Rimljanima 1

 1 Pavao, sluga Isusa Krista, pozvan 
  za apostola, odijeljen za evanđelje 
  Božje 
 2 koje on unaprijed obećavaše po 
  svojim prorocima u svetim spisima, 
 3 o svome Sinu, koji po tijelu nasta 
  od sjemena Davidova; 
 4 koji bi postavljen Sinom Božjim u 
  sili, po Duhu svetosti, uskrsnućem 
  od mrtvih - Isusu Kristu, Gospodinu 
  našemu; 
 5 po kome primismo milost i apo-
  stolstvo, za poslušnost vjere me-
  đu svim narodima, u korist imena 
  njegova, 
 6 među kojima ste i vi, pozvanici 
  Isusa Krista; 
 7 svima koji su u Rimu, ljubljenima 
  Božjim, pozvanima da budu sveti: 
  milost vam i mir od Boga, Oca 
  našega, i Gospodina Isusa Krista. 
 8 Najprije zahvaljujem Bogu moje-
  mu po Isusu Kristu za sve vas, što 
  je vaša vjera naviješćena po svemu 
  svijetu. 
 9 Jer svjedok mi je Bog, komu du-
  hom svojim služim u evanđelju Sina 
  njegova, kako vas neprekidno spo- 
  minjem u svojim molitvama, 
 10 moleći ne bi li mi se konačno 
  voljom Božjom nekako posrećilo 
  doći k vama. 
  
 11 Jer čeznem vidjeti vas da vam 
  predam nešto duhovnoga dara, te se 
  ojačate, 
 12 zapravo, da se među vama obo-
  drim zajedničkom vjerom, vašom i 
  mojom. 
 13 A ne bih htio, braćo, da ne znate 
  kako često namjeravah doći k vama, 
  i sve dosad bijah spriječen, da i među 
  vama mogu imati koji plod kao i 
  među drugim narodima. 
 14 Dužnik sam Grcima i barbarima, 
  mudrima i neznalicama: 
 15 odatle moja spremnost i vama u 
  Rimu navijestiti evanđelje. 
 16 Jer ne stidim se evanđelja Kri-
  stova: ono je sila Božja za spasenje 
  svakomu tko vjeruje, Židovu naj-
  prije, pa Grku; 
 17 jer u njemu je otkrivena praved-
  nost Božja, od vjere k vjeri, kao što 
  je pisano: "A pravednik će živjeti 
  po vjeri." 
 18 Jer otkriva se gnjev Božji s neba 
  na svaku bezbožnost i nepravednost 
  ljudi koji istinu sputavaju nepraved-
  nošću; 
 19 jer im je očito ono što se može 
  spoznati o Bogu: Bog im očitova. 
 20 Uistinu, ono nevidljivo njegovo, 
  njegova vječna moć i božanstvo, 
  opažaju se od samog stvaranja svije-
  
  ta i shvaćaju po svemu stvorenom,
  kako bi bili bez isprike: 
 21 jer premda upoznaše Boga, ne 
  proslaviše ga kao Bogu niti mu iska-
  zaše zahvalnost, nego postadoše
  isprazni u svojim umovanjima te se 
  pomrači njihovo nerazumno srce. 
 22 Pretvarajući se da su mudri, po-
  ludješe.
 23 i zamijeniše slavu neraspadljivog 
  Boga kipom, obličjem raspadljiva 
  čovjeka, i ptica, i četveronožaca, i 
  gmazova. 
 24 Zato ih je Bog preko pohota
  njihovih srdaca predao nečistoći te 
  međusobno obeščašćuju svoja tijela, 
 25 one koji su istinu Božju zamije-
  nili lažju, častili i štovali stvorenje 
  umjesto Stvoritelja, koji je blago-
  slovljen u vjekove. Amen. 
 26 Zbog toga ih je Bog predao sra-
  motnim strastima: njihove žene 
  zamijeniše naravno općenje protu-
  naravnim; 
 27 a tako i muškarci, napustivši na-
  ravno općenje sa ženom raspališe se 
  pohotom jedan prema drugome, 
  muškarci s muškarcima sramotno 
  čine i sami na sebi primaju zaslu-
  ženu plaću svoga zastranjenja. 
 28 I kako nisu smatrali vrijednim 
  očuvati spoznaju Boga, predade ih 
  Bog pokvarenu umu da čine što ne 
  dolikuje; 
 29 puni svake nepravednosti, blu-
  da, pakosti, lakomosti, zloće; puni 
  zavisti, ubojstva, svađe, prijevare, 
  
  zlonamjernosti; došaptavači, 
 30 klevetnici, mrzitelji Boga, drzni-
  ci, oholice, hvalisavci, izmišljači za-
  la, roditeljima neposlušni, 
 31 nerazumni, nevjerni, bežosjećaj-
  ni, nepomirljivi, nemilosrdni; 
 32 spoznaše presudu Božju da smrt 
  zaslužuju koji takvo što čine, a oni 
  ne samo da to čine nego i odobrava-
  ju onima koji čine. 

  Rimljanima 2 
  
 1 Zato nemaš ispriku, čovječe, tko
  god bio ti koji sudiš; jer time što 
  drugoga sudiš, sebe osuđuješ: ta isto 
  činiš ti koji sudiš. 
 2 Ali znamo da je osuda Božja po 
  istini nad onima koji takvo što čine. 
 3 Misliš li, o čovječe, ti što sudiš one 
  koji takvo što čine, a sam činiš isto,
  da ćeš izbjeći sudu Božjemu? 
 4 Ili prezireš bogatstvo njegove
  dobrote, podnošenja i dugotrajne
  strpljivosti, ne shvaćajući da te do-
  brota Božja k obraćenju privodi? 
 5 Tvrdokornošću svojom i nepoka-
  janošću srca zgrćeš na se gnjev za 
  dan gnjeva i objavljenja pravednoga 
  suda Boga, 
 6 koji će uzvratiti svakomu prema
  njegovim djelima: 
 7 onima koji postojanošću u dobrim 
  djelima traže slavu, čast i besmrt-
  nost - život vječni; 
 8 a buntovnicima koji su nepokorni 
  istini, a pokorni nepravednosti - 
  srdžba i gnjev! 
 9 Nevolja i tjeskoba na svaku dušu 
  
  čovjeka koji čini zlo, na Židova naj-
  prije, pa na Grka; 
 10 a slava, čast i mir svakomu koji 
  čini dobro, prvo Židovu, pa Grku: 
 11 ta u Boga nema pristranosti. 
 12 Jer koji bez Zakona sagriješiše, 
  bez Zakona će i propasti; i koji pod 
  Zakonom sagriješiše, po Zakonu će 
  biti suđeni. 
 13 Jer pred Bogom nisu pravedni 
  slušatelji Zakona, nego će izvršitelji 
  Zakona biti opravdani. 
 14 Ta kad god se pogani, koji 
  nemaju Zakona, po naravi drže 
  Zakona, i nemajući Zakona sa-
  mi su sebi Zakon: 
 15 pokazuju da je ono što Zakon 
  nalaže upisano u srcima njihovim;
  svjedoči o tome njihova savjest i 
  prosuđivanja kojima se među so-
  bom optužuju ili brane... 
 16 na dan kada će, po mojem evan-
  đelju, Bog po Isusu Kristu suditi 
  tajne ljudske. 
 17 Gle, ti se nazivaš Židovom, po-
  čivaš na Zakonu i dičiš se Bogom, 
 18 poznaješ Volju i poučen iz Za-
  kona razabireš što je bolje 
 19 i uvjeren si da si vođa slijepih, 
  svjetlo onih u tami, 
 20 odgojitelj nerazumnih, učitelj 
  neukih, jer imaš obličje znanja i 
  istine u Zakonu; 
 21 ti, dakle, koji drugoga učiš, sam 
  sebe ne učiš! Ti koji propovijedaš 
  da se ne krade, kradeš!? 
 22 Ti koji govoriš da se ne čini pre
  
  ljub, preljub počinjaš!? Ti komu su 
  odvratni idoli, hramove pljačkaš!? 
 23 Ti koji se Zakonom dičiš, krše-
  njem Zakona Boga obeščašćuješ!? 
 24 Doista, kao što je pisano, ime se 
  Božje zbog vas huli među narodima. 
 25 Jer obrezanje koristi ako vršiš 
  Zakon; ako pak si kršitelj Zakona, 
  obrezanje tvoje posta neobrezanje. 
 26 Ako dakle neobrezani vrši pra-
  vedne propise Zakona, neće li se 
  njegovo neobrezanje smatrati 
  obrezanjem? 
 27 I onaj koji je po naravi neobreza-
  nik, a ispunja Zakon, sudit će tebi 
  koji si, uza sve slovo i obrezanje, 
  prijestupnik Zakona. 
 28 Jer nije Židov tko je to izvana, 
  niti je obrezanje ono izvana, na
  tijelu,
 29 nego koji je to u nutrini, pravi 
  je Židov, i pravo je obrezanje srca, 
  u duhu a ne slovu; komu pohvala
  nije od ljudi, nego od Boga. 

