Ivanu 1 

 1 U početku bijaše Riječ, i Riječ 
  bijaše s Bogom, i Riječ bijaše Bog. 
 2 Ista u početku bijaše s Bogom. 
 3 Sve po njoj postade i bez nje ne 
  postade ništa što je postalo. 
 4 U njoj bijaše život i život bijaše 
  svjetlo ljudima. 
 5 I Svjetlo svijetli u tami, i tama ga 
  ne obuze. 
 6 Pojavi se čovjek poslan od Boga, 
  ime mu Ivan. 
 7 On dođe kao svjedok da svjedoči 
  za Svjetlo, da svi uzvjeruju po njemu. 
 8 On ne bijaše Svjetlo, nego da svje-
  doči za Svjetlo. 
 9 Bijaše to Svjetlo istinito, koje ra-
  svjetljuje svakoga čovjeka što dolazi
  na ovaj svijet. 
 10 Na svijetu bijaše, i svijet po nje-
  mu posta, a svijet ga ne upozna. 
 11 K svojima dođe, a njegovi ga ne 
  primiše. 
 12 A svima koji ga primiše dade moć 
  da postanu djeca Božja, onima koji 
  vjeruju u njegovo ime; 
 13 koji nisu rođeni od krvi, ni od 
  volje tjelesne, ni od volje muževlje, 
  već od Boga. 

 14 I Riječ tijelom postade i prebi-
  vaše među nama; i promatrasmo
  slavu njegovu, slavu koju ima kao 
  jedinorođenac od Oca, pun milosti 
  i istine. 
 15 Ivan svjedoči za njega i viče: "To 
  je onaj za koga rekoh: koji za mnom 
  dolazi preda mnom je, jer bijaše 
  prije mene!" 
 16 Od punine njegove svi mi primi-
  smo, i to milost na milost. 
 17 Jer Zakon bijaše dan po Mojsiju, 
  a milost i istina dođe po Isusu Kristu. 
 18 Boga nitko nikada ne vidje, jedi-
  norođeni Sin, koji je u krilu Očevu, 
  on ga objavi. 
 19 A ovo svjedočanstvo Ivanovo 
  kad mu Židovi iz Jeruzalema po-
  slaše svećenike i levite da ga upitaju: 
  "Tko si ti?" 
 20 On prizna i ne zanijeka; prizna: 
  "Ja nisam Krist." 
 21 A oni ga upitaše: "Dakle što? Jesi 
  li Ilija?" Reče im: "Nisam." "Jesi li 
  Prorok?" On odgovori: "Ne." 
 22 Tada mu rekoše: "Tko si ti, da 
  dadnemo odgovor onima koji nas 
  poslaše? Što ti kažeš sam o sebi?" 
 23 On reče: "Ja sam glas koji viče u 
  pustinji: 'Poravnite put Gospodnji!' 
  kao što reče prorok Izaija." 
 24 A ti izaslanici bijahu od farizeja. 

 25 Oni ga upitaše: "Zašto onda krs-
  tiš ako nisi Krist, ni Ilija, ni Prorok?" 
 26 Ivan im odgovori rekavši: "Ja 
  krstim vodom, ali među vama stoji 
  netko koga ne poznate; 
 27 on je taj koji za mnom dolazi a
  prije mene je, komu ja nisam dosto-
  jan odriješiti remen na obući. 
 28 Sve se to zbilo u Betabari s onu 
  stranu Jordana, gdje je Ivan krštavao. 
 29 Sutradan ugleda Ivan Isusa gdje 
  dolazi k njemu i reče: "Evo Jaganjca 
  Božjega koji odnosi grijeh svijeta. 
 30 On je taj za koga rekoh: 'Poslije
  mene dolazi čovjek koji je preda 
  mnom, jer bijaše prije mene.' 
 31 Nisam ga poznavao; ali baš zato 
  dođoh i krstim vodom da se on ob-
  javi Izraelu." 
 32 I posvjedoči Ivan rekavši: "Pro-
  matrao sam Duha gdje silazi s neba 
  kao golub i ostaje na njemu. 
 33 Ja ga nisam poznavao, ali onaj 
  koji me posla krstiti vodom, on mi
  reče: 'Na koga vidiš da Duh silazi i 
  ostaje na njemu, to je onaj koji krsti 
  Duhom Svetim.' 
 34 Ja sam to vidio i svjedočim da je 
  taj Sin Božji." 
 35 Sutradan opet stajaše Ivan i dvo-
  jica njegovih učenika. 
 36 I gledajući na Isusa gdje prolazi,
  reče: "Evo Jaganjca Božjeg!" 
 37 Ona dva učenika čuše ga što go-
  vori i pođoše za Isusom. 
 38 Okrenuvši se, ugleda ih Isus kako
  ga slijede pa im reče: "Što tražite?" A 
  
  oni mu rekoše: "Rabbi," što preve-
  deno znači: učitelju, "gdje boraviš?" 
 39 Reče im: "Dođite i vidite." Oni
  dođoše i vidješe gdje boravi te osta-
  doše s njime taj dan. Bijaše otprilike 
  deseti sat. 
 40 Andrija, brat Šimuna Petra, bi-
  jaše jedan od dvojice koji čuše Ivana 
  i pođoše za njim. 
 41 On najprije nađe svoga brata 
  Šimuna pa mu reče: "Našli smo Me-
  siju", što prevedeno znači: Krist. 
 42 I dovede ga k Isusu. Pogledavši
  ga, Isus reče: "Ti si Šimun, sin Jonin,
  ti ćeš se zvati Kefa", što prevedeno
  znači: Petar.
 43 Sutradan zaželje Isus poći u Ga-
  lileju, pronađe Filipa i reče mu: 
  "Slijedi me!" 
 44 A Filip bijaše iz Betsaide, iz grada 
  Andrijina i Petrova. 
 45 Filip nađe Natanaela pa mu reče: 
  "Našli smo onoga o kome je pisao 
  Mojsije u Zakonu, i Proroci: to je
  Isus, sin Josipov, iz Nazareta.
 46 A Natanael mu reče: "Iz Nazareta 
  može li što dobro biti?" Filip mu
  reče: "Dođi i vidi."
 47 Vidjevši Natanaela gdje dolazi 
  k njemu, Isus reče za njega: "Evo 
  pravog Izraelca u kome nema lu-
  kavštine."
 48 Natanael mu reče: "Odakle me 
  poznaješ?" Isus mu odgovori: "Vid-
  jeh te prije nego što te Filip pozva, 
  dok si bio pod smokvom."
 49 Odgovarajući, Natanael mu reče:
  
  "Rabbi, ti si Sin Božji; ti si Kralj 
  Izraela!"
 50 Isus mu odgovori: "Jer ti rekoh: 
  'Vidjeh te pod pod smokvom', vje-
  ruješ? Vidjet ćeš i veće od toga." 
 51 I reče mu: "Zaista, zaista, kažem 
  vam, od sada ćete vidjeti nebo otvo-
  reno i anđele Božje kako uzlaze i 
  silaze nad Sina čovječjega." 

  Ivanu 2 
  
 1 Trećeg dana bi svadba u Kani 
  Galilejskoj; a bijaše ondje Isusova 
  majka. 
 2 Na svadbu bijaše pozvan i Isus i 
  njegovi učenici.
 3 Kad ponesta vina, reče Isusu nje-
  gova majka: "Vina nemaju."
 4 Isus joj reče: "Ženo, što ja imam s
  tobom? Moj čas još nije došao."
 5 Majka njegova reče slugama: "Što 
  god vam rekne, učinite."
 6 A bijaše ondje postavljeno šest
  kamenih posuda za pranje Židovi-
  ma, svaka od dvije do tri mjere.
 7 Reče im Isus: "Napunite posude 
  vodom!" I oni ih napuniše do ruba.
 8 I reče im: "Sada zagrabite i nosite 
  ravnatelju stola." I odniješe.
 9 Kad ravnatelj stola okusi vodu
  što posta vinom, a nije znao odakle
  je, ali su znale sluge koje zagrabiše
  vodu, on pozove zaručnika 
 10 i reče mu: "Svaki čovjek posluži
  najprije dobro vino, a kad se pona-
  piju gore; ti si dobro vino čuvao sve
  do sada."
 11 To prvo od znamenja učini Isus
  
  u Kani Galilejskoj, i objavi svoju
  slavu te njegovi učenici povjerovaše
  u njega.
 12 Nakon toga siđe u Kafarnaum,
  zajedno s majkom i svojom braćom 
  i učenicima svojim, te ostadoše on-
  dje kraće vrijeme.
 13 Bijaše blizu židovska Pasha, te
  Isus uziđe u Jeruzalem.
 14 I nađe u Hramu one što prodava-
  hu volove, ovce i golubove, i mje-
  njače novca gdje sjede.
 15 Načinivši bič od užeta sve ih is-
  tjera iz Hrama zajedno s ovcama i 
  volovima; i mjenjačima rasu novac 
  i isprevrta stolove.
 16 A onima što prodavahu golu-
  bove reče: "Nosite to odavde, ne
  pravite od kuće Oca mojega kuću
  trgovačku."
 17 I sjetiše se njegovi učenici da je 
  pisano: "Revnost za dom tvoj izjeda 
  me."
 18 Odgovoriše mu stoga Židovi i
  rekoše: "Koji nam znak pokazuješ
  da smiješ to činiti?"
 19 Odgovori im Isus: "Uništite ovaj 
  hram i u tri ću ga dana podići."
 20 Židovi stoga rekoše: "Četrdeset i
  šest godina gradio se ovaj hram a ti
  ćeš ga podići u tri dana?"
 21 Ali on je govorio o hramu svoga 
  tijela.
 22 Stoga se, kad uskrsnu od mrtvih,
  njegovi učenici sjetiše da im je to
  rekao i vjerovahu Pismu i riječi koju
  Isus reče.

 23 Dok bijaše u Jeruzalemu, za blag-
  dana Pashe, mnogi povjerovaše u
  njegovo ime promatrajući znamenja
  što je činio.
 24 Ali im se sam Isus nije povjeravao
  jer ih je sve poznavao;
 25 i nije trebalo da mu tko daje svje-
  dočanstvo o čovjeku jer znao je što
  je u čovjeku.

  Ivanu 3 
  
 1 Bijaše među farizejima neki
  čovjek imenom Nikodem, židovski
  poglavar. 
 2 On dođe k Isusu noću, i reče mu: 
  "Rabbi, znamo da si od Boga došao 
  kao učitelj, jer nitko ne može činiti 
  sva ta znamenja koja ti činiš osim
  ako Bog nije s njime." 
 3 Odgovori mu Isus: "Zaista, zaista, 
  kažem ti, tko se ne rodi nanovo ne
  može vidjeti kraljevstva Božjega."
 4 Reče mu Nikodem: "Kako se može 
  čovjek roditi kad je star; može li po 
  drugi put ući u utrobu majke svoje i 
  roditi se?"
 5 Isus mu odgovori: "Zaista, zaista, 
  kažem ti, ako se tko ne rodi iz vode 
  i Duha, ne može ući u kraljevstvo 
  Božje.
 6 Što je rođeno od tijela, tijelo je; što 
  je rođeno od Duha, duh je. 
 7 Ne čudi se što ti rekoh: 'Trebate se 
  nanovo roditi.'
 8 Vjetar puše gdje god hoće i čuješ 
  mu šum, ali ne znaš odakle dolazi ni 
  kamo ide: tako je i svaki koji je 
  rođen od Duha."
   
 9 Nikodem ga upita: "Kako to može 
  biti?"
 10 Odgovori mu Isus: "Ti si učitelj 
  Izraelu pa ne rnaš to? 
 11 Zaista, zaista, kažem ti, govorimo 
  ono što znamo, i svjedočimo ono što 
  vidjesmo, ali naše svjedočanstvo ne 
  primate. 
 12 Ako vam rekoh zemaljske stvari
  pa ne vjerujete, što ako vam kažem
  nebeske, hoćete li vjerovati? 
 13 Nitko nije uzašao na nebo doli 
  onaj koji siđe s neba, Sin čovječji
  koji je na nebu. 
 14 I kao što Mojsije podiže zmiju u 
  pustinji, tako mora biti podignut Sin 
  čovječji,
 15 da svatko tko vjeruje u njega ne
  propadne, već ima život vječni.
 16 Jer je Bog tako ljubio svijet da je 
  Sina svoga, jedinorođenoga, dao da 
  svatko tko vjeruje u njega ne pro-
  padne nego ima život vječni.
 17 Jer Bog ne posla Sina svojega na 
  svijet da sudi svijetu nego da se svijet 
  spasi kroz njega.
 18 Tko vjeruje u njega ne osuđuje se, 
  a tko ne vjeruje već je osuđen, jer
  nije vjerovao u ime jedinorođenoga 
  Sina Božjega.
 19 A ovo je taj sud: Svjetlo je došlo 
  na svijet, ali ljudi više volješe tamu 
  nego Svjetlo jer njihova djela bijahu 
  zla. 
 20 Jer svatko tko čini zlo mrzi Svje-
  tlo i ne dolazi k Svjetlu da se ne 
  razotkriju djela njegova; 

 21 ali onaj tko čini istinu dolazi k 
  Svjetlu kako bi se očitovala njegova 
  djela, da su u Bogu učinjena."
 22 Poslije toga dođoše Isus i njegovi
  učenici u pokrajinu Judeju. Tu je 
  boravio s njima i krštavao.
 23 Ivan je također krštavao, u Eno-
  nu blizu Salima, jer ondje bijaše 
  mnogo vode; i mnogi dolažahu i 
  bijahu kršteni.
 24 Jer Ivan još ne bijaše bačen u 
  tamnicu. 
 25 Tada izbi raspra o čišćenju iz-
  među Ivanovih učenika i nekih
  Židova.
 26 Dođoše k Ivanu i rekoše mu: 
  "Rabbi, onaj koji bijaše s tobom s
  onu stranu Jordana, za koga si ti 
  svjedočio, evo on krštava i svi dolaze
  k njemu."
 27 Ivan im odgovori: "Čovjek ne
  može ništa primiti ako mu nije dano 
  s neba. 
 28 Vi ste mi svjedoci da rekoh: 'Ni-
  sam ja Krist, nego poslan sam pred 
  njim.' 
 29 Tko ima zaručnicu zaručnik je;
  ali prijatelj zaručnikov, koji stoji i
  sluša ga, silno se raduje zbog za-
  ručnikova glasa. Ova se moja radost 
  ispunila. 
 30 On mora rasti, a ja se umanjivati.
 31 Onaj koji odozgor dolazi, on je 
  iznad sviju. Tko je sa zemlje zemalj-
  ski je i zemaljski govori. Onaj koji s
  neba dolazi, on je iznad sviju,
 32 i ono što je vidio i čuo za to 
  
  svjedoči, a svjedočanstvo njegova 
  nitko ne prima. 
 33 Tko je njegovo svjedočanstvo 
  primio, potvrđio je da je Bog istinit. 
 34 Jer onaj koga Bog posla Božje 
  riječi govori; a Bog Duha ne daje na 
  mjeru. 
 35 Otac ljubi Sina i sve je predao u 
  ruku njegovu. 
 36 Tko vjeruje u Sina ima život 
  vječni; a tko se ne pokorava Sinu
  neće vidjeti života, već gnjev Božji 
  ostaje na njemu.

