane, jakž jest to, 
  že sebe nám zjeviti chceš, a ne 
  světu?
 23 Odpověděl Ježíš a řekl jemu: 
  Miluje-li mne kdo, slova mého 
  ostříhati bude, a Otec můj bude 
  jej milovati, a k němu přijdeme, 
  a příbytek u něho učiníme.

 24 Kdož nemiluje mne, slov 
  mých neostříhá; a slovo, kteréž 
  slyšíte, není mé, ale toho, kte-
  rýž mne poslal, Otcovo.
 25 Toto mluvil jsem vám, u vás 
  přebývaje.
 26 Utěšitel pak, ten Duch svatý, 
  kteréhož pošle Otec ve jménu 
  mém, on vás naučí všemu, a při-
  pomene vám všecko, což jsem 
  koli mluvil vám.
 27 Pokoj zůstavuji vám, pokoj 
  svůj dávám vám; ne jako svět dá-
  vá, já dávám vám. Nermutiž se 
  srdce vaše, ani strachuj.
 28 Slyšeli jste, že já řekl jsem 
  vám: Jdu, a zase přijdu k vám. 
  Kdybyste mne milovali, radovali 
  byste se jistě, že jsem řekl: Jdu 
  k Otci; nebo Otec větší jest 
  nežli já.
 29 A nyní pověděl jsem vám, 
  prvé než by se stalo, abyste, 
  když se stane, uvěřili.
 30 Již nemnoho mluviti budu s 
  vámi; nebo jde kníže tohoto 
  světa, ale nemᝠnic na mně.

 31 Ale aby poznal svět, že mi-
  luji Otce, a jakož mi přikázal O-
  
  tec, tak činím. Vstaňte, poďme 
  odtud.

  KAPITOLA 15.

  Já jsem ten vinný kmen pravý, 
  a Otec můj vinař jest.

 2 Každou ratolest, kterហve 
  mně nenese ovoce, odřezuje, a 
  každou, kterហnese ovoce, čistí, 
  aby hojnější ovoce nesla.
 3 Již vy čisti jste pro řeč, kte-
  rouž jsem mluvil vám.
 4 Zůstaňtež ve mně, a já v vás. 
  Jakož ratolest nemůže nésti ovo-
  ce sama od sebe, nezůstala-li by 
  při kmenu, takž ani vy, leč zů-
  stanete ve mně.
 5 Já jsem vinný kmen a vy ra-
  tolesti. Kdo zůstává ve mně, a já 
  v něm, ten nese ovoce mnohé; 
  nebo beze mne nic nemůžete 
  učiniti.
 6 Nezůstal-li by kdo ve mně, 
  vyvržen bude ven jako ratolest, 
  a uschne, a budou sebrány, a 
  na oheň uvrženy, a shoří.

 7 Zůstanete-li ve mně, a slova 
  má zůstanou-li v vás, což byste 
  koli chtěli, proste, a stane se 
  vám.
 8 V tom bývá oslaven Otec 
  můj, když ovoce nesete hojné, a 
  budete moji učedlníci.
 9 Jakož miloval mne Otec, i já 
  miloval jsem vás. Zůstaňtež v mi-
  lování mém.
 10 Budete-li zachovávati při-
  kázaní má, zůstanete v mém mi-
  lování, jakož i já přikázaní Otce 
  svého zachoval jsem, i zůstávám 
  v jeho milování.
 11 Toto mluvil jsem vám, aby 
  radost má zůstávala v vás, a ra-
  dost vaše byla plná.
 12 Toto jest přikázaní mé, 
  abyste se milovali vespolek, jako já 
  miloval jsem vás.

 13 Většího milování nad to 
  žádný nemá, než aby duši svou 
  položil za přátely své.
 14 Vy přátelé moji jste, učiníte-
  li to, což já přikazuji vám.
 15 Nebudu vás více nazývati 
  služebníky, nebo služebník neví, 
  co by činil pán jeho. Ale vás 
  jsem nazval přátely, nebo vše-
  cko, což jsem koli slyšel od Otce 
  svého, oznámil jsem vám.

 16 Ne vy jste mne vyvolili, 
  ale já jsem vás vyvolil, a posta-
  vil, abyste šli a ovoce přinesli, a 
  ovoce vaše aby zůstalo, aby zač 
  byste koli prosili Otce ve jménu 
  mém, dal vám.
 17 Toto přikazuji vám, abyste 
  se milovali vespolek.
 18 Jestliže vás svět nenávidí, 
  víte, že mne prvé než vás v ne-
  návisti měl.
 19 Byste byli z světa, svět, což 
  jest jeho, miloval by; že pak ne-
  jste z světa, ale já z světa vyvolil 
  jsem vás, protož vás svět nená-
  vidí.
 20 Pamatujte na tu řeč, kte-
  rouž jsem já mluvil vám: Ne-
  ní služebník větší nežli pán jeho. 
  Poněvadž se mně protivili, i vám 
  se protiviti budou, poněvadž řeči 
  mé šetřili, i vaší šetřiti budou.