  Rimljanima 3 
  
 1 Što je dakle prednost Židova? Ili,
  kakva korist od obrezanja? 
 2 Mnogostruka u svakom pogledu. 
  Prvo: povjerene su im riječi Božje. 
 3 A što ako neki ne povjerovaše?
  Hoće li njihova nevjernost obeskri-
  jepiti vjernost Božju? 
 4 Nipošto! Nego neka Bog bude 
  istinit, a svaki čovjek lažac, kao što 
  je pisano: "Da opravdan budeš po 
  riječima svojim i pobijediš kada te 
  sudili budu." 

 5 Ali ako naša nepravednost ističe 
  Božju pravednost, što reći na to? 
  Nije li onda nepravedan Bog koji 
  daje maha gnjevu? - po ljudsku go-
  vorim. 
 6 Nipošto! Ta kako će inače Bog 
  suditi svijet? 
 7 Jer ako je istina Božja po mojoj 
  lažljivosti obilovala njemu na slavu, 
  zašto mi se još sudi kao grešniku? 
 8 I zar da ne "činimo zlo da dođe 
  dobro", kako nas optužuju i kako 
  neki kažu da govorimo? Njihova je
  osuda pravedna. 
 9 Što onda? Jesmo li mi bolji? Ne 
  baš: jer upravo optužismo i Židove 
  i Grke, da su svi pod grijehom; 
 10 kao što je pisano: "Nema praved-
  noga ni jednoga, 
 11 nema razumna, nema ga tko traži
  Boga. 
 12 Svi skrenuše, zajedno se po-
  kvariše, nitko da čini dobro - nema 
  nijednoga. 
 13 Grob otvoren grlo je njihovo, 
  jezicima svojim varaju, otrov zmij-
  ski pod usnama je njihovim, 
 14 usta im puna kletve i gorčine; 
 15 noge im hitre da proliju krv, 
 16 razvaline i nevolja na njhovim 
  putima, 
 17 put mira ne upoznaše, 
 18 nema straha Božjega pred nji-
  hovim očima." 
 19 A znamo da što god Zakon veli, 
  onima pod Zakonom govori: da 
  svaka usta umuknu i sav svijet bu-
  
  de osuđen pred Bogom. 
 20 Zato se djelima Zakona neće 
  pred njim opravdati nijedno tijelo;
  jer kroz Zakon - samo spoznaja 
  grijeha. 
 21 Ali sada se izvan Zakona očitova-
  la pravednost Božja, posvjedočena 
  Zakonom i Prorocima, 
 22 pravednost Božja po vjeri u Isusa 
  Krista, za sve i na sve koji vjeruju; jer
  nema razlike: 
 23 jer svi su sagriješili i lišeni su
  slave Božje; 
 24 opravdani su besplatno, njego-
  vom milošću, po otkupljenju koje
  je u Kristu Isusu, 
 25 koga je Bog postavio da bude 
  Pomirilište po vjeri u njegovu krv,
  kako bi pokazao svoju pravednost 
  u opraštanju grijeha učinjenih pri-
  je, u doba strpljivosti Božje; 
 26 pokazujući svoju pravednost u 
  sadašnje vrijeme - da je pravedan 
  i da opravdava onoga koji vjeruje
  u Isusa. 
 27 Gdje je dakle hvalisanje? Isklju-
  čeno je. Po kojem zakonu? Zakonu 
  djela? Ne, nego po zakonu vjere. 
 28 Smatramo doista da se čovjek 
  opravdava vjerom bez vršenja Za-
  kona. 
 29 Zar je on samo Bog Židova? Nije 
  li i pogana? Da, i pogana. 
 30 Jer jedan je Bog koji će opravdati 
  obrezane iz vjere i neobrezane po 
  vjeri. 
 31 Poništavamo li dakle Zakon po 
  
  vjeri? Nipošto! Naprotiv, Zakon 
  utvrđujemo. 

  Rimljanima 4 
  
 1 Što ćemo dakle reći da je Abra-
  ham, otac naš, našao po tijelu? 
 2 Jer ako Abraham bi djelima 
  opravdan, ima se čime dičiti - ali 
  ne pred Bogom. 
 3 Ta što govori Pismo? "Povjerova 
  Abraham Bogu i uračuna mu se u 
  pravednost." 
 4 Onomu tko radi ne računa se plaća 
  kao milost, nego kao dug; 
 5 ali onomu tko ne radi, a vjeruje u 
  Onoga koji opravdava bezbožnika, 
  vjera se njegova uračunava u pra-
  vednost. 
 6 Kao što i David naziva blago-
  slovljenim čovjeka kojemu Bog 
  uračunava pravednost bez djela: 
 7 "Blagoslovljeni oni kojima su
  oproštena bezakonja, i kojima su
  pokriveni grijesi. 
 8 Blagoslovljen čovjek kojemu 
  Gospodin zaista neće uračunati
  grijeha." 
 9 Je li dakle ovaj blagoslov samo za 
  obrezane ili i neobrezane? Jer ve-
  limo da se Abrahamu vjera uračuna 
  u pravednost. 
 10 A kako mu se uračuna? Kao
  obrezanu ili neobrezanu? Ne obre-
  zanu, nego neobrezanu. 
 11 I znak obrezanja primi kao pečat 
  pravednosti vjere koju imaše još u 
  neobrezanju, kako bi bio otac svima
  koji vjeruju, iako neobrezani, te se i 
  
  njima uračuna pravednost; 
 12 i otac obrezanima, ne onima ko-
  ji su samo obrezani, nego i onima
  koji idu stopama vjere oca našega
  Abrahama, koju imaše još za neo-
  brezanja. 
 13 Jer obećanje da će biti baštinik 
  svijeta nije Abrahamu ili njegovu 
  potomstvu dano na temelju Zako-
  na, nego na temelju pravednosti 
  vjere. 
 14 Jer ako su baštinici oni iz Za-
  kona, prazna je vjera, nemoćno
  obećanje. 
 15 Ta Zakon stvara gnjev; jer gdje 
  nema zakona, nema ni prekršaja. 
 16 Zato je zbog vjere, da bude po 
  milosti, to obećanje osigurano sve-
  mu potomstvu, ne samo onomu od
  Zakona, nego i od vjere Abrahama, 
  koji je otac svih nas; 
 17 kao što je pisano: "Postavio sam
  te ocem mnogih naroda", pred Bo-
  gom komu povjerova, koji oživljuje 
  mrtve i ono što nije zove te jest. 
 18 U nadi protiv svake nade povje-
  rova on da će postati ocem mnogih 
  naroda, prema onomu što je rečeno: 
  "Toliko će biti tvoje potomstvo." 
 19 I ne bi slab u vjeri, niti promotri 
  svoje tijelo, već obamrlo, bilo mu je 
  otprilike sto godina, niti obamrlost 
  krila Sarina: 
 20 nije dvojio u nevjeri pred Božjim 
  obećanjem, nego se osnaži u vjeri 
  davši slavu Bogu, 
 21 posve uvjeren da on može učiniti 
  
  što je obećao; 
 22 zato mu se i uračuna u praved-
  nost. 
 23 Ali nije samo za njega napisano
  da mu se uračuna, 
 24 nego i za nas kojima se ima 
  uračunati, svima koji vjerujemo u 
  onoga koji od mrtvih uskrisi Isusa, 
  Gospodina našega, 
 25 koji bi predan za opačine naše 
  i uskrišen radi našega opravdanja. 