  Ivanu 4 
  
 1 Kad Gospodin dozna da su fari-
  zeji čuli kako on, Isus, dobiva i kršta-
  va više učenika nego Ivan, 
 2 iako sam Isus nije krštavao već
  njegovi učenici,
 3 napusti Judeje i ponovno ode u
  Galileju. 
 4 A morao je proći kroz Samariju. 
 5 Dođe tako do samarijskog grada
  zvanog Sihar, blizu zemljišta koje
  Jakov dade svome sinu Josipu.
 6 Ondje bijaše zdenac Jakovljev.
  Isus, umoran od puta, sjedne kraj
  zdenca. Bijaše otprilike šesti sat.
 7 Dođe neka žena, Samarijanka, za-
  hvatiti vode. Reče joj Isus: "Daj mi 
  piti!"
 8 Jer njegovi učenici bijahu otišli u 
  grad kupiti nešto za jelo.
 9 A žena Samarijanka mu reče: 
  "Kako ti, koji si Židov, tražiš od
  mene žene, Samarijanke, da ti dam
  piti?" Jer se Židovi ne druže sa 

  Samarijancima. 
 10 Isus joj odgovori: "Kad bi znala 
  dar Božji i tko je onaj koji ti veli: 
  'Daj mi piti', ti bi od njega zatražila 
  i on bi ti dao živu vodu." 
 11 Reče mu žena: "Gospodine, ne-
  maš čime zahvatiti a zdenac je du-
  bok, otkud ti onda živa voda? 
 12 Zar si ti veći od našeg oca Jakova 
  koji nam dade ovaj zdenac; i sam je 
  iz njega pio, a i sinovi njegovi i stoka
  njegova?"
 13 Odgovori joj Isus: "Svatko tko pije 
  od te vode, ponovno će ožednjeti,
 14 ali tko pije od vode koju ću mu
  ja dati neće ožednjeti nikada, već
  će voda koju ću mu ja dati postati 
  u njemu izvorom vode što struji u
  život vječni."
 15 Reče mu žena: "Gospodine, daj 
  mi te vode da ne žeđam i ne moram 
  dolaziti ovamo zahvaćati."
 16 Isus joj reče: "Idi pozovi svoga 
  muža i vrati se ovamo!"
 17 Odgovori žena: "Ja nemam mu-
  ža." Kaže joj Isus: "Dobro si rekla: 
  'Nemam muža',
 18 jer pet si muževa imala, a ni ovaj 
  kojeg sada imaš nije ti muž. To si po 
  istini rekla."
 19 Reče mu žena: "Gospodine, vi-
  dim da si prorok. 
 20 Naši su očevi štovali na ovoj gori, 
  a vi kažete da je u Jeruzalemu mje-
  sto gdje treba štovati." 
 21 Isus joj reče: "Ženo, vjeruj mi, 
  dolazi čas kad nećete štovati Oca ni 
  
  na ovoj gori ni u Jeruzalemu. 
 22 Vi štujete ono što ne poznate, 
  mi štujemo ono što poznamo jer je
  spasenje od Židova.
 23 Ali dolazi čas, sada je, kad će 
  istinski štovatelji Oca štovati u duhu 
  i istini, jer takve štovatelje želi Otac.
 24 Bog je duh i koji njega štuju tre-
  baju štovati u duhu i istini."
 25 Reče mu žena: "Znam da dolazi
  Mesija koji se zove Krist, kad on 
  dođe sve će nam objaviti." 
 26 Reče joj Isus: "Ja sam, ja koji ti
  govorim." 
 27 Nato dođoše njegovi učenici i
  čudiše se što razgovara s ženom, no
  nijedan ne reče: "Što tražiš?" ili
  "Zašto razgovaraš s njom?" 
 28 Tada žena ostavi svoj krčag i ode 
  u grad te reče ljudima: 
 29 "Dođite vidjeti čovjeka koji mi 
  reče sve što sam učinila; nije li to
  Krist?" 
 30 Oni tada iziđoše iz grada te do-
  đoše k njemu. 
 31 Za to vrijeme moljaše ga učenici 
  govoreći: "Rabbi, jedi." 
 32 Ali im on reče: "Ja imam za jesti
  jelo koje vi ne poznate." 
 33 Rekoše tada učenici jedan dru-
  gome: "Da mu nije tko donio nešto
  za jesti?" 
 34 Reče im Isus: "Moje je jelo vršiti 
  volju onoga koji me posla i njegovo
  djelo dovršiti. 
 35 Ne govorite li vi: 'još četiri mje-
  seca pa dolazi žetva?' Gle, kažem 
  
  vam, podignite oči svoje i pogledajte 
  polja, već su bijela za žetvu. 
 36 I koji žanje prima plaću i sabire 
  rod za život vječni, da se mogu zajed-
  no radovati koji sije i koji žanje. 
 37 Jer je istinita izreka: 'Jedan sije, 
  a drugi žanje.' 
 38 Ja vas poslah žeti ono oko čega se 
  niste trudili; drugi su se trudili, a vi 
  ste ušli u trud njihov." 
 39 Mnogi Samarijanci iz onoga gra-
  da povjerovaše u njega zbog riječi 
  žene koja je svjedočila: "Reče mi sve 
  što sam učinila."
 40 Kad Samarijanci dođoše k nje-
  mu moljahu ga da ostane kod njih; 
  i ostade ondje dva dana. 
 41 I mnogo više ih povjerova radi
  njegove riječi 
 42 pa rekoše ženi: "Više ne vjeru-
  jemo zbog tvojih riječi, jer sami 
  smo čuli i znamo da je on uistinu 
  Spasitelj svijeta - Krist." 
 43 Nakon dva dana ode odande u 
  Galileju. 
 44 Sam je Isus izjavio da prorok ne-
  ma časti u svom zavičaju. 
 45 Kad dakle stiže u Galileju, Gali-
  lejci ga primiše pošto su vidjeli što 
  je učinio u Jeruzalemu za blagdana;
  jer i oni bijahu uzašli na blagdan. 
 46 Dođe Isus ponovno u Kanu Ga-
  lilejsku, gdje je pretvorio vodu u vi-
  no. A bijaše ondje neki kraljevski 
  službenik kojemu je sin bolovao u 
  Kafarnaumu. 
 47 Čuvši da je Isus iz Judeje stigao u 
  
  Galileju, ode k njemu pa ga moljaše 
  da siđe i ozdravi mu sina, jer ovaj
  samo što nije umro. 
 48 Isus mu reče: "Ako ne vidite zna-
  menja i čudesa, nipošto nećete vje-
  rovati." 
 49 Reče mu kraljevski službenik: 
  "Gospodine, siđi prije nego mi umre 
  dijete." 
 50 Isus mu reče: "Idi, sin tvoj živi!" I
  čovjek povjerova riječi koju mu Isus 
  reče te ode. 
 51 Ali kako je silazio, u susret mu
  dođoše sluge te mu rekoše: "Tvoje
  dijete živi." 
 52 Raspita se od njih za sat kada mu 
  je krenulo nabolje. A oni mu rekoše: 
  "Jučer oko sedmoga sata pustila ga 
  vrućica." 
 53 Tada shvati otac da je to bilo 
  onoga sata kad mu Isus kaza: "Sin 
  tvoj živi." I povjerova on i sav njegov
  dom. 
 54 To drugo znamenje učini Isus ot-
  kada se vratio iz Judeje u Galileju. 

  Ivanu 5 
  
 1 Poslije toga bijaše židovski blag-
  dan pa Isus uzađe u Jeruzalem. 
 2 U Jeruzalemu kod Ovčjih vrata 
  nalazi se kupalište koje se hebrejski 
  nazivlje Bethesda, a ima pet trije-
  mova. 
 3 U njima je ležalo mnoštvo bole-
  snih, slijepih, hromih i uzetih: čekali 
  su da se voda pokrene.
 4 Anđeo bi silazio s vremena na
  vrijeme u bazen i pokretao vodu.
  
  Tko bi prvi sišao nakon što se voda 
  pokrene, ozdravio bi ma od kakve 
  bolesti bolovao.
 5 Bijaše tamo neki čovjek koji bolo-
  vaše trideset i osam godina.
 6 Opazi ga Isus gdje leži, i znajući da
  je već dugo u tom stanju reče mu: 
  "Želiš li ozdraviti?" 
 7 Bolesnik mu odgovori: "Gospodi-
  ne, nemam čovjeka koji bi me odnio 
  u bazen kad se voda pokrene, a dok 
  ja silazim drugi siđe prije mene." 
 8 Reča mu Isus: "Ustani, uzmi svoju 
  postelju i hodaj!"
 9 Odmah ozdravi čovjek, uzme svo-
  ju postelju i prohoda. A bijaše taj
  dan subota. 
 10 Zato Židovi rekoše ozdravljeno-
  mu: "Subota je, nije ti dopušteno
  nositi postelju!"
 11 On im odgovori: "Onaj koji me 
  ozdravio reče mi: 'Uzmi svoju po-
  stelju i hodaj!'" 
 12 Stoga ga upitaše: "Tko je čovjek 
  koji ti reče: 'Uzmi svoju postelju i 
  hodaj'?" 
 13 Ali ozdravljeni nije znao tko je 
  taj jer se Isus izgubio u mnoštvu
  koje je bilo na tome mjestu.
 14 Nakon toga nađe ga Isus u 
  Hramu i reče mu: "Evo, ozdravio si.
  Ne griješi više da ti se što gore ne 
  dogođi!" 
 15 Ode čovjek i javi Židovima da 
  je Isus taj koji ga je ozdravio. 
 16 Zbog toga Židovi progoniše
  Isusa i htjedoše ga ubiti, jer to 
  
  učini u subotu. 
 17 Ali im Isus odgovori: "Moj Otac 
  radi sve do sada pa i ja radim."
 18 Zbog toga su Židovi još više 
  htjeli ubiti ga, jer ne samo da je
  kršio subotu već je i Boga nazivao 
  svojim Ocem, izjednačujući tako
  sebe s Bogom. 
 19 Stoga im Isus odgovori: "Zaista, 
  zaista, kažem vam, Sin sam od sebe 
  ne može učiniti ništa, već ono što 
  vidi da čini Otac; jer štogod on čini 
  to jednako i Sin čini. 
 20 Jer Otac ljubi Sina i pokazuje mu 
  sve što sam čini; pokazat će mu i 
  veća djela od ovih, da se čudite. 
 21 Jer kao što Otac podiže mrtve i 
  oživljuje, tako i Sin oživljuje koga
  hoće. 
 22 Jer Otac ne sudi nikoga već je sav 
  sud predao Sinu,
 23 da svi časte Sina kao što časte 
  Oca. Tko ne časti Sina, ne časti ni 
  Oca koji ga posla. 
 24 "Zaista, zaista, kažem vam da
  onaj tko sluša moju riječ i vjeruje 
  onomu koji me posla, ima život 
  vječni i ne dolazi na sud, nego je 
  prešao iz smrti u život. 
 25 Zaista, zaista, kažem vam, dolazi 
  čas, već sada je, kad će mrtvi čuti glas 
  Sina Božjega, i koji čuju živjet će. 
 26 Kao što Otac ima život u sebi,
  tako je i Sinu dao da ima život u sebi; 
 27 dao mu je i vlast da sudi, jer je Sin 
  čovječji.
 28 Ne čudite se tome jer dolazi čas u
  
  koji će svi što su u grobovima čuti 
  njegov glas, 
 29 i izići će koji su činili dobro, na 
  uskrsnuće života, a koji su činili zlo 
  na uskrsnuće suda.
 30 Ja sâm od sebe ne mogu učiniti 
  ništa, kako čujem sudim, i moj je sud 
  pravedan jer ne tražim svoju volju 
  nego volju Oca koji me posla. 
 31 Ako ja svjedočim sam za se, moje
  svjedočanstvo nije istinito. 
 32 Drugi svjedoči za mene, i znam da
  je istinito svjedočanstvo kojim on 
  svjedoči za mene. 
 33 Vi poslaste k Ivanu i on je posvje-
  dočio za istinu.
 34 Ja ne primam svjedočanstva od 
  čovjeka već govorim ovo da se vi 
  spasite. 
 35 On bijaše svjetiljka koja gori i 
  svijetli, a vi se htjedoste samo na 
  tren radovati u njegovoj svjetlosti. 
 36 Ali ja imam svjedočanstvo veće 
  od Ivanova; jer djela koja mi Otac
  dade da izvršim, upravo djela koja 
  činim, svjedoče za mene, da me po-
  sla Otac. 
 37 I Otac koji me posla sâm je po-
  svjedočio za mene. Niti ste ikada
  čuli njegova glasa, niti ste vidjeli 
  njegova lika. 
 38 A ni njegova riječ ne prebiva u 
  vama jer ne vjerujete onomu koga 
  on posla. 
 39 Istražujete Pisma jer mislite po 
  njima imati život vječni, a upravo
  ona svjedoče za mene. 

 40 Ali vi nećete k meni da dođete, da
  imate život. 
 41 Slave od ljudi ja ne primam,
 42 ali vas upoznah: nemate ljubavi 
  Božje u sebi.
 43 Ja sam došao u ime svoga Oca i vi 
  me ne primate; dođe li tko drugi u 
  svoje ime, njega ćete primiti. 
 44 Kako biste mogli vjerovati kad 
  primate slavu jedan od drugoga, a 
  slavu koja dolazi od jedinoga Boga 
  ne tražite. 
 45 Nemojte misliti da ću vas ja tužiti 
  Ocu, ima tko vas tuži, Mojsije u ko-
  ga se uzdaste. 
 46 Jer da ste vjerovali Mojsiju i meni 
  biste vjerovali, jer o meni je on pisao. 
 47 Ali ako ne vjerujete njegovim 
  spisima, kako ćete mojim riječima 
  vjerovati?"