 21 Ale toto všecko učiní vám 
  pro jméno mé; nebo neznají 
  toho, kterýž mne poslal.
 22 Kdybych byl nepřišel, a ne-
  mluvil jim, hříchu by neměli; 
  ale nyní výmluvy nemají z hří-
  chu svého.
 23 Kdož mne nenávidí, i Ot-
  ce mého nenávidí.
 24 Bych byl skutků nečinil mezi 
  nimi, jichž žádný jiný nečinil, 
  hříchu by neměli; ale nyní i vi-
  děli, i nenáviděli i mne i Otce 
  mého.
 25 Ale aby se naplnila řeč, kte-
  rហv zákoně jejich napsána 
  jest: Že v nenávisti měli mne 
  darmo.
 26 Když pak přijde ten Utěši-
  tel, kteréhož já pošli vám od Ot-
  ce, Duch pravdy, kterýž od Otce 
  pochází, ten svědectví vydávati 
  bude o mně.

 27 Ano i vy svědectví vydávati 
  budete, nebo od počátku se mnou 
  jste.

  KAPITOLA 16.

  Toto mluvil jsem vám, abyste 
  se nezhoršili.
 2 Vypovědí vás ze škol, ano 
  přijde čas, že všeliký, kdož vás 
  mordovati bude, domnívati se 
  bude, že tím Bohu slouží.
 3 A to učiní vám proto, že 
  nepoznali Otce ani mne.
 4 Ale toto mluvil jsem vám, aby-
  
  ste, když přijde ten čas, rozpo-
  menuli se na to, že jsem já před-
  pověděl vám. Toho pak jsem 
  vám s počátku nemluvil, nebo 
  jsem byl s vámi.
 5 Nyní pak jdu k tomu, kte-
  rýž mne poslal, a žádný z vás 
  neptá se mne: Kam jdeš?
 6 Ale že jsem vám tyto věci 
  mluvil, zámutek naplnil srdce 
  vaše.
 7 Já pak pravdu pravím vám, 
  že jest vám užitečné, abych já 
  odšel. Nebo neodejdu-li, Utě-
  šitel nepřijde k vám; a pakli 
  odejdu, pošli ho k vám.

 8 A on přijda, obviňovati bude 
  svět z hříchu, a z spravedlnosti, 
  a z soudu.
 9 Z hříchu zajisté, že nevěří 
  ve mne.
 10 A z spravedlnosti, proto že 
  jdu k Otci, a již více neuzříte 
  mne.
 11 Z soudu pak, proto že kníže 
  tohoto světa již jest odsouzeno.
 12 Ještě bych měl mnoho mlu-
  viti vám, ale nemůžete snésti 
  nyní.
 13 Když pak přijde ten Duch 
  pravdy, uvede vás ve všelikou 
  pravdu. Nebo nebude mluviti sám 
  od sebe, ale cožkoli uslyší, to 
  mluviti bude; ano i budoucí věci 
  zvěstovati bude vám.
 14 On mne oslaví; nebo z mé-
  ho vezme, a zvěstuje vám.
 15 Všecko, cožkoli má Otec, 
  mé jest. Protož jsem řekl, že z 
  mého vezme, a zvěstuje vám.

 16 Maličko, a neuzříte mne, a 
  opět maličko, a uzříte mne; nebo 
  já jdu k Otci.
 17 I řekli někteří z učedlníků 
  jeho mezi sebou: Co jest to, že 
  praví nám: Maličko, a neuzříte 
  mne, a opět maličko, a uzříte 
  mne, a že já jdu k Otci?
 18 Protož pravili: Co jest to, že 
  praví: Maličko? Nevíme, co praví.
 19 I poznal Ježíš, že se ho chtě-
  li otázati. I řekl jim: O tom tí-
  žete mezi sebou, že jsem řekl: 
  Maličko, a neuzříte mne, a opět 
  maličko, a uzříte mne?
 20 Amen, amen pravím vám, že 
  plakati a kvíliti budete vy, ale 
  svět se bude radovati; vy pak se 
  budete rmoutiti, ale zámutek 
  vᚠobrátí se v radost.
 21 Žena, když rodí, zámutek 
  má, nebo přišla hodina její; ale 
  
  když porodí děátko, již nepama-
  tuje na ssoužení, pro radost, pro-
  to že se narodil člověk na svět.

 22 Protož i vy zámutek máte ny-
  ní, ale opět uzřím vás, a rado-
  vati se bude srdce vaše, a radosti 
  vaší žádný neodejme od vás.

 23 A v ten den nebudete se mne 
  tázati o ničemž. Amen, amen pra-
  vím vám: Že zač byste koli pro-
  sili Otce ve jménu mém, da vám.

 24 Až dosavad za nic jste nepro-
  sili ve jménu mém. Prostež, a 
  vezmete, aby radost vaše doplně-
  na byla.
 25 Toto v příslovích mluvil jsem 
  vám, ale přijde hodina, když ví-
  ce nebudu v příslovích mluviti 
  vám, nýbrž zjevně o Otci zvěsto-
  vati budu vám.
 26 V ten den ve jménu mém 
  prositi budete, a nepravím vám, 
  že já budu prositi Otce za vás.