  Rimljanima 5 
  
 1 Opravdani dakle vjerom, u miru 
  smo s Bogom po Gospodinu našem 
  Isusu Kristu, 
 2 po kojem imamo i pristup u vjeri 
  u ovu milost u kojoj stojimo i dičimo 
  se nadom slave Božje. 
 3 I ne samo to, dičimo se mi i u 
  nevoljama znajući da nevolja rađa 
  postojanošću, 
 4 postojanost prokušanošću, a pro-
  kušanost nadom. 
 5 A nada ne postiđuje, jer je ljubav 
  Božja razlivena u srcima našim po 
  Duhu Svetom koji nam je dan. 
 6 Jer dok mi još bijasmo nemoćni, 
  Krist, već u to vrijeme, umrije za nas 
  bezbožne. 
 7 Jer teško da bi tko za pravedna 
  umro; možda bi se za dobra tko i 
  odvažio umrijeti. 
 8 Ali Bog pokaza svoju ljubav prema 
  nama time što, dok još bijasmo 
  grešnici, Krist umrije za nas. 
 9 Još više ćemo se, sad kad smo 
  opravdani krvlju njegovom, po nje-
  
  mu spasiti od srdžbe. 
 10 Jer ako se, dok još bijasmo nepri-
  jatelji, pomirismo s Bogom kroz
  smrt njegova Sina, mnogo ćemo se 
  više, pomireni, spasiti njegovim 
  životom. 
 11 I ne samo to, već se dičimo u Bogu 
  po Gospodinu našemu Isusu Kristu 
  po kojem sada dobismo pomirenje. 
 12 Zbog toga, kao što po jednom 
  čovjeku grijeh uđe u svijet a po 
  grijehu smrt, tako smrt prijeđe na
  sve ljude - jer svi sagriješiše.
 13 Jer grijeh bijaše u svijetu i prije
  Zakona, ali se grijeh ne uračunava
  kad nema Zakona. 
 14 Da, ali smrt je od Adama do 
  Mojsija kraljevala i nad onima koji 
  ne sagriješiše sličnim prekršajem 
  kao Adam, koji je slika Onoga koji 
  ima doći. 
 15 Ali s darom nije kao s prekr-
  šajem. Jer ako radi prekršaja jed-
  noga mnogi umriješe, mnogo više
  je milost Božja, i milosni dar jed-
  noga čovjeka, Isusa Krista, obilovao
  u mnogima. 
 16 I dar nije kao ono kad je jedan 
  sagriješio: jer presuda jednog po-
  sta osudom, a dar nakon mnogih 
  prekršaja - opravdanjem. 
 17 Jer ako grijehom jednoga smrt 
  zakraljeva, kroz tog jednog, mnogo 
  će više oni koji primaju izobilje 
  milosti i dara pravednosti kraljevati 
  u životu po Jednome, Isusu Kristu. 
 18 Dakle, kao što prekršaj jednoga 
  
  bi svim ljudima na osudu, tako i 
  pravednost Jednoga svim ljudima 
  na opravdanje života. 
 19 Jer kao što neposlušnošću jed-
  nog čovjeka mnogi postaše grešni-
  ci, tako će i poslušnošću Jednoga 
  mnogi postati pravednici. 
 20 A Zakon nadođe da se umnoži 
  prekršaj; a gdje se umnožio grijeh, 
  nadmoćno izobilova milost, 
 21 da bi kao što je grijeh kraljevao
  smrću, tako i milost kraljevala kroz
  pravednost za život vječni, po Isusu 
  Kristu Gospodinu našemu. 

  Rimljanima 6 
  
 1 Što dakle reći? Hoćemo li ostati
  u grijehu da milost izobiluje? 
 2 Nipošto! Mi koji umrijesmo gri-
  jehu, kako da još živimo u njemu? 
 3 Ili ne znate da koji smo god kršteni 
  u Krista Isusa, u smrt smo njegovu 
  kršteni; 
 4 krštenjem smo dakle zajedno s 
  njime ukopani u smrt da, kao što 
  Krist slavom Očevom bi uskrišen 
  od mrtvih, i mi tako hodimo u no-
  vini života. 
 5 Jer ako postadosmo sjedinjeni 
  smrću sličnom njegovoj, bit ćemo i 
  uskrsnućem sličnim njegovu; 
 6 znajući da naš stari čovjek bi
  razapet zajedno s njime kako bi
  uništio ovo grešno tijelo da više ne 
  robujemo grijehu. 
 7 Jer tko umre, opravdan je od 
  grijeha. 
 8 Pa ako umrijesmo s Kristom, vje-
  
  rujemo da ćemo s njime i živjeti, 
 9 znajući da Krist, uskrišen od 
  mrtvih, više ne umire; smrt više ne 
  gospodari njime. 
 10 Jer time što umrije; smrt gri-
  jehu jedanput zauvijek; a time što 
  živi, živi Bogu. 
 11 Tako i vi smatrajte sebe mrtvi-
  ma grijehu, a živima Bogu u Kristu 
  Isusu, Gospodinu našemu. 
 12 Neka dakle ne kraljuje grijeh 
  u vašem smrtnom tijelu da mu se
  pokoravate u požudama njegovim; 
 13 niti predajite grijehu udove svoje 
  za oružje nepravde, nego predajte
  sebe Bogu, kao oživjele od mrtvih, i
  svoje udove za oružje pravednosti
  Bogu. 
 14 Grijeh neka ne gospodari nad 
  vama, jer niste pod Zakonom nego 
  pod milošću! 
 15 Što dakle? Da griješimo jer 
  nismo pod Zakonom nego pod 
  milošću? Nipošto! 
 16 Ne znate li: komu se predate za 
  robove, na poslušnost, robovi ste 
  onoga komu se pokoravate: bilo
  grijeha - na smrt, bilo poslušnosti 
  - na pravednost? 
 17 Ali hvala Bogu, bijaste robovi 
  grijeha, ali ste se od srca pokorili
  onom obliku nauka kojemu ste bili
  predani, 
 18 te osobođeni grijeha postadoste 
  sluge pravednosti. 
 19 Po ljudsku govorim zbog slabosti 
  tijela vašega: kao što nekoć preda-
  
  doste udove svoje za robove neči-
  stoći i bezakonju, za bezakonje, tako 
  sada predajte udove svoje za robove 
  pravednosti, za posvećenje. 
 20 Jer kad bijaste robovi grijeha, 
  bijaste slobodni od pravednosti. 
 21 Kakav ste plod tada imali u ono-
  me čega se sada stidite? Jer svršetak 
  je tomu - smrt. 
 22 A sada, oslobođeni od grijeha,
  postavši sluge Božje, imate plod 
  svoj za posvećenje, a svršetak - 
  život vječni. 
 23 Jer plaća je grijeha smrt, a mi-
  losni dar Božji jest život vječni u 
  Kristu Isusu, Gospodinu našemu. 