  Ivanu 6 
  
 1 Poslije toga ode Isus na drugu 
  stranu Galilejskog, ili Tiberijad-
  skog, mora. 
 2 Slijedilo ga veliko mnoštvo jer 
  vidješe znamenja koja učini na 
  bolesnima. 
 3 A Isus se pope na goru i sjeđaše 
  ondje sa svojim učenicima.
 4 Bijaše blizu Pasha, blagdan 
  Židova. 
 5 Podigavši oči, ugleda Isus kako 
  veliko mnoštvo dolazi k njemu pa 
  reče Filipu: "Gdje da kupimo kruha 
  da ovi mogu jesti?" 
 6 Ali to reče kušajući ga, jer znao 
  je što kani učiniti. 
 7 Filip mu odgovori: "Za dvjesto 
  denara kruha ne bi bilo dovoljno
  da svak dobije ponešto." 
 8 Reče mu jedan od njegovih učeni-
  ka, Andrija, brat Šimuna Petra: 
 9 "Ovdje je dječak koji ima pet ječ-
  menih kruhova i dvije ribice, ali što 
  je to za tolike?" 
 10 Reče Isus: "Neka ljudi posjeda-
  ju!" A bijaše mnogo trave na tome 
  mjestu. Posjedaše dakle muškarci, 
  njih oko pet tisuća. 
 11 I uze Isus kruhove te ih, pošto
  dade hvalu, davaše učenicima, a
  učenici onima što posjedaše. A ta-
  ko i od ribica, koliko god su htjeli. 
 12 Kada se nasitiše, reče svojim uče-
  nicima: "Skupite preostale ulomke 
  da ništa ne propadne!" 
 13 Oni dakle skupiše i napuniše
  dvanaest košara ulomaka od pet 
  ječmenih kruhova i dvije ribice što
  preostade onima koji su jeli. 
 14 Kad ljudi vidješe znamenje što ga 
  učini Isus, rekoše: "Ovo je uistinu 
  Prorok koji ima doći na svijet." 
 15 Kad Isus dozna da kane doći i
  nasilu ga učiniti kraljem, povuče se 
  ponovno u goru, posve sam. 
 16 A kad nasta večer, siđoše njegovi 
  učenici k moru, 
 17 i ušavši u lađicu krenuše preko
  mora, u Kafarnaum. I već se smrklo, 
  a Isus još nije došao k njima. 
 18 A more se uzburkalo od jakoga 
  vjetra. 
 19 Pošto tako odveslaše dvadeset 
  
  pet do trideset stadija ugledaše Isusa 
  gdje hoda po moru i približava se 
  lađici; i preplašiše se.
 20 Ali im on reče: "Ja sam, ne bojte 
  se!"
 21 Htjedoše ga uzeti u lađicu, a lađi-
  ca se istog trenutka nađe na obali 
  kamo iđahu. 
 22 Sutradan mnoštvo, koje osta s 
  druge strane mora, opazi da ne bi-
  jaše druge lađice osim one u koju
  uđoše njegovi učenici, i da Isus nije 
  ušao u lađicu s učenicima već da oni 
  odoše sami. 
 23 Međutim, iz Tiberijade stigoše 
  druge lađice blizu onoga mjesta gdje 
  jedoše kruh nakon što Gospodin 
  dade hvalu. 
 24 Kad dakle mnoštvo uvidje da Isus
  nije ondje, niti njegovi učenici, i sa-
  mi uđoše u lađice te dođoše u Kafar-
  naum tražeći Isusa. 
 25 Našavši ga s onu stranu mora 
  rekoše mu: "Učitelju, kad si došao 
  ovamo?" 
 26 Odgovori im Isus: "Zaista, zaista, 
  kažem vam: tražite me, ne stoga što 
  vidjeste znamenja, nego stoga što 
  jedoste kruha i nasitiste se. 
 27 Radite, ali ne za propadljivu hra-
  nu, već za hranu koja ostaje za život 
  vječni, nju će vam dati Sin čovječji 
  jer njega ovlasti Otac, Bog." 
 28 Stoga mu rekoše: "Što nam je 
  činiti da bismo radili djela Božja?" 
 29 Odgovarajući im, Isus reče: "Ovo
  je djelo Božje, da vjerujete u onoga 
  
  kojega on posla."
 30 Rekoše mu stoga: "Kakvo zna-
  menje ti činiš da možemo vidjeti i
  povjerovati ti? Što ti činiš? 
 31 Očevi naši jedoše manu u pusti-
  nji, kao što je pisano: 'Dade im kruh
  s neba za jelo'." 
 32 Reče im stoga Isus: "Zaista, zais-
  ta, kažem vam, nije vam Mojsije dao 
  kruh s neba, nego vam Otac moj daje 
  kruh s neba, kruh istiniti; 
 33 jer je kruh Božji onaj koji silazi 
  s neba, i daje život svijetu."
 34 Stoga mu rekoše: "Gospodine, 
  daj nam uvijek toga kruha." 
 35 Reče im Isus: "Ja sam kruh života,
  tko dolazi k meni neće ogladnjeti,
  i tko vjeruje u mene neće ožednjeti 
  nikada. 
 36 Ali rekoh vam: vidjeli ste me ali
  ne vjerujete.
 37 Svi koje mi daje Otac doći će k 
  meni, a onoga koji dođe neću izba-
  citi van.
 38 Jer siđoh s neba ne da bih vršio
  svoju volju, nego volju onoga koji 
  me posla. 
 39 A ovo je volja Oca koji me posla:
  da nikoga od onih koje mi dade ne
  izgubim nego ih uskrisim u posljed-
  nji dan. 
 40 A ovo je volja onoga koji me
  posla, da svatko tko vidi Sina i vje-
  ruje u njega ima život vječni i ja da 
  ga uskrisim u posljednji dan." 
 41 Židovi stoga mrmljahu protiv 
  njega jer je rekao: "Ja sam kruh koji 
  
  je sišao s neba."
 42 Govorahu: "Nije li to Isus, sin Jo-
  sipov, komu poznajemo oca i majku? 
  Kako sada govori: 'Siđoh s neba'?" 
 43 Isus im odvrati: "Ne mrmljajte 
  među sobom. 
 44 Nitko ne može doći k meni, osim
  ako ga privuče Otac koji me posla,
  i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. 
 45 Pisano je u Prorocima: 'Svi će biti 
  poučeni od Boga'. Stoga svatko tko
  čuje od Oca i pouči se, dolazi k meni. 
 46 Ne da je tko vidio Oca, samo onaj 
  koji je od Boga, on je vidio Oca. 
 47 Zaista, zaista, kažem vam: tko 
  vjeruje u mene ima život vječni. 
 48 Ja sam kruh života. 
 49 Vaši očevi jedoše manu u pustinji 
  i pomriješe. 
 50 Ovo je kruh koji s neba silazi, da 
  tko od njega jede ne umre. 
 51 Ja sam kruh živi koji je sišao s 
  neba: tko bude jeo od ovoga kruha,
  živjet će zauvijek. Kruh koji ću ja 
  dati tijelo je moje, koje ću dati za 
  život svijeta. 
 52 Židovi se nato prepirahu među 
  sobom: "Kako nam ovaj može dati 
  tijelo svoje za jelo?" 
 53 Reče im stoga Isus: "Zaista, zais-
  ta, kažem vam: ako ne jedete tijela 
  Sina čovječjega i ne pijete njegove 
  krvi, nemate života u sebi. 
 54 Tko jede moje tijelo i pije moju 
  krv, ima život vječni, i ja ću ga uskri-
  siti u posljednji dan. 
 55 Jer tijelo je moje jelo istinsko, krv 
  
  je moja piće istinsko. 
 56 Tko jede moje tijelo i pije moju 
  krv, u meni ostaje i ja u njemu. 
 57 Kao što je mene poslao živi Otac 
  i ja živim po Ocu, tako će i onaj koji 
  mene jede živjeti po meni. 
 58 Ovo je kruh koji je s neba sišao.
  Ne kao mana koju jedoše vaši oci i 
  pomriješe: tko jede ovaj kruh živjet 
  će zauvijek." 
 59 Sve to reče poučavajući u sina-
  gogi u Kafarnaumu. 
 60 Mnogi od njegovih učenika čuvši 
  to rekoše: "Tvrd je to govor, tko to
  može slušati?" 
 61 A Isus, znajući u sebi da njegovi 
  učenici zbog toga mrmljaju, reče im: 
  "Zar vas to sablažnjava? 
 62 A što ako vidite Sina čovječjega 
  kako uzlazi onamo gdje je prije bio? 
 63 Duh je onaj koji oživljuje, tijelo 
  ne koristi ništa. Riječi koje vam go-
  vorim duh su i život su. 
 64 Ali ima među vama nekih koji ne 
  vjeruju." Jer znao je Isus od početka
  koji su oni što ne vjeruju i tko će ga
  izdati. 
 65 I reče: "Stoga vam i rekoh da 
  nitko ne može doći k meni ako mu 
  nije dano od Oca mojega." 
 66 Otada se mnogi njegovi učenici 
  povukoše i više nisu išli s njime.
 67 Stoga Isus reče dvanaestorici: 
  "Želite li i vi otići?" 
 68 Odgovori mu Šimun Petar: "Go-
  spodine, kome ćemo otići? Ti imaš 
  riječi vječnoga života. 

 69 Mi povjerovasmo i spoznasmo: 
  Ti si Krist, Sin živoga Boga." 
 70 Odgovori im Isus: "Nisam li ja 
  izabrao vas dvanaestoricu, a jedan je 
  od vas đavao." 
 71 Govoraše to o Judi Šimuna Iška-
  riotskoga, jednom od dvanaestori-
  ce, jer on ga je imao izdati. 

  Ivanu 7 
  
 1 Nakon toga je Isus obilazio po 
  Galileji; ne htjede u Judeju jer su 
  Židovi tražili da ga ubiju. 
 2 Bijaše blizu židovski Blagdan sje-
  nica. 
 3 Stoga mu njegova braća rekoše: 
  "Otiđi odavde i pođi u Judeju da i 
  tvoji učenici vide djela koja činiš. 
 4 Jer nitko ne čini ništa u tajnosti
  ako želi biti javno poznat. Ako već 
  činiš sve to, objavi se svijetu." 
 5 Jer ni njegova braća nisu vjerovala 
  u njega. 
 6 Reče im stoga Isus: "Moje vrijeme 
  još nije došlo a za vas je vrijeme 
  svagda zgodno. 
 7 Vas svijet ne može mrziti, ali mene 
  mrzi jer ja svjedočim o njemu, da su 
  mu djela zla. 
 8 Samo vi uziđite na ovaj blagdan. 
  Ja sada ne uzlazim na blagdan jer se
  moje vrijeme još nije ispunilo." 
 9 Rekavši im to, ostade u Galileji. 
 10 Ali kad njegova braća ođoše, uza-
  đe i on na blagdan, ne javno, nego 
  kao potajno. 
 11 A Židovi ga tražili na blagdan, 
  pitajući: "Gdje je onaj?" 

 12 I među narodom se mnogo šapu-
  talo o njemu. Jedni govorahu: "Do-
  bar je", no drugi rekoše: "Ne, nego 
  zavodi narod." 
 13 No nitko nije javno govorio o 
  njemu zbog straha od Židova. 
 14 Usred blagdana uziđe Isus u 
  Hram i naučavaše. 
 15 A Židovi se čudili govoreći: "Kako 
  ovaj poznaje Pisma a nije ih učio?" 
 16 Odgovori im Isus: "Moj nauk nije 
  moj, već onoga koji me posla. 
 17 Ako tko hoće vršiti volju njego-
  vu, znat će je li taj nauk od Boga ili 
  ja sam od sebe govorim. 
 18 Tko sam od sebe govori slavu 
  svoju traži, ali tko traži slavu onoga 
  koji ga posla, taj je istinit i u njemu 
  nema nepravednosti. 
 19 Nije li vam Mojsije dao Zakon, a
  nitko od vas ne vrši Zakona? Zašto 
  me hoćete ubiti?" 
 20 Odgovori mnoštvo: "Demona
  imaš; tko te hoće ubiti?" 
 21 Isus odgovori i reče im: "Jedno 
  djelo učinih i svi se čudite. 
 22 Stoga vam Mojsije dade obreza-
  nje, ne da je ono od Mojsija, nego 
  od otaca, i vi u subotu obrezujete 
  čovjeka. 
 23 Ako čovjek prima obrezanje u 
  subotu, da se ne bi prekršio Mojsi-
  jev zakon, zašto se ljutite na mene 
  što sam u subotu ozdravio svega 
  čovjeka? 
 24 Ne sudite po vanjštini nego sudi-
  te sudom pravednim!" 
 25 Tada neki iz Jeruzalema rekoše: 
  "Nije li to onaj koga hoće ubiti? 
 26 A evo, javno govori i ništa mu 
  ne kažu. Da nisu i glavari doista 
  spoznali da je on uistinu Krist? 
 27 Ali za ovoga znamo odakle je, a 
  Krist kad dođe, nitko neće znati 
  odakle je." 
 28 Tada Isus, koji poučavaše u Hra-
  mu, poviče: "Mene poznajete i znate 
  odakle sam! Ali ja nisam došao sam 
  od sebe, nego postoji istiniti koji me 
  posla; njega vi ne poznajete. 
 29 Ja ga poznajem, jer sam od njega; 
  on me posla." 
 30 Stoga su ga nastojali uhvatiti ali
  ipak nitko ne stavi ruku na nj, jer još 
  nije bio došao njegov čas. 
 31 Mnogi iz puka vjerovaše u njega 
  i govorahu: "Kada Krist dođe, hoće
  li učiniti više znamenja nego što ih 
  ovaj učini?" 
 32 Farizeji dočuše da to puk mrmlja
  o njemu. Poslaše farizeji i glavari 
  svećenički stražare da ga uhvate. 
 33 Reče im stoga Isus: "Još sam malo 
  vremena s vama pa odlazim k ono-
  mu koji me posla. 
 34 Tražit ćete me i nećete me naći; 
  a gdje sam ja, vi ne možete doći." 
 35 Židovi stoga rekoše među sobom: 
  "Kamo to ovaj kani poći da ga mi 
  nećemo naći? Zar kani poći k raselje-
  nima među Grcima i naučavati Grke? 
 36 Što li znači riječ koju reče: 'Tražit 
  ćete me i nećete me naći' i 'Gdje sam 
  ja, vi ne možete doći'?" 

 37 U posljednji, veliki dan blagdana,
  stajaše Isus i vikaše: "Ako je tko že-
  dan neka dođe k meni i neka pije! 
 38 Tko vjeruje u me, kako veli Pi-
  smo, 'iz njegove će utrobe poteći 
  rijeke žive vode!'" 
 39 To reče za Duha kojeg su imali 
  primiti oni što vjeruju u njega; jer
  Duh Sveti još ne bijaše dan, jer Isus
  još ne bijaše proslavljen. 
 40 Mnogi od puka, kad čuše te riječi, 
  govorahu: "Ovo je uistinu Prorok." 
 41 Drugi rekoše: "Ovo je Krist", a 
  neki rekoše: "Zar Krist dolazi iz Ga-
  lileje?" 
 42 "Ne kaže li Pismo da Krist dolazi 
  iz potomstva Davidova, iz Betlehe-
  ma, sela gdje bijaše David?" 
 43 Tako zbog njega nasta podijelje-
  nost u narodu. 
 44 Neki od njih ga htjedoše uhvatiti, 
  ali nitko ne stavi ruke na njega. 
 45 Dođoše stražari glavarima sveće-
  ničkim i farizejima, i ovi im rekoše: 
  "Zašto ga ne dovedoste?" 
 46 Stražari odgovoriše: "Nikada 
  neki čovjek nije govorio poput tog
  čovjeka." 
 47 Farizeji im stoga odgovore: "Zar 
  ste i vi zavedeni? 
 48 Je li tko od glavara ili od farizeja 
  povjerovao u njega? 
 49 Ali ova svjetina koja ne poznaje 
  Zakon, prokleta je." 
 50 Reče im Nikodem, jedan od njih,
  onaj koji noću dođe k njemu: 
 51 "Sudi li naš zakon čovjeku ako 
  
  se on prije ne sasluša i ne dozna što 
  je učinio?" 
 52 Odgovoriše mu: "Zar si i ti iz 
  Galileje? Ispitaj i istraži pa ćeš vi-
  djeti da iz Galileje ne ustaje nikakav
  prorok." 
 53 I odoše svaki svojoj kući.

  Ivanu 8 
  
 1 A Isus ode na Maslinsku goru. 
 2 U zoru ponovno dođe u Hram i
  sav mu puk pristupi; sjede i stade ih
  poučavati. 
 3 A pismoznanci i farizeji dovedu 
  mu ženu zatečenu u preljubu; po-
  stavivši je u sredinu 
 4 rekoše mu: "Učitelju, ova je žena 
  uhvaćena u samom činu preljuba. 
 5 U Zakonu nam je Mojsije naredio 
  takve kamenovati. Što ti kažeš na to?" 
 6 A to govorahu kušajući ga kako bi
  ga mogli optužiti. Ali Isus, sagnuvši
  se, pisaše prstom po zemlji. 
 7 A kako oni nastaviše ispitivati, on 
  se uspravi i reče im: "Tko je od vas 
  bez grijeha, neka prvi baci kamen na
  nju." 
 8 I ponovno se sagnuvši, nastavi 
  pisati po zemlji. 
 9 A oni, čuvši to, pokarani od savje-
  sti, stadoše odlaziti jedan za drugim, 
  počevši od starijih pa sve do posljed-
  njega; i osta Isus sam, i žena koja 
  stajaše u sredini. 
 10 Uspravivši se vidje Isus da nema
  nikoga osim žene pa joj reče: "Ženo, 
  gdje su tvoji tužitelji? Zar te nitko 
  ne osudi?" 