 27 Nebo sám Otec miluje vás, 
  proto že jste vy mne milovali, a 
  uvěřili, že jsem já od Boha vyšel.
 28 Vyšel jsem od Otce, a při-
  šel jsem na svět; a opět opouš-
  tím svět, a jdu k Otci.
 29 Řkou jemu učedlníci jeho: 
  Aj, nyní zjevně mluvíš, a přísloví 
  žádného nepravíš.
 30 Nyní víme, že víš všecko, 
  a nepotřebuješ, aby se kdo tebe 
  tázal. Skrze to věříme, že jsi od 
  Boha přišel.
 31 Odpověděl jim Ježíš: Nyní 
  věříte?
 32 Aj, přijde hodina, anobrž 
  již přišla, že se rozprchnete je-
  den každý k svému, a mne sa-
  mého necháte. Ale nejsem sám, 
  nebo Otec se mnou jest.

 33 Tyto věci mluvil jsem vám, 
  abyste ve mně pokoj měli. Na 
  světě ssoužení míti budete, ale 
  doufejtež, jᝠjsem přemohl svět.

  KAPITOLA 17.

  To pověděv Ježíš, i pozdvihl očí 
  svých k nebi a řekl: Otče, přišla 
  hodina, oslaviž Syna svého, aby i 
  Syn tvůj oslavil tebe;
 2 Jakož jsi dal jemu moc nad 
  
  každým člověkem, aby těm všech-
  něm, kteréž jsi dal jemu, život 
  věčný dal.
 3 Toto jest pak věčný život, aby 
  poznali tebe samého pravého 
  Boha, a kteréhož jsi poslal, Je-
  žíše Krista.
 4 Jᝠjsem oslavil tebe na ze-
  mi; dílo jsem vykonal, kteréž 
  jsi mi dal, abych činil.

 5 A nyní oslaviž ty mne, Otče, 
  u sebe samého touž slavou, kte-
  rouž jsem měl u tebe, prvé nežli 
  svět byl.
 6 Oznámil jsem jméno tvé li-
  dem, kteréž jsi mi dal z světa. 
  Tvoji byli, a mně jsi je dal, a 
  řeč tvou zachovali.
 7 [A] nyní poznali, že všecky vě-
  ci, kteréž jsi mi dal, od tebe jsou.
 8 Nebo slova, kterហjsi mi dal, 
  dal jsem jim; a oni přijali, a 
  poznali právě, že jsem od tebe 
  vyšel, a uvěřili, že jsi ty mne po-
  slal.
 9 Já za ně prosím, ne za svět 
  prosím, ale za ty, kteréž jsi mi 
  dal, nebo tvoji jsou.
 10 A všecky věci mé tvé jsou, 
  a tvé mé jsou, a oslaven jsem v 
  nich.
 11 Již pak více nejsem na světě, 
  ale oni jsou na světě, a já k tobě 
  jdu. Otče svatý, ostříhejž jich ve 
  jménu svém, kteréž jsi mi dal, 
  aby byli jedno jako my.

 12 Dokudž jsem s nimi byl na 
  světě, já jsem jich ostříhal ve 
  jménu tvém. Kteréž jsi mi dal, za-
  choval jsem, a žádný z nich ne-
  zahynul, než syn zatracení, aby 
  se písmo naplnilo.
 13 Ale nyní k tobě jdu, a toto 
  mluvím na světě, aby měli radost 
  mou plnou v sobě.
 14 Já jsem jim dal slovo tvé, a 
  svět jich nenáviděl; nebo nejsou z 
  světa, jako já nejsem z světa.
 15 Neprosím, abys je vzal z 
  světa, ale abys je zachoval od 
  toho zlého.
 16 Z světa nejsou, jako i já ne-
  jsem z světa.
 17 Posvětiž jich v pravdě své, 
  slovo tvé pravda jest.
 18 Jakož jsi mne poslal na svět, 
  i já jsem je poslal na svět.
 19 A já posvěcuji sebe samého 
  za ně, aby i oni posvěceni byli v 
  pravdě.
 20 Ne za tyto pak toliko pro-
  
  sím, ale i za ty, kteříž skrze slo-
  vo jejich mají uvěřiti ve mne,

 21 Aby všickni jedno byli, jako 
  ty, Otče, ve mně, a já v tobě, 
  aby i oni v nás jedno byli, aby 
  uvěřil svět, že jsi ty mne poslal.

 22 A já slávu, kterouž jsi mi 
  dal, dal jsem jim, aby byli jedno, 
  jako my jedno jsme.
 23 Já v nich, a ty ve mně, aby 
  dokonáni byli v jedno, a aby po-
  znal svět, že jsi ty mne poslal, a 
  že jsi je miloval, jakožs mne mi-
  loval.
 24 Otče, kteréž jsi mi dal, chci, 
  kdež jsem já, aby i oni byli se 
  mnou, aby hleděli na slávu mou, 
  kteroužs mi dal; nebo jsi mne mi-
  loval před ustanovením světa.