  Rimljanima 7 
  
 1 Zar ne znate, braćo, poznavao-
  cima Zakona govorim, da Zakon 
  gospodari čovjekom tako dugo
  dok živi. 
 2 Tako je i udata žena zakonom ve-
  zana uz muža dok god on živi; umre 
  li muž, riješena je zakona o mužu. 
 3 Dakle, dok joj muž živi, zvat će se 
  preljubnicom pođe li za drugog mu-
  škarca; ali ako joj muž umre, slobod-
  na je od zakona te nije preljubnica 
  pođe li za drugog muškarca. 
 4 Tako, braćo moja, i vi po tijelu 
  Kristovu umrijeste Zakonu da pri-
  padnete drugomu, Onomu koji bi
  uskrišen od mrtvih, da donosimo 
  plodove Bogu. 
 5 Jer dok bijasmo u tijelu, grešne 
  su strasti, izazvane Zakonom, dje-
  lovale u našim udovima te donosi-

  le plodove smrti; 
 6 sad smo pak oslobođeni Zakona,
  umrijevši onome čime smo bili za-
  robljeni, tako da služimo u novini
  Duha, a ne u stareži slova. 
 7 Što ćemo dakle reći? Je li Zakon 
  grijeh? Nipošto! Nego, grijeha ne 
  spoznah osim kroz Zakon jer za 
  požudu ne bih znao da Zakon ne 
  govoraše: "Ne poželi!" 
 8 Ali grijeh je, uhvativši priliku 
  po zapovijedi, prouzročio u meni 
  svakovrsnu požudu; ta bez Zako-
  na grijeh je mrtav. 
 9 Ja sam nekoć živio bez zakona; 
  ali kad je došla zapovijed, grijeh 
  oživje a ja umrijeh. 
 10 I pokaže se: zapovijed koja bijaše
  za život, meni bi na smrt. 
 11 Doista grijeh, uhvativši priliku 
  zapovijeđu, zavede me, i njome me 
  ubi. 
 12 Stoga: Zakon je svet, i zapovijed 
  je sveta, i pravedna, i dobra. 
 13 Pa zar to dobro meni smrt posta-
  da? Nipošto! Nego grijeh, da se gri-
  jehom očituje, po tom dobru prou-
  zroči mi smrt - da grijeh po zapovi-
  jedi postane neizmjerno grešan. 
 14 Jer znamo da je Zakon duhovan,
  ja sam pak tjelesan, prodan pod 
  grijeh. 
 15 Zbilja ne razumijem što činim,
  jer ne činim ono što bih htio, nego 
  što mrzim, to činim. 
 16 Ako pak činim što ne bih htio, 
  slažem se sa Zakonom da je dobar, 

 17 tada to ne činim više ja, nego 
  grijeh što prebiva u meni. 
 18 Jer znam da u meni, to jest u 
  mojem tijelu, ne prebiva doboro.
  Zaista, htjeti je prisutno u meni,
  ali činiti dobro ne nalazim. 
 19 Jer dobro koje bih htio ne činim, 
  nego zlo koje ne bih htio, to činim. 
 20 Ali ako činim ono što ne bih htio, 
  više to ne radim ja, nego grijeh što
  prebiva u meni. 
 21 Nalazim dakle zakon da mi se,
  kad hoćo činiti dobro, nameće zlo. 
 22 Po nutarnjem čovjeku uživam u
  Zakonu Božjem, 
 23 ali opažam u svojim udovima drugi 
  zakon koji vojuje protiv zakona mo-
  jega uma i zarobljuje me zakonu
  grijeha koji je u mojim udovima. 
 24 Jadan li sam ja čovjek! Tko će me 
  izbaviti iz ovoga tijela smrti? 
 25 Zahvaljujem Bogu po Isusu 
  Kristu Gospodinu našemu. 
  Ja, dakle, umom služim zakonu 
  Božjemu, a tijelom zakonu grijeha. 
  
  Rimljanima 8 
  
 1 Sada dakle nema osude onima 
  koji su u Kristu Isusu, koji ne žive po
  tijelu nego po Duhu. 
 2 Ta zakon Duha života u Kristu 
  Isusu oslobodi me zakona grijeha 
  i smrti. 
 3 Jer što je Zakonu bilo nemoguće, 
  pošto bijaše onemoćao zbog tijela,
  učini Bog, poslavši Sina svojega u 
  obličju grešnog tijela i s obzirom 
  na grijeh, osudi grijeh u tijelu 

 4 da se pravednost Zakona ispuni u 
  nama koji ne živimo po tijelu nego 
  po Duhu. 
 5 Jer oni po tijelu teže za onim što 
  je od tijela; a oni po Duhu, za onim 
  što je od Duha: 
 6 težnja je tijela smrt, a težnja Duha 
  život i mir. 
 7 Zato je težnja tijela neprijateljstvo 
  prema Bogu: Zakonu se Božjem ne 
  podvrgava, niti to može; 
 8 a oni koji su u tijelu ne mogu Bogu 
  ugoditi. 
 9 Ali vi niste u tijelu, nego u Duhu, 
  ako Duh Božji doista prebiva u va-
  ma. A nema li tko Duha Kristova, 
  taj nije njegov. 
 10 A ako je Krist u vama, tijelo je 
  doduše mrtvo zbog grijeha, ali Duh 
  je život zbog pravednosti. 
 11 Ako li Duh Onoga koji uskrisi 
  Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj 
  koji uskrisi Krista od mrtvih, oživjet 
  će i smrtna tijela vaša po Duhu svo-
  me što prebiva u vama. 
 12 Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne 
  tijelu da bismo po tijelu živjeli; 
 13 jer ako po tijelu živite, umrijeti 
  vam je, ako li pak Duhom usmr-
  ćujete tjelesna djela, živjet ćete. 
 14 Jer svi koje vodi Duh Božji sinovi 
  su Božji. 
 15 Ta ne primiste duha robovanja 
  da se opet bojite, nego primiste 
  Duha posinstva u kojem kličemo: 
  "Abba, Oče!" 
 16 Sam Duh svjedoči s našim duhom 
  
  da smo djeca Božja. 
 17 Ako pak djeca onda i baštinici, 
  baštinici Božji a subaštinici Kri-
  stovi; ako doista zajedno trpimo, 
  da zajedno budemo i proslavljeni. 
 18 Smatram da patnje sadašnjega 
  vremena nisu ništa prema budućoj 
  slavi koja se ima objaviti u nama. 
 19 Doista, cjelokupno stvorenje
  sa svom žudnjom iščekuje ovo 
  objavljenje sinova Božjih: 
 20 jer stvorenje bi podvrgnuto is-
  praznosti, ne svojevoljno, nego zbog 
  onoga koji ga podvrgnu - u nadi 
 21 da će i samo stvorenje biti oslo-
  bođeno robovanja pokvarljivosti i
  unići u slobodu slave djece Božje. 
 22 Jer znamo da sve stvorenje za-
  jedno uzdiše i muči se u porođajnim 
  bolima sve do sada. 
 23 Ali ne samo ono, već i mi koji 
  imamo prvine Duha, i mi sami u sebi 
  uzdišemo, iščekujući posinstvo -
  otkupljenje svoga tijela. 
 24 Ta nadom smo spašeni. No nada 
  koja se vidi nije nada; jer što tko 
  gleda, kako da se tomu i nada? 
 25 Ali ako se nadamo onomu što ne 
  gledamo, strpljivo to iščekujemo. 
 26 Tako i Duh potpomaže našu ne-
  moć; jer ne znamo što da molimo 
  kako valja, ali sam Duh posreduje
  za nas neizrecivim uzdasima. 
 27 A Onaj koji istražuje srca zna 
  koja je želja Duha, da se on po volji
  Božjoj zauzima za svete. 
 28 Znamo pak da sve ide na dobro 
  
  onima koji ljube Boga, onima koji 
  su pozvani njegovom odlukom. 
 29 Jer koje predvidje, te i predo-
  dredi da budu suobličeni slici Sina 
  njegova, da on bude prvorođenac 
  među mnogom braćom. 
 30 Koje predodredi, te i pozva; a
  koje pozva, te i opravda; koje pak
  opravda, te i proslavi. 
 31 Što ćemo dakle na to reći? Ako 
  je Bog za nas, tko će protiv nas? 
 32 On koji ni vlastita Sina nije 
  poštedio, nego ga je za sve nas 
  predao, kako nam onda s njime 
  neće sve darovati? 
 33 Tko će optužiti izabranike 
  Božje? Bog opravdava. 
 34 Tko osuđuje? Krist koji umrije,
  štoviše i uskrsnu, koji je zdesna 
  Bogu? On baš posreduje za nas. 
 35 Tko će nas rastaviti od ljubavi 
  Kristove? Nevolja? Tjeskoba? 
  Progonstvo? Glad? Golotinja? 
  Pogibao? Mač? 
 36 Kao što je pisano: "Poradi tebe 
  ubijaju nas cijeli dan; drže nas ovca-
  ma za klanje." 
 37 Ali u svemu tome nadmoćno 
  pobjeđujemo po onome koji nas 
  uzljubi. 
 38 Jer uvjeren sam da nas ni smrt 
  ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sile,
  ni sadašnjost ni budućnost, 
 39 ni visina ni dubina, niti ikoje dru-
  go stvorenje neće moći rastaviti od 
  ljubavi Božje koja je u Kristu Isusu, 
  Gospodinu našemu. 