 11 Ona reče: "Nitko, Gospodine." 
  Reče joj Isus: "Ni ja te ne osuđujem:
  idi i ne griješi više!"
 12 Zatim im Isus ponovno progovo-
  ri: "Ja sam svjetlo svijeta; tko mene
  slijedi neće hoditi u tami, nego će 
  imati svjetlost života."
 13 Farizeji mu nato rekoše: "Ti svje-
  dočiš sam za se; svjedočanstvo tvoje 
  nije istinito."
 14 Odgovori im Isus: "Ako ja i svje-
  dočim sam za se, svjedočanstvo je 
  moje istinito jer znam odakle dođoh 
  i kamo idem. Ali vi ne znate odakle 
  dolazim ni kamo idem.
 15 Vi sudite po tijelu, ja ne sudim 
  nikoga.
 16 Ako i sudim, moj je sud istinit 
  jer nisam sam, već ja i onaj koji me 
  posla, Otac. 
 17 I u vašem je Zakonu zapisano da 
  je svjedočanstvo dvojice istinito. 
 18 Ja svjedočim za se, a svjedoči i
  onaj koji me posla, Otac." 
 19 Nato mu reknu: "Gdje je tvoj 
  Otac?" Odgovori Isus: "Niti mene 
  poznajete niti Oca mojega. Kad bi-
  ste poznavali mene, i Oca biste mo-
  ga poznavali."
 20 Te riječi izreče Isus u riznici dok 
  naučavaše u Hramu; i nitko ga ne 
  uhvati jer još ne bijaše došao njegov 
  čas.
 21 Isus im ponovno reče: "Ja odla-
  zim, a vi ćete me tražiti i u svojem 
  ćete grijehu umrijeti; kamo ja idem,
  vi ne možete doći."

 22 Židovi stoga rekoše: "Zar će se
  ubiti kad govori: 'Kamo ja idem, vi
  ne možete doći'?" 
 23 A on im reče: "Vi ste odozdol, ja 
  sam odozgor. Vi ste od ovoga svije-
  ta, ja nisam od ovoga svijeta.
 24 Stoga vam i rekoh da ćete umri-
  jeti u svojim grijesima; jer ako ne
  vjerujete da ja jesam, umrijet ćete u
  grijesima svojim." 
 25 Nato mu oni rekoše: "A tko si ti?" 
  Reče im Isus: "Ono što vam rekoh
  na početku.
 26 Mnogo toga imam o vama govo-
  riti i suditi; no onaj koji me posla
  istinit je, i što čuh od njega, to govo-
  rim svijetu."
 27 Ne shvatiše da im govori o Ocu. 
 28 Isus im stoga reče: "Kad podi-
  gnete Sina čovječjega, tada ćete 
  spoznati da ja jesam i da sam od 
  sebe ne činim ništa, nego govorim
  onako kako me Otac naučio.
 29 A onaj koji me posla sa mnom je;
  Otac me ne ostavlja sama jer ja uvi-
  jek činim što je njemu ugodno."
 30 Pošto to reče, mnogi povjerovaše 
  u njega.
 31 Stoga reče Isus Židovima koji mu 
  povjerovaše: "Ako ostanete u mojoj 
  riječi, uistinu ste moji učenici;
 32 upoznat ćete istinu i istina će vas 
  osloboditi." 
 33 Odgovore mu: "Potomstvo smo 
  Abrahamovo i nikada nikome ni-
  smo robovali; kako ti govoriš: 'Po-
  stat ćete slobodni'?" 

 34 Odgovori im Isus: "Zaista, zaista, 
  kažem vam, tko god čini grijeh, rob 
  je grijeha. 
 35 Rob ne ostaje u kući zauvijek; sin 
  ostaje zauvijek. 
 36 Ako vas dakle Sin oslobodi, zai-
  sta ćete biti slobodni. 
 37 Znam da ste potomstvo Abraha-
  movo; a ipak me želite ubiti jer
  moja riječ ne nalazi mjesta u vama. 
 38 Ja govorim što vidjeh u Oca; i vi 
  činite što čuste od svog oca."
 39 Oni mu odgovoriše: "Naš je otac 
  Abraham". Reče im Isus: "Da ste 
  djeca Abrahamova, djela biste 
  Abrahamova činili. 
 40 Ali eto, sada me želite ubiti, mene 
  koji vam rekoh istinu što sam je od 
  Boga čuo. Takvo što Abraham nije 
  činio.
 41 Vi činite djela oca svojega." Nato
  mu rekoše: "Mi se nismo rodili iz 
  preljuba, imamo jednoga Oca - 
  Boga." 
 42 Reče im stoga Isus: "Kad bi Bog 
  bio vaš Otac, mene biste ljubili jer ja 
  od Boga iziđoh i dođoh; nisam sam 
  od sebe došao, nego me on posla. 
 43 Zašto ne razumijete moj govor? 
  Jer niste kadri slušati riječ moju.
 44 Vaš je otac đavao i hoćete vršiti 
  prohtjeve oca svojega. On bijaše 
  ubojica ljudi od početka i ne stajaše 
  u istini, jer nema istine u njemu. Kad 
  govori laž, od svojega govori: jer je 
  lažac i otac laži. 
 45 A meni, jer istinu govorim, meni 
  
  ne vjerujete.
 46 Tko će mi od vas dokazati grijeh? 
  Ali ako istinu govorim, zašto mi ne 
  vjerujete? 
 47 Tko je od Boga, sluša Božje riječi; 
  vi ne slušate zato jer niste od Boga." 
 48 Odgovoriše mu Židovi: "Ne kaže-
  mo li dobro da si ti Samarijanac i da 
  imaš demona?" 
 49 Odgovori Isus: "Ja nemam demo-
  na, nego častim Oca svojega, a vi 
  mene obeščašćujete. 
 50 No ne tražim ja svoju slavu; ima 
  tko traži i sudi.
 51 Zaista, zaista, kažem vam, ako 
  tko drži moju riječ, neće vidjeti 
  smrti nikada."
 52 Rekoše mu Židovi: "Sada znamo
  da imaš demona. Abraham umrije, 
  i proroci, a ti govoriš: 'Ako tko drži
  moju riječ, neće okusiti smrt nika-
  da.' 
 53 Zar si ti veći od oca našega Abra-
  hama, koji umrije? Pa i proroci po-
  mriješe. Kime se ti praviš?"
 54 Odgovori Isus: "Ako ja slavim
  sam sebe, slava moja nije ništa. Otac
  moj mene slavi; za njega vi velite da 
  je vaš Bog,
 55 a ne upoznaste ga, no ja ga znam;
  ako kažem da ga ne znam, bit ću 
  poput vas: lažljivac; no znam ga i 
  riječ njegovu držim.
 56 Abraham, otac vaš, usklikta od
  radosti što će vidjeti moj Dan, i vidje 
  i obradova se." 
 57 Rekoše mu nato Židovi: "Nemaš
  
  ni pedeset godina, a vidio si Abra-
  hama?" 
 58 Reče im Isus: "Zaista, zaista, ka-
  žem vam, prije negoli Abraham po-
  sta, ja jesam."
 59 Nato pograbiše kamenje da bace 
  na nj; no Isus se sakri te iziđe iz 
  Hrama hodajući posred njih; i tako
  prođe. 

  Ivanu 9 
  
 1 Prolazeći ugleda čovjeka slijepa 
  od rođenja.
 2 I upitaše ga njegovi učenici: 
  "Učitelju, tko sagriješi što se slijep 
  rodio, on ili njegovi roditelji?" 
 3 Odgovori Isus: "Niti sagriješi on, 
  niti njegovi roditelji, nego je to zato 
  da bi se na njemu očitovala djela 
  Božja."
 4 Valja mi činiti djela onoga koji
  me posla dok je još dan; dolazi noć, 
  kad nitko ne može raditi.
 5 Sve dok sam na svijetu, svjetlo sam 
  svijeta." 
 6 To rekavši, pljunu na zemlju i
  načini blato od pljuvačke pa prema-
  za slijepcu oči. 
 7 I reče mu: "Idi, operi se u bazenu
  Siloamu!" što znači: "Poslan. Ode
  onaj, umije se pa se vrati gledajući. 
 8 Stoga susjedi i oni koji su ga viđali 
  prije kad bijaše slijep rekoše: "Nije 
  li to onaj koji je sjedio i prosio?" 
 9 Jedni rekoše: "On je", a drugi: "Samo
  mu je sličan." On reče: "Da, ja sam!" 
 10 Nato mu rekoše: "Kako su ti se
  otvorile oči?"

 11 On odgovori: "Čovjek koji se zove 
  Isus načini blato i premaza mi oči i 
  reče mi: 'Idi do bazena Siloama i operi 
  se.' Odoh, oprah se i progledah."
 12 Stoga mu rekoše: "Gdje je on?" 
  Reče im: "Ne znam." 
 13 Tada bivšeg slijepca odvedoše fa-
  rizejima. 
 14 A bijaše subota kad Isus načini 
  blato i otvori mu oči.
 15 Stoga ga farizeji ponovno upi-
  taše kako je progledao. On im reče: 
  "Stavio je blato na moje oči, ja se 
  oprah i evo vidim." 
 16 Nato neki od farizeja rekoše: 
  "Nije taj čovjek od Boga, ne drži 
  subotu." Drugi rekoše: "A kako bi 
  čovjek grešnik mogao činiti takva 
  znamenja?" I bijaše među njima po-
  dijeljenost. 
 17 Zatim ponovno rekoše slijepcu: 
  "Što ti kažeš za njega? Ta otvorio ti 
  je oči." A on reče: "Prorok je!" 
 18 Ali Židovi ne vjerovahu da on 
  bijaše slijep i da je progledao, sve
  dok ne dozvaše roditelje toga koji je 
  progledao 
 19 i upitaše ih: "Je li ovo vaš sin za 
  koga kažete da se slijep rodio? Kako 
  to da sada vidi?" 
 20 Odgovore im njegovi roditelji: 
  "Znamo da je ovo naš sin i da se 
  slijep rodio;
 21 a kako sada vidi, to mi ne znamo; 
  i tko mu je otvorio oči, ne znamo. 
  Odrastao je, njega pitajte; neka sam 
  o sebi govori." 

 22 To rekoše njegovi roditelji jer 
  se bojahu Židova; jer Židovi se već
  bijahu dogovorili da se svaki koji
  njega prizna Kristom ima isključiti
  iz sinagoge. 
 23 Zbog toga rekoše njegovi rodite-
  lji: "Odrastao je, njega pitajte."
 24 Pozvaše stoga po drugi put čovje-
  ka koji bijaše slijep i rekoše mu: 
  "Podaj slavu Bogu; mi znamo da je 
  taj čovjek grešnik."
 25 On im stoga odgovori: "Je li on
  grešnik, ja ne znam. Jedno znam: 
  bijah slijep, a sada vidim."
 26 I rekoše mu opet: "Što ti učini? 
  Kako ti otvori oči?" 
 27 On im odgovori: "Već vam rekoh 
  i ne slušaste me: što opet hoćete 
  čuti? Zar želite i vi postati njegovim 
  učenicima?" 
 28 Nato ga izgrdiše i rekoše: "Ti si 
  njegov učenik, a mi smo učenici 
  Mojsijevi. 
 29 Mi znamo da je Mojsiju govorio 
  Bog, a za ovoga ne znamo ni odakle 
  je."
 30 Odgovori im čovjek, rekavši: "Zai-
  sta, to i jest čudnovato da vi ne znate 
  ni odakle je, a meni je otvorio oči.
 31 Znamo da Bog grešnike ne usli-
  šava; nego ako je tko bogobojazan i 
  vrši volju njegovu, toga uslišava. 
 32 Otkako je vijeka nije se čulo da 
  bi tko otvorio oči nekomu tko se 
  slijep rodio.
 33 Da ovaj nije od Boga, ne bi mo-
  gao činiti ništa." 

 34 Odgovoriše mu: "Sav si se u gri-
  jesima rodio, i ti da nas učiš?" I iz-
  baciše ga van.
 35 Dočuo Isus da su onoga izbacili 
  pa mu, našavši ga, reče: "Vjeruješ li
  ti u Sina Božjega?" 
 36 Odgovori mu ovaj: "Tko je taj, 
  Gospodine, da bih vjerovao u njega?" 
 37 I reče mu Isus: "Već si ga vidio;
  to je onaj koji govori s tobom."
 38 A on reče: "Vjerujem, Gospodi-
  ne!" I iskaza mu štovanje.
 39 A Isus reče: "Radi suda ja dođoh 
  na ovaj svijet: da progledaju koji ne 
  vide, a koji vide, da oslijepe."
 40 A čuli sve to neki od farizeja što
  su bili s njime pa mu rekoše: "Zar 
  smo i mi slijepi?" 
 41 Reče im Isus: "Da ste slijepi, ne 
  biste imali grijeha; no vi govorite: 
  'Vidimo', pa grijeh vaš ostaje.

  Ivanu 10 
  
 1 "Zaista, zaista, kažem vam, 
  tko u ovčinjak ne ulazi na vrata, 
  nego se uspinje na drugom mjestu, 
  taj je kradljivac i razbojnik.
 2 A tko na vrata ulazi, pastir je 
  ovcama. 
 3 Njemu vratar otvara i ovce slušaju 
  njegov glas; on ovce svoje zove ime-
  nom pa ih izvodi. 
 4 A kad ovce svoje izvede, pred nji-
  ma ide, i ovce idu za njim jer poznaju 
  glas njegov.
 5 Za tuđincem ni u kom slučaju neće
  ići, već će pobjeći od njega jer ne
  poznaju tuđinčeva glasa."