 25 Otče spravedlivý, tebe svět 
  nepoznal, ale já jsem tebe poznal, 
  a [i] tito poznali, že jsi ty mne 
  poslal.
 26 A známé jsem jim učinil jmé-
  no tvé, a známo učiním, aby milo-
  vání, kterýmž jsi mne miloval, 
  bylo v nich, a i já v nich.

  KAPITOLA 18.

  To když pověděl Ježíš, vyšel s 
  učedlníky svými přes potok Ced-
  ron, kdež byla zahrada; do kte-
  réžto všel on i učedlníci jeho.

 2 Věděl pak i Jidáš, zrádce je-
  ho, to místo; nebo často chodíval 
  tam Ježíš s učedlníky svými.
 3 Protož Jidᚠpojav zástup, a 
  od předních kněží a farizeů slu-
  žebníky, přišel tam s lucernami a 
  s pochodněmi a s zbrojí.
 4 Ježíš pak věda všecko, což 
  přijíti mělo na něj, vyšed, řekl 
  jim: Koho hledáte?
 5 Odpověděli jemu: Ježíše Na-
  zaretského. Řekl jim Ježíš: Jᝠ
  jsem. Stál pak s nimi i Jidáš, 
  zrádce jeho.
 6 A jakž řekl jim: Já jsem, po-
  stoupili nazpět, a padli na zem.

 7 I otázal se jich opět: Koho 
  hledáte? A oni řekli: Ježíše Na-
  zaretského.
 8 Odpověděl Ježíš: Pověděl jsem 
  
  vám, že já jsem. Poněvadž tedy 
  mne hledáte, nechtež těchto, a 
  odejdou.
 9 Aby se naplnila řeč, kterouž byl 
  pověděl: Z těch, kteréž jsi mi 
  dal, neztratil jsem žádného.
 10 Tedy Šimon Petr, maje meč, 
  vytrhl jej, a udeřil služebníka 
  nejvyššího kněze, a ual mu u-
  cho jeho pravé. Bylo pak jméno 
  služebníka toho Malchus.

 11 I řekl Ježíš Petrovi: Schovej 
  meč svůj do pošvy. Což nemám 
  píti kalicha, kterýž mi dal Otec?
 12 Tedy zástup a hejtman a 
  služebníci Židovští jali Ježíše, a 
  svázali jej.
 13 A vedli ho k Annášovi nej-
  prvé; nebo byl test Kaifášův, kte-
  rýž byl nejvyšším knězem toho 
  léta.
 14 Kaifᚠpak byl ten, kterýž 
  byl radu dal Židům, že by užitečné 
  bylo, aby člověk jeden umřel za 
  lid.
 15 Šel pak za Ježíšem Šimon 
  Petr a jiný učedlník. A ten učedl-
  ník byl znám nejvyššímu knězi, 
  i všel s Ježíšem do síně nejvyš-
  šího kněze.
 16 Ale Petr stál u dveří vně. I 
  vyšel ten druhý učedlník, kterýž 
  byl znám nejvyššímu knězi, a 
  promluvil s vrátnou, i uvedl tam 
  Petra.
 17 Tedy řekla Petrovi děvka vrát-
  ná: Nejsi-liž i ty z učedlníků 
  člověka toho? Řekl on: Nejsem.
 18 Stáli pak tu služebníci a pa-
  cholci, kteříž oheň udělali, nebo zi-
  ma bylo, i zhřívali se. A byl s ni-
  mi také i Petr, stoje a zhřívaje se.
 19 Tedy nejvyšší kněz tázal se 
  Ježíše o učedlnících jeho a o učení 
  jeho.
 20 Odpověděl jemu Ježíš: Já 
  zjevně mluvil jsem světu, já vždy-
  cky učíval jsem v škole a v chrá-
  mě, kdež se odevšad Židé scházejí, 
  a tajně jsem nic nemluvil.
 21 Co se mne ptáš? Ptej se těch, 
  kteříž slýchali, co jsem jim mlu-
  vil. Aj, ti vědí, co jsem já mluvil.
 22 A když on to pověděl, jeden z 
  služebníků, stoje tu, dal hůlkou 
  Ježíšovi, řka: Tak-liž odpovídᚠ
  nejvyššímu knězi?