  Rimljanima 9 
  
 1 Istinu govorim u Kristu, ne la-
  žem; susvjedok mi je savjest moja u 
  Svetome Duhu 
 2 da mi je u srcu silna tuga i nepre-
  stana bol. 
 3 Htio bih ja sam proklet biti, od-
  vojen od Krista, za braću svoju, 
  sunarodnjake svoje po tijelu; 
 4 oni su Izraelci, njihovo je posin-
  stvo i slava, i savezi i zakonodavstvo, 
  i bogoštovlje i obećanja; 
 5 njihovi su oci, od njih je i Krist 
  po tijelu, koji je iznad svega, Bog 
  blagoslovljen u vjekove. Amen. 
 6 Ali ne kao da se izjalovila riječ 
  Božja; jer nisu Izrael svi koji su od 
  Izraela; 
 7 niti su svi djeca Abrahamova zato 
  što su njegovo potomstvo, nego: "Po 
  Izaku će ti se nazvati potomstvo"; 
 8 to jest, djeca tijela nisu i djeca 
  Božja, nego - djeca obećanja raču-
  naju se u potomstvo. 
 9 Jer ovo je riječi obećanja: "U ovo 
  doba ću doći i Sara će imati sina." 
 10 Ali ne samo to, i Rebeka je zani-
  jela s jednim, s Izakom, ocem našim; 
 11 pa kad blizanci još ne bijahu 
  rođeni, niti učiniše što dobro ili 
  zlo, da bi ostala odluka Božja o 
  izabranju: ne po djelima, nego po 
  onome tko poziva,
 12 bi joj rečeno: "Stariji će služiti 
  mlađemu", 
 13 kako je pisano: "Jakova ljubih, a
  Ezava mrzih." 
 14 Što ćemo dakle reći? Ima li u
  
  Boga nepravednosti? Nipošto! 
 15 Jer Mojsiju govori: "Smilovat ću 
  se komu hoću da se smilujem, sažalit 
  se nad kim hoću da se sažalim." 
 16 Nije dakle do onoga koji hoće, 
  ni onoga koji trči, nego do Boga 
  koji se smiluje. 
 17 Jer Pismo veli faraonu: "Upravo 
  te zato podigoh da na tebi pokažem 
  svoju moć, i da se razglasi ime moje 
  po svoj zemlji." 
 18 Tako se dakle smiluje komu 
  hoće, a otvrdnjuje koga hoće. 
 19 Reći ćeš mi: "Zašto se onda tuži? 
  Ta tko se to volji njegovoj odupro? 
 20 Čovječe, tko si ti da se prepireš s 
  Bogom? Zar da djelo rekne tvorcu: 
  "Što si me ovakvim načinio?" 
 21 Ili zar lončar nema vlasti nad 
  glinom da od istoga tijesta načini 
  posudu za časnu, ili za nečasnu 
  uporabu?
 22 A što ako je Bog, htijući očito-
  vati gnjev i obznaniti svoju moć,
  u mnogo strpljivosti podnosio po-
  sude gnjeva, prikladne za propast, 
 23 da obznani bogatstvo svoje 
  slave na posudama milosrđa, koje 
  unaprijed pripravi za slavu, 
 24 nas koje pozva ne samo od
  Židova nego i od pogana? 
 25 Kao što u Hošeji veli: "Narod 
  koji nije moj prozvat ću narodom 
  svojim, i neljubljenu ljubljenom." 
 26 I dogodit će se: na mjestu gdje im 
  je rečeno: "Vi niste narod moj", bit
  će nazvani sinovima Boga živoga. 

 27 Izaija pak viče o Izraelu: "Ako
  sinova Izraelovih bude na broj kao 
  pijeska morskog, samo ostatak će 
  se spasiti; 
 28 jer riječ će ispuniti i pravedno
  izvršiti: uskoro će je Gospodin na 
  zemlji izvršiti." 
 29 Kao što Izaija reče prije: "Da nam 
  Gospodin nad Vojskama ne ostavi 
  sjeme, postali bismo kao Sodoma i
  nalik Gomori." 
 30 Što ćemo dakle reći? Da pogani 
  koji nisu tražili pravednosti stekoše 
  pravednost, ali pravednost po vjeri; 
 31 ali Izrael koji slijedi zakon 
  pravednosti, do zakona praved-
  nosti nije dopro. 
 32 Zašto? Zato što nije bilo po
  vjeri, nego kao djelima zakona. Jer
  se spotakoše o kamen spoticanja, 
 33 kao što je pisano: "Evo posta-
  vljam na Sionu kamen spoticanja i 
  stijenu sablazni: ali tko u nj vjeruje, 
  neće se postidjeti." 

  Rimljanima 10 
  
 1 Braćo, želja je mojega srca i 
  molitva Bogu za Izrael: da se spasi. 
 2 Svjedočim doista za njih da imaju 
  revnosti za Boga, ali ne u pravom 
  razumijevanju. 
 3 Ne poznavajući Božje pravedno-
  sti i tražeći uspostaviti svoju pra-
  vednost, pravednosti se Božjoj ne 
  podložiše. 
 4 Jer Krist je dovršetak Zakona, na 
  opravdanje svakomu tko vjeruje. 
 5 Jer Mojsije piše o pravednosti 
  
  koja je od Zakona da će čovjek,
  koji vrši sve to, po tome i živjeti. 
 6 Ali pravednost iz vjere ovako 
  govori: "Nemoj reći u srcu svom: 
  Tko će se popeti na nebo?" to jest 
  Krista spustiti? 
 7 Ili: "Tko će sići u bezdan?" to jest 
  Krista iz mrtvih podići. 
 8 Nego što veli? "Blizu ti je riječ, u 
  ustima tvojim i u srcu tvome", to jest 
  riječ vjere koju propovijedamo. 
 9 Jer ako ustima svojim ispovijedaš 
  da je Isus Gospodin, i u srcu svome
  vjeruješ da ga je Bog uskrisio od 
  mrtvih - bit ćeš spašen. 
 10 Dakle, srcem vjerovati opravda-
  va, a ustima ispovijedati spasava. 
 11 Jer veli Pismo: "Tko god vjeruje 
  u njega, neće se postidjeti." 
 12 Uistinu, nema razlike između 
  Židova i Grka jer isti je Gospodin 
  sviju, bogat prema svima koji ga 
  zazivlju. 
 13 Jer tko god zazove ime Go-
  spodnje, bit će spašen. 
 14 Ali kako će zazvati onoga u ko-
  ga ne povjerovaše? A kako povje-
  rovati u onoga za koga nisu čuli? 
  A kako će čuti bez propovjednika? 
 15 A kako li propovijedati ako
  nisu poslani? Kao što je pisano: 
  "Kako su divne noge onih koji na-
  vještaju radosnu vijest mira, onih
  koji navještaju evanđelje dobra." 
 16 Ali nisu se svi pokorili radosnoj
  vijesti. Jer Izaija veli: "Gospodine, 
  tko povjerova našoj poruci?" 