 6 Isus im ispriča tu prispodobu, ali 
  oni ne razumješe što im htjede reći.
 7 Stoga im Isus ponovno reče: "Zai-
  sta, zaista, kažem vam, ja sam vrata 
  ovcama.
 8 Svi koji dođoše prije mene, kra-
  dljivci su i razbojnici; ali ih ovce
  ne poslušaše.
 9 Ja sam vrata: tko kroz mene uđe,
  spasit će se; i ulazit će i izlaziti i pašu
  nalaziti.
 10 Kradljivac dolazi samo da ukra-
  de, ubije i uništi: ja dođoh da imaju
  život - da ga imaju u izobilju."
 11 "Ja sam pastir dobri. Pastir dobri
  život svoj polaže za ovce.
 12 Ali najamnik, koji nije ni pastir
  ni vlasnik ovaca, kad vidi vuka gdje
  dolazi, ostavlja ovce i bježi, a vuk
  grabi i rastjeruje ovce.
 13 Najamnik bježi jer je najamnik
  i nije ga briga za ovce.
 14 Ja sam pastir dobri i poznajem
  svoje i moje poznaju mene.
 15 Kao što mene poznaje Otac i ja
  poznajem Oca; i život svoj polažem
  za ovce.
 16 Imam i drugih ovaca koje nisu iz
  ovog ovčinjaka. I njih moram dove-
  sti i glas moj će slušati; i bit će jedno
  stado, jedan pastir.
 17 Zbog toga me ljubi Otac što po-
  lažem svog život da bih ga ponovno
  mogao uzeti.
 18 Nitko mi ga ne oduzima, nego
  ga ja polažem sam od sebe. Vlast
  imam položiti ga i vlast imam opet
  
  ga uzeti. Tu zapovijed primih od 
  Oca svoga."
 19 Među Židovima ponovno 
  nasta podjela zbog tih riječi.
 20 Mnogi od njih rekoše: "Demona 
  ima pa mahnita! Zašto ga slušate?" 
 21 Drugi pak rekoše: "Nisu to riječi 
  opsjednuta demonom. Zar može 
  demon slijepima oči otvoriti?"
 22 Svetkovao se u Jeruzalemu Blag-
  dan posvećenja, a bila je zima. 
 23 Isus je obilazio Hramom po trije-
  mu Salomonovu.
 24 Okružiše ga Židovi i rekoše mu: 
  "Dokle ćeš nam držati dušu u neiz-
  vjesnosti? Ako si ti Krist, reci nam 
  otvoreno!"
 25 Isus im odgovori: "Rekoh vam pa 
  ne vjerujete. Djela što ih činim u ime 
  Oca svojega, ona svjedoče za mene.
 26 Ali vi ne vjerujete jer niste od 
  mojih ovaca, kao što vam i rekoh. 
 27 Ovce moje glas moj slušaju; ja ih 
  poznajem i one idu za mnom;
 28 ja im dajem život vječni te neće 
  propasti nikada, i nitko ih neće ugra-
  biti iz moje ruke. 
 29 Otac moj, koji mi ih je dao, veći 
  je od svih, i nitko ne može ugrabiti 
  iz ruke Očeve.
 30 Ja i Otac jedno smo."
 31 Židovi stoga ponovno pograbiše 
  kamenje da bi ga kamenovali.
 32 Odgovori im Isus: "Mnoga vam 
  dobra djela Očeva pokazah, za koje 
  me od tih djela kamenujete?"
 33 Odgovoriše mu Židovi: "Zbog
  
  dobra te djela ne kamenujemo, ne-
  go zbog hule, što se ti, iako čovjek,
  praviš Bogom."
 34 Odgovori im Isus: "Nije li pisano
  u vašem Zakonu: 'Ja rekoh: bogovi 
  ste.' 
 35 Ako bogovima nazva one kojima 
  je dana riječ Božja, a Pismo se ne 
  može ukinuti,
 36 kako vi onome koga Otac posveti 
  i posla na svijet kažete: 'Huliš!' jer
  rekoh: 'Sin sam Božji!'
 37 Ako ne činim djela Oca svoga, 
  ne vjerujte mi;
 38 ali ako činim, sve ako meni ne 
  vjerujete, djelima vjerujte, da spo-
  znate i uzvjerujete da je Otac u meni
  i ja u Ocu."
 39 Nato ponovno nastojahu uhvatiti
  ga, ali im izmaknu iz ruku.
 40 I ode opet na onu stranu Jordana,
  na mjesto gdje je Ivan najprije
  krstio; i ostade ondje. 
 41 A mnogi dođoše k njemu i reko-
  še: "Ivan doduše ne učini nijednog 
  znamenja, ali sve što reče o ovome
  bijaše istina." 
 42 I mnogi ondje povjerovaše u njega.

  Ivanu 11 
  
 1 Bijaše neki bolesnik, Lazar
  iz Betanije, iz sela Marije i Marte,
  sestre njezine.
 2 Bijaše to ona Marija što pomaza 
  Gospodina pomašću i obrisa mu no-
  ge svojom kosom, njezin brat Lazar 
  bijaše bolestan.
 3 Sestre stoga poslaše po njega s
  
  porukom: "Gospodine, evo onaj ko-
  ga ljubiš bolestan je." 
 4 Čuvši to, Isus reče: "Ta bolest nije 
  na smrt, nego na slavu Božju, da se 
  Sin Božji po njoj proslavi."
 5 A Isus ljubljaše Martu, njezinu 
  sestru i Lazara. 
 6 Kad ču da je bolestan, ipak ostade
  još dva dana u onome mjestu gdje 
  bijaše. 
 7 Nakon toga reče učenicima: "Po-
  đimo opet u Judeju!" 
 8 Rekoše mu učenici: "Učitelju, 
  Židovi su sad tražili da te kamenuju
  a opet ideš onamo?"
 9 Odgovori Isus: "Nema li dan dva-
  naest sati? Ako tko hoda danju ne 
  spotiče se, jer vidi svjetlost ovoga 
  svijeta. 
 10 Ali hoda li tko noću, spotiče se 
  jer nema svjetlosti u njemu." 
 11 To reče, a onda im doda: "Lazar, 
  prijatelj naš, zaspa, no idem probu-
  diti ga." 
 12 Rekoše stoga njegovi učenici: 
  "Gospodine, ako zaspa, ozdravit će."
 13 No Isus to reče o njegovoj smrti, 
  a oni mišljahu da govori o spavanju, 
  o snu.
 14 Tada im Isus reče otvoreno: "La-
  zar je umro. 
 15 Radujem se poradi vas što ne 
  bijah ondje, da uzvjerujete. Nego 
  pođimo k njemu."
 16 Nato Toma, zvani Blizanac, reče 
  suučenicima: "Hajdemo i mi da u-
  mremo s njime!" 

 17 Došavši dakle Isus, nađe da je
  onaj već četiri dana u grobu. 
 18 Betanija bijaše blizu Jeruzalema,
  otprilike petnaest stadija,
 19 i mnogi su Židovi bili došli tješiti 
  Martu i Mariju zbog brata njihova.
 20 Kad Marta doču da Isus dolazi, 
  pođe mu u susret; a Marija sjeđaše 
  kod kuće.
 21 Tada Marta reče Isusu: "Gospo-
  dine, da si bio ovdje brat moj ne bi
  umro. 
 22 Ali i sada znam da što god zaišteš 
  od Boga, dat će ti Bog." 
 23 Reče joj Isus: "Uskrsnut će brat 
  tvoj!" 
 24 Reče mu Marta: "Znam da će 
  uskrsnuti o uskrsnuću, u posljednji 
  dan." 
 25 Reče joj Isus: "Ja sam uskrsnuće 
  i život: tko u mene vjeruje, ako i 
  umre, živjet će; 
 26 i svatko tko živi i vjeruje u me-
  ne, neće umrijeti nikada. Vjeruješ 
  li ovo?" 
 27 Odgovori mu: "Da, Gospodine;
  ja vjerujem da si ti Krist, Sin Božji,
  koji dolazi na svijet."
 28 Rekavši to ode i potajno zovnu
  svoju sestru Mariju i reče joj:
  "Došao je učitelj i zove te."
 29 Ona, kad to ču, brzo ustane i 
  dođe k njemu. 
 30 Isus još nije došao u selo, nego 
  bijaše na mjestu gdje ga je susrela 
  Marta. 
 31 Kad Židovi, koji su bili s njom u 
  
  kući i tješili je, vidješe kako je Marija
  brzo ustala i izišla, pođoše za njom,
  govoreći: "Ide na grob plakati."
 32 A kad Marija dođe onamo gdje 
  bijaše Isus, ugledavši ga baci mu se 
  pred noge govoreći: "Gospodine, da 
  si bio ovdje, ne bi umro moj brat." 
 33 Kad je vidje Isus gdje plače, a i 
  Židovi koji dođoše s njom plakahu,
  potrese se u duhu i uzbudi,
 34 pa reče: "Gdje ste ga položili?" 
  Rekoše mu: "Gospodine, dođi i vidi."
 35 Isus zaplaka.
 36 Nato Židovi rekoše: "Gle, kako 
  ga ljubljaše."
 37 A neki od njih rekoše: "Nije li
  ovaj, koji je slijepcu otvorio oči, 
  mogao učiniti da taj ne umre?"
 38 Tada Isus, ponovno duboko po-
  tresen, dođe k grobu. Bijaše to pe-
  ćina, a na nju navaljen kamen. 
 39 Isus reče: "Uklonite kamen!" 
  Kaže mu sestra pokojnikova, Marta: 
  "Gospodine, već smrdi, ta četvrti je 
  dan." 
 40 Reče joj Isus: "Nisam li ti rekao,
  budeš li vjerovala, vidjet ćeš slavu 
  Božju?" 
 41 Ukloniše dakle kamen s mjesta
  gdje mrtvac bijaše položen. A Isus 
  podiže oči i reče: "Oče, hvala ti što si 
  me uslišao.
 42 Ja sam znao da me svagda usli-
  šavaš; no rekoh to zbog mnoštva što
  stoji uokolo, da vjeruju da si me ti 
  poslao." 
 43 Rekavši to, jakim glasom viknu: 
  
  "Lazare, iziđi!" 
 44 I iziđe mrtvac, nogu i ruku pove-
  zanih mrtvčkim povojima, i lica
  omotana ručnikom. Isus im reče:
  "Odriješite ga i pustite neka ide!"
 45 Tada mnogi od Židova koji bija-
  hu došli k Mariji, kad vidješe što Isus 
  učini, povjerovaše u nj.
 46 Ali neki od njih odu farizejima i 
  ispričaše im što Isus učini.
 47 Stoga glavari svećenički i farizeji 
  skupiše vijeće, pa rekoše: "Što da 
  radimo? Jer ovaj čovjek čini mnoga 
  znamenja. 
 48 Ako ga pustimo tako, svi će po-
  vjerovati u njega pa će doći Rimljani 
  i oduzeti nam ovo mjesto i narod!"
 49 A jedan od njih, Kajfa, veliki 
  svećenik one godine, reče im: "Vi 
  ništa ne znate,
 50 niti shvaćate kako je za nas bolje 
  da jedan čovjek umre za narod, nego 
  da sav narod propadne."
 51 Ali to ne reče sam od sebe, nego 
  kao veliki svećenik one godine pro-
  rokova da Isus ima umrijeti za na-
  rod; 
 52 i ne samo za narod nego i zato da 
  raspršenu djecu Božju skupi u jedno. 
 53 Toga se dana dakle dogovore da 
  ga ubiju. 
 54 Zbog toga se Isus više nije javno 
  kretao među Židovima, nego ode
  odatle u kraj blizu pustinje, u grad 
  zvani Efrajim, i ostade ondje s uče-
  nicima svojim. 
 55 Bijaše blizu židovska Pasha i 
  
  mnogi iz zemlje uziđoše u Jeruza-
  lem da se očiste prije Pashe.
 56 Tražiše dakle Isusa te stojeći u 
  Hramu jedan drugome govorahu:
  "Što vam se čini, zar ne kani doći na 
  blagdan?" 
 57 A glavari svećenički i farizeji 
  izdadoše zapovijed da, ako tko saz-
  na gdje je, neka dojavi kako bi ga 
  uhvatili.

  Ivanu 12 
  
 1 Šest dana prije Pashe dođe 
  Isus u Betaniju gdje bijaše Lazar,
  onaj što umrije; onaj kojega Isus 
  uskrisi od mrtvih. 
 2 Ondje mu prirediše večeru: Marta
  posluživaše a Lazar bijaše jedan od
  njegovih sustolnika.
 3 Tada Marija, uzevši libru prave
  dragocjene nardove pomasti, pomaže
  Isusu noge i otare mu ih svojom
  kosom; a kuća se napuni mirisom
  pomasti.
 4 Nato reče jedan od njegovih uče-
  nika, Juda Šimuna Iškariotskog,
  onaj što ga je imao izdati:
 5 "Zašto se ta pomast nije prodala za
  trista denara, i to dalo siromasima?"
 6 Ali ne reče to zbog toga što mu
  bijaše stalo do siromaha, nego zato
  što bijaše kradljivac: imao je kesu, i
  uzimao što se u nju stavljalo.
 7 Nato Isus reče: "Pusti ju, čuvala je
  to za dan mog ukopa.
 8 Jer siromahe imate uvijek sa so-
  bom, ali mene nemate uvijek." 
 9 Silno mnoštvo Židova dozna da je 
  
  Isus ondje; i dođoše, ne samo zbog
  Isusa, već i zato da vide Lazara koje-
  ga je uskrisio od mrtvih.
 10 A glavari svećenički odlučiše
  ubiti i Lazara,
 11 jer su zbog njega mnogi Židovi
  odlazili i vjerovali u Isusa.
 12 Sutradan veliko mnoštvo što
  dođe na blagdan, čuvši da Isus dolazi
  u Jeruzalem, 
 13 uze palmove grane i iziđe mu u
  susret; i vikahu: "Hosana, blagoslo-
  vljen koji dolazi u ime Gospodnje,
  Kralj Izraelov!"
 14 Pronašavši magarčića sjedne Isus 
  na nj kao što je pisano: 
 15 "Ne boj se, 
  kćeri Sionska: evo, kralj tvoj dolazi 
  sjedeći na mladunčetu magaričinu! 
 16 To učenici njegovi isprva ne ra-
  zumješe, ali pošto je Isus bio prosla-
  vljen, prisjetiše se da je sve to bilo o
  njemu napisano, i da mu to učiniše.
 17 Svjedočilo je i mnoštvo koje bi-
  jaše s njime kad pozva Lazara iz gro-
  ba i uskrisi ga od mrtvih.
 18 Stoga mu mnoštvo iziđe u susret,
  jer čuše da je učinio to znamenje. 
 19 Farizeji stoga rekoše među so-
  bom: "Vidite da ne postižete ništa.
  Eno, svijet ode za njim."
 20 A bijahu i neki Grci među onima
  koji se dođoše pokloniti na blagdan.
 21 Oni pristupe Filipu iz Betsaide
  galilejske pa ga zamole, rekavši: "Go-
  spodine, htjeli bismo vidjeti Isusa."
 22 Dođe Filip i kaže to Andriji, pa
  Andrija i Filip odu i kažu Isusu.