 23 Odpověděl mu Ježíš: Mluvil-li 
  
  jsem zle, svědectví vydej o zlém; 
  pakli dobře, proč mne tepeš?
 24 I poslal jej Annᚠsvázaného k 
  Kaifášovi nejvyššímu knězi.
 25 Stál pak Šimon Petr, a zhří-
  val se. Tedy řekli jemu: Nejsi-liž 
  i ty z učedlníků jeho? Zapřel on 
  a řekl: Nejsem.
 26 Dí jemu jeden z služebníků 
  nejvyššího kněze, příbuzný to-
  ho, kterémuž Petr ual ucho: 
  Zdaž jsem já tebe neviděl s ním v 
  zahradě?
 27 Tedy Petr opět zapřel. A 
  hned kohout zazpíval.
 28 I vedli Ježíše od Kaifáše do 
  radného domu, a bylo ráno. Oni 
  pak nevešli do radného domu, 
  aby se nepoškvrnili, ale aby jedli 
  beránka.
 29 Tedy vyšel k nim Pilát a 
  řekl: Jakou žalobu vedete proti 
  člověku tomuto?
 30 Odpověděli a řekli jemu: By 
  tento nebyl zločinec, nevydali by-
  chom ho tobě.
 31 I řekl jim Pilát: Vezměte vy 
  jej, a podlé zákona svého suďte 
  ho. I řekli mu Židé: Nám nesluší 
  zabiti žádného.
 32 Aby se řeč Ježíšova naplnila, 
  kterouž řekl, znamenaje, kterou 
  by smrtí měl umříti.
 33 Tedy Pilát všel opět do rad-
  ného domu, i povolal Ježíše a řekl 
  jemu: Ty-li jsi král Židovský?

 34 Odpověděl Ježíš: Sám-li od 
  sebe to pravíš, čili jiní tobě pově-
  děli o mně?
 35 Odpověděl Pilát: Zdaliž jsem 
  já Žid? Národ tvůj a přední kně-
  ží dali mi tebe. Co jsi učinil?
 36 Odpověděl Ježíš: Království 
  mé není z tohoto světa. By z 
  tohoto světa bylo království mé, 
  služebníci moji bránili by, abych 
  nebyl vydán Židům. Ale nyní mé 
  království není odsud.

 37 I řekl jemu Pilát: Tedy král 
  jsi ty? Odpověděl Ježíš: Ty pra-
  víš, že já král jsem. Jᝠjsem se 
  k tomu narodil, a proto jsem na 
  svět přišel, abych svědectví vydal 
  pravdě. Každý, kdož jest z prav-
  dy, slyší hlas můj.
 38 Dí jemu Pilát: Co jest pravda? 
  A to pověděv, opět vyšel k Židům, 
  a dí jim: Já na něm žádné viny 
  nenalézám.

 39 Ale jest obyčej váš, abych 
  vám propustil jednoho na veliku-
  noc. Chcete-liž tedy, a vám pro-
  pustím toho krále Židovského?

 40 I zkřikli opět všickni, řkou-
  ce: Ne toho, ale Barabáše. Byl 
  pak ten Barabᚠlotr.

  KAPITOLA 19.

  Tedy vzal Pilát Ježíše, a zbi-
  čoval.
 2 A žoldnéři zpletše korunu z 
  trní, vstavili na hlavu jeho, a 
  pláštěm šarlatovým přioděli jej.
 3 A říkali: Zdráv buď, králi Ži-
  dovský. A bili jej hůlkami.
 4 I vyšel opět ven Pilát, a 
  řekl jim: Aj, vyvedu jej vám ven, 
  abyste poznali, že na něm žádné 
  viny nenalézám.
 5 Tedy vyšel Ježíš ven, nesa 
  tu korunu trnovou, a ten pl᚝ 
  šarlatový. I řekl jim [Pilát]: Aj 
  člověk.
 6 A jakž jej uzřeli přední kně-
  ží a služebníci, zkřikli, řkouce: 
  Ukřižuj, ukřižuj [ho]. Dí jim Pi-
  lát: Vezměte vy jej a ukřižujte, 
  nebo já na něm viny nenalézám.

 7 Odpověděli jemu Židé: My zá-
  kon máme, a podlé zákona na-
  šeho mᝠumříti, nebo Synem 
  Božím se činil.

 8 A když Pilát uslyšel tuto řeč, 
  více se obával.
 9 I všel do radného domu za-
  se, a řekl Ježíšovi: Odkud jsi ty? 
  Ale Ježíš nedal jemu odpovědi.

 10 Tedy řekl jemu Pilát: Ne-
  mluvíš se mnou? Nevíš-liž, že 
  mám moc ukřižovati tě, a moc 
  mám propustiti tebe?
 11 Odpověděl Ježíš: Neměl bys 
  nade mnou moci nižádné, by 
  nebylo dáno s hůry; protož kdo 
  mne tobě vydal, větší hřích má.

 12 Od té [chvíle] hledal Pilát pro-
  pustiti ho. Ale Židé volali, řkou-
  ce: Propustíš-li tohoto, nejsi pří-
  tel císařův; každý, kdož se krá-
  lem činí, protiví se císaři.
 13 Tedy Pilát uslyšev tu řeč, 
  
  vyvedl ven Ježíše, a sedl na soud-
  né stolici na místě, kteréž slove 
  Litostrotos, a Židovsky Gabbata.
 14 A bylo v pátek před veliko-
  nocí, okolo šesté hodiny. I řekl 
  Židům: Aj, král váš.
 15 Oni pak zkřikli: Vezmi, vez-
  mi, ukřižuj jej. Řekl jim Pilát: 
  Krále vašeho ukřižuji? Odpově-
  děli přední kněží: Nemáme 
  krále, než císaře.
 16 Tehdy vydal jim ho, aby 
  byl ukřižován. I pojali Ježíše a 
  vedli.
 17 A nesa kříž svůj, šel na 
  místo, kteréž slove popravné, a 
  Židovsky Golgota.
 18 Kdež ukřižovali ho, a s ním 
  jiné dva s obou stran, a v pro-
  středku Ježíše.
 19 Napsal pak i nápis Pilát, a 
  vstavil na kříž. A bylo napsáno: 
  Ježíš Nazaretský, král Židovský.