 17 Dakle, vjera po poruci, a poruka 
  riječju Božjom. 
 18 Ali kažem: "Zar nisu čuli?"
  Dapače, po svoj zemlji razliježe se 
  glas njihov, riječi njihove sve do 
  nakraj svijeta. 
 19 Stoga kažem: "Zar Izrael nije 
  shvatio?" Najprije Mojsije veli: 
  "Ja ću vas na ljubomoru izazvati 
  onima koji nisu narod, razdražit ću 
  vas narodom bez razuma." 
 20 A Izaija je vrlo hrabar pa veli: 
  "Nađoše me oni koji me nisu
  tražili, objavih se onima koji ne 
  pitahu za me." 
 21 A Izraelu veli: "Cio dan pružah 
  ruke svoje narodu nepokornom i 
  buntovnom." 

  Rimljanima 11 
  
 1 Pitam dakle: "Zar je Bog od-
  bacio narod svoj?" Nipošto! Jer i ja 
  sam Izraelac, iz potomstva Abraha-
  mova, plemena Benjaminova. 
 2 Nije Bog odbacio naroda svojega 
  koga predvidje. Ne znate li što veli 
  Pismo o Iliji, kako se tuži Bogu na 
  Izraela govoreći:
 3 "Gospodine, proroke tvoje po-
  biše, i žrtvenike tvoje porušiše; ja 
  ostadoh sam i još traže život moj." 
 4 Pa što mu veli Božji glas? "Ostavih 
  sebi sedam tisuća ljudi koji ne pri-
  gnuše koljena pred Baalom." 
 5 Tako dakle i u sadašnje vrijeme po-
  stoji Ostatak po milosnom izboru. 
 6 Ako je po milosti, nije više po
  djelima; inače milost nije više mi-
  
  lost; ako li po djelima, nije više mi-
  lost, inače djelo nije više djelo.
 7 Što dakle? Što Izrael traži, to nije 
  postigao, ali izabrani postigoše; 
  ostali pak otvrdnuše, 
 8 kao što je pisano: "Dade im Bog 
  duha obamrlosti, oči da ne vide i uši 
  da ne čuju sve do dana današnjega." 
 9 A David veli: "Nek im stol njihov
  postane zamkom, i mrežom, i stupi-
  com, i plaćom njihovom; 
 10 nek im potamne oči da ne vide i 
  leđa im zauvijek pogni!" 
 11 Kažem dakle: "Posrnuše li da 
  propadnu?" Nipošto! Naprotiv: po 
  njihovu zastranjenju spasenje poga-
  nima, da ih se izazove na ljubomoru. 
 12 Pa ako je njihovo zastranjenje 
  bogatstvo za svijet, i njihovo sma-
  njenje bogatstvo za pogane, koliko 
  će to više biti njihova punina? 
 13 Vama pak, poganima, velim: 
  otkako sam apostol pogana službu 
  svoju proslavljam, 
 14 ne bih li nekako na ljubomoru 
  izazvao njih, tijelo svoje, i spasio 
  neke od njih. 
 15 Jer ako je njihovo odbačenje 
  pomirenje svijeta, što li će biti 
  njihovo prihvaćanje ako ne oži-
  vljenje od mrtvih? 
 16 Ako su prvine svete, i tijesto je; 
  ako li je korijen svet, i grane su. 
 17 Pa ako su neke grane odlomljene, 
  a ti, divlja maslina, pricijepljen 
  umjesto njih, postao suzajedničar 
  korijena i sočnosti masline, 

 18 ne uzvisuj se nad grane; ako li 
  se uzvisuješ - ne nosiš ti korijena, 
  nego korijen tebe. 
 19 Reći ćeš na to: "Grane su odlom-
  ljene da se ja pricijepim." 
 20 Dobro, zbog nevjere su odlomlje-
  ne, a ti po vjeri stojiš. Ne uznosi se, 
  nego strahuj: 
 21 jer ako Bog ne poštedje prirodnih 
  grana, ni tebe neće poštedjeti. 
 22 Promotri dakle dobrotu i stro-
  gost Božju: na onima koji su pali
  - strogost, na sebi - dobrotu: ako
  ustraješ u toj dobroti, inače ćeš i 
  ti biti odsječen. 
 23 A i oni, ako ne ustraju u nevjeri, 
  bit će pricijepljeni; jer moćan je 
  Bog, opet ih pricijepiti. 
 24 Jer ako si odsječen ti, po naravi 
  divlja maslina, i mimo naravi prici-
  jepljen na pitomu maslinu, koliko 
  li će lakše oni po naravi biti prici-
  jepljeni na vlastitu maslinu? 
 25 Jer ne bih htio, braćo, da ne
  znate ovu tajnu, da ne biste bili
  sami po sebi pametni: djelomično 
  je otvrdnuće zadesilo Izraela dok 
  punina pogana ne uđe. 
 26 I tako će se sav Izrael spasiti, 
  kao što je pisano: "Doći će sa Siona 
  Otkupitelj, i odvratit će bezbož-
  nost od Jakova. 
 27 I to će biti moj savez s njima, kad 
  uklonim grijehe njihove." 
 28 U pogledu evanđelja oni su pro-
  tivnici radi vas, ali u pogledu iza-
  branja oni su ljubimci zbog otaca. 

 29 Ta neopozivi su darovi i poziv 
  Božji. 
 30 Jer kao što vi nekoć bijaste nepo-
  slušni Bogu, a sada zadobiste mi-
  losrđe po njihovoj neposlušnosti, 
 31 tako sada i oni po milosrđu vama 
  iskazanu postadoše neposlušni da i 
  oni zadobiju milosrđe. 
 32 Jer Bog je sve zatvorio u nepo-
  slušnost da se svima smiluje. 
 33 O dubino bogatstva, i mudrosti, 
  i znanja Božjega! Kako li su nedo-
  kučivi sudovi i neistraživi putovi 
  njegovi! 
 34 Doista, tko spozna misao Go-
  spodnju, tko li mu bi savjetnikom? 
 35 Ili, tko mu dade da bi mu se 
  uzvratiti moralo? 
 36 Jer sve je od njega i po njemu i 
  za njega. Njemu slava u vjekove! 
  Amen. 
 
  Rimljanima 12 
  
 1 Zaklinjem vas, braćo, milosr-
  đem Božjim: prinesite svoja tijela 
  na žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu 
  - kao svoje razumsko bogoštovlje. 
 2 Ne suobličujte se ovomu svijetu, 
  nego se preobrazujte obnavljanjem 
  svoga uma da mognete razabrati što 
  je volja Božja, što li mu je dobro, 
  ugodno i savršeno. 
 3 Po milosti koja mi je dana svako-
  mu između vas velim: ne precjenjuj-
  te se više no što se treba cijeniti, 
  nego cijenite se razumno, kako je 
  već komu Bog dodijelio mjeru vjere. 
 4 Jer kao što u jednom tijelu imamo 
  
  mnogo udova, a svi udovi nemaju 
  isto djelovanje, 
 5 tako smo i mi, mnogi, jedno tijelo 
  u Kristu, a pojedini udovi jedan dru-
  gomu. 
 6 A darove imamo različite po milo-
  sti koja nam je dana: ako je to pro-
  rokovanje - neka je primjereno vjeri; 
 7 ili služenje - neka je u služenju; 
  ako tko poučava - u poučavanju; 
 8 ako je to hrabrenje - u hrabrenju; 
  tko dijeli - u iskrenosti; tko je pred-
  stojnik - u marljivosti; tko iskazuje 
  milosrđe - veseljem! 
 9 Nek ljubav bude nehinjena, zazi-
  rite od zla, prianjajte uz dobro! 
 10 Srdačno se ljubite pravim brato-
  ljubljem! U davanju časti prednja-
  čite jedan drugome! 
 11 U revnosti ne budite lijeni, u 
  duhu budite gorljivi, Gospodinu 
  služite! 
 12 U nadi budite radosni, u nevolji 
  strpljivi, u molitvi postojani! 
 13 Pomažite svetima u potrebama, 
  gajite gostoljubljivost! 
 14 Blagoslivljajte one koji vas
  progone, blagoslivljajte, a ne 
  proklinjite! 
 15 Radujte se s radosnima, i plačite 
  sa zaplakanima! 
 16 Međusobno budite istomišlje-
  nici! Ne zanosite se onim što je 
  visoko, nego pristajte uz ponizne. 
  Ne umišljajte da ste mudri! 
 17 Nikome zlo za zlo ne vraćajte; či-
  nite što je dobro pred svim ljudima! 