 23 Isus im odgovori: "Došao je čas
  da se proslavi Sin čovječji.
 24 Zaista, zaista, kažem vam: ako
  zrno pšenice ne padne na zemlju i ne
  umre, ostaje samo; umre li, donosi
  mnogo roda.
 25 Tko ljubi svoj život, izgubit će ga,
  a tko mrzi svoj život na ovome svije-
  tu, sačuvat će ga za život vječni.
 26 Ako mi tko služi, neka me slijedi;
  i gdje sam ja, ondje će biti i moj
  sluga. Ako mi tko služi, počastit će
  ga moj Otac.
 27 Sad mi je duša potresena, i što da
  kažem? Oče, izbavi me od ovoga
  časa? Ali zato dođoh u ovaj čas.
 28 Oče, proslavi ime svoje." Nato
  dođe glas s neba: "Proslavio sam i
  opet ću proslaviti!"
 29 Mnoštvo što je ondje stajalo i
  slušalo govoraše: "Zagrmjelo je."
  Drugi rekoše: "Anđeo mu je govorio."
 30 Odgovori Isus i reče: "Ovaj glas
  nije došao radi mene, nego radi vas.
 31 Sada je sud ovomu svijetu; sada
  će knez ovoga svijeta biti izbačen.
 32 A ja, kad budem podignut sa zem-
  lje, sve ću privući k sebi."
 33 To reče naznačivši kakvom će
  smrću umrijeti.
 34 Odgovori mu mnoštvo: "Mi smo
  iz Zakona čuli da Krist ostaje za-
  uvijek, kako onda ti govoriš da Sin
  čovječji treba biti podignut? Tko je
  taj Sin čovječji?"
 35 Isus im nato reče: "Još je malo
  vremena Svjetlo s vama. Hodite dok
  
  imate Svjetlo da vas ne obuzme ta-
  ma. A tko hodi u tami ne zna kamo
  ide. 
 36 Dok imate Svjetlo, vjerujte u
  Svjetlo da postanete sinovi Svjetla."
  To Isus reče, a onda ode i sakri se od
  njih. 
 37 Iako je pred njima učinio tolika
  znamenja, ne povjerovaše u njega,
 38 kako bi se ispunila riječ koju
  kaza prorok Izaija: "Gospodine, tko
  povjerova našoj poruci? Komu li se
  otkri ruka Gospodnja?"
 39 Stoga i ne mogahu vjerovati, jer
  Izaija ponovno reče:
 40 "Zaslijepio im je oči, otvrdnuo
  srce; da očima ne vide, srcem ne
  razumiju, te se ne obrate da ih
  ozdravim."
 41 Reče to Izaija kad je vidio slavu
  njegovu te o njemu govorio.
 42 Ipak su i mnogi od glavara vjero-
  vali u njega, ali zbog farizeja nisu to
  priznavali, da ne budu izopćeni iz
  sinagoge; 
 43 jer slavu ljudsku volješe više ne-
  goli slavu Božju.
 44 A Isus povika: "Tko vjeruje u
  mene, ne vjeruje u mene, nego u
  onoga koji me posla;
 45 i tko vidi mene, vidi onoga koji
  me posla. 
 46 Ja, Svjetlo, dođoh na svijet da
  nijedan koji u mene vjeruje ne osta-
  ne u tami. 
 47 I sluša li tko moje riječi, a ne vjeru-
  je, ja ga ne sudim; jer nisam došao
  
  svijetu suditi, nego svijet spasiti.
 48 Tko mene odbacuje i riječi moje
  ne prima, ima tko ga sudi: riječ koju
  sam govorio, ona će mu suditi u po-
  sljednji dan.
 49 Jer ja nisam govorio sam od sebe,
  nego onaj koji me posla, Otac, on mi
  dade zapovijed što da kažem i što
  da govorim; 
 50 i znam da je zapovijed njegova
  život vječni. Što ja dakle govorim,
  govorim kako mi je rekao Otac."

  Ivanu 13 
  
 1 Pred sam blagdan Pashe, zna-
  jući da mu je došao čas da prijeđe 
  s ovoga svijeta k Ocu, Isus, budući 
  da je ljubio svoje, one u svijetu, do 
  kraja ih je ljubio. 
 2 A za večerom je đavao već bio 
  ubacio u srce Judi Šimuna Iškariot-
  skoga da ga izda. 
 3 Isus, znajući da mu je Otac sve 
  predao u ruke, i da je od Boga izišao 
  te da k Bogu ide, 
 4 usta od večere, odloži halje, uze 
  ubrus i opaše se. 
 5 Zatim nalije vodu u posudu za
  pranje i počne učenicima prati noge 
  i otirati ih ubrusom kojim bijaše
  opasan. 
 6 Dođe tako do Šimuna Petra, a ovaj
  mu reče: "Gospodine, zar da ti meni 
  pereš noge?" 
 7 Odgovori mu Isus: "Što ja činim, ti 
  sada ne razumiješ, ali razumjet ćeš 
  poslije." 
 8 Petar mu reče: "Nećeš mi prati 
  
  nogu nikada!" Isus mu odgovori:
  "Ako te ne operem, nećeš imati di-
  jela sa mnom." 
 9 Reče mu Šimun Petar: "Gospodi-
  ne, onda ne samo noge, nego i ruke 
  i glavu." 
 10 Reče mu Isus: "Tko je okupan, ne 
  treba oprati drugo do nego i sav je 
  čist; i vi ste čisti, ali ne svi."
 11 Jer znao je tko će ga izdati; zbog
  toga je i rekao: "Niste svi čisti."
 12 Kad im dakle opra noge, uze svo-
  je halje, ponovno sjede i reče im: 
  "Razumijete li što sam vam učinio? 
 13 Vi mene zovete Učiteljem i Go-
  spodinom, i dobro velite jer to i 
  jesam.
 14 Ako dakle ja, Gospodin i Učitelj,
  vama oprah noge, i vi trebate prati
  noge jedan drugome. 
 15 Jer dadoh vam primjer da i vi 
  činite kao što ja vama učinih."
 16 Zaista, zaista, kažem vam, nije 
  sluga veći od gospodara niti je posla-
  nik veći od onoga koji ga posla.
 17 Ako to znate, blago vama ako
  tako činite.
 18 Ne govorim o svima vama. Ja 
  znam koje izabrah, ali neka se ispuni 
  stih: 'Koji jede kruh moj, petu na me 
  podiže.' 
 19 Već vam sada kažem, prije negoli 
  se dogodi, da kad se dogodi vjerujete 
  da ja jesam. 
 20 Zaista, zaista, kažem vam, tko 
  primi onoga koga ja šaljem, mene 
  prima; a tko mene primi, prima ono-
  
  ga koji me posla." 
 21 Rekavši to, potresen u duhu Isus
  posvjedoči i reče: "Zaista, zaista,
  kažem vam, jedan od vas će me izdati!"
 22 Učenici pogledaše jedan drugoga
  u nedoumici o kome to govori.
 23 A jedan od njegovih učenika, onaj
  koga Isus ljubljaše, bijaše za stolom
  Isusu do krila.
 24 Šimun Petar dade mu znak neka
  upita tko je taj o kome govori.
 25 Prislonivši se na Isusova prsa ovaj
  upita: "Gospodine, tko je taj?"
 26 Isus odgovori: "To je onaj komu
  ja dadnem umočen zalogaj." I umo-
  čivši zalogaj, dade ga Judi Šimuna
  Iškariotskoga.
 27 Nakon zalogaja uđe u nj Sotona.
  Nato mu Isus reče: "Što činiš, učini
  brzo." 
 28 Nijedan od onih što bijahu oko
  stola nije znao zašto mu je to rekao.
 29 Budući da je Juda imao kesu, neki
  su mislili da mu je Isus rekao: "Kupi
  što trebamo za blagdan", ili neka po-
  da nešto siromasima.
 30 Uzevši dakle zalogaj on odmah
  iziđe; a bijaše noć.
 31 Pošto on iziđe, Isus reče: "Sada je
  proslavljen Sin čovječji, i Bog se
  proslavio u njemu.
 32 Ako se Bog proslavio u njemu, i
  njega će Bog proslaviti u sebi, i od-
  mah će ga proslaviti.
 33 Dječice, još sam malo s vama.
  Tražit ćete me, ali kao što rekoh
  Židovima, kažem sada i vama: kamo
  
  ja idem vi ne možete doći.
 34 Novu zapovijed vam dajem, da
  ljubite jedan drugoga; kao što sam
  ja ljubio vas, da i vi ljubite jedan
  drugoga. 
 35 Po tome će svi znati da ste moji
  učenici, ako imadnete ljubavi jedan
  za drugoga."
 36 Reče mu Šimun Petar: "Gospo-
  dine, kamo odlaziš?" Isus mu odgo-
  vori: "Kamo ja idem, ti me zasad ne
  možeš slijediti, no slijedit ćeš me
  poslije."
 37 Petar mu reče: "Gospodine, zašto
  te sada ne bih mogao slijediti? Život
  ću svoj položiti za tebe."
 38 Odgovori mu Isus: "Život ćeš svoj
  položiti za mene? Zaista, zaista,
  kažem ti, prije nego se pijetao oglasi
  triput ćeš me zanijekati."

  Ivanu 14 

 1 "Neka se ne uznemiruje vaše 
  srce; vjerujte u Boga i u mene vjerujte. 
 2 U kući Oca mojega ima mnogo 
  stanova; da nije tako rekao bih vam.
  Idem vam pripraviti mjesto. 
 3 I kad odem i pripravim vam mje-
  sto, ponovo ću doći i uzeti vas k sebi 
  da i vi budete gdje sam ja. 
 4 A kamo ja odlazim znate, i put
  znate." 
 5 Reče mu Toma: "Gospodine, ne 
  znamo kamo ideš; kako možemo 
  znati put?
 6 Reče mu Isus: "Ja sam Put, i Istina 
  i Život: nitko ne dolazi k Ocu osim 
  po meni. 

 7 Da ste upoznali mene, i Oca biste 
  moga upoznali; od sada ga i pozna-
  jete i vidjeli ste ga." 
 8 Reče mu Filip: "Gospodine, po-
  kaži nam Oca i dosta nam je." 
 9 Isus mu reče: "Toliko sam vremena 
  s vama i ti me, Filipe, nisi upoznao? 
  Tko je vidio mene, vidio je Oca. Pa
  kako ti veliš: 'Pokaži nam Oca'? 
 10 Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i 
  Otac u meni? Riječi koje vam govo-
  rim ne govorim od sebe, nego Otac 
  koji prebiva u meni čini djela svoja.
 11 Vjerujte mi da sam ja u Ocu, i 
  Otac u meni; ako ne inače, zbog 
  samih djela vjerujte. 
 12 Zaista, zaista, kažem vam, tko 
  vjeruje u mene, činit će djela koja ja 
  činim; i veća će od njih činiti jer ja 
  odlazim k Ocu svome. 
 13 I što god zamolite u moje ime
  učinit ću, da se proslavi Otac u Sinu. 
 14 Ako bilo što zamolite u moje ime, 
  učinit ću.
 15 Ako me ljubite, zapovijedi moje 
  vršite.
 16 I ja ću moliti Oca i on će vam dati 
  drugog Branitelja da ostane s vama 
  zauvijek;
 17 Duha Istine, kojega svijet ne 
  može primiti, jer ga ne vidi niti ga
  poznaje; vi ga poznajete jer s vama
  boravi i u vama će biti. 
 18 Neću vas ostaviti kao siročad; 
  doći ću k vama. 
 19 Još malo i svijet me više neće 
  vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja 
  
  živim i vi ćete živjeti. 
 20 U onaj dan ćete znati da sam ja u 
  Ocu svom i vi u meni i ja u vama. 
 21 Tko ima moje zapovijedi i vrši ih, 
  taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega 
  će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti 
  i sebe mu objaviti."
 22 Reče mu Juda, ne Iškariotski: 
  "Gospodine, kako to da ćeš se obja-
  viti nama, a ne svijetu?" 
 23 Odgovori mu Isus: "Ako me tko 
  ljubi, držat će moje riječi pa će Otac 
  moj ljubiti njega, k njemu ćemo doći 
  i kod njega se nastaniti.
 24 Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne 
  drži; a riječ koju slušate nije moja, 
  nego od Oca koji me posla. 
 25 To sam vam govorio dok sam 
  boravio s vama; 
 26 a Branitelj, Duh Sveti, koga će 
  Otac poslati u moje ime, poučavat 
  će vas o svemu i sjetiti vas svega što 
  vam rekoh.
 27 Mir vam ostavljam, mir svoj vam 
  dajem; dajem vam, ali ne kao što 
  svijet daje. Neka se ne uznemiruje 
  srce vaše i neka se ne plaši.
 28 Čuli ste da vam rekoh: 'Odlazim 
  i vraćam se k vama.' Kad biste me 
  ljubili, radovali biste se što idem 
  Ocu jer Otac je veći od mene. 
 29 A rekao sam vam to sada, prije 
  negoli se dogodi, da vjerujete kad se 
  dogodi. 
 30 Neću više s vama mnogo govoriti 
  jer dolazi knez ovoga svijeta. Meni
  on ne može ništa.

 31 Ali neka svijet upozna da ja lju-
  bim Oca i da činim kako mi je zapo-
  vijedio Otac. Ustanite, pođimo 
  odavde!

  Ivanu 15 
  
 1 Ja sam istinski trs, a moj je 
  Otac vinogradar.
 2 Svaku lozu na meni koja ne donosi 
  roda on uklanja, a svaku koja rod 
  donosi čisti da može donijeti više 
  roda. 
 3 Vi ste već očišćeni kroz riječ koju 
  sam vam govorio. 
 4 Ostanite u meni i ja u vama. Kao 
  što loza ne može donijeti roda sama 
  od sebe, ako ne ostane na trsu, tako 
  ni vi ako ne ostanete u meni. 
 5 Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u 
  meni i ja u njemu, taj donosi mnogo 
  roda; jer bez mene ne možete učiniti 
  ništa. 
 6 Ako tko ne ostane u meni, izbaci
  se kao loza i osuši; takve potom
  skupe i bace u oganj te gore. 
 7 Ako ostanete u meni i riječi moje 
  ostanu u vama, tražite što god ho-
  ćete, i bit će vam. 
 8 U ovome se proslavlja Otac moj: 
  da donosite mnogo roda i da budete 
  moji učenici. 
 9 Kao što je mene ljubio Otac tako 
  sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj 
  ljubavi. 
 10 Budete li vršili moje zapovijedi, 
  ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što 
  sam i ja vršio zapovijedi Oca svojega 
  te ostajem u njegovoj ljubavi. 

 11 To sam vam govorio da moja ra-
  dost bude u vama i da vaša radost 
  bude potpuna. 
 12 Ovo je zapovijed moja, da ljubite 
  jedan drugoga kao što sam ja ljubio 
  vas!
 13 Veće ljubavi nitko nema od ove: 
  da tko život svoj položi za svoje pri-
  jatelje. 
 14 Vi ste prijatelji moji ako činite 
  što god vam zapovijedam. 
 15 Više vas ne zovem slugama jer 
  sluga ne zna što radi njegov gospo-
  dar; vas sam nazvao prijateljima jer 
  vam obznanih sve što sam čuo od 
  Oca svoga. 
 16 Ne izabraste vi mene, nego ja 
  izabrah vas i postavih vas da idete i 
  rod donosite, i rod vaš da ostane; da
  vam dadne Otac što god ga zamolite 
  u moje ime. 
 17 Ovo vam zapovijedam, da ljubite 
  jedan drugoga. 
 18 Ako vas svijet mrzi, znajte da je 
  mene mrzio prije vas. 
 19 Kad biste bili od svijeta, svijet 
  bi svoje ljubio; no budući da niste 
  od svijeta, nego vas ja izabrah od
  svijeta, zbog toga vas svijet mrzi. 
 20 Sjetite se riječi koju vam rekoh: 
  'Nije sluga veći od svoga gospodara.' 
  Ako su mene progonili, i vas će pro-
  goniti; ako su moju riječ držali, i
  vašu će držati. 
 21 A sve to činit će vam zbog mog
  imena jer ne znaju onoga koji me
  posla. 

 22 Da nisam došao i govorio im, ne 
  bi imali grijeha; ali sada nemaju 
  izgovora za svoj grijeh. 
 23 Tko mene mrzi, mrzi i Oca mojega. 
 24 Da ne učinih među njima djela 
  kojih nitko drugi ne učini, ne bi ima-
  li grijeha; a sada su vidjeli i zamrzili 
  i mene i Oca mojega. 
 25 No neka se ispuni riječ napisana 
  u njihovu Zakonu: 'Mrziše me ni-
  zašto.' 
 26 A kad dođe Branitelj koga ću vam 
  ja poslati od Oca, Duh Istine koji od 
  Oca izlazi, on će svjedočiti za mene; 
 27 i vi ćete svjedočiti jer ste od 
  početka sa mnom. 