 20 Ten pak nápis mnozí z Židů 
  čtli; nebo blízko města bylo to 
  místo, kdež ukřižován byl Ježíš. 
  A bylo psáno Židovsky, Řecky a 
  Latině.
 21 Tedy přední kněží Židovští 
  řekli Pilátovi: Nepiš: Král Židov-
  ský, ale že on řekl: Král Židov-
  ský jsem.
 22 Odpověděl Pilát: Co jsem 
  psal, psal jsem.
 23 Žoldnéři pak, když Ježíše u-
  křižovali, vzali roucha jeho, (a 
  učinili čtyři díly, každému rytíři 
  díl,) a sukni. Byla pak sukně 
  nesšívaná, [ale] od vrchu všecka 
  naskrze setkaná.
 24 I řekli mezi sebou: Neroz-
  trhujme jí, ale losujme o ni, čí 
  bude. Aby se naplnilo písmo, 
  řkoucí: Rozdělili sobě roucho 
  mé, a o můj oděv metali los. Te-
  dy žoldnéři tak učinili.
 25 Stály pak u kříže Ježíšova 
  matka jeho a sestra matky jeho, 
  Maria Kleofášova, a Maria Mag-
  daléna.
 26 Tedy Ježíš uzřev matku, a 
  učedlníka tu stojícího, kteréhož 
  miloval, řekl matce své: Ženo, 
  aj, syn tvůj.
 27 Potom řekl učedlníkovi: Aj, 
  matka tvá. A od té hodiny při-
  jal ji učedlník ten k sobě.

 28 Potom věda Ježíš, že již vše-
  cko dokonáno jest, aby se na-
  plnilo písmo, řekl: Žízním.

 29 Byla pak [tu] postavena ná-
  doba plná octa. Tedy oni na-
  plnivše hubu octem, a obloživše 
  yzopem, podali ústům jeho.

 30 A když okusil Ježíš octa, 
  řekl: Dokonáno jest. A naklo-
  niv hlavy, ducha [Otci] poručil.

 31 Židé pak, aby nezůstala na 
  kříži těla na sobotu, poněvadž 
  byl den připravování, (byl zajisté 
  veliký ten den sobotní,) prosili 
  Piláta, aby zlámáni byli hnátové 
  jejich, a byli složeni.
 32 I přišli žoldnéři, a prvnímu 
  zajisté zlámali hnáty, i druhému, 
  kterýž ukřižován byl s ním.
 33 Ale k Ježíšovi přišedše, jakž 
  uzřeli jej již mrtvého, nelámali 
  hnátů jeho.
 34 Ale jeden z žoldnéřů bok je-
  ho kopím otevřel, a hned vyšla 
  krev a voda.

 35 A ten, kterýž viděl, svědec-
  tví vydal, a pravé jest svědectví 
  jeho. On ví, že pravé věci praví, 
  abyste vy věřili.
 36 Stalo se pak to, aby se na-
  plnilo to písmo: Kost jeho ne-
  bude zlámána.
 37 A opět jiné písmo dí: U-
  zří, v koho jsou bodli.
 38 Potom pak prosil Piláta 
  Jozef z Arimatie, (kterýž byl u-
  čedlník Ježíšův, ale tajný, pro 
  strach Židovský,) aby sňal tělo 
  Ježíšovo. I dopustil Pilát. A [on] 
  přišed, sňal tělo Ježíšovo.
 39 Přišel pak i Nikodém, (kte-
  rýž byl prvé přišel k Ježíšovi v 
  noci,) nesa smíšení mirry a aloes 
  okolo sta liber.
 40 Tedy vzali tělo Ježíšovo, a 
  obvinuli je prostěradly s těmi 
  vonnými věcmi, jakž obyčej jest 
  Židům se pochovávati.
 41 A byla na tom místě, kdež 
  ukřižován byl, zahrada, a v za-
  hradě hrob nový, v němž ještě 
  žádný nebyl pochován.
 42 Protož tu pro den připravo-
  vání Židovský, že blízko byl ten 
  hrob, položili Ježíše.

  KAPITOLA 20.

  Prvního pak dne po sobotě Ma-
  ria Magdaléna šla ráno k hrobu, 
  když ještě tma bylo. I uzřela ká-
  men odvalený od hrobu.