 18 Ako je moguće, koliko je do vas, 
  budite u miru sa svim ljudima! 
 19 Ljubljeni, ne osvećujte se sami,
  nego dajte mjesta gnjevu; jer pisano 
  je: "Moja je osveta, ja ću vratiti!
  govori Gospodin." 
 20 Naprotiv, ako je gladan neprija-
  telj tvoj, nahrani ga, i ako je žedan 
  napoj ga! Činiš li tako, upaljenu
  mu žeravicu zgrćeš na glavu. 
 21 Ne daj se pobijediti zlom, nego 
  dobrim pobijedi zlo. 

  Rimljanima 13 
  
 1 Svaka duša neka se podlaže 
  vlastima nad sobom. Jer nema vlasti 
  osim od Boga: i koje su na vlasti, od 
  Boga su postavljene. 
 2 Tako, tko se suprotstavlja vlasti, 
  Božjoj se odredbi protivi; a koji se 
  protive, sami će na se navući osudu. 
 3 Jer vladari nisu strah i trepet zbog 
  dobrih djela, nego zbog zlih. Hoćeš 
  li ne bojati se vlasti? Čini dobro i
  imat ćeš pohvalu od nje. 
 4 Ta Božji je ona poslužitelj, tebi 
  na dobro. Ako li zlo činiš, strahuj,
  jer ne nosi uzalud mača! Božji je 
  ona poslužitelj, izvršitelj gnjeva
  nad onime koji zlo čini. 
 5 Stoga se treba pokoravati, ne samo 
  zbog gnjeva nego i zbog savjesti. 
 6 Zato i poreze plaćate, jer službe-
  nici su Božji oni koji se time bave. 
 7 Dajte dakle svakomu što mu pri-
  pada: komu porez - porez, komu ca-
  rina - carina, komu strah - strah,
  komu čast - čast. 

 8 Nikomu ništa ne dugujte, osim 
  da ljubite jedan drugoga. Jer tko 
  drugoga ljubi, ispunio je Zakon. 
 9 Uistinu: "Ne čini preljuba! Ne 
  ubij! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno!
  Ne poželi!" i ima li koja druga zapo-
  vijed, sažeta je u ovoj riječi: "Ljubi 
  svoga bližnjega kao sebe samoga." 
 10 Ljubav bližnjemu zla ne čini: 
  dakle, punina Zakona jest ljubav. 
 11 Tim više što shvaćate ovo vrijeme 
  čas je već da se od sna prenemo, jer 
  nam je sada spasenje bliže nego 
  kad povjerovasmo. 
 12 Noć poodmače, dan se približi. 
  Svucimo dakle djela tame i zaodje-
  nimo se oružjem svjetlosti. 
 13 Kao po danu pristojno hodimo, 
  ne u pijankama i pijančevanjima, 
  ne u bludnosti i razvratnostima, ne 
  u svađi i zavisti, 
 14 nego se odjenite u Gospodina 
  Isusa Krista i, u brizi za tijelo, ne 
  ugađajte strastima. 

  Rimljanima 14 
  
 1 Slaboga u vjeri prihvaćajte, 
  ali ne da se prepirete o mišljenjima. 
 2 Jedan vjeruje da smije sve jesti, 
  slabi pak jede samo povrće. 
 3 Tko jede, neka ne prezire onoga 
  tko ne jede; a tko ne jede, neka ne 
  sudi onoga tko jede, ta Bog ga je 
  prihvatio. 
 4 Tko si ti da sudiš tuđega slugu? 
  Svojemu gospodaru stoji ili pada.
  A stajat će jer moćan je Bog da ga 
  održi. 

 5 Jedan razlikuje dan od dana, 
  drugomu je svaki dan jednak. Sa-
  mo nek je svatko posve uvjeren u 
  svoje mišljenje. 
 6 Tko pridaje važnost danu, čini to
  poradi Gospodina; i tko ne pridaje 
  važnost danu, poradi Gospodina 
  to čini. Tko jede, poradi Gospodina 
  jede, i zahvaljuje Bogu; i tko ne je-
  de, poradi Gospodina ne jede, i
  zahvaljuje Bogu.
 7 Jer nitko od nas ne živi sebi, i nitko 
  sebi ne umire. 
 8 Dakle, ako živimo, Gospodinu 
  živimo, i ako umiremo, Gospodinu 
  umiremo. Živimo li dakle ili umi-
  remo, Gospodinovi smo. 
 9 Jer zato Krist umrije i uskrsnu,
  oživje da zagospodari nad mrtvima i 
  živima. 
 10 A ti, zašto sudiš brata svoga? 
  Ili, zašto ti prezireš brata svoga? 
  Ta svi ćemo stajati pred sudištem
  Kristovim. 
 11 Jer pisano je: "Života mi moga, 
  govori Gospodin, prignut će se 
  preda mnom svako koljeno i svaki 
  će jezik priznati Boga." 
 12 Tako će tada svaki od nas za se
  dati račun Bogu. 
 13 Zato ne sudimo više jedan dru-
  goga, nego radije sudite o ovome:
  ne postavljati bratu nešto zbog čega
  bi mogao posrnuti ili se sablazniti. 
 14 Znam i uvjeren sam u Gospodinu
  Isusu da ništa nije nečisto samo po
  sebi: osim onomu tko to smatra 
  
  nečistim, njemu je nečisto. 
 15 Ali ako je zbog hrane tvoj brat 
  ražalošćen, više ne postupaš u ljuba-
  vi. Ne upropašćuj tom svojom hra-
  nom onoga za koga je Krist umro. 
 16 Neka se ne pogrđuje vaše dobro; 
 17 jer kraljevstvo Božje nije jelo i
  piće, nego pravednost, mir i radost 
  u Duhu Svetome. 
 18 Jer tko služi Kristu u tim stvari-
  ma, ogodan je Bogu i cijene ga ljudi. 
 19 Stoga težimo za onime što dono-
  si mir, i onime što je na uzajamnu 
  izgradnju! 
 20 Ne razaraj djela Božje zbog hra-
  ne! Sve je čisto, ali je zlo za čovjeka
  koji na sablazan jede. 
 21 Dobro je ne jesti mesa i ne piti 
  vina, niti išta na što se tvoj brat 
  spotiče, sablažnjava, ili je slab.
 22 Ti imaš uvjerenje? Za sebe ga 
  imaj pred Bogom. Blagoslovljen 
  onaj tko samoga sebe ne osuđuje u 
  onomu na što se odlučuje! 
 23 Ali onaj koji sumnja kad jede,
  osuđen je jer ne radi iz uvjerenja; 
  a sve što nije iz uvjerenja, grijeh je. 