  Ivanu 16 
  
 1 To sam vam govorio da se ne 
  pokolebate. 
 2 Izopćavat će vas iz sinagoga: što-
  više dolazi čas kada će svatko tko 
  vas ubije misliti da služi Bogu. 
 3 A to će vam činiti jer ne upoznaše 
  ni Oca ni mene. 
 4 Rekao sam vam ovo da se, kad
  dođe vrijeme, sjetite što vam kazah.
  Ovo vam ne rekoh od početka jer
  bijah s vama. 
 5 Ali sada odlazim k onomu koji 
  me posla i nitko od vas me ne pita: 
  'Kamo ideš?' 
 6 Nego je, jer sam vam ovo rekao,
  žalost ispunila vaše srce. 
 7 No kažem vam istinu: korisnije je 
  za vas da ja odem, jer ne odem li, 
  Branitelj neće doći k vama, odem li 
  poslat ću ga k vama. 

 8 A kad dođe, on će svijetu dokazati 
  krivnju glede grijeha, i glede praved-
  nosti i glede suda. 
 9 Glede grijeha: što ne vjeruju u
  mene; 
 10 glede pravednosti: što odlazim k 
  Ocu i više me ne vidite; 
 11 i glede suda: što je knez ovoga 
  svijeta osuđen. 
 12 Još vam mnogo imam za reći, ali 
  sada ne možete nositi. 
 13 No kada dođe on, Duh Istine,
  uvest će vas u svu istinu; jer neće 
  govoriti sam od sebe, nego će govo-
  riti što čuje i navješćivati vam ono 
  što dolazi. 
 14 On će proslavljati mene jer će od 
  mojega uzimati i navješćivati vama. 
 15 Sve što god ima Otac, moje je;
  zbog toga vam rekoh: od mojega će
  uzimati i navješćivati vama. 
 16 Malo, i nećete me vidjeti; i opet 
  malo, pa ćete me vidjeti, jer ja odla-
  zim k Ocu." 
 17 Stoga neki od učenika rekoše
  jedan drugome: "Što je to što nam 
  kaže: 'Malo, i nećete me vidjeti; i 
  opet malo, pa ćete me vidjeti' i 'Jer
  ja odlazim k Ocu'?" 
 18 Govorahu dakle: "Što je to što 
  kaže 'Malo'? Ne znamo što govori." 
 19 Isus shvati da bi ga htjeli pitati 
  pa im reče: "Pitate se među sobom 
  o tome što kazah: 'Malo, i nećete 
  me vidjeti; i opet malo, pa ćete me 
  vidjeti'? 
 20 Zaista, zaista, kažem vam, vi ćete 
  
  plakati i jadikovati, a svijet će se 
  veseliti. Vi ćete se žalostiti, ali žalost 
  će vaša postati u radošću. 
 21 Žena kad rađa, žalosna je jer je 
  došao njezin čas; ali kad rodi djete
  ne spominje se više muke zbog ra-
  dosti što se čovjek rodio na svijet. 
 22 Stoga i vi sada imate žalost; no 
  opet ću vas vidjeti, i srce će vam se 
  radovati i radost vam vašu nitko 
  neće oteti. 
 23 I u taj dan ništa me nećete pitati. 
  Zaista, zaista, kažem vam, što god 
  zamolite od Oca u moje ime, dat će 
  vam. 
 24 Dosad niste molili ništa u moje 
  ime: molite i primit ćete da radost 
  vaša bude potpuna. 
 25 To sam vam govorio u uspored-
  bama; ali dolazi čas kad vam više 
  neću govoriti u usporedbama, nego 
  ću vam otvoreno govoriti o Oca. 
 26 U taj dan molit ćete u moje ime;
  i ne velim vam da ću ja moliti Oca 
  za vas, 
 27 ta sam vas Otac ljubi jer ste vi
  mene ljubili i vjerovali da sam ja od 
  Boga izišao. 
 28 Izišao sam od Oca i došao na 
  svijet; opet ostavljam svijet i odla- 
  zim k Ocu." 
 29 Kažu mu njegovi učenici: "Evo, 
  sad otvoreno govoriš i ne služiš se 
  usporedbom.
 30 Sada znamo da sve znaš i ne 
  trebaš da te tko pita. Zbog toga
  vjerujemo da si od Boga izišao." 

 31 Odgovori im Isus: "Sada vjeru-
  jete? 
 32 Evo dolazi čas i već je došao, kad
  ćete biti raspršeni svak na svoju stra-
  nu i mene ostaviti samoga; no ja 
  nisam sam jer je Otac sa mnom. 
 33 To sam vam rekao da u meni mir 
  imate. U svijetu imate muku, ali 
  ohrabrite se, ja sam pobijedio svijet!" 

  Ivanu 17 
  
 1 To Isus doreče, i podigavši oči 
  k nebu progovori: "Oče, došao je 
  čas; proslavi Sina svoga da i Sin tvoj
  proslavi tebe:
 2 da vlašću koju si mu dao nad sva-
  kim tijelom dadne život vječni svima 
  koje si mu dao. 
 3 A ovo je vječni život: da upoznaju 
  tebe, jedinoga istinskoga Boga, i 
  Isusa Krista kojeg si poslao. 
 4 Ja tebe proslavih na zemlji: dovrših 
  djelo koje si mi dao da učinim. 
 5 A sada, Oče, proslavi ti mene kod 
  sebe onom slavom koju imadoh s
  tobom prije negoli je svijeta bilo.
 6 Objavio sam ime tvoje ljudima ko-
  je si mi dao iz svijeta. Tvoji bijahu, a 
  meni si ih dao i riječ su tvoju održali.
 7 Sad su spoznali da je od tebe sve 
  što si mi dao; 
 8 jer riječi koje si dao meni dao sam
  njima, i oni ih primiše, i uistinu 
  spoznaše da sam od tebe izišao te 
  povjerovaše da si me ti poslao. 
 9 Ja za njih molim; ne molim za 
  svijet, nego za one koje si mi dao jer 
  su tvoji. 

 10 I sve moje tvoje je, i tvoje moje; i
  proslavio sam se u njima. 
 11 Ja više nisam u svijetu, no oni su 
  u svijetu, a ja dolazim k tebi. Oče 
  sveti, čuvaj u svom imenu one koje 
  si mi dao, da budu jedno kao mi. 
 12 Dok sam bio s njima u svijetu, ja 
  sam ih čuvao u tvom imenu, njih 
  koje si mi dao; štitio sam ih te nije-
  dan ne propade osim sina propasti, 
  da se ispuni Pismo.
 13 A sada dolazim k tebi, i ovo 
  govorim u svijetu da u sebi imaju 
  puninu moje radosti. 
 14 Ja sam im dao tvoju riječ, a svijet 
  ih zamrzi jer nisu od svijeta kao što 
  ni ja nisam od svijeta. 
 15 Ne molim te da ih uzmeš iz svi-
  jeta, nego da ih očuvaš od zla. 
 16 Oni nisu od svijeta kao što ni ja 
  nisam od svijeta. 
 17 Posveti ih istinom; tvoja je riječ 
  istina. 
 18 Kao što ti mene posla u svijet i ja 
  njih poslah u svijet;
 19 i za njih posvjećujem samoga se-
  be da i oni budu posvećeni u istini. 
 20 Ne molim samo za ove već i za 
  one koji će po njihovoj riječi vjero-
  vati u mene;
 21 da svi budu jedno, kao što si ti, 
  Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni 
  u nama budu jedno da svijet može
  vjerovati da si me ti poslao. 
 22 I slavu koju si ti dao meni ja sam
  dao njima, da budu jedno kao što 
  smo mi jedno;

 23 ja u njima i ti u meni, da budu 
  savršeno jedno, i da svijet spozna da 
  si me ti poslao i ljubio njih kao što 
  si mene ljubio. 
 24 Oče, hoću da i oni koje si mi dao 
  budu gdje sam i ja, sa mnom, da 
  gledaju moju slavu, slavu koju si mi 
  dao jer si me ljubio prije postanka 
  svijeta. 
 25 Oče pravedni, svijet te ne upozna, 
  ali ja te znah; a i ovi spoznaše da si 
  me ti poslao. 
 26 I njima objavih tvoje ime, i još ću 
  objaviti, da ljubav kojom si ti mene 
  ljubio bude u njima; i ja u njima."

  Ivanu 18 
  
 1 To rekavši, ode Isus sa svojim 
  učenicima na drugu stranu potoka 
  Cedrona gdje bijaše vrt u koji uđe 
  Isus i njegovi učenici. 
 2 A poznavaše to mjesto i Juda, koji
  ga je izdao, jer se Isus često sastajao 
  tamo sa svojim učenicima. 
 3 Onda Juda, dobivši četu, i službe-
  nici svećeničkih glavara i farizeja,
  dođu onamo sa zubljama, svjetiljka-
  ma i oružjem. 
 4 Isus, dakle, znajući sve što će mu
  se dogoditi, stupi naprijed te ih upi-
  ta: "Koga tražite?" 
 5 Odgovoriše mu: "Isusa Nazareća-
  nina." Reče im Isus: "Ja sam." A sta-
  jao je s njima i Juda, njegov izdajnik.
 6 Kad im dakle reče: "Ja sam", oni 
  uzmaknuše natrag i popadaše na 
  zemlju. 
 7 Ponovo ih tada upita: "Koga 
  
  tražite?" a oni rekoše: "Isusa Naza- 
  rećanina." 
 8 Isus odgovori: "Rekoh vam da sam 
  ja. Ako dakle mene tražite, pustite 
  ove da odu";
 9 da se ispuni riječ koju reče: "Ne 
  izgubih ni jednoga od onih koje si 
  mi dao." 
 10 A Šimun Petar, jer je imao mač,
  izvuče ga pa udari slugu velikoga 
  svećenika i odsječe mu desno uho. 
  A slugino ime bijaše Malho.
 11 Isus nato reče Petru: "Stavi mač u 
  korice; čašu koju mi dade Otac zar 
  da ne pijem?"
 12 Tada četa, zapovjednik i židovski 
  službenici uhvatiše Isusa, svezaše ga
 13 i odvedoše najprije k Ani; jer on 
  bijaše tast Kajfi, koji bijaše veliki
  svećenik one godine. 
 14 A Kajfa bijaše onaj koji dade 
  Židovima savjet kako je bolje da 
  jedan čovjek umre za narod.
 15 Za Isusom su išli Šimun Petar i 
  drugi učenik. A taj učenik bijaše poz-
  nat velikom svećeniku pa s Isusom 
  uđe u dvorište velikoga svećenika. 
 16 Ali Petar ostade vani kod vrata. 
  Tada taj drugi učenik, koji bijaše
  poznat velikom svećeniku, iziđe i 
  reče vratarici te uvede Petra. 
 17 Nato sluškinja, vratarica, reče
  Petru: "Nisi li i ti od učenika toga 
  čovjeka?" On reče: "Nisam."
 18 A stajahu ondje sluge i stražari, 
  naložili su vatru jer bijaše studeno i 
  grijahu se; bijaše s njima i Petar,
  
  stajao je i grijao se.
 19 Veliki svećenik zapita Isusa o nje-
  govim učenicima i o njegovu nauku. 
 20 Odgovori mu Isus: "Ja sam javno 
  govorio svijetu; uvijek sam nauča-
  vao u sinagogi i u Hramu gdje se 
  Židovi uvijek skupljaju, ništa nisam 
  govorio u tajnosti.
 21 Zašto mene pitaš? Pitaj one koji 
  su slušali što sam im govorio; evo ovi
  znaju što sam rekao." 
 22 Na te njegove riječi jedan od 
  prisutnih službenika pljusne Isusa 
  govoreći: "Tako li odgovaraš veli-
  kom svećeniku?"
 23 Odgovori mu Isus: "Ako sam 
  krivo rekao, dokaži da je krivo; ako
  li pravo, zašto me udaraš?"
 24 Ana ga posla svezana Kajfi, veli-
  kom svećeniku.
 25 A Šimun Petar stajao ondje i 
  grijao se. Rekoše mu: "Nisi i ti od 
  njegovih učenika?" On zanijeka i 
  reče: "Nisam."
 26 Reče jedan od slugu velikog 
  svećenika, rođak onoga komu Petar 
  odsječe uho: "Nisam li te ja vidio u 
  vrtu s njime?" 
 27 Petar ponovno zanijeka, a pijetao 
  se odmah oglasi.
 28 Odvedoše tada Isusa od Kajfe u 
  sudnicu doma upraviteljeva; a bijaše 
  rano. I oni ne uđoše u sudnicu da se 
  ne okaljaju, već da mognu blagovati 
  pashu. 
 29 Pilat tada iziđe pred njih i reče: 
  "Kakvu tužbu iznosite protiv ovoga 
  
  čovjeka?" 
 30 Oni mu odgovore: "Kad on ne bi bio 
  zločinac, ne bismo ga tebi predali."
 31 Reče im nato Pilat: "Uzmite ga
  vi i sudite mu po svom zakonu."
  Rekoše mu Židovi: "Nama nije do-
  pušteno nikoga pogubiti";
 32 da bi se ispunila riječ Isusova
  koju reč, označivši kakvom će
  smrću umrijeti.
 33 Nato Pilat ponovno uđe u sudni-
  cu, pozove Isusa i reče mu: "Jesi li ti
  kralj židovski?"
 34 Isus mu odgovori: "Govoriš li ti 
  to sam od sebe ili ti drugi rekoše za
  mene?" 
 35 Pilat odgovori: "Zar sam ja Židov? 
  Tvoj narod i glavari svećenički preda-
  doše te meni: što si učinio?"
 36 Odgovori Isus: "Kraljevstvo moje 
  nije od ovoga svijeta; kad bi moje 
  kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, 
  moje bi se sluge borile da ne budem 
  predan Židovima; ali sada kraljev-
  stvo moje nije odavde."
 37 Nato mu Pilat reče: "Onda si zai-
  sta kralj?" Isus odgovori: "Ti dobro
  kažeš, ja jesam kralj. Ja sam se zato 
  rodio, i zato sam došao na svijet, da 
  svjedočim za istinu. Svatko tko je od 
  istine, sluša moj glas."
 38 Reče mu Pilat: "Što je istina?" 
  Rekavši to, ponovno iziđe pred 
  Židove i reče im: "Ja ne nalazim 
  nikakvu krivnju na njemu, 
 39 a u vas je običaj da vam za Pashu
  nekoga pustim; hoćete li dakle da
  
  vam pustim kralja židovskoga?" 
 40 Nato svi opet povikaše: "Ne to-
  ga, nego Barabu!" A Baraba bijaše 
  razbojnik. 