 2 I běžela a přišla k Šimonovi 
  Petrovi a k druhému učedlníko-
  vi, tomu, jehož miloval Ježíš, 
  a řekla jim: Vzali Pána z hrobu, 
  a nevíme, kde jej položili.
 3 Tedy vyšel Petr i ten druhý 
  učedlník, a šli k hrobu.
 4 Běželi pak oba spolu. Ale ten 
  druhý učedlník předběhl Petra, a 
  přišel prvé k hrobu.
 5 A nachýliv se, uzřel prostě-
  radla položená, ale však tam ne-
  všel.
 6 Tedy přišel Šimon Petr, za 
  ním jda, a všel do hrobu. I uzřel 
  prostěradla položená,
 7 A rouchu, kterហbyla na hla-
  vě jeho, ne s prostěradly polo-
  ženou, ale obzvláštně svinutou na 
  jednom místě.
 8 Potom všel i ten druhý učedl-
  ník, kterýž byl prvé přišel k 
  hrobu, i uzřel a uvěřil.
 9 Nebo ještě neznali písma, že 
  měl z mrtvých vstáti.

 10 I odešli zase ti učedlníci tam, 
  kdež prvé byli.
 11 Ale Maria stála u hrobu 
  vně, plačeci. A když plakala, na-
  klonila se do hrobu.
 12 A uzřela dva anděly v bílém 
  [rouše] sedící, jednoho u hlavy, a 
  druhého u noh, tu kdež bylo po-
  loženo tělo Ježíšovo.
 13 Kteříž řekli jí: Ženo, co plá-
  češ? I dí jim: Vzali Pána mého, 
  a nevím, kde ho položili.
 14 To když řekla, obrátila se 
  zpátkem, a uzřela Ježíše, an 
  stojí, ale nevěděla, by Ježíš 
  byl.
 15 Dí jí Ježíš: Ženo, co pláčeš? 
  Koho hledáš? Ona domnívajici se, 
  že by zahradník byl, řekla jemu: 
  Pane, vzal-lis ty jej, pověz mi, 
  kdes ho položil, a já jej vezmu.
 16 Řekl jí Ježíš: Maria. Obrátiv-
  ši se ona, řekla jemu: Rabbóni, 
  což se vykládá: Mistře.
 17 Dí jí Ježíš: Nedotýkejž se 
  mne; nebo jsem ještě nevstoupil 
  k Otci svému. Ale jdiž k brat-
  řím mým, a pověz jim: Vstu-
  puji k Otci svému, a k Otci vaše-
  mu, k Bohu svému, a k Bohu va-
  šemu.
 18 Přišla Maria Magdaléna, 
  zvěstujici učedlníkům, že by vi-
  děla Pána, a že jí to pověděl.

 19 Když pak byl večer toho 
  dne, kterýž jest první po sobotě, 
  a dvéře byly zavříny, kdež byli 
  
  učedlníci shromážděni, pro strach 
  Židovský, přišel Ježíš, a stál u 
  prostřed, a řekl jim: Pokoj vám.

 20 A to pověděv, ukázal jim 
  ruce i bok svůj. I zradovali se 
  učedlníci, vidouce Pána.
 21 Tedy řekl jim Ježíš opět: 
  Pokoj vám. Jakož mne poslal 
  Otec, tak i já posílám vás.

 22 A to pověděv, dechl, a řekl 
  jim: Přijměte Ducha svatého.
 23 Kterýmžkoli odpustili by-
  ste hříchy, odpouštějí se jim; 
  kterýmžkoli zadrželi byste, za-
  držáni jsou.
 24 Tomᚠpak jeden ze dvaná-
  cti, kterýž sloul Didymus, nebyl s 
  nimi, když byl přišel Ježíš.
 25 I řekli jemu jiní učedlníci: 
  Viděli jsme Pána. Ale on řekl 
  jim: Leč uzřím v rukou jeho bo-
  dení hřebů, a vpustím prst svůj 
  v místo hřebů, a ruku svou vlo-
  žím v bok jeho, nikoli neuvěřím.
 26 A po osmi dnech opět učedl-
  níci jeho byli vnitř, a Tomᚠs 
  nimi. Přišel Ježíš, a dvéře byly 
  zavříny, i stál u prostřed a řekl: 
  Pokoj vám.
 27 Potom řekl Tomášovi: Vložiž 
  prst svůj sem, a viz ruce mé, a 
  vztáhni ruku svou, a vpus v 
  bok můj, a nebudiž nevěřící, ale 
  věrný.
 28 I odpověděl Tomᚠa řekl je-
  mu: Pán můj a Bůh můj!

 29 Dí jemu Ježíš: Žes mne vi-
  děl, Tomáši, uvěřil jsi. Blahosla-
  vení, kteříž neviděli, a uvěřili.

 30 Mnohé zajisté i jiné divy 
  činil Ježíš před oblíčejem učedl-
  níků svých, kteříž nejsou zapsáni 
  v knize této.
 31 Ale tito zapsáni jsou, aby-
  ste věřili, že Ježíš jest Kristus, 
  Syn Boží, a abyste věříce, život 
  měli ve jménu jeho.

  KAPITOLA 21.