  Rimljanima 15 
  
 1 Mi koji smo jaki trebamo no-
  siti slabosti slabih, a ne ugađati sebi. 
 2 Svaki od nas neka ugađa bližnje-
  mu, na dobro za izgradnju. 
 3 Jer ni Krist nije sebi ugađao, nego 
  kao što je pisano: "Poruge onih koji 
  se rugaju tebi padoše na me." 
 4 Uistinu, što je nekoć napisano, 
  napisano je nama za pouku, da kroz
  
  strpljivost i utjehu Pisama imamo 
  nadu. 
 5 A Bog strpljivost i utjehe dao vam 
  da međusobno budete iste misli po 
  Kristu Isusu, 
 6 da jednodušno, jednim ustima,
  slavite Boga i Oca Gospodina na-
  šega Isusa Krista. 
 7 Stoga prihvaćajte jedni druge 
  kao što je Krist prihvatio nas na
  slavu Božju. 
 8 Ali velim, Isus Krist je postao 
  poslužiteljem obrezanih za istinu 
  Božju, da potvrdi obećanja dana 
  ocima, 
 9 a pogani da proslave Boga za mi-
  lost; kao što je pisano: "Zato ću te 
  hvaliti među pucima i pjevati tvome 
  imenu." 
 10 I ponovno veli: "Radujte se, 
  narodi, s pukom njegovim." 
 11 I opet: "Hvalite, svi puci, Go-
  spodina, slavite ga svi narodi!" 
 12 Izaija ponovno veli: "Pojavit će se 
  Jišajev izdanak, onaj koji ustaje da 
  vlada narodima, u njemu je nada 
  narodima." 
 13 A Bog nade napunio vas svakom 
  radošću i mirom u vjeri da izobilu-
  jete u nadi snagom Duha Svetoga. 
 14 I ja sam uvjeren za vas, braćo 
  moja, da ste i vi sami puni dobrote,
  ispunjeni svakim znanjem, sposobni 
  jedni druge opominjati. 
 15 Ipak vam, braćo, malo smionije 
  napisah da vas nekako podsjetim 
  na poznato, zbog milosti koja mi 
  
  je dana od Boga, 
 16 da budem bogoslužitelj Isusa 
  Krista poganima, u svetom služe-
  nju evanđelja Božjega da bi prinos
  pogana postao ugodan, posvećen 
  Duhom Svetim. 
 17 Imam se dakle čime dičiti u 
  Kristu Isusu s obzirom na ono što 
  je Božje. 
 18 Jer ne bih se usudio govoriti 
  o nečemu što Krist nije po meni
  učinio da k poslušnosti privede
  pogane, riječju i djelom,
 19 snagom znamenja i čudesa, sna-
  gom Duha Božjega. Tako sam od 
  Jeruzalema pa uokolo sve do Ilirika 
  propovijedao evanđelje Kristovo, 
 20 i to tako da sam se trudio
  navješćivati evanđelje, ne gdje 
  se već spominjao Krist, da ne 
  bih gradio na temeljima drugih, 
 21 nego, kako je pisano: "Vidjet 
  će ga oni kojima nije naviješten, 
  i razumjeti oni koji nisu čuli." 
 22 Zbog toga sam mnogo puta i bio
  spriječen doći k vama. 
 23 Ali sada mi više nema mjesta u 
  ovim krajevima, a već mnogo godina
  imam veliku želju doći k vama. 
 24 Kad pođem u Španjolsku doći
  ću k vama; jer nadam se da ću vas 
  na proputovanju posjetiti i da 
  ćete me onamo otpraviti pošto mi 
  se najprije bar djelomično ispuni 
  želja biti s vama. 
 25 Ali sada idem u Jeruzalem služeći 
  svetima, 

 26 jer Makedonija i Ahaja odlučiše 
  poslati neki prilog za siromašne sve-
  te koji su u Jeruzalemu. 
 27 Sami odlučiše, a i dužnici su 
  njihovi; jer ako su pogani postali 
  sudionicima njihovih duhovnih 
  dobara, dužni su im u tjelesnima 
  poslužiti. 
 28 Pošto dakle to obavim, ovaj im 
  plod zapečaćen uručim, uputit ću se 
  preko vas u Španjolsku. 
 29 A znam da ću, kad dođem k 
  vama, doći s puninom blagoslova 
  evanđelja Kristova. 
 30 Ali zaklinjem vas, braćo, Gospo-
  dinom našim Isusom Kristom i lju-
  bavlju Duha: borite se sa mnom u
  molitvama Bogu upravljenim za me, 
 31 da umaknem onim nevjernima 
  u Judeji i da moje služenje za Jeru-
  zalem bude po volji svetima; 
 32 da po volji Božjoj dođem k vama 
  u radosti i s vama zajedno odahnem. 
 33 A Bog mira neka je sa svima 
  vama! Amen. 

  Rimljanima 16 
  
 1 Preporučujem vam Febu, 
  sestru našu, poslužiteljicu crkve 
  u Kenhreji; 
 2 primite je u Gospodinu kako 
  dolikuje svetima i pomozite joj u 
  svemu što od vas ustreba; jer je i 
  ona bila pomoćnicom mnogima,
  a i meni samomu. 
 3 Pozdravite Prisku i Akvilu, su-
  radnike moje u Kristu Isusu, 
 4 koji su za moj život podmetnuli 
  
  svoj vrat, njima ne zahvaljujem 
  samo ja nego i sve crkve pogana, 
 5 isto tako i crkvu u njihovoj kući.
  Pozdravite ljubljenog mi Epeneta 
  koji je prvina Ahaje za Krista. 
 6 Pozdravite Mariju koja se mnogo 
  trudila za vas. 
 7 Pozdravite Andronika i Juniju, 
  rođake i suuznike moje; koji su 
  ugledni među apostolima; i koji su
  prije mene bili u Kristu. 
 8 Pozdravite Amplijata, ljubljenoga 
  moga u Gospodinu. 
 9 Pozdravite Urbana, našeg suradni-
  ka u Kristu, i ljubljenog mi Staha. 
 10 Pozdravite Apela, prokušanoga 
  u Kristu. Pozdravite Aristobulove. 
 11 Pozdravite Herodiona, rođaka 
  moga. Pozdravite Narcisove koji su 
  u Gospodinu. 
 12 Pozdravite Trifenu i Trifozu koje 
  se trude u Gospodinu. Pozdravite 
  ljubljenu Persidu koja se mnogo 
  trudila u Gospodinu. 
 13 Pozdravite Rufa, izabranika u 
  Gospodinu, i majku njegovu i moju. 
 14 Pozdravite Asinkrita, Flegonta, 
  Herma, Patrobu, Hermu i braću s 
  njima. 
 15 Pozdravite Filologa i Juliju, 
  Nereja i njegovu sestru, i Olimpu, 
  i sve svete koji su s njima. 
 16 Pozdravite jedan drugoga svetim
  poljupcem. Pozdravljaju vas crkve 
  Kristove. 
 17 Zaklinjem vas, braćo, čuvajte se 
  onih koji siju razdore i sablazni 
  
  protivno nauku kojem ste poučeni, 
  i klonite ih se. 
 18 Jer takvi ne služe Gospodinu 
  našemu Isusu Kristu, nego svom 
  vlastitom trbuhu, te lijepim riječima 
  i laskanjem zavode srca nedužnih. 
 19 Jer vaša je poslušnost doprla 
  do sviju. Radujem se, dakle, zbog 
  vas, ali htio bih da budete mudri 
  za dobro, a bezazleni za zlo. 
 20 A Bog mira satrt će ubrzo Sotonu 
  pod vašim nogama. Milost Gospo-
  dina našega Isusa Krista s vama! 
 21 Pozdravlja vas Timotej, suradnik 
  moj, i Lucije, i Jason i Sosipater, 
  rođaci moji. 
 22 Pozdravljam vas u Gospodinu ja, 
  Tercije, koji napisah ovu poslanicu. 
 23 Pozdravlja vas Gaj, gostoprimac 
  moj i cijele crkve. Pozdravlja vas 
  Erast, gradski blagajnik, i brat Kvart. 
 24 Milost Gospodina našega Isusa 
  Krista sa svima vama. Amen. 
 25 Onomu koji je moćan učvrstiti 
  vas, po mojem evanđelju i propovi-
  jedanju Isusa Krista, po otkrivenju 
  tajne skrivene drevnim vremenima, 
 26 a sada očitovane i po proročkim 
  spisima, na zapovijed vječnoga 
  Boga, obznanjene za poslušnost 
  vjere svim narodima; 
 27 jedinomu, mudromu Bogu, po 
  Isusu Kristu: njemu slava u vijeke! 
  Amen.