  Ivanu 19 
  
 1 Tada Pilat uze i izbičeva Isusa. 
 2 A vojnici spletoše krunu od trnja i 
  staviše mu je na glavu, zaogrnuše ga 
  grimiznim plaštem.
 3 i rekoše: "Zdravo, kralju židovski!" 
  I pljuskali su ga.
 4 A Pilat ponovno iziđe i reče im: 
  "Evo vam ga izvodim da znate da ne 
  nalazim na njemu nikakve krivnje." 
 5 Iziđe tada Isus s trnovom krunom, 
  u grimiznom plaštu, a Pilat im reče: 
  "Evo čovjeka!" 
 6 Kad ga ugledaše glavari svećenički 
  i službenici, povikaše: "Razapni! 
  Razapni!" Pilat im reče: "Uzmite ga 
  vi i razapnite, jer ja na njemu ne 
  nalazim krivnje."
 7 Odgovoriše mu Židovi: "Mi ima-
  mo Zakon i po našem Zakonu on 
  mora umrijeti, jer se pravio Sinom 
  Božjim."
 8 Kad je Pilat čuo tu riječ, još se više 
  prestraši 
 9 pa ponovno uđe u sudnicu i kaže 
  Isusu: "Odakle si ti?" No Isus mu ne 
  dade odgovora. 
 10 Tada mu Pilat reče: "Zar meni ne 
  odgovaraš? Ne znaš li da imam vlast 
  razapeti te i da imam vlast oslobodi-
  ti te?" 
 11 Isus odgovori: "Ne bi imao nada 
  mnom nikakvu vlast da ti nije dana 
  
  odozgor. Zbog toga onaj koji me
  predao tebi ima veći grijeh."
 12 Od tada ga je Pilat nastojao oslo-
  boditi; no Židovi vikahu: "Ako ovo-
  ga pustiš, nisi prijatelj caru. Tko se 
  pravi kraljem, protivi se caru."
 13 Stoga Pilat, čuvši tu riječ, izvede 
  Isusa i sjede na sudačku stolicu na 
  mjestu koje se zove Litostrotos, he-
  brejski Gabata.
 14 A bijaše upravo Priprava za 
  Pashu, oko šestoga sata, i reče
  Židovima: "Evo kralja vašega!"
 15 Ali oni povikaše: "Ukloni! Ukloni! 
  Razapni ga!" Pilat im reče: "Kralja 
  vašega da razapnem?" Glavari 
  svećenički odgovoriše: "Mi nemamo 
  kralja osim cara."
 16 Tada im ga preda da se razapne. 
  Uzeše i odvedoše Isusa. 
 17 I noseći svoj križ, iziđe on na 
  mjesto zvano Lubanjsko, hebrejski 
  Golgota: 
 18 ondje ga razapeše, a s njim i dru-
  gu dvojicu, s jedne i druge strane, a 
  u sredini Isusa.
 19 I napisa Pilat natpis i postavi
  ga na križ. Bijaše napisano: "Isus
  Nazarećanin, kralj Židova."
 20 Taj su natpis čitali mnogi Židovi 
  jer mjesto gdje je Isus bio razapet 
  bijaše blizu grada; a bilo je napisano 
  hebrejski, grčki i latinski.
 21 Rekoše nato Pilatu glavari 
  svećenički: "Nemoj pisati: 'Kralj 
  Židova', nego da je on rekao: 'Kralj 
  sam Židova'"

 22 Pilat odgovori: "Što napisah, 
  napisah!"
 23 Vojnici pak, kad razapeše Isusa, 
  uzeše njegove halje i razdijeliše ih 
  na četiri dijela, svakom vojniku po 
  dio, a tako i donju halju; ali ona 
  bijaše nešivena, otkana u komadu 
  od vrha do dna.
 24 Rekoše zato jedan drugome: 
  "Ne derimo je, nego bacimo kocku 
  za nju pa komu dopadne", da se 
  ispuni stih koji veli: "Razdijeliše 
  haljine moje među sobom, i za od-
  jeću moju baciše kocku." I vojnici 
  baš tako učiniše .
 25 Stajala je kod Isusova križa maj-
  ka njegova, i sestra njegove majke, 
  Marija Kleofina i Marija Magdalena. 
 26 Kad Isus ugleda majku i kraj nje 
  učenika kojega je ljubio, reče majci 
  svojoj: "Ženo, evo ti sina!"
 27 Zatim reče učeniku: "Evo ti maj-
  ke!" I od toga časa uze je učenik k 
  svojima.
 28 Nakon toga, kako je Isus znao da 
  je sada sve dovršeno, da bi se ispuni-
  lo Pismo reče: "Žedan sam." 
 29 A ondje je stajala posuda puna 
  octa. I natopivši spužvu octom nata-
  koše je na izopovu granu pa je pri- 
  makoše njegovim ustima. 
 30 Kad Isus uze ocat, reče: "Dovršeno 
  je", i prignuvši glavu, preda duh.
 31 Stoga Židovi, kako bijaše Pripra-
  va, pa da ne bi tijela ostala na križu 
  za Šabat*, jer je velik dan bio onaj 
  Šabat, zamoliše Pilata da se raspeti-
  
  ma slome noge i da ih se ukloni. 
 32 Dođoše dakle vojnici i slomiše
  noge prvomu i drugomu koji su bili 
  raspeti s Isusom. 
 33 Ali došavši do Isusa vidješe da je 
  već umro, i ne slomiše mu noge, 
 34 nego mu jedan od vojnika ko-
  pljem probode bok i odmah poteče 
  krv i voda. 
 35 Onaj koji je vidio svjedoči i isti-
  nito je njegovo svjedočanstvo, i zna 
  da govori istinu da i vi vjerujete. 
 36 Jer se to dogodilo da se ispuni stih: 
  "Nijedna mu se kost neće slomiti."
 37 I ponovno drugi stih veli: "Gledat 
  će onoga koga su proboli."
 38 Nakon toga Josip iz Arimateje, 
  koji je bio učenik Isusov, ali tajni,
  zbog straha od Židova, zamoli Pilata
  da može uzeti tijelo Isusovo. I Pilat
  dopusti. Dođe dakle i uze Isusovo 
  tijelo. 
 39 A dođe i Nikodem, koji je ono 
  prije noću došao k Isusu, i donese 
  oko sto libri smjese smirne i aloja.
 40 Uzmu dakle tijelo Isusovo i povi-
  ju ga u platno s miomirisima, kao što
  je u Židova običaj za ukop. 
 41 A na mjestu gdje je bio raspet 
  bijaše vrt i u vrtu nov grob u koji još 
  nitko ne bi položen.
*Šabat: počinak, subota, tjedan. Osim tjed-
nog šabata, subote, postojali su još i utvrđeni
godišnji šabati: Pasha, Blagdan sjenica i Pu-
rim, koje su nazivali šabatima ali su mogli
padati na bilo koji dan u tjednu. Ovdje je riječ
o Pashi.
 42 Ondje dakle zbog židovske Pri-
  prave, jer grob bijaše blizu, polože 
  Isusa.

  Ivanu 20 
  
 1 Prvog dana u tjednu, rano, još 
  je bila tama, dođe Marija Magdale-
  na do groba i opazi da je kamen s
  groba uklonjen.
 2 Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru
  i drugom učeniku, kojega je Isus
  ljubio, i reče im: "Uzeše Gospodina
  iz groba i ne znamo gdje ga staviše."
 3 Uputiše se tada Petar i onaj drugi
  učenik i dođoše do groba.
 4 Trčahu obojica zajedno, ali onaj
  drugi učenik trčaše brže od Petra te
  stiže prvi do groba;
 5 i sagnuvši se opazi povoje gdje
  leže, ali ne uđe.
 6 Tada dođe Šimun Petar koji je išao 
  za njim i ušavši u grob ugleda povoje 
  gdje leže,
 7 i ručnik koji bijaše na njegovoj
  glavi, ali nije ležao uz povoje, nego
  zasebno smotan na jednom mjestu.
 8 Tada uđe i onaj drugi učenik koji 
  prvi stiže do groba, i vidje i povjerova. 
 9 Jer još ne upoznaše Pisma da Isus 
  treba ustati od mrtvih. 
 10 Potom se učenici ponovno vra-
  tiše svojima.
 11 A Marija je stajala vani kod groba 
  i plakala. Dok je tako plakala zaviri 
  u grob
 12 i ugleda dva anđela u bijelom
  kako sjede na mjestu gdje je bilo
  položeno Isusovo tijelo, jedan kod 

  glave, drugi kod nogu. 
 13 Kažu joj oni: "Ženo, zašto 
  plačeš?" Reče im: "Zato jer uzeše 
  Gospodina mojega i ne znam kamo
  ga staviše." 
 14 I rekavši to, obazre se i ugleda 
  Isusa gdje stoji, ali nije znala da je to 
  Isus. 
 15 Isus joj reče: "Ženo, zašto plačeš?
  Koga tražiš?" Misleći da je to vrtlar,
  reče mu ona: "Gospodine, ako si ga
  ti odnio, reci mi gdje si ga položio i
  ja ću ga uzeti."
 16 Reče joj Isus: "Marijo." Okre-
  nuvši se ona mu reče: "Rabbuni!" što
  znači: Učitelju.
 17 Kaže joj Isus: "Nemoj me se
  doticati jer još nisam uzašao Ocu
  svojemu; nego idi k mojoj braći i
  reci im: 'Uzlazim Ocu svojemu i
  Ocu vašemu, Bogu svojemu i Bo-
  gu vašemu.'" 
 18 Dođe dakle Marija Magdalena i 
  navijesti učenicima da je vidjela 
  Gospodina i da joj je to rekao.
 19 Uvečer tog istog dana, prvog u
  tjednu, kad vrata gdje su učenici bili
  skupljeni bijahu zatvorena zbog
  straha od Židova, dođe Isus, stane 
  u sredinu i reče im: "Mir vama."
 20 I rekavši to, pokaza im svoje 
  ruke i bok. Obradovaše se učenici 
  vidjevši Gospodina.
 21 Isus im stoga ponovno reče: "Mir 
  vama: kao što je mene poslao Otac 
  i ja šaljem vas."
 22 I rekavši to, dahne u njih i reče 
  
  im: "Primite Duha Svetoga;
 23 kojima oprostite grijehe, 
  opraštaju im se, kojima zadržite, 
  zadržani su im."
 24 Ali Toma zvani Blizanac, jedan 
  od dvanaestorice, ne bijaše s njima 
  kada dođe Isus. 
 25 Rekoše mu dakle drugi učenici: 
  "Vidjeli smo Gospodina." Ali im on
  odvrati: "Ako ne vidim na njegovim 
  rukama znak čavala i ne stavim svoj 
  prst u mjesto čavala, i ako ne stavim 
  svoju ruku u njegov bok, neću vjero-
  vati." 
 26 I nakon osam dana ponovno bi-
  jahu njegovi učenici unutra, i Toma
  s njima. Vrata bijahu zatvorena, a 
  Isus dođe, stade u sredinu i reče: 
  "Mir vama!" 
 27 Tada reče Tomi: "Prinesi prst svoj
  ovamo i pogledaj mi ruke; prinesi 
  ruku svoju i stavi je u moj bok i ne 
  budi nevjeran nego vjeran." 
 28 Toma mu odgovori: "Gospodin 
  moj i Bog moj!" 
 29 Reče mu Isus: "Jer si me vidio, 
  povjerovao si. Blagoslovljeni koji 
  ne vidješe, a vjeruju."
 30 Mnoga druga znamenja činio je 
  Isus je pred svojim učenicima, koja 
  nisu zapisana u ovoj knjizi;
 31 a ova su zapisana da vjerujete: 
  Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući 
  imate život u njegovu imenu.

  Ivanu 21 
  
 1 Poslije toga ukaza se Isus po-
  novno učenicima na moru Tiberi-
  
  jadskome. Objavi se ovako: 
 2 Bijahu zajedno Šimun Petar, To-
  ma zvani Blizanac, Natanael iz Kane 
  Galilejske, Zebedejevi i druga dva 
  njegova učenika.
 3 Reče im Šimun Petar: "Idem ri-
  bariti." Rekoše mu: "Idemo i mi s 
  tobom." Iziđoše i odmah uđoše u 
  lađu, ali te noći ništa ne uloviše.
 4 Kad već nasta jutro, stajaše Isus 
  na obali, ali učenici nisu znali da je 
  to Isus. 
 5 Reče im dakle Isus: "Dječice, ima-
  te li što za pojesti?" Odgovoriše mu: 
  "Ne." 
 6 A on im reče: "Bacite mrežu na 
  desnu stranu lađe i naći ćete." Baciše 
  dakle i više je ne mogoše izvući zbog 
  mnoštva ribe. 
 7 Tada onaj učenik kojega Isus lju-
  bljaše reče Petru: "Gospodin je." 
  Kad Šimun Petar ču da je to Gospo-
  din, pripaše si gornju halju, jer bi-
  jaše gol, i baci se u more. 
 8 A ostali učenici dođoše s lađicom 
  vukući mrežu s ribom jer ne bijahu 
  daleko od kopna, samo nekih dvje-
  sta lakata. 
 9 Kad iziđoše na obalu, ugledaše 
  pripravljenu žeravicu i na njoj 
  postavljenu ribu i kruh. 
 10 Reče im Isus: "Donesite od riba 
  što ih sad uloviste." 
 11 Popne se Šimun Petar i izvuče na 
  obalu mrežu punu velikih riba, sto 
  pedeset i tri; iako ih je bilo toliko, 
  mreža se ne raskinu. 

 12 Reče im Isus: "Dođite, doručkuj-
  te!" Ali se nitko od učenika, znajući
  da je Gospodin, ne usudi pitati ga:
  "Tko si ti?" 
 13 Isus dakle pristupi, uzme kruh i 
  dade im, i ribu isto tako 
 14 To se već treći put objavio Isus 
  svojim učenicima otkako uskrsnu 
  od mrtvih.
 15 Pošto doručkovaše reče Isus 
  Šimuna Petra: "Šimune Jonin, lju-
  biš li me više nego ovi?" Reče mu: 
  "Da, Gospodine, ti znaš da te volim.
  Reče mu: "Pasi jaganjce moje!"
 16 Reče mu po drugi put: "Šimune 
  Jonin, ljubiš li me?" Reče mu: "Da, 
  Gospodine, ti znaš da te volim!" 
  Kaže mu: "Pasi ovce moje!"
 17 Reče mu po treći put: "Šimune 
  Jonin, voliš li me?" Ražalosti se Pe-
  tar što mu treći put reče: "Voliš li 
  me?" pa mu reče: "Gospodine, ti sve 
  znaš; ti znaš da te volim." Kaže mu 
  Isus: "Pasi ovce moje!"
 18 "Zaista, zaista, kažem ti, dok si 
  bio mlađi, sam si se opasivao i hodio 
  kamo si htio; ali kad ostariš, raširit 
  ćeš ruke i drugi će te opasivati i vo- 
  diti kamo ne želiš." 
 19 A to mu reče naznačujući kak- 
  vom će smrću proslaviti Boga. Izre-
  kavši to reče mu: "Slijedi me!"
 20 Okrenuvši se Petar vidje da ga 
  slijedi onaj učenik kojega je Isus 
  ljubio, koji se za večere bijaše na-
  slonio Isusu na prsa i upitao ga: 
  "Gospodine, tko je taj što te izdaje?" 

 21 Vidjevši ga, Petar reče Isusu: 
  "Gospodine, a što s ovim?" 
 22 Reče mu Isus: "Ako hoću da on 
  ostane dok ne dođem, što je tebi do 
  toga? Ti slijedi mene!" 
 23 Stoga se među braćom pronese 
  glas da onaj učenik neće umrijeti. 
  No Isus mu nije rekao da neće um-
  rijeti, nego: "Ako hoću da on ostane 
  dok ne dođem, što je tebi do toga?" 
 24 Taj učenik ovo svjedoči i ovo 
  napisa; i znamo da je istinito svje-
  dočanstvo njegovo. 
 25 A ima još mnogo toga što učini 
  Isus, a kad bi se sve redom popisalo 
  mislim da sav svijet ne bi obuhvatio 
  knjiga koje bi se napisale. Amen