  Potom zjevil se opět Ježíš učedl-
  níkům u moře Tiberiadského. Zje-
  vil se pak takto:
 2 Byli spolu Šimon Petr a To-
  máš, kterýž sloul Didymus, a 
  Natanael, kterýž byl z Kány 
  
  Galilejské, a [synové] Zebedeovi, 
  a jiní z učedlníků jeho dva.

 3 Dí jim Šimon Petr: Půjdu ryb 
  loviti. Řekli jemu: Půjdeme i my 
  s tebou. I šli, a vstoupili na lodí 
  hned; a té noci nic nepopadli.

 4 A když bylo již ráno, stál Je-
  žíš na břehu. Nevěděli však u-
  čedlníci, by Ježíš byl.

 5 Tedy dí jim Ježíš: Dítky, máte-
  li jakou krmičku? Odpověděli je-
  mu: Nemáme.
 6 On pak řekl jim: Zavrztež 
  sít na pravou stranu lodí, a na-
  leznete. I zavrhli, a hned nemohli 
  ji táhnouti pro množství ryb.

 7 I řekl učedlník ten, které-
  hož miloval Ježíš, Petrovi: Pán 
  jest. A Šimon Petr, jakž uslyšel, 
  že Pán jest, opásal se po košili, 
  (nebo byl nah,) a pustil se do 
  moře.
 8 Jiní také učedlníci na lodí při-
  plavili se, (nebo nedaleko byli od 
  břehu, asi okolo dvou set loket,) 
  táhnouce tu sít s rybami.
 9 A jakž vystoupili na břeh, u-
  zřeli řeřavé uhlí a rybu svrchu 
  položenou a chléb.
 10 Řekl jim Ježíš: Přineste ryb, 
  kterýchž jste nalapali nyní.
 11 Vstoupil pak Šimon Petr, a 
  vytáhl sít na zem, plnou ryb veli-
  kých, sto padesáte a tři. A ačkoli 
  jich tak mnoho bylo, neztrhala 
  se sít.
 12 Řekl jim Ježíš: Poďte, obě-
  dujte. Žádný pak z učedlníků ne-
  směl se ho otázati: Ty kdo jsi? 
  vědouce, že Pán jest.
 13 I přišel Ježíš, a vzal ten 
  chléb, a dával jim, i rybu též.
 14 To již po třetí ukázal se 
  Ježíš učedlníkům svým, vstav z 
  mrtvých.
 15 A když poobědvali, řekl Je-
  žíš Šimonovi Petrovi: Šimone Jo-
  nášův, miluješ-li mne více než ti-
  to? Řekl jemu: Ovšem, Pane, ty 
  víš, že tě miluji. Dí jemu: Pasiž 
  beránky mé.
 16 Řekl jemu opět po druhé: 
  Šimone Jonášův, miluješ-li mne? 
  Řekl jemu: Ovšem, Pane, ty víš, 
  že tě miluji. Dí jemu: Pasiž 
  ovce mé.
 17 Řekl jemu potřetí: Šimone 
  Jonášův, miluješ-li mne? I za-
  rmoutil se Petr, protože jemu 
  řekl potřetí: Miluješ-li mne? A 
  
  odpověděl jemu: Pane, ty znᚠ
  všecko, ty víš, že tě miluji. Řekl 
  jemu Ježíš: Pasiž ovce mé.
 18 Amen, amen pravím tobě: 
  Když jsi byl mladší, opasovals se, 
  a chodíval jsi, kams chtěl; ale 
  když se sstaráš, ztáhneš ruce 
  své, a jiný tě opáše, a povede, 
  kamž bys ty nechtěl.
 19 To pak pověděl, znamenaje, 
  kterou by smrtí měl oslaviti Bo-
  ha. A to pověděv, řekl jemu: Poď 
  za mnou.
 20 I obrátiv se Petr, uzřel toho 
  učedlníka, kteréhož miloval Je-
  žíš, an jde za ním, kterýž i od-
  počíval za večeří na prsech jeho, 
  a byl řekl: Pane, kdo jest ten, 
  kterýž tě zradí?
 21 Toho viděv Petr, dí Ježíšovi: 
  Pane, co pak tento?

 22 Řekl jemu Ježíš: Chci-li ho 
  nechati, dokudž nepřijdu, co to-
  bě po tom? Ty poď za mnou.

 23 I vyšla řeč ta mezi bratří, 
  že by učedlník ten neměl umříti. 
  Ale neřekl byl jemu Ježíš, že by 
  neměl umříti, ale: Chci-li ho ne-
  chati, dokudž nepřijdu, co tobě 
  po tom?
 24 To jest učedlník ten, kte-
  rýž svědectví vydává o těchto vě-
  cech, a napsal toto, a víme, že 
  pravé jest svědectví jeho.

 25 Jesti pak i jiných mnoho 
  věcí, kteréž činil Ježíš, kteréž 
  kdyby měly všecky, každá obzvlášt-
  ně, psány býti, mám za to, že by 
  ten svět nemohl přijíti těch knih, 
  kteréž by napsány byly. Amen.